Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i If Skadeforsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Test av kritisk sykdom

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

If Skadeforsikring
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 17.09.2022
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 250 000
Maksimal forsikringssum 1 500 000
Utbetaling Forsikrede må være i live 24 timer etter at forsikringstilfellet inntraff.
Antall sykdommer 28
Alvorlig brannskade Annengrads forbrenning på minst 15 % av kroppsoverflaten eller tredjegradsforbrenning på minst 10 % av kroppsoverflaten (målt ved «rule of nine» eller tilsvarende metode).
Skaden skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Amputasjon Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet, eller amputasjon av hånd ved håndleddet eller større deler av armen
Tverrsnittlammelser Sykdom eller skade av ryggmargen som medfører varig tap og av nevrologisk funksjon nedenfor nivået hvor ryggmargen er skadet. Det vil si lammelse i begge ben og begge armer (tetraplegi) hvis skaden sitter i nakken eller lammelser i begge bein (paraplegi) hvis skaden sitter lavere.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi.
Funksjonelle/psykogene lammelser er ikke dekket. Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for svulst i ryggmargen.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Sykdommer som angriper bindevevet i hud og andre indre organer. Forsikringen omfatter diagnosene Systemisk sklerose (Sklerodermi) og Systemisk lupus erythematosus (SLE).
Diagnosene må være stilt av spesialist i revmatologi eller spesialist i hudsykdommer.
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Akutt oppståtte symptomer på hjerneblødning eller hjerneinfarkt som medfører nevrologiske utfall som fortsatt er til stede ved utskrivning fra sykehus.
Skaden må være bekreftet ved CT- eller MR-undersøkelse.
Ved langvarig sykehusopphold utbetales erstatningen etter 14 dager, forutsatt at nødvendig dokumentasjon foreligger. Hjerneblødning som følge av ytre skade er ikke dekket.
Godartet svulst i hjerne Gjennomført operasjon av godartede svulster i hjerne eller ryggmarg. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet.
Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert av spesialist i nevrokirurgi.
Godartet svulst i ryggmarg Gjennomført operasjon av godartede svulster i hjerne eller ryggmarg. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet.
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Gjennomført operasjon av utposning (aneurisme) på hovedpulsåren i forløpet gjennom brystkasse eller mage. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Tilstanden skal være vurdert av spesialist i karkirurgi. Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet
Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt der diagnosen er stilt på bakgrunn av typisk økning i hjertemarkører og støttet av EKG-forandringer som er typisk for ferskt hjerteinfarkt.
Diagnosen skal være stilt ved kardiologisk eller indremedisinsk sykehusavdeling.
Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning fo hjerteoperasjon med bypass eller PCI.
Hjerteoperasjon Gjennomført bypass operasjon eller utblokking (PCI) for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier.
Gjennomført operasjon for reparasjon av hjerteklaff.
Bypass operasjon eller utblokking (PCI) gir ikke rett til utbetaling dersom det tidligere er utbetalt erstatning for diagnosen alvorlig angina pectoris eller hjerteinfarkt.
Hjerteklaffkirurgi Ligger inne under hjerteoperasjon.
Angina Pectoris Forsikringen omfatter gjennomført operasjon for Angina pectoris (bypass) eller utblokking (PCI). Hvis operasjon/inngrep ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Tilstanden må være vurdert av spesialist i kardiologi.
Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for hjerteoperasjon med bypass eller PCI.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Utposning (aneurisme) på hovedpulsåren i forløpet gjennom brystkasse eller mage og som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i karkirurgi.
Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.
Alzheimers Diagnosen må samsvare med G30 i ICD-10 og være stilt av spesialist i nevrologi eller geriatri.
Epilepsi Diagnosen må være bekreftet med EEG og være stilt av spesialist i nevrologi.
Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for hjerneslag, kreft/svulst i hjernen eller operasjon av utposing på hjernens blodårer under punktene a) til d).
Kreft Forsikringen omfatter kreft (kodegruppe C i ICD-10), med følgende unntak:
• Forsikringen dekker ikke forstadier til kreft (kodegruppe D i ICD-10).
• Forsikringen dekker ikke hudkreft (inkludert leppekreft). Diagnosen malignt melanom (føflekkreft) gir likevel rett til erstatning.
• Malignt melanoma in situ og carcinoma in situ er forstadier til kreft som ikke dekkes.
Motornevronsykdom Forsikringen omfatter diagnosene amyotrofisk lateral sklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi og progressiv bulbær parese. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse eller MR- undersøkelse. Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt.
Sikker diagnose og behandlingsbehov må være stilt av spesialist i nevrologi.
Nyresvikt Kronisk nedsatt nyrefunksjon som krever jevnlig dialysebehandling.
Organtransplantasjon Planlagt eller utført transplantasjon av hjerte, lunge, lever, nyre, bukspyttkjertel eller benmarg.
Planlagt transplantasjon betyr at forsikrede står på venteliste for transplantasjon i Norden.
Autotransplantasjon (organ som blir transplantert tilbake til samme person) er ikke dekket.
Nyretransplantasjon gir ikke rett til utbetaling dersom det tidligere er utbetalt erstatning for nyresvikt, under punkt o).
Benmargstransplantasjon gir ikke rett til utbetaling dersom det tidligere er utbetalt erstatning for diagnosen kreft under punkt a) eller MS under punkt i) og benmargstransplantasjon er en del av behandlingen.
Transplantasjon av flere organer gir ikke rett til mer enn én utbetaling.
Parkinsons sykdom Diagnosen må samsvare med G20 i ICD-10 og være stilt av spesialist i nevrologi.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Sykdommer i tarmen som gjør det nødvendig å legge ut tykktarmen (kolostomi), enten midlertidig eller permanent. Det gis ikke erstatning dersom det tidligere er utbetalt erstatning for kreft i bukhulen der utlagt tarm er en følge av behandlingen.
Hørsel (døvhet) Varig hørselstap på 60 dB eller mer i talefrekvensområdet (500 – 2000 Hz) på begge ører og med beste korreksjon.
Hørselstapet må være dokumentert ved audiometri utført ved høresentral.
Syn (blindhet) Varig synstap når synsstyrken på beste øye med beste korreksjon er 3/ 60 eller dårligere (fingertelling på 3 meter), eller synsfeltet er mindre enn 20 grader.
Synstapet må være bekreftet av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Nei
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varig utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Tilgang til døgnåpen medisinske rådgivingstjeneste, som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål. Der snakker du med sykepleiere som svarer på spørsmål og bekymringer, og veileder deg i hva du kan gjøre videre. Ved behov for ytterligere hjelp, setter de deg i kontakt med en lege som kan hjelpe deg over video
Psykologtjeneste Psykologisk førstehjelp hvis du får en akutt psykisk krise som følge av sykdom eller skade som er omfattet av forsikringen. Du kan få inntil 10 behandlinger hos psykolog.
Priser Hent inn priser

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring