Priser og vilkår for behandlingsforsikring i Vertikal Helse.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

 

Vertikal Helse
Produktnavn Vertikal Helse
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 19.09.2019
Tegningsperiode Forsikringsavtalen kan inngås uten helseerklæring frem til den dagen man fyller 67 år. Etter fylte 67 år må man sende inn helseerklæring.
Kan gjelde maksimalt til Ingen begrensning på alder.
Behandlings-garanti Forsikringen kommer til anvendelse hvis ventetiden på en operasjon/behandling i det offentlige helsevesenet overstiger 10, 20 eller 28 Virkedager, etter at Lege har henvist Forsikrede til spesialistkonsultasjon eller Legespesialist har henvist til behandling eller operasjon og VHA er blitt informert om dette.
Maksimalt dekningsbeløp 5 millioner kroner per skadetilfelle.
Legespesialist Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset.
Sykehus-behandling Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset.
Dagkirurgi Ja
Billeddiagnostikk Ja
Kreftbehandling Ja, også imunterapi.
Medisiner Ja
Etterkontroll Ja
Rehabilitering Forsikringen omfatter rehabiliteringsopphold på inntil 4 uker eller dagrehabilitering i inntil 20 virkedager, foreskrevet av relevant legespesialist. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av en behandling som er dekket under forsikringens punkt 5.1. Rehabiliteringen må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen og det må foreligge et opptreningspotensial. All rehabilitering må være forhåndsgodkjent av Vertikal Helse.
Tekniske hjelpemidler Forsikringen omfatter tekniske hjelpemidler etter dekningsmessig operasjon med inntil 10 000 kr.
Reiseutgifter Forsikringen vil dekke nødvendige og påregnelige kostnader i forbindelse med reise og billettbestillinger hvis pasienten må reise ut av eget fylke for å komme til egnet Sykehus. Reisekostnader over kr 500,- per behandling for reiser innenfor eget fylke dekkes også.
Losji Dekkes
Reiseledsager Ja
Fysikalsk behandling Fysikalsk behandling må henvises av relevant legespesialist (eksempelvis ortopedi, fysikalsk medisin eller nevrologi), og skal være medisinsk nødvendig for å forbedre funksjonsevne, sykdom eller skade. Det er inkludert 5 fysikalske behandlinger uten henvisning
Psykolog Forsikringen omfatter behandling ved psykiske plager med inntil 10 behandlingstimer hos psykolog, innenfor en 12 måneders behandlingsperiode fra første behandlingsdato. Dekning av utgifter til behandling hos psykolog/ psykiater etter henvisning fra lege. Forsikringen dekker ikke manisk depressive lidelser.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen omfatter 12 timer psykologisk førstehjelp uten henvisning som følge av psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten selv å være fysisk skadet. Dekningen gjelder også for alle medlemmer av den forsikredes faste husstand
Second Opinion Hvis den Forsikrede ber om det, vil VHA tilby å fremskaffe en Legespesialist som kan foreta en ny vurdering av den Forsikredes diagnose og behandling. Kostnadene for denne undersøkelsen dekkes under forsikringen.
Rusavhengighet Etter forhåndsgodkjenning av Vertikal Helse dekker forsikringen utgifter til rus- og spillavvenning med inntil 150.000 kr. Behandling må være henvist av lege, og det må gå 12 måneder fra siste behandling er dekket av forsikringen før ny behandling kan kreves dekket. Forsikringen dekker avvenning fra: alkohol, narkotika, vanedannende medisiner, og spill.
Kompensasjon Overholdes ikke garantitiden utbetales en kompensasjon på 600 NOK per virkedag fra utløpet av garantitiden, og frem til konsultasjon, undersøkelse eller behandling igangsettes, likevel ikke lenger enn 30 virkedager.
Online-Lege Er ventetiden hos fastlegen lang kan du få konsultasjon med en allmenlege gjennom appen KRY. Denne legetimen gjennomføres som en videosamtale.
Telefon-lege / Helsetelefon Tilgang til en døgnåpen helsetelefon for hele familien hvor du kan få enkle tips og råd og snakke med en sykepleier.
Helseerklæring Nei
Priser
Alder Pris
25 år 2 508
30 år 2 508
35 år 3 468
40 år 3 468
45 år 4 548
50 år 4 548
55 år 4 548
60 år
65 år

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Gjensidige: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring