Du får høyere pensjon i forhold til lønnen når vi på hva du får utbetalt etter skatt. Når du skal vurdere hvor høy pensjon du ønsker i forhold til lønnen du har, må det regnes på hvor stor den er etter skatt.

Pensjonsinntekter blir lavere beskattet enn lønnsinntekter. Det betyr at pensjon i prosent av lønn er høyere når vi ser etter skatt, enn før skatt. Pensjonen du får er dermed kanskje høyere i forhold til inntekten enn du tror.

Det er vanlig at det blir regnet hvor mye du får i pensjon i forhold til inntekten uten å ta hensyn til skatten. Men det er lønn etter skatt som er din reelle inntekt. Derfor skal man alltid ta hensyn til skatten ved en sammenligning.

Du får kort og godt feil tall ved å sammenligne før skatt. Det betyr igjen at du får feil tall for hvor mye du må spare når du skal spare opp til en viss prosent av lønnsinntekten.

Forskjellene er såpass store at det kan endre sparebehovet med flere tusen kroner i måneden. Spesielt hvis du ikke har altfor mange år å spare på.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter her.

Forskjell med kun folketrygdens ytelser

Nedenfor har vi satt opp tabeller som viser hva du får i pensjon i prosent av arbeidsinntekten, og i prosent av nettoinntekten. Under arbeidsinntekt har vi regnet ut hva skatten blir når det ikke er noen flere fradrag enn standardfradragene. Under pensjonsinntekt har vi regnet ut skatten til de tilhørende pensjonsinntektene. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt.

I den øverste tabellen står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto (før skatt) og netto (etter skatt).

Både skatt og pensjon gjelder for 2021. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 vil motta ved uttak 67 år.

Når du skal se på hva du har i pensjonsdekning må du se på hvilken nettodekning du har. Det er inntekten etter skatt du lever av. Derfor må også prosenten beregnes av dette grunnlaget.

En inntekt på 500.000 kroner gir en pensjon på 50,0 prosent av arbeidsinntekten. Sammenligner vi hva man får i prosent av netto inntekt, går dette prosenttallet opp til 63,6 prosent.

Forskjellen mellom brutto og netto blir mindre jo høyere lønnen er. Forskjellen er likevel betydelig, varierende fra 16,7 prosent til 8,8 prosent.

Prosent av lønn
Inntekt Brutto Netto Forskjell
250 000 90,4% 107,1% 16,7%
300 000 77,0% 93,7% 16,7%
350 000 67,4% 83,6% 16,2%
400 000 60,0% 75,5% 15,5%
450 000 54,4% 69,0% 14,5%
500 000 50,0% 63,6% 13,6%
550 000 48,9% 61,0% 12,1%
600 000 48,8% 59,3% 10,4%
650 000 48,9% 58,1% 9,1%
750 000 48,8% 57,5% 8,7%
1 000 000 36,9% 45,7% 8,8%

Dette er grunnlagene for disse prosenttallene:

Skatt Netto lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon
250 000 226 000 41 584 2 723 208 416 223 277
300 000 231 000 58 452 4 591 241 548 226 409
350 000 236 000 75 552 6 459 274 448 229 541
400 000 240 000 92 652 7 975 307 348 232 025
450 000 245 000 109 752 10 250 340 248 234 750
500 000 250 000 126 852 12 525 373 148 237 475
550 000 269 000 143 952 21 375 406 048 247 625
600 000 293 000 161 052 32 847 438 948 260 153
650 000 318 000 178 152 44 016 471 848 273 984
750 000 366 000 221 437 61 824 528 563 304 176
1 000 000 369 000 329 937 62 937 670 063 306 063

Forskjellen når pensjon fra jobb inkluderes

Tar vi med andre pensjonsinntekter fra jobb og AFP går pensjonsprosenten opp. Mange har for eksempel en 66-prosentsordning på jobben. Siden de aller fleste har en pensjonsordning, vil dette være et mer aktuelt eksempel.

Både skatt og pensjon gjelder for 2021. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 får ved uttak 67 år (43 år med samme lønn).

I tabellene under har vi lagt inn forskjellige inntekter, med tilhørende pensjon. Deretter er skatten regnet for både lønn og pensjon. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt. I den øverste tabellen står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto og netto.

Økningen i pensjonsdekningen etter skatt ligger i området 6,0 til 16,7 prosentpoeng. For gjennomsnittlige inntekter er forskjellen i området 7-11 prosentpoeng.

Prosent av lønn
Inntekt Brutto Netto Forskjell
300 000 77,0% 93,7% 16,7%
350 000 67,4% 83,6% 16,2%
400 000 66,0% 79,7% 13,7%
450 000 66,0% 77,1% 11,1%
500 000 66,0% 75,4% 9,4%
550 000 66,0% 74,4% 8,4%
600 000 66,0% 73,6% 7,6%
650 000 66,0% 72,9% 6,9%
700 000 66,0% 76,2% 10,2%
1 000 000 66,0% 73,7% 7,7%

Dette er grunnlagene for disse prosenttallene:

Skatt Netto lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon
300 000 231 000 58 452 4 591 241 548 226 409
350 000 236 000 75 552 6 459 274 448 229 541
400 000 264 000 92 652 18 985 307 348 245 015
450 000 297 000 109 752 34 759 340 248 262 241
500 000 330 000 126 852 48 468 373 148 281 532
550 000 363 000 143 952 60 711 406 048 302 289
600 000 396 000 161 052 72 954 438 948 323 046
650 000 429 000 178 152 85 197 471 848 343 803
700 000 462 000 221 437 97 440 478 563 364 560
1 000 000 660 000 329 937 165 888 670 063 494 112

Hvis inntekten er høyere på slutten

I eksemplene ovenfor har vi regnet på eksempler der inntekten er jevn over hele livet. Hvis inntekten for eksempel er klart høyere de siste 10 årene, vil i praksis pensjonen bli lavere i forhold til lønnen.

Hvis du da ikke har en bruttoordning som i stat og kommune. Med full opptjeningstid vil du ikke ha dette problemet.

Betydningen for sparingen

Hvis du tar utgangspunkt i hva du skal ha i prosent av inntekt som pensjonist, gjør skatten det at du ikke trenger å spare fullt så mye

Vi tar utgangspunkt i en inntekt på 500.000 kroner som får 66 prosent av lønnen i pensjon. Da vil inntekt etter skatt være 9,5 prosentpoeng høyere sett etter skatt enn før skatt.

Hvor mye dette betyr for avhenger blant annet av:

  • Oppsparingstid
  • Utbetalingstid
  • Avkastningsforutsetning
  • Lønnsvekst og inflasjon

Her har vi sett på to forskjellige utbetalingsår, og oppsparingsår. Det er tatt hensyn til lønnsveksten i oppsparingsperioden.

Hvis for eksempel antall oppsparingsår er 10, og utbetalingsår er 20 er sparebetydningen av dette 8.100 kroner i måneden.

Oppsparingsår Utbetalingsår Sparebeløp
10 10 4 000
10 20 8 100
20 10 2 100
20 20 4 200

Det er forutsatt en avkastning på 6 prosent, og en lønnsvekst på 3 prosent.

 

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.