Dette er vilkårene for Kritisk sykdom i Danica.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Danica
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2019
Alder for kjøp 18-59 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 1 500 000
Utbetaling Forsikrede dør innen 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste.
Antall sykdommer 15
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved «rule of nine» eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig.
Diagnose må bekreftes av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser Alle ryggmargsskader/-lidelser som fører til varig lammelse av begge ben, begge armer eller begge ben og armer med vedvarende og fullstendig avbrudd av ryggmargens ledningsevne.
Det kreves sikker diagnose stilt av 2 spesialister i nevrologi.
Krav om erstatning kan fremmes etter at lammelsen(e) har vedvart i 3 måneder etter at den (de) ble diagnostisert.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Ethvert nevrologisk funksjonsutfall med varighet utover 24 timer som følge av funksjonsforstyrrelse i blodårene (blodpropp eller blødning) til hjernen. Forutsetning for rett til erstatning er at funksjonsforstyrrelsen fører til lammelse i arm eller ben eller taleforstyrrelse som vedvarer i mer enn 3 måneder etter at lammelsen inntrådte. Skaden skal være bekreftet ved computer røntgen (CT), og selskapet kan i tilfeller hvor det oppstår tvil kreve undersøkelse utført av spesialist.
Krav om erstatning kan fremmes etter at lammelsen har vedvart i 3 måneder etter at den ble diagnostisert.
Forsikringen dekker ikke hjerneblødning som følge av ytre skade.
Godartet svulst i hjerne Nei
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt En del av hjertemuskulaturen dør som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av nylige forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG og blodprøver. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin.
Hjerteoperasjon Utført operasjon for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier der det er objektive funn (koronar angiografi, arbeids-EKG eller scintigrafi) på hjertesykdom, og der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv.
Utført blokkering eller stentbehandling av kransårene (PTCA) dekkes ikke.
Hjerteklaffkirurgi Åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff er omfattet av forsikringen.
Angina Pectoris Nei
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Alzheimers sykdom, karakterisert av progredierende demens samt klinisk beslektede og vanskelig avgrensbare demenssykdommer, for eksempel Picks sykdom. Ytterligere medregnes multiinfarkt demens, i de tilfeller der det ikke dreier seg om følger etter egentlige Apopleksier. Derimot er demenssykdommer, som vanligvis ledsages av bevegelsesforstyrrelser, ikke omfattet, hertil hører blant annet Huntingtons chorea og parkinsonisme demens.
Demens som følge av traumer eller infeksjoner er heller ikke omfattet. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi. Alzheimers sykdom kan klinisk avgrenses ut fra NINCDS-ADRDA kriteriene. Det regnes med en diagnostisk sikkerhet på 80 % alene på kliniske observasjoner og 90 % dersom det suppleres med laboratorieundersøkelser.
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft En ondartet (malign) svulst (tumor), som er karakterisert ved ukontrollerbar vekst med innvekst i tilstøtende vev og eventuelt spredning som fører til svulstdannelse i andre av kroppens vev eller organer (metastaser). Definisjonen inkluderer blodkreft (leukemi) og lymfekreft (lymfomer).
Diagnosen skal være basert på undersøkelse av fjernet svulst eller biopsi herfra. Følgende tilstander omfattes ikke av forsikringen:
All hudkreft og maligne melanomer uten tegn til spredning til lymfekjertler eller andre organer.
Overfladiske celleforandringer (noninvasive carcinoma in situ) og svulster med samtidig HIVinfeksjon.
Polypper i tykktarm eller utvekster (papillomer) i urinblære med ondartede (maligne) forandringer uten innvekst.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi og progressiv bulbærparese.
Multippel sklerose Diagnostisert multippel sklerose utført av 2 spesialister i nevrologi.
Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn 6 måneder, eller i det minste ha hatt et tilbakefall av slike utfall. Dette må bekreftes ved typiske symptomer på nerveskade og svekkelse av bevegelse og følelse samt ved MR-undersøkelse.
Nyresvikt Nei
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg fra donor.
Parkinsons sykdom Nei
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nese-halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/60 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon.
Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi.
Unntatt er psykogent tap av taleevnen.
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 272
30 1 476
35 1 800
40 2 340
45 3 216
50 4 644
55 6 960

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

KLP - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring