Vilkårene for Barneforsikring i Frende Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på Barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Frende
Produktnavn Barne og ungdomsforsikring
Produktvariant *
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2017
Pris 3 120
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja fra 19 år
Tegningstid 3 mnd-18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførepensjon og død
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 0
Årlig uførepensjon 92 576
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 314 400
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 314 400
Behandlingsutgifter ved ulykke 185 152
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 370 304
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 92 576
Dagpenger ved sykehusopphold Fra og med 14. dag. Max 365 dager.
-Sats per dag 925
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 277 728
Antall sykdommer 11
Sykdommer Kreft, multippel sklerose, hjernesvulst, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus crohn, organtransplantasjon og tap av ben og armer
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital *
Ved uførepensjon Uførepensjonen utbetales i sin helhet så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør. Den blir ikke gradert etter uførhetsgrad.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet følger av forsikringsbeviset. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning ved ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer tidligst på det tidspunkt det foreligger nødvendig dokumentasjon for å kunne fastsette en livsvarig medisinsk invaliditet, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringstilfellet kan likevel ikke inntreffe før tidligst ett år etter ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert.
Med konstatering av sykdom menes tidspunktet for når endelig og sikker diagnose er stilt av lege eller annet autorisert helsepersonell, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet følger av forsikringsbeviset. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning ved ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer tidligst på det tidspunkt det foreligger nødvendig dokumentasjon for å kunne fastsette en livsvarig medisinsk invaliditet, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringstilfellet kan likevel ikke inntreffe før tidligst ett år etter ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert.
Med konstatering av sykdom menes tidspunktet for når endelig og sikker diagnose er stilt av lege eller annet autorisert helsepersonell, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Dersom en ulykkesskade inntreffer i forsikringstiden og medfører utgifter til behandling eller reise til og fra nærmeste behandlingssted, dekkes nødvendige og rimelige utgifter til behandling etter følgende regler, og med de begrensninger som følger av punkt 5.8.2 . Erstatning gis for nødvendige og rimelige utgifter til: Tannlege, Legeutgifter. Behandling og opphold i offentlig sykehus. Fysikalsk behandling når behandlingen er foreskrevet av lege. Forbindingssaker, proteser og medisiner foreskrevet av lege eller tannlege. Reise til og fra hjemstedet for behandling som er angitt ovenfor.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring