Priser og vilkår barneforsikringen Barne- og ungdomsforsikring i Eika Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Denne barneforsikring kjøpes gjennom bankene som er med i Eika.

Eika
Produktnavn Barne- og ungdomsforsikring
Produktvariant *
Vilkår *
Vilkår datert 01.01.2020
Pris 2 256
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Fortsettelsesforsikring? Nei
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 699 006
Årlig uførepensjon 0
- Gradert utbetaling eller full *
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 496 450
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 496 450
Behandlingsutgifter ved ulykke 99 858
- Egenandel 2 000
Ombygging av bolig 199 716
- Egenandel 4 993
Utbetaling ved død 99 858
Dagpenger ved sykehusophold 10. dag.
-Sats per dag 600
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Ved hjelpestønad etter sats 4 utbetales 1 G pr. År, etter sats 3 utbetales 60% av 1 G pr. År, etter sats 2 utbetales 40% av 1 G pr. År, etter sats 1 utbetales 20% av 1 G per år. Erstatningen kan kreves så lenge hjelpestønad tilstås fra NAV, men ikke lenger enn 5 år/til forsikredes fylte 20 år
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 299 574
Antall sykdommer 10
Sykdommer Kreft, Multippel sklerose , Leddgikt, Tverrsnittlammelser varige, Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt), Brannskader alvorlige, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Tap av ben eller arm.
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dersom den Forsikrede i en sammenhengende periode på mer enn 2 år, etter fylte 18 år, mens forsikringsdekningen har vært i kraft har vært minst 50 % arbeidsufør. Rett til forskuttering av uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør utover karenstiden på 12 måneder.
Ved uførepensjon *
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Ved ulykkesskade inntrer retten til erstatning tidligst to år etter ulykkeshendelsen. Behandlingen, inklusive rehabiliteringen, må være avsluttet og den Forsikrede bedømt varig medisinsk invalid. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg kan vurderingen utsettes i inntil 5 år. Forsikringssummen er inntil fylte 18 år 25 G. Fra og med fylte 18 år reduseres forsikringssummen til 15 G.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Rett til erstatning inntreffer når sykdommen har stabilisert seg og den Forsikrede er bedømt varig medisinsk invalid, tidligst to år etter at sykdommen ble konstatert. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg kan vurderingen utsettes i inntil 5 år. Sykdom som er konstatert etter fylte 18 år gir ikke rett til erstatning.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Behandlingsutgifter og reiseutgifter erstattes med inntil 1 G per ulykkestilfelle. Erstatning gis kun for utgifter som er påløpt i Norden. Erstatningen tilfaller Forsikringstaker. Egenandel per skadetilfelle er NOK 2 000. Erstatning gis til medisinsk behandling, tannskader, reiseutgifter.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring