Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for Barneforsikringene i If Skadeforsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

If har to varianter av barneforsikring. Du kan også gjøre et tilvalg ved at når en uførepensjon er under utbetaling vil denne økes med 2 prosent i året (normalt økes ikke beløpene på uførepensjon under utbetaling). I oversikten under har vi tatt med denne varianten. Men av en eller annen merkelig grunn kan du ikke legge til dette tillegget ved bestilling på nett.

Forskjellen mellom Super og Standard er at Super inkluderer en uførepensjon. I tillegg dekkes ikke psykiske lidelser på uførekapital (engangsutbetaling) i Standard. Super koster 4.760 kroner per år. Standard koster 2.919 kroner per år.

På ulykkesforsikring kan det velges mellom tre beløp, 1, 1,5, 2, 2,5, og 3 millioner kroner. Her er det brukt 3 millioner kroner. Det gis dobbel erstatning ved medisinsk invaliditet over 51 prosent, det vil si at maksimal erstatning er 6 millioner kroner.

På uførepensjon kan det velges mellom 36.000 kroner i året, 72.000 kroner, 108.000 kroner, eller 120.000 kroner i året (120.000 er valgt her). Uførepensjonen utbetales fra 40 prosents uføregrad, mot normalt 50 prosent.

På uførekapital kan det velges mellom beløpene 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, og 1,5 millioner kroner (1,5 valgt her). Uførekapital utbetales fra 40 prosents uføregrad, mot normalt 50 prosent.

Engangsutbetaling uførhet, uførepensjon, og ulykkesdekningene har faste summer som ikke er koblet til økningen i Grunnbeløpet. Men tidligere tegnede barneforsikringer får økt disse summene med økningen i G. Nytegnede forsikringer får dermed lavere summer enn de tidligere tegnede.

If står oppført med 16 sykdommer som dekkes. En av disse er "Annen alvorlig sykdom, eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet". Denne vil dekke flere tilfeller enn de 15 andre som er oppført.

I denne oversikten er det valgt den beste dekningen på uførepensjon, uførekapital, ulykkesforsikring, og regulering av utbetalt uførepensjon med 2 prosent per år. Denne dekningen koster 8.004 per år.

Hvis det i stedet velges en uførekapital på 1 million kroner, en uførepensjon på 72.000 kroner, og ikke regulering av uførepensjonen under utbetalingen koster forsikringen 5.436 kroner.

Hvis du tar bort uførepensjonen (Standard) koster forsikringen da 3.432 kroner

If
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Super – Med økning i utbetalingen av uførepensjon
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 08.06.2024
Pris 8 004
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 1 mnd – 16 år
Opphør ved fylte 26 år
Fortsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførepensjon, uførekapital og sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 1 500 000
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
Årlig uførepensjon 120 000
- Minste uføregrad 40%
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
- Regulering under utbetaling 2 % årlig
Medisinsk invaliditet ved ulykke 3 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 3.000.000. Utbetalingen dobles ved invaliditetsgrad på 51% eller mer.
Behandlingsutgifter ved ulykke Ubegrenset
- Egenandel 0
Ombygging av bolig 593 100
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 118 620
Dagpenger ved sykehusopphold 7. dag
-Sats per dag 1 000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Erstatningen gis som en engangserstatning. Sats 1 gir 50 000 kroner. Sats 2 gir 75 000 kroner. Sats 3 gir 275 000 kroner. Sats 4 gir 912 500 kroner.
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom / Økonomisk førstehjelp 474 480
Antall sykdommer 20
Sykdommer alvorlige brannskader, alvorlig hjerneskade, alvorlig hørselstap, alvorlig synstap, amputasjon, bakteriell hjernehinnebetennelse, cystisk fibrose, diabetes type 1, epilepsi, kreft, eller svulster i hjerne/ ryggmarg, leddgikt, multippel sklerose (MS), Morbus Crohn, nyresvikt, organtransplantasjon, ulcerøs kolitt, tverrsnittslammelser, alle sykdommer og skader over 50 % invaliditet
Legetjeneste Tilgang til døgnåpen medisinske rådgivingstjeneste, som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål. Der snakker du med sykepleiere som svarer på spørsmål og bekymringer, og veileder deg i hva du kan gjøre videre. Ved behov for ytterligere hjelp, setter de deg i kontakt med en lege som kan hjelpe deg over video
Psykologtjeneste Psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge av sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Det gis inntil 10 behandlinger hos psykolog. Dette gjelder både for barnet og familien til barnet.
AV 1 Skolerobot Ja
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Retten til uføreerstatning inntreffer når forsikrede har vært minst 40 % arbeidsufør sammenhengende i minst to år etter fylte 18 år og uførheten er vurdert å være varig.
Ved uførepensjon Retten til uførepensjon inntreffer når den forsikrede har vært minst 40 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder etter fylte 18 år.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig skadet, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for skaden, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Forsikringen omfatter ikke ulykkesskader som følge av deltakelse i sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede brutto inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 2G per år.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av sykdom. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig sykt, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved sykdom som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for sykdommen, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, og invaliditetsgrader under 20 % for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke If dekker rimelige og nødvendige kostnader til behandling ved ulykke, det er ingen beløpsgrense. Behandlingsutgiftene dekker også tannskader etter en ulykke.
Forsikringen dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super