Priser og vilkår for Barne- og ungdomsforsikring i Landkreditt Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Landkreditt Forsikring
Produktnavn Barne og ungdomsforsikring
Produktvariant *
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2016
Pris 1 643
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Nei
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital og sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 898 722
Årlig uførepensjon 0
- Gradert utbetaling eller full *
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 496 450
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 99 858
- Egenandel 600
Ombygging av bolig 199 716
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 99 858
Dagpenger ved sykehusopphold 11. dag
-Sats per dag 650
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Erstatning gis i maksimalt 5 år. Erstatningssummen er inntil 5 G. Dette gis: 10% av sum ved sats 1, 30 % av sum ved sats 2, 60% av sum ved sats 3, 100 % av sum ved sats 4.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 449 361
Antall sykdommer 9
Sykdommer Kreft, Multippel sklerose, Diabetes – insulinavhengig, Cystisk fibrose, Leddgikt, brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tverrsnittslammelser
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Forsikringstilfellet inntreffer når den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på minst to år som følge av sykdom eller ulykkestilfelle, og arbeidsuførheten bedømmes til å være minst 50 % og varig.
Ved uførepensjon *
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del Il og del III, men ikke det øvrige regelverk. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning utsettes inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen skal da fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den varige ut fra tilstanden på 5-årsdagen.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de tre første årene etter ulykkeskaden til: lege, tannlege, behandling på offentlig sykehus, kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege, alternativ behandling foreskrevet av lege, forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt ovenfor. Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og
nærmeste behandlingssted når det tas hensyn til forsikredes tilstand. Bruk av privatbil refunderes med kr 2,50 per km.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring