Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Danica.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Danica
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2021
Alder for kjøp 18-59 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 1 500 000
Utbetaling Forsikrede dør innen 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste.
Antall sykdommer 16
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved «rule of nine» eller tilsvarende metode. Diagnosen skal være stilt av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig. Diagnosen skal være stilt av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser Varig og fullstendig lammelse av minst en arm og et ben, begge ben eller begge armer som følge av ryggmargsskade- eller lidelse (varig og fullstendig avbrudd av ryggmargens ledningsevne). Diagnose skal være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi. Krav om erstatning kan tidligst gjøres gjeldende 3 måneder etter at lammelsen ble diagnostisert.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag En lesjon av hjernen forårsaket av utilstrekkelig blodforsyning eller blødning, som oppfyller følgende kriterier: Akutt innsettende nevrologiske utfall typisk fordiagnosen hjerneslag Nye objektive nevrologiske utfall, konstatert ved kliniskundersøkelse, av mer enn 60 dagers varighet. CT eller MR-scanning av hjernen bekrefter nye lesjonersvarende til diagnosen hjerneslag. Diagnosen er stilt av spesialist i indremedisin eller nevrokirurgi..
Godartet svulst i hjerne Nei
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Akutt hjerteinfarkt med nedsatt eller manglende blodtilførsel til hjertemuskelvevet og betydelig økning av hjertemarkørene, sammen med minst ett av følgende kriterier: •Hjertesymptomer og funn forenlige med akutthjerteinfarkt •Nye EKG forandringer typisk for hjerteinfarkt.
Hjerteoperasjon Utført åpen hjertekirurgisk behandling av kranspulsåreforkalkning (revaskulering) som omfatter en eller flere kranspulsårer med anleggelse av vene- og/eller arteriegrafts, utført hos personer med forkalkning i kranspulsårer.
Hjerteklaffkirurgi Utført åpen hjertekirurgisk behandling av medfødte eller ervervede hjerteklaffsykdommer med innsettelse av kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklaffproteser.
Angina Pectoris Nei
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Alzheimers sykdom med fremadskridende hukommelsestap og tap av evne til tenkning, språk og problemløsning. Diagnosen skal være fastsatt ved MR-scanning av hjernen. Diagnosen må være stilt av en spesialist i nevrologi eller geriatri.
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft Forsikringen dekker ondartede (maligne) svulster (tumorer), alvorlige leukemiformer, maligne lymfomer og Hodgkins sykdom. Diagnosen skal være basert på histologiske undersøkelser. Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av en ukjent årsak. Omfatter følgende diagnoser: •Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) •Spinal muskelatrofi (SMA) •Progressiv muskelatrofi (PMA) •Progressiv bulbær parese (PBP) •Primær lateral sklerose (PLS) •Pseudobulbar palsy Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Sikker diagnose av multippel sklerose. Lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning fra forskjellige deler av sentralnervesystemet og på forskjellige tidspunkter, enten i form av nye nevrologiske utfall eller nye lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning. Sykdommen skal ha medført objektive nevrologiske utfall av mer enn 6 måneders varighet, og det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer. Diagnosen og de objektive neurologiske utfall skal være bekreftet av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi.
Nyresvikt Går under organtransplantasjon
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg fra donor.
Parkinsons sykdom Nei
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det skal foreligge resultat av audiometri, som viser en høreterskel på 95 desibel eller høyere i hele frekvensspekteret. Diagnosen skal være stilt av en spesialist i øre-, nese- og halssykdommer.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/60 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 260
30 1 464
35 1 800
40 2 340
45 3 216
50 4 644
55 6 960
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Forsikring - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring