Priser og dekningsomfang Helseforsikringene (behandlingsforsikring) Topp, Pluss, og Basis  i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av helseforsikring / behandlingsforsikring

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Storebrand har 4 produktvarianter: Topp, Pluss, Basis, og Behandlingsavtale.

Topp har den samme dekningen som Pluss. I tillegg er det inkludert 10 timer psykologhjelp per år, og en 24-timers rådgivningstjeneste.

Forskjellen mellom Basis og Pluss er at det er 5 inkluderte fysikalske behandlinger på Basis, og 24 på Pluss.

På Behandlingsavtale er det ikke inkludert fysikalsk behandling.

Vilkårene under gjelder for produktvarianten Topp.

Storebrand
Produktnavn Helseforsikring Topp
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2018
Tegningsperiode 0-66 år
Kan gjelde maksimalt til Livsvarig
Behandlings-garanti 10 virkedager
Maksimalt dekningsbeløp
Legespesialist Utgifter til behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendige undersøkelser, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med den behandling det er henvist for. Nødvendige medisiner og utstyr brukt under behandlingen hos legespesialisten.
Sykehus-behandling Forsikringen omfatter utredning, behandling eller operasjon i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen eller ha rehabiliterende mål, og utføres av autorisert helsepersonell. Forsikringen omfatter utredning og behandlingstiltak som er tilgjengelige i norsk offentlig helsevesen, som er basert på vitenskapelig dokumentasjon eller på etablert, anerkjent klinisk praksis i norsk medisin. Behandlingen skal være kunnskapsbasert og medisinsk nødvendig for den aktuelle skade eller sykdom.
Dagkirurgi Utgifter til operasjon i privat sykehus eller hos godkjent legespesialist som ikke krever overnatting, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen.
Billeddiagnostikk Nødvendige undersøkelser, tester og prøver på sykehuset/klinikken i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen/behandlingen.
Kreftbehandling Utgifter til diagnostisering, operasjon og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert cellegift- og strålebehandling.
Utgifter til rehabilitering.
Forsikringen dekker utgiftene til medisinsk nødvendig undersøkelse, operasjon og primærbehandling av kreft.
Nødvendige medisiner og utstyr forbrukt under behandlingen på sykehuset/klinikken.
Det må foreligge henvisning fra lege og innleggelsen/behandlingen må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Medisiner Reseptbelagte medisiner, som er foreskrevet av lege- spesialist i forbindelse med en erstatningsmessig behandling, er dekket i inntil 6 måneder.
Etterkontroll Nei
Rehabilitering Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av, operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet.
Tekniske hjelpemidler Nei
Reiseutgifter Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter i forbindelse med sykehusinnleggelse/ operasjonen/ kreftbehandling/ rehabilitering (gjelder ikke ved fysikalsk behandling).
Ved spesialistbehandling må reiseavstanden fra hjemstedet til behandlingssted være over 15 mil en vei for at reiseutgiftene skal dekkes. Ved bruk av egen bil dekkes kjøregodtgjørelse etter statens satser for pasientreiser.
Alle reiser må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Losji Forsikringen dekker rimelige og nødvendige oppholdsutgifter (kost og losji) i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon (gjelder ikke ved legespesialistbehandling og fysikalsk behandling) Forsikringen dekker også rimelige og nødvendige oppholdsutgifter for en voksen ledsager i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon når den forsikrede ikke er fylt 18 år og/eller det er medisinsk nødvendig. Kostnader for oppholdsutgifter dekkes etter statens satser for helsetjenester og må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Reiseledsager Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter for en voksen ledsager i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon når den forsikrede ikke er fylt 18 år og/eller det er medisinsk nødvendig.
Fysikalsk behandling Inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuellterapeut. Begrensningen i antall behandlinger gjelder ikke hvis forutsetningene for erstatning ifølge punktet om etterbehandling og rehabilitering foreligger. Det refunderes
dokumenterte utgifter til medisinsk nødvendig fysioterapi-, kiropraktor-, manuellterapeut- og naprapatbehandling av Forsikrede hos offentlig godkjente behandlere.
Psykolog Gjelder bare for Topp: Inntil 10 behandlinger ved samme sykdom eller skade. Flere sykdommer/skader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme sykdoms-/skadetilfelle. Dersom den forsikrede har vært symptomfri og ikke vært behandlet, kontrollert eller medisinert de siste 12 måneder, vurderes ikke dette å tilhøre samme sykdoms/skadetilfelle.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen dekker utgifter til inntil 10 behandlinger per hendelse til psykologisk førstehjelp ved ulykker, dødsfall, alvorlig sykdom, overfall eller innbrudd. Behandling skal igangsettes i direkte tilknytning til hendelsen og uten ugrunnet opphold.
Psykologisk førstehjelp omfatter ikke ordinær psykologisk behandling av lidelser som har utviklet seg som følge av psykisk belastning over tid, og som ikke krever øyeblikkelig psykologisk bistand. Slik behandling krever ikke henvisning fra lege, men den må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Dekningen gjelder også den forsikredes nærmeste familie (som familie regnes ektefelle/ registrert partner og barn under 26 år).
Second Opinion Konsultasjon hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk
vurdering per forsikringstilfelle. Dette gjelder kun ved:
• Livstruende sykdom og skade
• Særskilt risikofylt behandling
Konsultasjonen må være forhåndsgodkjent av Selskapet
Rusavhengighet Nei
Kompensasjon Dersom behandlingsgarantien ikke er oppfylt vil den forsikrede ha krav på kr. 500,- pr. dag fra utløpet av fristen og inntil behandling tilbys, dog ikke lenger enn i 30 dager.
Online-Lege Du kan få resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer — uten at du trenger å møte opp hos legen.
Telefon-lege / Helsetelefon 24-times rådgivningstjeneste.
Priser
Alder Pris
25 år 5 880
30 år 5 880
35 år 6 396
40 år 7 128
45 år 7 872
50 år 9 060
55 år 10 200
60 år 12 528
65 år 15 444

 

Priser for de andre dekningene

Prisforskjellen mellom Topp og Pluss er 732 kroner for alle andre.

For forskjeller i fysikalsk behandling øker prisforskjellen med alderen.

Dette er de årlige prisene for de tre andre dekningene:

Pluss Basis Behandlingsavtale
5 148 4 620 3 852
5 148 4 620 3 852
5 664 5 112 4 260
6 396 5 724 4 776
7 140 6 384 5 328
8 328 7 464 6 228
9 468 8 520 7 104
11 796 10 632 8 748
14 712 13 224 11 028

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring