En uførerente (uførepensjon) gir månedlige utbetalinger hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør.

En uførerente blir utbetalt etter minst 50 prosent sammenhengende arbeidsuførhet i minst 12 måneder. Utbetalingen skjer normalt etter uføregraden. Hvis du har blitt 75 prosent ufør, og skal ha en utbetaling på 10.000 kroner i måneden ved 100 prosent uførhet, får du i dette tilfellet utbetalt 7.500 kroner i måneden. Noen tilbyr også uførerenter der du får 100 prosent utbetaling bare arbeidsuførheten er over 50 prosent.

Hvis du faller under 50 prosent arbeidsuførhet, vil utbetalingen stoppe. Du vil få utbetaling igjen hvis du på et senere tidspunkt blir over 50 prosent arbeidsufør igjen.

Du kan også kjøpe uførerente der arbeidsuførheten bare skal ha vart i tre måneder. Dette er en forsikring som kan passe for selvstendig næringsdrivende. Lønnsmottakere har sykelønn i 12 måneder, derfor er 12 måneders arbeidsuførhet standard i det markedet.

Prisen på forsikringen vil avhenge av alder, varighet, utdanning/yrke, og utbetalingsbeløpet.

For å kunne kjøpe en uførerente må du være 16 til 18 år. Hvor lenge du kan kjøpe en uførerente varierer fra 49 til 66 år.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

Varigheten på uførerenten

Det vanlige er at opphørsalderen for uførerenten er 67 år. Jo lenger utbetalingen skal vare, dess dyrere blir forsikringen. Det finnes også et uføreprodukt som utbetales bare i fire år. Det kan for øvrig også avtales en annen varighet enn 67 år.

Blir du ufør når du er 30 år vil en normal uførerente dermed gi deg en utbetaling i 37 år. Summen av hva du får utbetalt på en uførerente blir dermed temmelig høy sett gjennom livet. Har du kjøpt en uførerente med en utbetaling på 10.000 kroner i måneden, vil du få 4,44 millioner kroner gjennom livet (ex inflasjonsjusteringen av beløpet).

Pris avhenger av utdanning eller yrke

Prisen på uførerenten avhenger også av hvilken utdanning du har, hvilket yrke du har, eller hvilken bransje du jobber i.

Det er flere varianter av hvordan selskapene priser etter dette:

  • Bare etter utdannelsesnivå
  • Etter bransje
  • Etter stillingsbetegnelse

Disse kan også kombineres. For eksempel både utdannelsesnivå og stillingsbetegnelse.

Hvis det inndeles etter yrke, er det et stort antall yrker som har hver sin pris. Prisene vil derfor kunne variere sterkt mellom selskapene.

Inflasjonsjustering

En uførerente har en svært lang tidshorisont. Det er derfor viktig at det årlige utbetalingsbeløpet blir inflasjonsjustert år for år. Da vil også prisen gå opp med den samme prosentsatsen. Hvis den ikke blir inflasjonsjustert vil pengeverdien etter for eksempel 30 år være mye mindre enn i dag.

Normalt blir ikke beløpet som er under utbetaling inflasjonsjustert. Da blir beløpet som er under utbetaling mindre og mindre verdt etter som årene går. Det finnes også selskaper som øker utbetalingene ved hjelp at kunden får en andel av overskuddet årlig. Men det er vanskelig å anslå hva dette betyr på lang sikt.

Priseksempler på uførerente

Her har vi hentet inn noen priseksempler for personer på 30 år og 50 år.

Prisene er hentet inn for 4 kombinasjoner av utdannelsesnivå, og stillingsbetegnelser/bransjer. Dette gjelder:

  • Renholdsarbeider hotell/grunnskole
  • Kontormedarbeider/sekretær/videregående skole
  • Sykepleier/3 års utdanning
  • Sivilingeniør/5 års utdanning

Prisene (årlige) gjelder en årlig uførerente på 50.000 kroner, med varighet til 67 år.

Her er prisene oppgitt for personer på 30 og 50 år.

I SpareBank 1 får du ubetalt hele beløpet så lenge uførheten er på minst 50 prosent. For de andre utbetales det etter graden av uførheten.

Renholdsarbeider hotell/grunnskole
Selskap 30 år 50 år
DNB 3 720 16 140
Gjensidige 4 165
Nordea 5 900 22 450
SpareBank 1 4 106 14 094
Storebrand 3 013
Kontormedarbeider/sekretær/videregående skole
Selskap 30 år 50 år
DNB 3 160 13 510
Gjensidige 2 971
Nordea 3 280 13 940
SpareBank 1 2 944 9 881
Storebrand 2 518
Sykepleier/3 års utdanning/
Selskap 30 år 50 år
DNB 2 880 12 195
Gjensidige 2 552
Nordea 3 340 14 140
SpareBank 1 3 056 10 300
Storebrand 2 221
Sivilingeniør/5 års utdanning
Selskap 30 år 50 år
DNB 2 320 9 565
Gjensidige 2 730
Nordea 1 480 6 640
SpareBank 1 2 081 6 088
Storebrand 1 825

Prisene stiger kraftig, spesielt etter fylte 40 år. Prisene er i området 4 til 5 ganger dyrere for en femtiåring enn en trettiåring.

Det er også veldig stor forskjell mellom de forskjellige yrkene. For en sivilingeniør koster uførerenten omtrent halvparten i forhold til hva det koster for en renholdsarbeider på hotell.

Skatt

Det er skatt på utbetalingen av uførerente. 20 prosent av uførerenten skal innberettes som kapitalinntekt. Av dette beløpet betaler du 22 prosent skatt på vanlig måte. Får du 10.000 kroner i årlig utbetaling, skatter du av 2000 kroner. Skatten av dette blir 440 kroner. Skatteprosenten på uførerente blir dermed 4,4 prosent i 2019.

Hvis du har uførekapital med forskuttering blir dette ulikt skattemessig behandlet. Forskuddsbeløpet blir ikke skattlagt på samme måte (men så blir også forskutteringsbeløpet trukket fra engangsbeløpet).

Beregning av behovet for uførerente

Du kan få uførepensjon fra to andre steder:

  • Fra folketrygden
  • Via arbeidsgiver (ikke alltid)

En privat uførerente vil komme på toppen av dette.

Blir du ufør får du opp til 66 prosent av tidligere inntekt. Les mer om uføretrygd fra folketrygden her.

Du kan også beregne uføretrygden ved hjelp av Uføretrygdkalkulatoren.

Uførerentekalkulator

Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du beregne hva du bør kjøpe av uførerente for å opprettholde et visst inntektsnivå ved arbeidsuførhet.

Det er vanlig å tenke at man skal ha et visst prosentvis nivå av inntekten når behovet for uførerente beregnes. Normalt beregnes dette før skatt, men det skal beregnes etter skatt for å få en korrekt beregning.

I kalkulatoren tas det hensyn til at nedgangen i skatten ved lavere inntekt ved at kalkulatoren regner ut nettoinntekten i begge tilfeller.

Gå til uførerentekalkulatoren.

Inntektsbegrensning

Du kan ikke kjøpe en uførerente som gjør at inntekten blir på mer enn 80-90 prosent av den tidligere lønnsinntekten din. I denne beregningen teller inntekt fra folketrygden, og uførepensjoner via arbeidsgiver. Hvis du for eksempel får et inntektsfall er det et ganske stort slingringsmonn før utbetalingen blir redusert.

Dekningen på uførerente i den enkelte forsikringsselskapene

Forsikringsselskapene kaller dette produktet for uførerente eller uførepensjon.

Her kan du se detaljer for vilkårene i de enkelte selskapene.

Danica Forsikring - Uførerente

DNB Forsikring - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Forsikring - Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Forsikring - Uførerente

SpareBank 1 Forsikring  - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om uføreforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførekapital

Medisinsk invaliditet

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

 

Få tilbud på andre produkter og tjenester:

Få tilbud fra flere advokater

Få tilbud på boligalarm

Få tilbud fra boligutleie-meglere

Få tilbud på bredbånd

Få tilbud fra flere eiendomsmeglere

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Få tilbud fra flyttebyråer

Få tilbud på mobilabonnement

Få tilbud på solskjerming

Få tilbud på strøm

Få tilbud på varmepumper

Se alle produktene og tjenestene som du kan få tilbud på.