Priser og dekningsomfang for Barneforsikringene Ekstra, Total og Basis i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

I tillegg til "Ekstra" har Storebrand produktvarianter til. "Total" har de samme dekningene som "Ekstra". I tillegg er det inkludert en behandlingsforsikring. Denne varianten koster 5.622 kroner.

"Basis" har de samme dekningene som "Ekstra", men har ikke med uførepensjon, og Støtte til pleie og omsorg. Denne koster 2.024 kroner.

Forsikringen inkluderer medisinsk videkonsultasjon.

Storebrand
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Ekstra
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2020
Pris 3 926
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 18 år
Tegningstid 3 mnd til 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 810 808
Årlig uførepensjon 101 351
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Regulering under utbetaling Økes med 2 prosent hvert år
Medisinsk invaliditet ved ulykke 3 040 530
Medisinsk invaliditet ved sykdom 3 040 530
Behandlingsutgifter ved ulykke 101 351
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 250 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 101 351
Dagpenger ved sykehusopphold 8. dag
-Sats per dag 709
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 383 250
Antall sykdommer 14
Sykdommer Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser, schizofreni, svulst i ryggmargen
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke.
Ved uførepensjon Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en månedlig uførepensjon frem til barnet blir 67 år.
Ved 100 prosent arbeidsuførhet: 1 G per år. Beløpet reguleres årlig frem til første utbetaling. Deretter reguleres ikke beløpet.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Hele summen utbetales ved 100 prosent varig invaliditet. Ved delvis invaliditet, minsker erstatningens størrelse tilsvarende.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen dekker inntil 1 G for tannlegebehandling, fysioterapi- og kiropraktorbehandling, proteser, medisiner og forbindingssaker, reiseutgifter til og fra hjemstedet.
Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner per ulykke. For barneforsikring «Total» er det ingen egenandel.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring