Dette er vilkårene for Kritisk sykdom i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

DNB
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.06.2013
Alder for kjøp 18-55 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 700 000
Utbetaling Det er en forutsetning for utbetaling at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste.
Antall sykdommer 13
Alvorlig brannskade Nei
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Nei
Tverrsnittlammelser Omfatter varige tverrsnittslammelser i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben.
Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag En lesjon av hjernen, som medfører objektive, nevrologiske utfallssymptomer, som følge av et infarkt forårsaket av emboli eller trombose, av en subarachnoidalblødning eller av et intracerebralt hematom oppstått spontant eller som følge av en vaskulær malformation. Det skal være varige nevrologiske utfall, og det skal foreligge CT- eller MR-scanning med funn tilsvarende ovennevnte karlidelser.
Forsikringen dekker ikke:
▪ Transitorisk cerebralt iskemisk anfall (TIA).
Diagnosen skal være stilt på en nevromedisinsk eller nevrokirurgisk klinikk eller sykehusavdeling eller bekreftet av spesiallege i nevromedisin.
Godartet svulst i hjerne Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Såfremt svulsten er inoperabel er det en forutsetning at den etterlater varige nevrologiske utfall.
Forsikringen dekker ikke:
Abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Endelig diagnose av akutt myokardielinfarkt, død av hjertemuskelvev som følge av nedsatt eller ingen blodtilførsel. Dette skal bekreftes av en påvisning av økning og/eller reduksjon av kardiale biomarkører (Troponin I, Troponin T eller CK-MB) med minst en verdi over 99 prosent percentilen av øvre referansegrense sammen med minst ett av følgende kriterier som bevis for myokardiskemi:
Akutte hjertesymptomer og funn forenelige med AMI. Nye EKG forandringer med utvikling av ST elevasjon eller ST depressisjon, inverterede T-takker, patologiske Q-takker eller venstresidig grenblokk.
Forsikringen dekker ikke akutt koronar syndrom som resulterer i endelig diagnose i form av ustabil angina pectoris.
Diagnosen skal være stilt av kardiologisk spesiallege.
Hjerteoperasjon Planlagt eller utført hjertekirurgisk operasjon av en eller flere innsnevrede eller blokkerte kranspulsårer med anleggelse av vene- og/eller arteriegrafts, utført som åpent hjertekirurgisk eller kirurgisk inngrep på personer med symptomer forenlig med myokardiskemi (iskemisk hjertesykdom).
Forsikringen dekker ikke Percutan koronar intervention (PCI, PTCA), stenting, laser embolektomi og andre ikke-kirurgiske behandlinger.
Diagnosen skal være stilt på en kardiologisk klinikk eller sykehusavdeling eller av spesialist i kardiologi som aksepteres av DNB Liv.
Hjerteklaffkirurgi Nei
Angina Pectoris Nei
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Nei
Epilepsi Nei
HIV Infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) eller diagnostisert Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hvis det overfor DNB Liv kan dokumenteres at infeksjonen er skjedd på grunn av en av de følgende årsaker:
▪ Overføring av infisert blod eller blodprodukter fra en blodbank, som er offentlig registrert og godkjent av helsemyndighetene. Infeksjonen med HIV som følge av blodoverføring skal være skjedd etter forsikringens ikrafttredelsestidspunkt. Serokonversion til HIV infisering skal skje innen 6 måneder fra overføringstidspunktet.
▪ Som følge av et utilsiktet sprøytestikk under utførelse av en persons normale profesjonelle yrke (som praktiserende lege, praktiserende tannlege, sykepleier, hjelpepleier, sosialarbeider, laborant, sykehusansatt, ansatt ved redningstjeneste eller ambulansetjeneste, ansatt ved fengselsvesenet eller ansatt ved politiet). Enhver ulykke som fører til et eventuelt erstatningskrav må være skjedd i forsikringstiden og skal være meldt til DNB Liv innen syv dager etter hendelsen. Som dokumentasjon på smitteoverføring er kravet at uhellet er meldt som en yrkesskade samt at en negativ HIV-test et utført innen 10 dager etter smitteoverføringen, etterfulgt av en positiv HIV-test innen de neste 6 måneder.
Mottagelse av et transplantert organ som tidligere har vært infisert med AIDS virus.
Forsikringen dekker ikke HIV-infeksjon som følge av seksuell overføring eller intravenøs bruk av narkotika.
Omstendighetene rundt infeksjonen skal være utfyllende dokumentert (av lege, sykehus og/eller laboratorium) og 10 dager etter hendelsen skal fremskaffes. Dette skal følges av en positiv HIV-test innen 12 måneder fra forsikrede ble utsatt for smitte.
Kreft En ondartet (malign) svulst (tumor) er mikroskopisk karakterisert ved ukontrollert, infiltrert vekst ut i tilstøtende vev og klinisk ved en tendens til lokalt residiv og spredning til regionale lymfeknuter og fjernere organer (metastaser). I tillegg omfattes alvorlige leukemiformer, lymfomer (lymfeknutekreft) og Hodgkins sykdom (stadiene II-IV).
Forsikringen dekker ikke
▪ alle former for hudkreft, herunder Kaposi’s sarkom og malignt melanom (føflekkreft) stadium pT1a (<= 1.0 mm, uten ulcerasjon, Clarks nivå II eller III)
▪ svulster oppstått som følge av infeksjon med humant immundefektvirus, det vil si HIV positivitet med eller uten AIDS i utbrudd og/eller AIDS-relatert kompleks (ARC).
▪ alle svulster, som ved den mikroskopiske (histologiske) undersøkelsen beskrives som premaligne (forstadier til kreft) eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ.
Spesielt betyr dette følgende unntak:
- i urinblære og tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muskulatur (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM).
- i prostata dekkes ikke svulster som ikke er palpable eller påvisbare ved bildediagnostikk (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) eller som kan klassifiseres til en verdi som er lik med eller som har en Gleason score på mindre enn 6.
- i livmorhals (cervix uteri) dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere
i klassifiseringssystemet TNM).
- Hodgkins sykdom stadie I og Kronisk lymfatisk leukemi.
Diagnosen skal være basert på histologiske undersøkelser av fjernet vev, foretatt av spesialist i vevsundersøkelser (patologisk anatomi). Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi.
Motornevronsykdom Nei
Multippel sklerose En kronisk sykdom som klinisk er karakterisert av gjentatte episoder med symptomer på nevrologiske utfall fra forskjellige deler av sentralnervesystemet.
Diagnosen skal være bekreftet ved minst en av følgende to undersøkelser:
- forhøyet IgG indeks i ryggmargsvæsken
- forlenget latens ved VEP (ikke tilstrekkelig, hvis det klinisk bare er affeksjon av nervus opticus) og samtidig verifisert av typiske forandringer ved MR-scanning av hjernen med tallrike affeksjoner av den hvite substans.
Krav: Diagnosen skal være stilt på en nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling, og det skal over en periode på mer enn 6 måneder ha vært mer enn én veldefinert episode (attakk) med symptomer eller et progredierende forløp som settes i tilknytning til multippel sklerose.
Nyresvikt Nyresvikt i siste fase som fører til at begge nyrer kronisk og ugjenkallelig slutter å fungere, og som resulterer i at enten peritoneal- eller hemodialyse iverksettes eller nyretransplantasjon gjennomføres.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.
Forsikringen dekker ikke all autotransplantasjon.
Det forutsettes at transplantasjonen er medisinsk nødvendig og at den er basert på en objektiv dokumentasjon av organsvikt. Den forsikrede skal være mottaker av organet. Hvis forsikringssummen skal utbetales til den forsikrede mens vedkommende står på venteliste, må listen være en offisiell anerkjent liste. Den forsikrede skal være tatt med på ventelisten i løpet av forsikringstiden.
Parkinsons sykdom Nei
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nese-halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Det er en forutsetning at døvheten ikke kan korrigeres ved legebehandling.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon.
Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Det er en forutsetning at blindheten ikke kan korrigeres ved legebehandling.
Tale Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i øre-nese-halssykdommer. Unntatt er psykogent tap av taleevnen.
Det er en forutsetning at taleevnen ikke kan korrigeres ved legebehandling.
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 368
30 1 596
35 2 016
40 2 772
45 4 056
50 6 144
55 *

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

KLP - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring