Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i If Skadeforsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Test av kritisk sykdom

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

If
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 10.11.2018
Alder for kjøp 15-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 250 000
Maksimal forsikringssum 1 000 000
Utbetaling Forsikrede må være i live 24 timer etter at forsikringstilfellet inntraff.
Antall sykdommer 25
Alvorlig brannskade Annengrads forbrenning på minst 15 % av kroppsoverflaten eller tredjegradsforbrenning på minst 10 % av kroppsoverflaten (målt ved «rule of nine» eller tilsvarende metode).
Skaden skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet, eller amputasjon av hånd ved håndleddet eller større deler av armen
Tverrsnittlammelser Sykdom eller skade av ryggmargen som medfører varig tap og av nevrologisk funksjon nedenfor nivået hvor ryggmargen er skadet. Det vil si lammelse i begge ben og begge armer (tetraplegi) hvis skaden sitter i nakken eller lammelser i begge bein (paraplegi) hvis skaden sitter lavere.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi.
Funksjonelle/psykogene lammelser er ikke dekket. Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for svulst i ryggmargen.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Sykdommer som angriper bindevevet i hud og andre indre organer. Forsikringen omfatter diagnosene Systemisk sklerose (Sklerodermi) og Systemisk lupus erythematosus (SLE).
Diagnosene må være stilt av spesialist i revmatologi eller spesialist i hudsykdommer.
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Akutt oppståtte symptomer på hjerneblødning eller hjerneinfarkt som medfører nevrologiske utfall som fortsatt er til stede ved utskrivning fra sykehus.
Skaden må være bekreftet ved CT- eller MRundersøkelse.
Ved langvarig sykehusopphold utbetales erstatningen etter 14 dager, forutsatt at nødvendig dokumentasjon foreligger. Hjerneblødning som følge av ytre skade er ikke dekket.
Godartet svulst i hjerne Godartede svulster i hjerne som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet.
Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi.
Godartet svulst i ryggmarg Andre svulster i ryggmarg. Godartede svulster i ryggmarg som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet.
Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi.
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Utposninger (aneurisme) på hjernens blodårer som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi eller nevroradiologi.
Operasjon på halspulsåren (carotis) er ikke dekket.
Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt der diagnosen er stilt på bakgrunn av typisk økning i hjertemarkører og støttet av EKG-forandringer som er typisk for ferskt hjerteinfarkt.
Diagnosen skal være stilt ved kardiologisk eller indremedisinsk sykehusavdeling.
Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning fo hjerteoperasjon med bypass eller PCI.
Hjerteoperasjon Gjennomført bypass operasjon eller utblokking (PCI) for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier. Gjennomført operasjon for reparasjon av hjerteklaff.
Bypass operasjon eller utblokking (PCI) gir ikke rett til utbetaling dersom det tidligere er utbetalt erstatning for diagnosen alvorlig angina pectoris eller hjerteinfarkt.
Hjerteklaffkirurgi Ligger inne under hjerteoperasjon.
Angina Pectoris Angina pectoris hvor operasjon (bypass) eller utblokking (PCI) vurderes som nødvendig, også der den operative behandlingen av medisinsk tekniske årsaker ikke lar seg gjennomføre.
Behovet for operasjon/utblokking må være vurdert av spesialist i kardiologi.
Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for hjerteoperasjon med bypass eller PCI.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Utposning (aneurisme) på hovedpulsåren i forløpet gjennom brystkasse eller mage og som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i karkirurgi.
Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.
Alzheimers Generelle demenskriterier må være oppfylt, og det må foreligge spesifikke problemer med ord- eller tallforståelse (afasi, agrafi, aleksi, akalkuli) eller med å gjøre vanlige bevegelser med hender og føtter (apraksi).
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi eller geriatri.
Epilepsi Diagnosen må være bekreftet med EEG og være stilt av spesialist i nevrologi.
Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for hjerneslag, kreft/svulst i hjernen eller operasjon av utposing på hjernens blodårer under punktene a) til d).
HIV Nei
Kreft Ondartet svulst, blodkreft (leukemi), lymfekreft (lymfom) og ondartet føflekkreft (maligne melanomer).
Forsikringen dekker ikke forstadier til kreft (kodegruppe D i ICD-10) eller andre typer hudkreft (inkludert leppekreft) enn malignt melanom.
Motornevronsykdom Sykdommer som gradvis ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og hjernebark og dermed svekker muskulaturen og evnen til å utføre bevegelser. I tillegg til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), omfatter forsikringen også diagnosene primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi og progressiv bulbær parese.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse eller MR- undersøkelse. Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt.
Sikker diagnose og behandlingsbehov må være stilt av spesialist i nevrologi.
Nyresvikt Kronisk nedsatt nyrefunksjon som krever jevnlig dialysebehandling.
Organtransplantasjon Planlagt eller utført transplantasjon av hjerte, lunge, lever, nyre, bukspyttkjertel eller benmarg.
Planlagt transplantasjon betyr at forsikrede står på venteliste for transplantasjon i Norden.
Autotransplantasjon (organ som blir transplantert tilbake til samme person) er ikke dekket.
Nyretransplantasjon gir ikke rett til utbetaling dersom det tidligere er utbetalt erstatning for nyresvikt. Benmargstransplantasjon gir ikke rett til utbetaling dersom det tidligere er utbetalt erstatning for diagnosen kreft eller MS, og benmargstransplantasjon er en del av behandlingen.
Transplantasjon av flere organer gir ikke rett til mer enn én utbetaling.
Parkinsons sykdom Primær Parkinsons sykdom.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.
Parkinsonisme som følge av medikamentbruk er ikke dekket.
Schizofreni Diagnosen må være stilt av spesialist i psykiatri.
Tarm (utlagt) Sykdommer i tarmen som gjør det nødvendig å legge ut tykktarmen (kolostomi), enten midlertidig eller permanent. Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for kreft i bukhulen der utlagt tarm er en følge av behandlingen.
Hørsel (døvhet) Varig hørselstap på 60 dB eller mer i talefrekvensområdet (500 – 2000 Hz) på begge ører og med beste korreksjon.
Hørselstapet må være dokumentert ved audiometri utført ved høresentral.
Syn (blindhet) Varig synstap når synsstyrken på beste øye med beste korreksjon er 3/ 60 eller dårligere (fingertelling på 3 meter), eller synsfeltet er mindre enn 20 grader.
Synstapet må være bekreftet av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Nei
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 913
30 1 159
35 1 558
40 2 187
45 3 376
50 5 346
55 8 306
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikriong) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring