Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for Helseforsikring (behandlingsforsikring) i If.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Medisinsk hjelp gis i samarbeid med Vertikal Helse.

If Skadeforsikring
Produktnavn Helseforsikring
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 17.09.2022
Tegningsperiode 0-75 år
Kan gjelde maksimalt til Ingen begrensning på alder.
Behandlings-garanti Forsikringen kommer til anvendelse når ventetiden på en utredning, behandling eller operasjon i det offentlige helsevesenet overstiger den avtalte behandlingsgarantien (10 dager). Behandlingsgarantien beregnes fra det tidspunktet Vertikal Helse har mottatt nødvendig dokumentasjon som beskriver, behandlingsbehovet, som gyldig henvisning og signert fullmakt fra forsikrede
Maksimalt dekningsbeløp Ubegrenset
Legespesialist Forsikringen omfatter konsultasjon hos legespesialist, når den forsikrede er henvist til legespesialist av lege eller andre med henvisningsrett. Omfattet er også konsultasjon hos legespesialist når konsultasjonen er et ledd i oppfølging etter operasjon eller behandling.
Billeddiagnostikk Gjelder røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi, benskjørhetsmåling, PET (der det er en del av behandlingsløpet foreskrevet av behandlende lege)
Sykehus-behandling Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til operasjoner, nødvendige etterkontroller, eller annen sykehusbehandling i privat spesialisthelsetjeneste som direkte følge av et inntruffet forsikringstilfelle, når forsikrede ikke kan behandles av det norske offentlige helsevesen innen den avtalte behandlingsgarantien spesifisert i forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter også andre behandlingstiltak enn operasjon og sykehusbehandling i en periode på inntil ni (9) måneder fra igangsettelse. Med behandlingstiltak menes behandling henvist av legespesialist. Tiltakene må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen og skal utføres av autorisert helsepersonell.
Dagkirurgi Undersøkelse, diagnostisering eller behandling hos privat legespesialist. Dagkirurgi ved private sykehus/spesialist.
Second Opinion Ved et inntruffet forsikringstilfelle omfatter forsikringen en ny vurdering av en allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling (second opinion), dersom forsikrede ber om det. Vurderingen gjelder kun for diagnose og behandling, foreslått eller igangsatt av legespesialist som jobber i spesialisthelsetjenesten. Spesialist i allmennmedisin regnes ikke som legespesialist i denne sammenheng.
Medisiner Forsikringen omfatter refusjon av egenandel til reseptbelagte medisiner forskrevet av behandlende legespesialist i tilknytning til et inntruffet forsikringstilfelle. Dekningen er begrenset oppad til tre (3) måneders forbruk fra første uttak etter at resepten ble utstedt.
Etterkontroll Dekker nødvendige etterkontroller.
Rehabilitering Forsikringen omfatter rehabiliteringsopphold på inntil fire (4) uker eller dagrehabilitering i inntil 20 virkedager. Rehabiliteringen må være foreskrevet av relevant legespesialist og foregå i regi av autorisert helsepersonell. Rehabiliteringen må være nødvendig og en direkte følge av et inntruffet forsikringstilfelle dekket under forsikringens punkt 5. Rehabiliteringen må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen og det må foreligge et opptreningspotensial. All rehabilitering må være forhåndsgodkjent av Vertikal Helse.
Tekniske hjelpemidler Forsikringen dekker utgifter til medisinsk indiserte tekniske hjelpemidler i forbindelse med operasjon eller behandling, begrenset inntil 10 000 kr. Behandlende legespesialist må dokumentere at behovet er tilknyttet et inntruffet forsikringstilfelle. Dersom utgiftene gir forsikrede rett til refusjon av Helfo, dekkes det ikke av forsikringen.
Kreftbehandling Forsikringen omfatter persontilpasset kreftbehandling, herunder diagnostikk og behandling, som er basert på vitenskapelig dokumentasjon. Diagnostikk og behandling må være anbefalt og begrunnet av spesialist i kreftsykdommer innenfor Vertikal Helses nettverk.
Fysikalsk behandling Fysikalsk behandling som er medisinsk nødvendig for å forbedre funksjonsevne, sykdom eller skade, dekkes etter henvisning fra relevant legespesialist som jobber i spesialisthelsetjenesten. Forsikringen omfatter fysikalsk behandling hos: offentlig godkjent fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor, osteopat som er medlem av Norsk Osteopatforbund eller naprapat som er medlem av Norsk Naprapatforbund.
Legetjeneste Online lege: Samarbeide med en «fastlege» på nett, som gjør at du slipper å dra til fastlegen for enkle ting. Her kan du få en henvisning, resept på vanlige legemidler eller bare å snakke med en lege. Dette gjøres dette i en online-konsultasjon via video eller chat. Samarbeidet er med Hjemmelegene.
Helserådgivning: Døgnåpen rådgivning der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse Alle som har en personforsikring eller reiseforsikring i If, har fri tilgang til tjenesten. Den er åpen 24 timer i døgnet, alle dager i året.
Psykologtjeneste Forsikringen dekker inntil 10 behandlinger hos psykolog innenfor Vertikal Helses nettverk av psykologer, henvist av lege, innenfor en 12 måneders periode fra første behandlingsdato, og det må gå 12 måneder fra siste behandling er dekket av forsikringen før nye behandlinger kan kreves dekket.
Digital selvhjelpstjeneste via appen Overvinne til behandling av bl.a. angst, depresjoner og søvnvansker.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen omfatter inntil 12 timer psykologisk førstehjelp som følge av psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse som vold, ran, alvorlig trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten selv å være fysisk skadet. Dekningen gjelder for alle medlemmer av den forsikredes faste husstand.
Rusavhengighet Nei
Reiseutgifter Når utredning, behandling eller operasjon i forbindelse med inntruffet forsikringstilfelle bestilles av Vertikal Helse, omfatter forsikringen følgende reise- og oppholdsutgifter:
• Reiseutgifter når reiseavstand mellom hjem og behandlingssted er over 5 mil en vei. Reiseutgifter erstattes etter Statens satser for pasientreiser.
• Fly-, og hotellbestillinger når dette foretas av Vertikal Helse.
• Diettgodtgjørelser dekkes etter statens satser for pasientreiser.
• Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det er medisinsk nødvendig.
Losji Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det foreligger medisinsk indikasjon.
Reiseledsager Utgifter til en reiseledsager kan dekkes dersom det er medisinsk nødvendig og det er avtalt med Vertikal Helse på forhånd.
Kompensasjon Dersom garantitiden ikke overholdes utbetales en kompensasjon på kr 600 per dag fra utløpet av garantitiden frem til behandling igangsettes, dog ikke lengre enn i 30 dager.
Priser
Alder Pris
25 år 2 670
30 år 2 963
35 år 3 310
40 år 3 786
45 år 4 304
50 år 4 815
55 år 5 559
60 år
65 år

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring