Priser og vilkår for Barneforsikring i SpareBank 1 Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

SpareBank 1 har to produktvarianter i tillegg til "Svært God"..

Dette skiller dem fra "Svært God": Varianten "Meget God" har uførepensjon på 0,5 G, som gir 49.929 kroner i året. Den koster 2.904 kroner.

"God" har ikke uførepensjon. Den koster 1.812 kroner.

Det er inkludert en døgnåpen gratis helsetelefon.

SpareBank 1 Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Svært god
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 15.05.2017
Pris 3 996
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Nei
Tegningstid 2 mnd-16 år
Opphør ved fylte 20 år
Forsettelsesforsikring etter 20 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 699 006
Årlig uførepensjon 79 886
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 496 450
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 496 450
Behandlingsutgifter ved ulykke 99 858
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 299 574
- Egenandel 1 000
Utbetaling ved død 99 858
Dagpenger ved sykehusopphold 15. dag
-Sats per dag 999
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 1 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 30 prosent etter sats 2, 60 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 370 304
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minimum 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten bedømmes som varig, har forsikrede rett til uføreerstatning. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Ved uførepensjon Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstaker rett til uførepensjon. Retten vil også gjelde fra den videreførte avtalen. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år. Forsikringssummen utbetales til forsikrede i månedlige terminer. Uførepensjonen utbetales så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke lenger enn forsikringens varighet. Utbetalingen starter ved karenstidens slutt, likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Graden av varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke fastsettes på grunnlag av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, del II og del III gitt i forskrift 21. april 1997 og de retningslinjene som gjelder ved anvendelsen av denne. Var funksjonsevnen varig nedsatt i den skadede kroppsdelen før skaden inntraff, fratrekkes den tilsvarende medisinske invaliditetsgraden.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom En sykdom ansees som konstatert når diagnose for sykdom/sykdomstilstand første gang er stilt av lege. Ved sammensatte sykdommer/sykdomstilstander anses sykdommen som konstatert når første diagnose er stilt av lege. Ved sykdom inntreffer forsikringstilfellet to år etter at sykdommen ble konstatert. Fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad ved sykdom skal bygge på alminnelige medisinske erfaringer.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning gis ved rimelige og nødvendige utgifter som følge av ulykkesskade i den grad utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold. Utgifter som skyldes sykdom dekkes ikke. Forsikringstaker skal legge frem originalbilag for behandlingsutgifter som ønskes erstattet. Rett til erstatning gjelder kun for utgifter som oppstår innen fem år etter at ulykken inntreffer. Dette dekkes: Legeutgifter, Utgifter ved tannskader, Reiseutgifter.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring