Dette er vilkårene for Helseforsikring (behandlingsforsikring) i If.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

 

Medisinsk hjelp gis i samarbeid med Vertikal Helse.

If
Produktnavn Helseforsikring Komplett
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.11.2018
Tegningsperiode 35-75 år
Kan gjelde maksimalt til 76 år
Behandlings-garanti 10 virkedager. Gjelder alle dekningselementene i forsikringen.
Maksimalt dekningsbeløp Ubegrenset
Legespesialist Forsikringen omfatter konsultasjon hos legespesialist, hvis den er henvist av lege eller andre med henvisningsrett. Det samme gjelder konsultasjon hos legespesialist som er et ledd i oppfølging etter operasjon eller behandling.
Med legespesialist menes en lege som er godkjent spesialist i henhold til kriteriene satt av Helsedirektoratet, og som utfører diagnostikk og behandling som gjøres i spesialisthelsetjenesten i det offentlige helsevesen i Norge. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.
Sykehus-behandling Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til operasjoner, nødvendige etterkontroller, eller annen sykehusbehandling i privat spesialisthelsetjeneste, når forsikrede ikke kan behandles av det norske offentlige helsevesen innen avtalte garantitider spesifisert i forsikringsbeviset.
Dagkirurgi Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos privat legespesialist. Dagkirurgi ved private sykehus/spesialist.
Billeddiagnostikk Gjelder røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi, benskjørhetsmåling, PET (der det er en del av behandlingsløpet foreskrevet av behandlende lege)
Kreftbehandling Ingen begrensninger. If dekker ihht behandlende leges behandlingsplan. Diagnostisering, primærbehandling og livsforlengende behandling, inkludert imunterapi i de tilfeller kreftlegen anbefaler dette.
Medisiner Forsikringen omfatter medisiner forskrevet av legespesialist i forbindelse med en dekningsmessig behandling, begrenset til 3 måneder etter at behandlingen har funnet sted.
Etterkontroll Dekker nødvendige etterkontroller. Behandlingsplan skal utarbeides av behandlende/henvisende lege.
Rehabilitering Forsikringen omfatter rehabiliteringsopphold foreskrevet av legespesialist når rehabiliteringen er forhåndsgodkjent av Vertikal Helse. Rehabiliteringen må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen og det må foreligge et opptreningspotensial. Ingen begrensning på tid.
Tekniske hjelpemidler Nei
Reiseutgifter Reiseutgifter erstattes etter Statens satser for pasientreiser dersom reiseavstand mellom hjem og behandlingssted er over 5 mil en vei, eller kostnader over 500 kroner.
Fly-, og hotellbestillinger når dette foretas av Vertikal Helse.
Diettgodtgjørelse dekkes etter Statens satser for pasientreiser.
Losji Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det foreligger medisinsk indikasjon.
Reiseledsager Utgifter til en reiseledsager kan dekkes dersom det er medisinsk nødvendig og det er avtalt med Vertikal Helse på forhånd.
Fysikalsk behandling Dekker inntil 5 behandlinger per år hos fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor og naprapat.
Forsikringen omfatter avtalt antall behandlinger uten henvisning hos offentlig godkjent fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller naprapat som er medlem av Norges Naprapatforbund.
Behandlinger utover det avtalte må henvises av relevant legespesialist (eksempelvis spesialist i ortopedi, fysikalsk medisin eller nevrologi) og skal være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevne, sykdom eller skade. Hensikten med vurdering av relevant legespesialist er å sørge for medisinsk forsvarlig diagnostikk og behandling.
Ved behov for fysikalsk behandling etter en operasjon, er det ingen begrensning i antall behandlinger forutsatt at behandlingen er rekvirert av behandlende lege.
Psykolog Forsikringen omfatter 12 behandlinger hos psykolog uten henvisning. Behandlingen må skje innenfor en 12 måneders periode fra første behandlingsdato, og det må gå 12 måneder fra siste behandling er dekket av forsikringen før nye behandlinger for samme skade kan kreves dekket.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen omfatter 12 timer psykologisk førstehjelp som følge av psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten selv å være fysisk skadet. Dekningen gjelder også for alle medlemmer av den forsikredes faste husstand.
Second Opinion Den forsikrede har krav på ny medisinsk vurdering (second opinion) på en diagnose stilt av annen legespesialist. Vertikal Helse vil fremskaffe en legespesialist som kan foreta ny vurdering av den forsikredes diagnose og behandling. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.
Rusavhengighet Etter forhåndsgodkjenning av Vertikal Helse dekker forsikringen utgifter til rus- og spillavvenning med inntil 150 000 kr. Slik behandling kan kun kreves én gang i den tiden den forsikrede er forsikret i If. Forutsetningen for dekning er at behandlingen er henvist av lege, og at behandlingen er nødvendig og i overensstemmelse med allmenn akseptert medisinsk kunnskap. Forsikringen dekker avvenning fra: alkohol,narkotika, vanedannende medisiner og spill.
Kompensasjon Dersom garantitiden ikke overholdes utbetales en kompensasjon på kr 600 per dag fra utløpet av garantitiden frem til behandling igangsettes, dog ikke lengre enn i 30 dager.
Online-Lege Gratis konsultasjon hos almennlege via video eller chat.
Telefon-lege / Helsetelefon Her får du kvalitetssikret informasjon og nyttige råd om helse og sykdom.
Priser
Alder Pris
25 år 1 850
30 år 1 850
35 år 6 195
40 år 6 195
45 år 6 195
50 år 6 195
55 år 6 195
60 år 8 058
65 år 8 058

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Gjensidige: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helseassistanse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring