Vilkårene for Kritisk sykdom i Gjensidige.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Gjensidige
Produktnavn Alvorlig sykdom
Vilkår *
Vilkår datert *
Alder for kjøp 16-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 2 777 280
Antall sykdommer 15
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 prosent av kroppsoverflaten målt ved "rule of nine" eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal stilles av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Totalt tap av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd som følge av akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen skal stilles av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser: Forsikringen dekker tverrsnittslammelser i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi eller paraplegi), som følge av sykdom eller ulykke.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.
Hjerneslag Akutt oppståtte symptomer på hjerneinfarkt eller hjerneblødning som medfører permanente nevrologiske utfall av mer enn 30 dagers varighet.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi eller ved medisinsk avdeling og skal dertil bekreftes med CT eller MR-undersøkelse av hjernen.
Godartet svulst i hjerne Omfatter godartede svulster som utvikles fra vev i hjernen eller fra hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatning også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved CT eller MR-undersøkelse være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Diagnosen hjerteinfarkt skal baseres på sykehistorie, forandringer i EKG og signifikant økning i hjerteenzymer i blodet.
Hos noen pasienter stilles diagnosen hjerteinfarkt først i ettertid, dels fordi infarktet kan opptre uten smerter og dels fordi sykdomsbildet kan være mistolket. Diagnosen hjerteinfarkt skal da baseres på typiske forandringer i EKG og forandringer talende for infarkt ved ultralydundersøkelse av hjertet.
Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi.
Hjerteoperasjon Nei
Hjerteklaffkirurgi Nei
Angina Pectoris Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med coronarangiografi, og det må være påvist minst en forsnevring eller tilstopping hvor operasjon eller utblokking er indisert, uavhengig av om dette lar seg gjøre eller ikke.
Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi.
Hovedpulsåre (Aorta) Nei
Alzheimers Nei
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft Forsikringen dekker ondartede svulster, inkludert blodkreft, lymfekreft og maligne melanomer. Noen kreftformer er unntatt, se forsikringsbeviset.
Diagnosen må være bekreftet ved histologisk undersøkelse.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv bulbærparese og progressiv spinal muskeldystrofi.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Sikker diagnostisert multippel sklerose. Det må foreligge typiske symptomer forenlig med demyeliniserende sykdom. Forsikrede må ha nevrologiske utfall fra sentralnervesystemet som har vart i mer enn seks måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi og bekreftes ved MR- undersøkelse av hjernen eller ryggmargen.
Nyresvikt Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon.
Diagnosen nyresvikt skal stilles av spesialist i nyresykdommer, og det skal være påvist at begge nyrer har nedsatt funksjon som krever varig dialyse eller transplantasjon.
Organtransplantasjon Forsikringen dekker utført transplantasjon eller dokumentert ventelisteoppføring i Norge for transplantasjon av: hjerte, lever, lunge, nyre, bukspyttkjertel eller benmarg.
Parkinsons sykdom Primær parkinsons sykdom, med hovedsymptomene muskelrigiditet, tremor og oligokinesi og som er diagnostisert før fylte 60 år.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel for alle lyder på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som følge av akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i ØNH-sykdommer ved høresentral. Resultat av audiometri og lydterskelprøver må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øynene som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på beste øye dårligere enn 1/60 med beste korreksjon.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer.
Taleevne Nei

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

If: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

SpareBank 1: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Ulykkesforsikring