Priser og dekningsomfang for barneforsikringene i Tryg Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Du kan velge å legge til en uførepensjon på 50.000 kroner, eller 100.000 kroner i året. Du kan også velge å legge til en uførekapital på 750.000 kroner.

I dekningsomfanget og tilhørende pris er det med 100.000 kroner i uførepensjon og 750.000 kroner i uførekapital.

Hvis det blir lagt til 50.000 kroner i uførepensjon og ikke uførekapital koster Barn Ekstra 3.636.

Hvis det heller ikke legges til uførepensjon, koster Barn Extra 2.100 kroner.

Tryg Legehjelp: Forsikringen inkluderer hjelp av leger og sykepleiere 24 timer i døgnet.

Skolerobot: Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot.

Tryg Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2021
Pris 5 532
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 750 000
Årlig uførepensjon 100 000
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 0
Ombygging av bolig 200 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 450
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for
hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden: Sats 1: 20.000 kroner per år. Sats 2: 35.000 kroner per år. Sats 3: 80.000 kroner per år. Sats 4: 130.000 kroner per år.
Erstatningen gis for maksimalt 5 år.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 300 000
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Hjernesvult, MS, Cystisk fibrose, Leddgikt, Nyrelidelser, Ulcerøs kolitt, Morbus Chron med alvorlig forløp, Brannskader, Skåldingsskader, Scoliose, Calvé-Legg-Perthes
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dekningen gir rett til erstatning hvis forsikrede rammes av en sykdom eller ulykkesskade som fører til minst 50 prosent varig arbeidsuførhet. Arbeidsuførheten må ha vart sammenhengende i minst 2 år og vurderes som varig.
Hvis arbeidsuførheten antas å vare i minst 5 år, vurderes den som varig med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Forsikringstilfellet inntreffer når vilkårene for erstatning er oppfylt. Retten til erstatning inntrer tidligst når forsikrede fyller 18 år.
Ved uførepensjon Retten til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på minst 12 måneder etter fylte 18 år (forsikringstilfellet). Erstatningen beregnes i forhold til graden av arbeidsuførhet
til enhver tid.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med første prosent, hvis ikke annet er avtalt. Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet tbetales en tilsvarende mindre del. Dekningen gir ikke rett på erstatning ved medisinsk invaliditet under 15 prosent for den delen av forsikringssummen som overstiger 1 million kroner. Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med første prosent, hvis ikke annet er avtalt. Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet tbetales en tilsvarende mindre del. Dekningen gir ikke rett på erstatning ved medisinsk invaliditet under 15 prosent for den delen av forsikringssummen som overstiger 1 million kroner. Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Utgifter erstattes med inntil 5 prosent av forsikringssummen. Selskapet erstatter følgende rimelige og nødvendige
utgifter til: l behandling hos lege og tannlege, l behandling på sykehus. Dette gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell, opptreningshjem eller lignende, l behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, l medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege, l bandasjer og lignende artikler, l reise mellom hjemmet og behandlingsstedet. Selskapet erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil erstattes 2 kroner per kilometer.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super