Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for Barne- og ungdomsforsikringen i Frende Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikringer.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Frende har to varianter Best (vilkår vises under), og Bra.

I forhold til "Best" har "Bra" en halvert dekning på uførepensjon. Det samme gjelder for medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke. Prisen for "Bra" er 2.712 kroner.

Frende
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Best
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Pris 4 788
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja fra 19 år
Tegningstid 3 mnd-16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførepensjon og død
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 0
- Utbetaling ved psykiske lidelser *
Årlig uførepensjon 118 620
- Minste uføregrad 50%
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 372 400
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 372 400
Behandlingsutgifter ved ulykke 237 240
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 474 480
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 118 620
Dagpenger ved sykehusopphold 14. dag
-Sats per dag 1 186
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 355 860
Antall sykdommer 13
Sykdommer Kreft, multippel sklerose, hjernesvulst, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tap av ben og armer, diabetes mellitus type 1, og tverrsnittlammelser.
Legetjeneste Dette får barnet og familien med Eyr:
Legetilgang inkludert i forsikringen, Hjelp 365 dager i året, Lengre åpningstid enn vanlig legekontor (hverdager 07-22, helg og helligdager 10-22), 5-15 minutters ventetid på drop-in, Du kan også booke time til selvvalgt tidspunkt.
Psykologtjeneste Nei
AV 1 Skolerobot Nei
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital *
Ved uførepensjon Uførepensjonen utbetales i sin helhet så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør. Den blir ikke gradert etter uførhetsgrad.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet følger av forsikringsbeviset. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning ved ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer tidligst på det tidspunkt det foreligger nødvendig dokumentasjon for å kunne fastsette en livsvarig medisinsk invaliditet, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringstilfellet kan likevel ikke inntreffe før tidligst ett år etter ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert.
Med konstatering av sykdom menes tidspunktet for når endelig og sikker diagnose er stilt av lege eller annet autorisert helsepersonell, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet følger av forsikringsbeviset. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning ved ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer tidligst på det tidspunkt det foreligger nødvendig dokumentasjon for å kunne fastsette en livsvarig medisinsk invaliditet, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringstilfellet kan likevel ikke inntreffe før tidligst ett år etter ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert.
Med konstatering av sykdom menes tidspunktet for når endelig og sikker diagnose er stilt av lege eller annet autorisert helsepersonell, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Dersom en ulykkesskade inntreffer i forsikringstiden og medfører utgifter til behandling eller reise til og fra nærmeste behandlingssted, dekkes nødvendige og rimelige utgifter til behandling etter følgende regler, og med de begrensninger som følger av punkt 5.8.2 . Erstatning gis for nødvendige og rimelige utgifter til: Tannlege, Legeutgifter. Behandling og opphold i offentlig sykehus. Fysikalsk behandling når behandlingen er foreskrevet av lege. Forbindingssaker, proteser og medisiner foreskrevet av lege eller tannlege. Reise til og fra hjemstedet for behandling som er angitt ovenfor.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super