Priser og vilkår for barneforsikringen Super i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

DNB har to andre produktvarianter som heter Topp og Basis, i tillegg til Super.

For Topp er forskjellen fra Super at den har 0,5 G i uførepensjon, mot 1 G i Super. Toppp koster 2.928 kroner. I Basis er det ikke uførepensjon. Den koster 1.848 kroner.

Dette er den samme forsikringen som SpareBank 1 har, og som er plassert i Fremtind Forsikring.

Det er inkludert en døgnåpen gratis helsetelefon.

DNB
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Topp
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 30.04.2020
Pris 4 056
- Øker prisen på et visst alderstrinn Fra 18 år
Tegningstid 2 mnd – 16 år
Opphør ved fylte 26 år
Fortsettelsesforsikring? Ja, uførekapital og uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 709 457
Årlig uførepensjon 101 351
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 533 775
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 101 351
- Egenandel 0
Ombygging av bolig 304 053
- Egenandel 1 000
Utbetaling ved død 101 351
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 1 014
- Gjelder fra første dag? Nei
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 2 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 30 prosent etter sats 2, 60 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 405 404
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minimum 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten bedømmes som varig, har forsikrede rett til uføreerstatning. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Ved uførepensjon Forsikringssummen for den selvstendige avtalen fastsettes til det kronebeløpet som utgjør forsikringssummen på Uførepensjon tilknyttet Barneforsikringen på forsikredes 20-årsdag og reguleres ikke senere. Ved fastsettelsen benyttes den G som gjelder denne dato. Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstaker rett til uførepensjon.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.Forsikringssum på konstateringstidspunktet legges til grunn. Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet har forsikrede rett til erstatning tidligst ett år etter at ulykkesskaden er konstatert. Graden av varig medisinsk invaliditet ved ulykke fastsettes av DNB Liv, og vil bli fastsatt på grunnlag av invaliditetstabellen. DNB Liv vil i sin vurdering av graden av varig medisinsk invaliditet benytte informasjon som er innhentet.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.Forsikringssum på konstateringstidspunktet legges til grunn. Varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom kan gi erstatning når forsikrede har hatt sykdommen i et sammenhengende tidpunkt av to år. Dette regnes fra den dagen sykdommen ble konstatert av lege. Fastsettelse av varig medisinisk invaliditetsgrad ved sykdom skal ta utgangspunkt i alminnelige medisinske erfaringer, og vil bli fastsatt av DNB Liv.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Dersom ulykkesskaden medfører nødvendige utgifter til behandling, erstattes følgende utgifter for inntil maksimal forsikringssum: Behandling hos lege. Behandling hos tannlege. Behandling og opphold på sykehus når dette er foreskrevet av lege og folketrygden gir refusjon for denne behandlingsmetoden. Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege. Reise til og fra hjemsted for behandlinger.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring