Priser og vilkår for Barneforsikring i If Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

If har to varianter av barneforsikring. Vilkårene fra Super er brukt her. Forskjellen mellom Super og Standard er at Super inkluderer en uførepensjon. I tillegg dekkes ikke psykiske lidelser på uførekapital (engangsutbetaling).

Standard koster 2.511 kroner per år.

På ulykkesforsikring kan det velges mellom tre beløp, 1, 1,5, og 2 millioner kroner. Her er det brukt 2 millioner kroner. Det gis dobbel erstatning ved medisinsk invaliditet over 51 prosent, det vil si at maksimal erstatning er 4 millioner kroner.

På uførepensjon kan det velges mellom 36.000 kroner i året, eller 72.000 kroner (72.000 er valgt her). Uførepensjonen utbetales fra 40 prosents uføregrad, mot normalt 50 prosent.

På uførekapital kan det velges mellom beløpene 500.000 kroner, eller 1 million kroner (valgt her). Uførekapital utbetales fra 40 prosents uføregrad, mot normalt 50 prosent.

I forsikringen ligger det også psykologisk førstehjelp. Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen kostnader til psykologisk førstehjelp for familien til barnet, gjennom Psykologvakten.

Helsetelefon: Forsikringen gir fri tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

If
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 07.11.2020
Pris 4 017
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 0-15 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførepensjon, uførekapital og sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 1 000 000
Årlig uførepensjon 72 000
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 400 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 500
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Sats 1 gir 10 000 kroner per år. Sats 2 gir 15 000 kroner per år. Sats 3 gir 55 000 kroner per år. Sats 4 gir 182 500 kroner per år.
- Opphørsalder *
Erstatning ved langvarig sykdom / Økonomisk førstehjelp Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage/skole i minst 45 døgn sammenhengende, utbetales det erstatning på 450 kroner per døgn. Erstatningen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn.
Utbetaling ved alvorlig sykdom / Økonomisk førstehjelp 300 000
Antall sykdommer 15
Sykdommer Kreft, Andre svulster i hjerne eller ryggmarg, Multippel sklerose , Epilepsi, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Leddgikt, Diabetes type 1, Nyresvikt, Transplantasjon, Amputasjon, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Retten til uføreerstatning inntreffer når forsikrede har vært minst 40 % arbeidsufør sammenhengende i minst to år etter fylte 18 år og uførheten er vurdert å være varig.
Ved uførepensjon Retten til uførepensjon inntreffer når den forsikrede har vært minst 40 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder etter fylte 18 år.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig skadet, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for skaden, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. For barn over 15 år, dekkes ikke ulykker i forbindelse med risikosport og idrett som gir en inntekt på over 2 G.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av sykdom. Forsikringssum er 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Blir barnet alvorlig sykt, er som regel behovet for økonomisk støtte ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning ved sykdom som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet, det vil si inntil 4 millioner kroner.
Hvis det tidligere er utbetalt erstatning for økonomisk førstehjelp for sykdommen, trekkes dette beløpet fra erstatningen for medisinsk invaliditet.
Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av psykiske lidelser. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring, og invaliditetsgrader under 20 % for astma, allergi, cøliaki, matvareintoleranse og eksem.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes med inntil 5 prosent av valgt invaliditetserstatning. Behandlingsutgiftene dekker også tannskader etter en ulykke.
Forsikringen dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring