Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringen er plassert i Fremtind Forsikring. Det er den samme forsikringen som SpareBank 1 tilbyr.

DNB (Fremtind Forsikring)
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 30.03.2023
Alder for kjøp 16-58 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 750 000
Utbetaling Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden er i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste i Norden for transplantasjon.
Antall sykdommer 18
Alvorlig brannskade Nei
Leddgikt Nei
Amputasjon Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet, eller amputasjon av hånd ved håndleddet eller større deler av armen.
Tverrsnittlammelser Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben.
Lammelsen skal være varig.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Akutt oppstått hjerneblødning eller hjerneinfarkt som medfører sekveler (symptomer eller objektive nevrologiske utfall) som fortsatt er til stede etter 60 dager. Sekvelene skal være karakteristiske for og fremstå som mest sannsynlige følger av hjerneslaget. Diagnosen skal være stilt i spesialisthelsetjenesten, ha et karakteristisk klinisk sykdomsbilde og forløp, og skal som hovedregel være bekreftet med funn på CT eller MR-undersøkelse.
Forsikringen dekker ikke:
• Forbigående symptomer og tilstander (for eksempel TIA/TCI - Transitorisk cerebralt ischemisk anfall). 3
• Sekundær blødning i tidligere påvist hjernesykdom eller tilstand.
• Unormale funn ved hjernescanning eller andre scanninger uten klar sammenheng med symptomer og nevrologiske funn.
• Hjerneblødning som er forårsaket av ytre skade
Godartet svulst i hjerne Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen og ryggmargen og disse organers hinner. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist behandlingstrengende (operasjon, kjemoterapi eller strålebehandling) svulst. Dekningen omfatter også tilfeller hvor operasjon av tekniske årsaker ikke kan gjennomføres.
Unntak fra dekningen:
-Cyster
-Granulomer
-schwannomer/nevrinomer
-Hematomer
-svulster i hypofysen
Godartet svulst i ryggmarg Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen og ryggmargen og disse organers hinner. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist behandlingstrengende (operasjon, kjemoterapi eller strålebehandling) svulst. Dekningen omfatter også tilfeller hvor operasjon av tekniske årsaker ikke kan gjennomføres.
Unntak fra dekningen:
-Cyster
-Granulomer
-schwannomer/nevrinomer
-Hematomer
-svulster i hypofysen
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Blødning fra utvidelse av hjernens pulsårer (subaraknoidalblødning) som krever operasjon (eller kateterbasert behandling), og som er diagnostisert på bakgrunn av røntgenundersøkelse av hjernens 3 pulsårer (arteriografi), CT- eller MR-undersøkelse av hjernen.
Dekningen omfatter også tilfeller hvor behandlingen av blødningen av tekniske årsaker ikke kan gjennomføres.
Hjerteinfarkt Endelig diagnose av akutt hjerteinfarkt, varig ødeleggelse av hjertemuskelvev som følge av nedsatt eller manglende blodtilførsel. Dette skal bekreftes ved en påvisning av betydelig økning og/eller reduksjon av stoffer som viser skade av hjertemuskel (Troponin I, Troponin T eller CK-MB), sammen med minst ett av følgende kriterier som bevis for svekket blodtilførsel til hjertemuskel:
Hjertesymptomer og funn forenlige med akutt hjerteinfarkt.
Nye EKG forandringer typisk for hjerteinfarkt. I spesielle tilfeller, dersom det er tvil om diagnosen, kan følgende brukes som tilleggskriterium:
Bildefremstilling (ultralyd eller annet) som viser en tilkommet svekkelse av hjertemuskulaturen.
Diagnosen skal være stilt ved kardiologisk- eller indremedisinsk sykehusavdeling
Hjerteoperasjon Gjennomført koronar bypass-operasjon eller angioplastikk (PCI) for behandling av innsnevring eller blokkering av en eller flere kranspulsårer, utført hos personer med forkalkning i kranspulsårer.
Behandlingen skal være utført ved spesialisert sykehusavdeling eller frittstående hjertebehandlingssenter i Norden.
Hjerteklaffkirurgi Gjennomført operasjon for å forsnevre, erstatte og/eller utvide hjerteklaffer som følge av hjerteklaffsvikt.
Angina Pectoris Nei
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Behandling av sykelig tilstand i hovedpulsåren i magen eller brystkassen (aorta abdominalis eller aorta thoracalis) ved kirurgisk fjerning og erstatning av syk del eller innsetting av en endovaskulær protese.
Omfatter ikke forgreningene.
Alzheimers Nei
Epilepsi Nei
Kreft Forsikringen dekker kreftsykdom tilsvarende kodegruppe C i ICD-10. Diagnosen skal være stilt i spesialisthelsetjenesten og skal som hovedregel være basert på resultatet av histologisk undersøkelse.
Unntak fra dekningen:
• Forstadier til kreft og sykdom som ikke sikkert kan klassifiseres som kreft (kodegruppe D i ICD-10)
• Kreft i prostata som ikke er palpabel eller påvisbar ved bildediagnostikk eller som klassifiseres med en Gleason score på mindre enn 7 (<7)
• Alle former for kreft utgått fra hudceller, inkludert føflekkreft med tykkelse på 0,5 millimeter eller mindre og dermatofibrosarkoma protuberans.
• Papillær kreft i skjoldbruskkjertelen begrenset til dette organet.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av en ukjent årsak. Omfatter følgende diagnoser: spinal muskelatrofi (SMA) progressiv muskelatrofi (PMA) progressiv bulbær parese (PBP), amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateral sklerose (PLS) og pseudobulbar palsy.
Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Sikker diagnose av multippel sklerose med karakteristisk sykehistorie av nevrologiske utfallssymptomer. Diagnosen må være supplert ved nevroradiologiske funn av lesjoner i forskjellige deler av sentralnervesystemet og på forskjellig tidspunkt enten i form av nevrologiske utfallssymptomer eller nye lesjoner i hjerne eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning.
Diagnose skal være stilt av nevrolog og det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer.
Nyresvikt Kronisk nyresykdom hvor nyrefunksjonen varig er så svekket at personen må få behandling med dialyse.
Organtransplantasjon Planlagt eller foretatt transplantasjon av hjerte, lunge, lever eller nyre hos forsikrede med langtkommet og kronisk organsvikt. Planlagt operasjon betyr i denne sammenheng at forsikrede står på venteliste i Norden for denne transplantasjonen.
Parkinsons sykdom Primær Parkinsons sykdom, med varige symptomer i form av muskelstivhet, skjelving og nedsettelse av de spontane bevegelsene (muskelrigiditet, tremor og oligokinesi). Diagnosen må være stilt før fylte 60 år av en spesialist i nevrologi.
Unntak fra dekningen:
- parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og irreversibelt tap av hørselen på begge ører som følge av sykdom. Det skal foreligge resultat av audiometri, som viser en høreterskel på 95 desibel eller høyere i hele frekvensspekteret.
Diagnosen skal være stilt av en spesialist på øre-, nese- og halssykdommer.
Syn (blindhet) Totalt og irreversibelt tap av synsevnen på begge øyne som følge av sykdom, hvor synsstyrken på det beste øye er 1/50 eller dårligere.
Diagnosen skal være stilt av en spesialist i øyesykdommer.
Taleevne Nei
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varige utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Gratis medisinsk telefon. Sykepleiere svarer på spørsmål om om sykdom og helse. Ved behov vil sykepleier henvise deg til en videosamtale med lege eller krisepsykolog. Tjenesten kan brukes av deg som er forsikret, din partner/samboer og barn som bor hjemme. Tjenesten leveres av Dr.Dropin og er tilgjengelig hele året, til alle døgnets tider
Psykologtjeneste Med forsikring for kritisk sykdom får du fem gratis samtaler med psykologer levert av Dr.Dropin, allerede ved mistanke om en alvorlig sykdom som forsikringen dekker.
Priser Innhent pris

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Eika Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring