Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for behandlingsforsikring Pluss i Gjensidige.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring. 

Etter fylte 55 år er det behandlingsforsikringen 55 + som kan tegnes.

Gjensidige Forsikring
Produktnavn Behandlingsforsikring Pluss
Vilkår Kan bare lastes ned i bestillingsfasen.
Vilkår datert *
Tegningsperiode 16-55 år
Kan gjelde maksimalt til 70 år
Behandlings-garanti (dager) Vi garanterer utredning, behandling og operasjon innen 10 virkedager fra vi har mottatt nødvendig dokumentasjon for behandlingen. Utredningen, behandlingen eller operasjonen må være planlagt og utført etter at helseerklæringen er godkjent og forsikringen gyldig.
Maksimalt dekningsbeløp Ubegrenset
Legespesialist Forsikringen garanterer time hos legespesialist innen 10 virkedager. Garantitiden løper fra Gjensidige har mottatt henvisning fra allmennlege eller annen dokumentasjon som selskapet godtar.
Billeddiagnostikk Forsikringen dekker utredning som er forhåndsgodkjent av Gjensidige.
Sykehus-behandling Behandlingsmetoden skal være alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og tilstrekkelig behandling for den aktuelle lidelse og i det aktuelle tilfellet. Hyppighet av kontroller eller repeterende behandling skal være slik fagspesialisten til enhver tid anbefaler det.
Dagkirurgi Ja
Second Opinion Forsikringen dekker utgifter til time hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk vurdering etter godkjennelse fra Gjensidige. Dette gjelder kun ved særskilt risikofylt behandling eller livstruende sykdom eller skade.
Medisiner Reseptbelagte medisiner i inntil 3 måneder etter behandling
Etterkontroll Forsikringen dekker utgifter til nødvendige etterkontroller i inntil 6 måneder etter behandling.
Rehabilitering Forsikringen dekker utgifter til rehabilitering etter gjennomført behandling som er dekket og betalt av forsikringen. Nødvendig rehabilitering dekkes i inntil 3 måneder, etter de samme faglige retningslinjer som det offentlige benytter.
Tekniske hjelpemidler Nei
Kreftbehandling Forsikringen omfatter etter henvisning fra onkolog følgende utredninger og behandlinger ved kreftsykdom:
- Immunterapi som ikke tilbys av det offentlige helsevesen, men som av EMA (European Medicines Agency) er anbefalt som behandling for den aktuelle kreftsykdommen. Med immunterapi menes her behandling med monoklonale antistoffer.
- NGS (Next generation sequencing) gentesting som ikke dekkes av det offentlige helsevesen, og som utføres i forbindelse med kreftbehandling.
Fysikalsk behandling Inntil 12 behandlinger hos manuellterapeut, fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor i løpet av en 12 måneders periode.
Legetjeneste Helsehjelp 24/7 – Fri bruk av videokonsultasjon med psykolog og lege, som gjelder for hele familien.
Via en Eyr-app kan du ta legetimen over mobilen. Erfarne allmennleger hjelper deg med resepter, gir medisinske råd og skriver ut henvisninger. Du kan bruke tjenesten på vegne av deg selv og barn opptil 18 år.
Online mental helsehjelp er selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe deg med å takle utfordringer slik som dårlig søvn og stress.
Psykologtjeneste Inntil 10 behandlinger hos psykolog i løpet av en 12 måneders periode.
Gratis videokonsultasjon med psykolog hos Dr. Dropin for å forebygge hverdagsutfordringe.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen dekker utgiftene til maksimalt 10 behandlinger per 12 måneders periode til psykologisk førstehjelp/krisehjelp ved alvorlige ulykker, alvorlig sykdom, dødsfall, overfall eller innbrudd. Krever ikke henvisning fra lege. Forsikringen dekker også ektefelle/samboer og barn i den faste husstand.
Rusavhengighet Forsikringen dekker utgifter til behandling på godkjent behandlingsinstitusjon for avvenning av medisin-, narkotikaog/eller alkoholmisbruk. Forsikringen dekker også behandling av spilleavhengighet. Maksimal utgiftsdekning er totalt kr 150 000 per forsikret i løpet av hele forsikringstiden.
Reiseutgifter Forsikredes reiseutgifter mellom fast bosted i Norge og behandlingssted ved operasjon og annen behandling på privat sykehus, og ved utredning eller behandling hos legespesialist, dekkes etter statens reiseregulativ. Reiseutgifter dekkes dersom reiseavstand mellom fast bosted og behandlingssted er mer enn 10 mil hver vei.
Losji Dette gjelder også nødvendig hotellopphold som ledd i reisen.
Reiseledsager Dersom det er medisinsk nødvendig å ha med ledsager, og Gjensidige godkjenner dette, dekkes dennes nødvendige utgifter til reise og overnatting etter samme regel og regulativ.
Kompensasjon Hvis Gjensidige ikke klarer å innfri garantien, vil den forsikrede få kompensasjon på kr 500 pr påbegynt døgn som løper fra garantitidens utløp og frem til første time hos spesialist eller adgang til innleggelse i sykehus/klinikk for behandling, maksimalt i 30 dager.
Priser
Alder Pris
25 år 1 999
30 år 2 620
35 år 2 676
40 år 3 067
45 år 3 456
50 år 3 907
55 år 4 376
60 år 4 891
65 år 5 433

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring