Priser og vilkår for barneforsikringen Barn Maks i KLP.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Priser på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringen kan kjøpes uten uførepensjon. Da koster den 1.830 kroner.

KLP
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Barn Maks
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2017
Pris 3 316
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 3 mnd - 16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon, sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 750 000
Årlig uførepensjon 96 883
- Gradert utbetaling eller full Gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 500 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 200 000
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 1 000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%.
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 400 000
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Multippel sklerose, Diabetes, Cystisk fibrose, Leddgikt, Ulcerøs colitt, Chrons sykdom, Hjernesvulst, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Tverrsnittlammelser, Organtransplantasjon
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i minst 2 år, og uførheten er varig. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes arbeidsevne,
etter gjennomført medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50%.
Ved uførepensjon Rett til uførepensjon inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i mer enn 12 måneder sammenhengende (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft. Rett til uførepensjon inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelse av invaliditetsgraden tidligst skje ett år etter skadedagen. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditetserstatning benyttes den forsikringssummen som gjaldt da ulykken inntraff. Erstatningen beregnes som en prosentvis andel av forsikringssummen, tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad som fastsettes til 51% eller høyere, beregnes dobbel erstatning.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de 3 første årene etter at ulykkesskaden inntraff - og som ikke dekkes av folketrygden: Lege, Tannlege, Behandling på offentlig sykehus, Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege, Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, Reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt ovenfor, Behandling og rehabilitering/opptreningssenter med offentlig
driftsavtale foreskrevet av lege.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring