Priser og dekningsomfang for behandlingsforsikring i Vertikal Helse.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Forsikringen er plassert i If. Vertikal Helse og If tilbyr den samme behandlingsforsikringen.

Det kan også kjøpes behandlingsgaranti for barn under 18 år.

Vertikal Helse
Produktnavn Vertikal Helse
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 19.09.2020
Tegningsperiode 18-75 år
Kan gjelde maksimalt til Ingen begrensning på alder.
Behandlings-garanti Forsikringen kommer til anvendelse når ventetiden på en utredning, behandling eller operasjon i det offentlige helsevesenet overstiger den avtalte behandlingsgarantien (10 dager). Behandlingsgarantien beregnes fra det tidspunktet Vertikal Helse har mottatt nødvendig dokumentasjon som beskriver, behandlingsbehovet, som gyldig henvisning og signert fullmakt fra forsikrede
Maksimalt dekningsbeløp Ubegrenset
Legespesialist Forsikringen omfatter konsultasjon hos legespesialist, når den forsikrede er henvist til legespesialist av lege eller andre med henvisningsrett. Omfattet er også konsultasjon hos legespesialist når konsultasjonen er et ledd i oppfølging etter operasjon eller behandling.
Sykehus-behandling Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset.
Dagkirurgi Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos privat legespesialist. Dagkirurgi ved private sykehus/spesialist.
Billeddiagnostikk Gjelder røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi, benskjørhetsmåling, PET (der det er en del av behandlingsløpet foreskrevet av behandlende lege)
Kreftbehandling Forsikringen omfatter persontilpasset kreftbehandling, herunder diagnostikk og behandling, som er basert på vitenskapelig dokumentasjon. Diagnostikk og behandling må være anbefalt og begrunnet av spesialist i kreftsykdommer innenforVertikal Helses nettverk.
Medisiner Forsikringen omfatter refusjon av egenandel til reseptbelagte medisiner forskrevet av behandlende legespesialist i tilknytning til et inntruffet forsikringstilfelle. Dekningen er begrenset oppad til tre (3) måneders forbruk fra første uttak etter at resepten ble utstedt. 5.1.11 Reise og opphold
Etterkontroll Dekker nødvendige etterkontroller.
Rehabilitering Forsikringen omfatter rehabiliteringsopphold på inntil 4 uker eller dagrehabilitering i inntil 20 virkedager, foreskrevet av relevant legespesialist. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av en behandling som er dekket under forsikringens punkt 5.1. Rehabiliteringen må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen og det må foreligge et opptreningspotensial.
Tekniske hjelpemidler Forsikringen dekker utgifter til medisinsk indiserte tekniske hjelpemidler i forbindelse med operasjon eller behandling, begrenset inntil 10 000 kr. Behandlende legespesialist må dokumentere at behovet er tilknyttet et inntruffet forsikringstilfelle. Dersom utgiftene gir forsikrede rett til refusjon av Helfo, dekkes det ikke av forsikringen.
Reiseutgifter Når utredning, behandling eller operasjon i forbindelse med inntruffet forsikringstilfelle bestilles av Vertikal Helse, omfatter forsikringen følgende reise- og oppholdsutgifter: • Reiseutgifter når reiseavstand mellom hjem og behandlingssted er over 5 mil en vei. Reiseutgifter erstattes etter Statens satser for pasientreiser. • Fly-, og hotellbestillinger når dette foretas av Vertikal Helse. • Diettgodtgjørelser dekkes etter statens satser for pasientreiser. • Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det er medisinsk nødvendig.
Losji Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det er medisinsk nødvendig.
Reiseledsager Utgifter til en reiseledsager kan dekkes dersom det er medisinsk nødvendig og det er avtalt med Vertikal Helse på forhånd.
Fysikalsk behandling Fysikalsk behandling må henvises av relevant legespesialist (eksempelvis ortopedi, fysikalsk medisin eller nevrologi), og skal være medisinsk nødvendig for å forbedre funksjonsevne, sykdom eller skade. Det er inkludert 5 fysikalske behandlinger uten henvisning
Psykolog Forsikringen omfatter behandling ved psykiske plager med inntil 10 behandlingstimer hos psykolog, innenfor en 12 måneders behandlingsperiode fra første behandlingsdato. Dekning av utgifter til behandling hos psykolog/ psykiater etter henvisning fra lege. Forsikringen dekker ikke manisk depressive lidelser.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen omfatter 12 timer psykologisk førstehjelp uten henvisning som følge av psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten selv å være fysisk skadet. Dekningen gjelder også for alle medlemmer av den forsikredes faste husstand
Second Opinion Forsikringen omfatter en ny vurdering av en allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling (second opinion) dersom forsikrede ber om det. Bestillingen skal gå via Vertikal Helse, som fremskaffer en legespesialist i sitt nettverk.
Rusavhengighet Nei
Kompensasjon Overholdes ikke garantitiden utbetales en kompensasjon på 600 NOK per virkedag fra utløpet av garantitiden, og frem til konsultasjon, undersøkelse eller behandling igangsettes, likevel ikke lenger enn 30 virkedager.
Online-Lege Gratis legekonsultasjon via appen KRY.
Telefon-lege / Helsetelefon Helsetelefon – 24 timer i døgnet
Priser
Alder Pris
25 år 3 348
30 år 4 308
35 år 4 308
40 år 5 148
45 år 5 148
50 år 6 348
55 år 6 348
60 år 8 508
65 år 8 508

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring