Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Eika Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Eika Forsikring
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår *
Vilkår datert 01.07.2020
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 2 000 000
Utbetaling Det er en forutsetning for utbetaling at Forsikrede er i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt, operasjonen er gjennomført, eller Forsikrede er oppført på venteliste.
Antall sykdommer 20
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (også forfrysninger eller etsninger) på mere end 20 % av forsikredes legemsoverflate målt ved "rule of nine" eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal fremgå av journalutskrift eller epikrise fra en brannskadeavdeling.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Amputasjon av fot ved ankelledd, eller større del av benet, eller hånd ved håndledd eller større del av armen, der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig.
Tverrsnittlammelser Omfatter tverrsnittlammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben. Lammelsen skal være varig.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag 50 % av forsikringssummen utbetales ved: En lesjon av hjernen med samtidig inntreden av objektive nevrologiske utfall av mer enn 24 timers varighet. Hjerneslaget skal være forårsaket av en emboli eller trombose, av en subaraknoidalblødning eller av et intracerebralt hematom oppstått spontant eller som følge av en vaskulær malformasjon.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevromedisin eller nevrokirugi og bekreftet med CT- eller MR-scanning. Forsikringen dekker ikke TIA/TCI eller sekundær blødning i tidligere påvist hjernesykdom eller tilstand. Hvis kriteriene for hjerneslag nevnt under punkt 9.4.1 er oppfylt, vil resterende 50 % av forsikringssummen bli utbetalt dersom hjerneslaget har medført objektive nevrologiske utfall av mer enn 6 måneders varighet.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevromedisin eller nevrokirugi.
Godartet svulst i hjerne Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Såfremt svulsten er inoperabel er det en forutsetning at den etterlater seg varige nevrologiske utfall.
Forsikringen dekker ikke abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Diagnosen skal stilles av en spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Godartet svulst i ryggmarg Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Såfremt svulsten er inoperabel er det en forutsetning at den etterlater seg varige nevrologiske utfall.
Forsikringen dekker ikke abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Diagnosen skal stilles av en spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Akutt hjerteinfarkt med nedsatt eller manglende blodtilførsel og betydelig økning av hjertemarkørene, sammen med minst ett av følgende kriterier: Hjertesymptomer og funn forenlige med akutt hjerteinfarkt. Nye EKG-forandringer typisk for hjerteinfarkt. Diagnosen skal være stilt av kardiolog.
Hjerteoperasjon Planlagt eller utført hjertekirurgisk behandling av kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anleggelse av vene og/eller arterie grafts, utført hos personer med medisinsk intraktabel angina pectoris. Ved planlagt operasjon er det et krav at Forsikrede er akseptert på venteliste. Diagnosen skal være stilt av kardiolog. Ved planlagt operasjon er det et krav at Forsikrede er akseptert på venteliste. Diagnosen skal være stilt av kardiolog.
Hjerteklaffkirurgi Planlagt eller utført åpen hjertekirurgisk behandling av medfødte eller ervervede hjerteklaffsykdommer med innsettelse av kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklaffproteser.
Ved planlagt operasjon er det et krav at forsikrede er på akseptert venteliste.
Angina Pectoris Ja
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Alzheimers sykdom med fremadskridende hukommelsestap og tap av evne til tenkning, språk og problemløsning. Diagnosen skal være fastsatt ved MR-scanning av hjernen. Diagnosen må være stilt før fylte 60 år av en spesialist i nevrologi eller gerontologi. Forsikringen dekker ikke demens ledsaget av bevegelsesforstyrrelser, som ved eksempelvis Huntingtons Chorea eller demens som følge av forkalkningssykdom i hjernekar (vaskulær demens), traume eller infeksjoner.
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft Forsikringen dekker ondartede svulster, inkludert føflekkreft med tykkelse over 0,5 millimeter. I tillegg omfattes alvorlige leukemiformer, lymfeknutekreft og Hodgkins sykdom (stadiene II-IV). Diagnosen skal være basert på histologiske undersøkelser. Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi. Unntak fra dekningen kreft: Alle svulster som beskrives som forstadier til kreft (premaligne) eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. Alle former for hudkreft, inkludert føflekkreft med tykkelse på 0,5 millimeter eller mindre, samt kreft oppstått som følge av HIV infeksjon. Spesielt betyr dette følgende unntak: I urinblære og tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muskulatur (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM), prostatakreft med mindre den er utviklet til minst T2 N0 M0 i TNM, eller har en Gleason score på høyere enn 7, i livmorhals dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere i TNM), Hodgkins sykdom stadie I og Kronisk lymfatisk leukemi.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av en ukjent årsak. Omfatter diagnosene spinal muskulæratrofi, progressiv bulbærparalyse, amyotrofisk lateralsklerose, progressiv muskulær atrofi og primær lateralsklerose.
Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose 50 % av forsikringssummen utbetales ved: Sikker diagnose av multippel sklerose. Det skal foreligge nevrologiske utfall og lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-skanning fra forskjellige deler av sentralnervesystemet og på forskjellige tidspunkter, enten i form av nye nevrologiske utfall eller nye lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-skanning. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi, og det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer.
Nyresvikt Forsikringen dekker kronisk nyresykdom med varig svekket nyrefunksjon som krever dialysebehandling.

Organtransplantasjon Planlagt eller foretatt organtransplantasjon(er) omfattende hjerte, hjerte-lunge, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvikt, hvor forsikrede er mottaker. Ved planlagt operasjon er det et krav at forsikrede er akseptert på venteliste.
Parkinsons sykdom Primær Parkinsons sykdom, med varige symptomer i form av muskelstivhet, skjelving og nedsettelse av de spontane bevegelsene.
Diagnosen må være stilt før fylte 60 år av en spesialist i nevrologi.
Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som følge av akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-/nese- /halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Det er en forutsetning at døvheten ikke kan korrigeres ved behandling.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap svarer til synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon.
Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Det er en forutsetning at blindheten ikke kan korrigeres ved behandling.
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder.
Forsikringen dekker ikke psykogent tap av taleevnen.
Diagnosen skal være bekreftet av en spesialist i øre-/nese-/halssykdommer, og det er en forutsetning at taleevnen ikke kan korrigeres ved behandling.
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 860
30 1 040
35 1 380
40 2 055
45 3 255
50 5 110
55 7 830
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?


Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring- Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring