Priser og vilkår barneforsikringen Barne- og ungdomsforsikring i Frende Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikringer.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Frende har to varianter Best (vilkår vises under), og Bra.

I forhold til Best har Bra en halvert dekning på uførepensjon. Det samme har medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke.

Frende
Produktnavn Barne og ungdomsforsikring
Produktvariant Best
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2021
Pris 3 444
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja fra 19 år
Tegningstid 3 mnd-18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførepensjon og død
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 0
Årlig uførepensjon 101 351
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 533 775
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 533 775
Behandlingsutgifter ved ulykke 202 702
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 405 404
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 101 351
Dagpenger ved sykehusopphold 14. dag
-Sats per dag 1 014
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 304 053
Antall sykdommer 11
Sykdommer Kreft, multippel sklerose, hjernesvulst, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tap av ben og armer, diabetes mellitus type 1, og tverrsnittlammelser.
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital *
Ved uførepensjon Uførepensjonen utbetales i sin helhet så lenge forsikrede er minst 50 % arbeidsufør. Den blir ikke gradert etter uførhetsgrad.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet følger av forsikringsbeviset. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning ved ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer tidligst på det tidspunkt det foreligger nødvendig dokumentasjon for å kunne fastsette en livsvarig medisinsk invaliditet, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringstilfellet kan likevel ikke inntreffe før tidligst ett år etter ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert.
Med konstatering av sykdom menes tidspunktet for når endelig og sikker diagnose er stilt av lege eller annet autorisert helsepersonell, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet følger av forsikringsbeviset. Forsikringen gir rett til utbetaling av erstatning ved ulykkesskade eller sykdom som inntreffer i forsikringstiden og som medfører livsvarig medisinsk invaliditet i forsikringstiden. Forsikringstilfellet inntreffer tidligst på det tidspunkt det foreligger nødvendig dokumentasjon for å kunne fastsette en livsvarig medisinsk invaliditet, som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringstilfellet kan likevel ikke inntreffe før tidligst ett år etter ulykken inntraff eller sykdommen ble konstatert.
Med konstatering av sykdom menes tidspunktet for når endelig og sikker diagnose er stilt av lege eller annet autorisert helsepersonell, som er godkjent av det norske Helse- og omsorgsdepartementet.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Dersom en ulykkesskade inntreffer i forsikringstiden og medfører utgifter til behandling eller reise til og fra nærmeste behandlingssted, dekkes nødvendige og rimelige utgifter til behandling etter følgende regler, og med de begrensninger som følger av punkt 5.8.2 . Erstatning gis for nødvendige og rimelige utgifter til: Tannlege, Legeutgifter. Behandling og opphold i offentlig sykehus. Fysikalsk behandling når behandlingen er foreskrevet av lege. Forbindingssaker, proteser og medisiner foreskrevet av lege eller tannlege. Reise til og fra hjemstedet for behandling som er angitt ovenfor.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring