Dette er vilkårene for Kritisk sykdom i Storebrand Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Storebrand
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.12.2011
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 200 000
Maksimal forsikringssum 3 300 000
Antall sykdommer 16
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved ”rule of nine” eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben.
Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Rask utvikling (innen 72 timer) av kliniske tegn på lokalisert forstyrrelse av hjernens funksjon, med tegn på permanent skade bekreftet av lege tidligst 6 uker etter hendelsen. Årsaken skal være hjerneblødning, blødning mellom hjernehinnene eller hjerneinfarkt som skal være bekreftet ved CT eller MR.
I tvilstilfelle skal diagnosen bekreftes av nevrolog.
Forsikringen dekker ikke:
• hjerneskade som følge av generell svikt i tilførsel av blod/oksygen til hjernen selv om kravene i definisjonen av hjerneslag er oppfylt.
• hjerneskade som følge av infeksjonssykdommer, arteriebetennelse (arteritt) av alle slag, svulster ut over det som er definert i vilkårene under kreft og hjernesvulst, skader/ulykker eller migrene selv om definisjonene for hjerneslag er oppfylt.
• demens forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen.
• vaskulær sykdom som affiserer synsnerven eller øyet, hørsel-/balansenerven eller tilhørende sanseorgan (labyrinten med høreorganet og likevektsorganet), samt enhver isolert skade av likevektapparatet for øvrig (sentral eller perifer vestibulær affeksjon).
Godartet svulst i hjerne Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Forsikringen dekker ikke: Abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer, typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium.
Hjerteoperasjon Gjennomført hjerteoperasjon for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier der det er objektive funn (arbeids-EKG eller scintigrafi) på koronar hjertesykdom, og der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv. Åpen hjerteoperasjon for total erstatning av hjerteklaff er også omfattet av forsikringen.
Hjerteklaffkirurgi Nei
Angina Pectoris Gjennomført angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier, der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv.
Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med en redegjørelse fra behandlende spesialist i hjertesykdommer om tidligere behandling og medisinering.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Nei
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har egenskap at den kan infiltrere og danne metastaser). Inkludert i kreftdiagnosen er også leukemi og maligne lymfomer. Diagnosen må underbygges med histologisk beskrivelse av malignitet.
Forsikringen dekker ikke:
• enhver hudkreft (inklusive leppe). Maligne melanomer som har en tykkelse over 0,5 mm er likevel dekket.
• alle svulster som er histologisk beskrevet som pre-maligne eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. Spesielt betyr dette at følgende tilstander ikke dekkes:
• i urinblære og i tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muscularis (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM)
• i prostata dekkes ikke svulster som ikke er palpable eller påvisbare ved billeddiagnostikk (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) Behandlingskrevende prostatakreft er likevel dekket.
• i livmorhals (cervix uteri) dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) Intraductal cancer mamma er likevel dekket.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv spinalmuskelatrofi og progressiv bulbærparese.
Multippel sklerose Uomtvistelig diagnostisert multippel sklerose. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn seks måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall.
Diagnosen må verifiseres ved typiske symptomer på demyelinisering og svekkelse av bevegelse og følelse samt ved MR-undersøkelse.
Nyresvikt Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.
Ekskludert er all autotransplantasjon.
Parkinsons sykdom Nei
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nese-halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon.
Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi.
Unntatt er psykogent tap av taleevenen.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Ulykkesforsikring