Priser og vilkår for Barneforsikring i SpareBank 1 Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

SpareBank 1 har to andre produktvarianter som heter Pluss og Basis, i tillegg til Topp. Produktene blir også kalt Svært God, Meget God, og God.

For Pluss er forskjellen fra Topp at den har 0,5 G i uførepensjon, mot 1 G i Topp. Pluss koster 2.928 kroner. I Basis er det ikke uførepensjon. Den koster 1.848 kroner.

Dette er den samme forsikringen som DNB har, og som er plassert i Fremtind Forsikring.

Det er inkludert en døgnåpen gratis helsetelefon.

SpareBank 1 Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Topp
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 30.04.2020
Pris 4 056
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja
Tegningstid 2 mnd-16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 20 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 709 457
Årlig uførepensjon 101 351
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 533 775
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 101 351
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 304 053
- Egenandel 1 000
Utbetaling ved død 101 351
Dagpenger ved sykehusopphold 15. dag
-Sats per dag 1 014
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 2 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 30 prosent etter sats 2, 60 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 405 404
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minimum 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten bedømmes som varig, har forsikrede rett til uføreerstatning. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Ved uførepensjon Forsikringssummen for den selvstendige avtalen fastsettes til det kronebeløpet som utgjør forsikringssummen på Uførepensjon tilknyttet Barneforsikringen på forsikredes 20-årsdag og reguleres ikke senere. Ved fastsettelsen benyttes den G som gjelder denne dato. Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstaker rett til uførepensjon.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Graden av varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke fastsettes på grunnlag av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, del II og del III gitt i forskrift 21. april 1997 og de retningslinjene som gjelder ved anvendelsen av denne. Var funksjonsevnen varig nedsatt i den skadede kroppsdelen før skaden inntraff, fratrekkes den tilsvarende medisinske invaliditetsgraden.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom En sykdom ansees som konstatert når diagnose for sykdom/sykdomstilstand første gang er stilt av lege. Ved sammensatte sykdommer/sykdomstilstander anses sykdommen som konstatert når første diagnose er stilt av lege. Ved sykdom inntreffer forsikringstilfellet to år etter at sykdommen ble konstatert. Fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad ved sykdom skal bygge på alminnelige medisinske erfaringer.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning gis ved rimelige og nødvendige utgifter som følge av ulykkesskade i den grad utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold. Utgifter som skyldes sykdom dekkes ikke. Forsikringstaker skal legge frem originalbilag for behandlingsutgifter som ønskes erstattet. Rett til erstatning gjelder kun for utgifter som oppstår innen fem år etter at ulykken inntreffer. Dette dekkes: Legeutgifter, Utgifter ved tannskader, Reiseutgifter.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring