Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekkningsomfang for Barne- og ungdomsforsikringen i Landkreditt Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Landkreditt Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant *
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.10.2022
Pris 0
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Nei
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital og sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 1 067 580
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
Årlig uførepensjon 0
- Minste uføregrad *
- Gradert utbetaling eller full *
- Utbetaling ved psykiske lidelser *
- Regulering under utbetaling *
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 965 500
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 118 620
- Egenandel 600
Ombygging av bolig 237 240
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 118 620
Dagpenger ved sykehusopphold 11. dag
-Sats per dag 650
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Erstatningssummen er inntil 5 G. Dette gis: 10% av sum ved sats 1, 30 % av sum ved sats 2, 60% av sum ved sats 3, 100 % av sum ved sats 4.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 533 790
Antall sykdommer 9
Sykdommer Kreft, Multippel sklerose, Diabetes – insulinavhengig, Cystisk fibrose, Leddgikt, brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tverrsnittslammelser
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Nei
AV 1 Skolerobot Nei
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Forsikringstilfellet inntreffer når den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på minst to år som følge av sykdom eller ulykkestilfelle, og arbeidsuførheten bedømmes til å være minst 50 % og varig.
Ved uførepensjon *
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del Il og del III, men ikke det øvrige regelverk. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning utsettes inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen skal da fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den varige ut fra tilstanden på 5-årsdagen.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de tre første årene etter ulykkeskaden til: lege, tannlege, behandling på offentlig sykehus, kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege, alternativ behandling foreskrevet av lege, forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt ovenfor. Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og
nærmeste behandlingssted når det tas hensyn til forsikredes tilstand. Bruk av privatbil refunderes med kr 2,50 per km.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super