Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringene i Tryg Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Du kan velge å legge til en uførepensjon på 50.000 kroner, eller 100.000 kroner i året. Du kan også velge å legge til en uførekapital på 900.000 kroner.

I dekningsomfanget og tilhørende pris er det med 100.000 kroner i uførepensjon og 900.000 kroner i uførekapital.

Hvis uførepensjonen går ned til 50.000 kroner koster Barn Ekstra 4.788 kroner.

Hvis det verken legges til uførekapital eller uførepensjon, koster Barn Extra 3.288 kroner.

Tryg Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2023
Pris 5 904
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 900 000
- Utbetaling ved psykiske lidelser Nei
Årlig uførepensjon 100 000
- Minste uføregrad 50%
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 3 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 3 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 0
Ombygging av bolig 300 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 1 000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden: Sats 1: 20.000 kroner per år. Sats 2: 40.000 kroner per år. Sats 3: 100.000 kroner per år. Sats 4: 200.000 kroner per år. Erstatningen gis for maksimalt 5 år.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 400 000
Antall sykdommer 18
Sykdommer Kreft, Hjernesvulst, MS, Cystisk fibrose, Leddgikt, Nyrelidelser, Ulcerøs kolitt, Morbus Chron med alvorlig forløp, Brannskader, Skåldingsskader, Scoliose, Calvé-Legg-Perthes, Diabetes Mellitus type 1, Tverrsnittlammelser av ryggmarg, Godartede svulster i ryggmarg, organtransplantasjon, amputasjon, alvorlig hjerneskade
Legetjeneste Gir hjelp fra norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre.
Psykologtjeneste Barneforsikringen gir tilgang til digitale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år. Programmene kan hjelpe ved blant annet bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme og søvnproblemer. Hvis forsikrede ønsker veiledning for å gjennomføre programmene, kan en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi gi ukentlig oppfølging over telefon i 6 uker.
AV 1 Skolerobot Ja
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dekningen gir rett til erstatning hvis forsikrede rammes av en sykdom eller ulykkesskade som fører til minst 50 prosent varig arbeidsuførhet. Arbeidsuførheten må ha vart sammenhengende i minst 2 år og vurderes som varig.
Hvis arbeidsuførheten antas å vare i minst 5 år, vurderes den som varig med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Forsikringstilfellet inntreffer når vilkårene for erstatning er oppfylt. Retten til erstatning inntrer tidligst når forsikrede fyller 18 år.
Ved uførepensjon Retten til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på minst 12 måneder etter fylte 18 år (forsikringstilfellet). Erstatningen beregnes i forhold til graden av arbeidsuførhet
til enhver tid.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med første prosent, hvis ikke annet er avtalt. Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet tbetales en tilsvarende mindre del. Dekningen gir ikke rett på erstatning ved medisinsk invaliditet under 15 prosent for den delen av forsikringssummen som overstiger 1 million kroner. Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med første prosent, hvis ikke annet er avtalt. Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet tbetales en tilsvarende mindre del. Dekningen gir ikke rett på erstatning ved medisinsk invaliditet under 15 prosent for den delen av forsikringssummen som overstiger 1 million kroner. Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Utgifter erstattes med inntil 5 prosent av forsikringssummen. Selskapet erstatter følgende rimelige og nødvendige utgifter til: l behandling hos lege og tannlege, l behandling på sykehus. Dette gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell, opptreningshjem eller lignende, l behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, l medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege, l bandasjer og lignende artikler, l reise mellom hjemmet og behandlingsstedet. Selskapet erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil erstattes 2 kroner per kilometer.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super