Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Tryg Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Tryg Forsikring
Produktnavn Kritisk sykdomsforsikring
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2022
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 3 000 000
Utbetaling Det er en forutsetning for utbetaling av forsikringssummen at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt.
Antall sykdommer 15
Alvorlig brannskade Nei
Leddgikt Nei
Amputasjon Nei
Tverrsnittlammelser Nei
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Dekningen gir rett til erstatning ved:
- tilstand som medfører raskt innsettende - innen 6 timer etter symptomstart - funksjonsutfall med varighet utover 48 timer og med permanent karakter som skyldes en lokal nevrologisk forstyrrelse i hjernens funksjoner, forårsaket av redusert blodforsyning til eller blødning i hjernen.
Diagnosen må være dokumentert ved påvisning av hjerteinfarkt eller hjerneblødning ved hjelp av CT/MR og endelig bekreftet av spesialist i nevrologi.
Tilstander som medfører lignende symptomer, men som ikke kan dokumenteres som hjerneinfarkt eller hjerneblødning, dekkes ikke.
Sykdommer i sanseorganer med funksjonsutfall, unntatt tilstander som nevnt i punkt 2.14, 2.15 og 2.16, dekkes ikke.
Godartet svulst i hjerne Forsikringen dekker påvist svulst(unormal og uhemmet vekst av celler) lokalisert i hjernebarken og/eller i lillehjernen.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Forsikringen dekker hjerteinfarkt hvor en del av hjertemusklaturen dør som følge av sviktende blodtilførsel til dette området.
Diagnosen skal stilles etter standard kriterier for påvisning av myocardskade i spesialavdeling og være dokumentert med aksepterte kriterier for gjennomgått ferskt hjerteinfarkt.
Hjerteoperasjon Forsikringen dekker hjertesykdom som fører til behandling med åpen hjerteoperasjon med tanke på utskifting av hjertes kransarterier og eventuell reparasjon av anerurisme i hjertet.
Hjerteklaffkirurgi Forsikringen dekker hjerteklaffsykdom med utført eller planlagt operasjon for utskifting av hjerteklaff.
Angina Pectoris Nei
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Nei
Epilepsi Nei
Kreft Alle former for kreft, med de begrensninger som fremgår under. Diagnose skal stilles ved analyse av vevsprøver på spesiallaboratorium. Med kreft eller malignitet menes ondartet sykdom med dannelse av svulster som vokser uhemmet utover sitt opprinnelsessted og som viser tegn til spredning til andre organer i kroppen.
Følgende kreftformer eller forstadier til kreft (premaligne) er unntatt:
- hud eller leppekreft
- maligne melanomer med tykkelse under 0,5 mm på tidspunktet for fjerning av svulsten
- alle vevsforandringer eller svulster som klassifiseres som forstadier til kreft (premaligne). Til dette hører "cancer in situ", dysplasier og diagnoser som bekrefter atypiske celleforandringer uten typiske malignitetstegn. Med cancer in situ menes tidlig stadium av kreftsykdom uten påviselig innvekst i tilgrensede vev.
- kreftsvulster som klassifiseres i TNM-system skal ikke ha en klassifisering lik eller bedre enn T1 M0 N0 på diagnosetidspunktet. For andre klassifikasjoner gjelder tilsvarende. TMN er et klassifiseringssystem for beskrivelse av kreftsvulstens utbredelse.
Motornevronsykdom Forsikringen dekker ICD 10 kode G70. Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser Diagnosen skal stilles av fagspesialist i nevrologi etter gjeldene diagnostiske kriterier.
Unntatt fra dekning er medfødte lidelser.
Forsikringen dekker Amyotrofisk lateralsclerose, det vil si en ryggmargsykdom med tiltagende muskelsvinn og lammelser.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose MS med symptomer som har varighet utover 6 måneder.
Diagnosen må være entydig og stilt av spesialist i nevrologi og være underbygget med MR-undersøkelse.
Nyresvikt Forsikringen gir rett til erstatning ved tilstandav nyresvikt som medfører en varig nedsatt funksjonsevne av begge nyrer, og igangsatt behandling med dialyse.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin/ nyresykdommer.
Organtransplantasjon Dekningen gir rett til erstatning ved organsykdommer som medfører behov for utskifting av nyre, lunge, hjerte, bukspyttkjertel eller benmarg. Kravet kan gjøres gjeldende ved utført organtransplantasjon eller ved plassering på venteliste i Norge i påvente av slikt inngrep.
Parkinsons sykdom Forsikringen dekker ICD 10 kode G20. Sykdommen skal være påvist etter gjeldende regler i spesialistavdelning og før forsikrede fyller 60 år.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Forsikringen dekker Colostomi på grunn av sykdom som medfører behov for å gjennomføre operasjon med utlegging av tarm.
Hørsel (døvhet) Forsikringen dekker irreversibelt og permanent fullstendig tap av hørsel på begge ører.
Syn (blindhet) Irreversibelt og permanent tap av synet på begge øyne med synsfunksjon dårligere enn 1/50 på beste øye.
Taleevne Irreversibelt og permanent tap av evnen til å snakke pga Afasi.
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varige utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Gir hjelp fra norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre.
Psykologtjeneste Nei
Priser Innhent priser

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring