Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forsørgingstillegg kan gis for forsørget ektefelle, og barn under 18 år som ikke har egen inntekt på over 1 G.

Forsørgingstillegg kan gis til alderspensjonister og uføretrygdede som forsørger ektefelle eller barn under 18 år. Ytelsen er behovsprøvd.

Det er litt ulike regler for utbetaling av forsørgingstillegg avhengig av om du er alderspensjonist eller uføretrygdet.

Fra 1. 1 2022 innvilges ikke lenger forsørgingstillegg til alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Forsørgingstillegg skal fases ut gradvis.

Barnetillegget til uføretrygdede vil fortsette.

Forsørgingstillegg til uføretrygdede

For å ha rett til barnetillegg må du bo i Norge/EØS, eller et annet land Norge har trygdeavtale med. Det samme gjelder barnet du forsørger.

Du må også ha ful trygdetid (40 år) for å få fullt tillegg.

Barnetillegget gis fra måneden etter at barnet er født til måneden etter at barnet har fylt 18 år.

For hvert barn gis det 0,4 G, det vil si 44.591 kroner.

Hvis barnet har en egen inntekt på over 1 G  (111.477 kroner), vil barnetillegget bortfalle. Både lønn (pensjonsgivende inntekt) og renter/avkastning (kapitalinntekt) regnes som inntekt for barnet. 

Barnetillegget er behovsprøvd. Grensen når barnet bor med begge foreldrene er 4,6 G (512.794 kroner. Når barnet bor med den ene av foreldrene er grensen 3,1 G (345.579 kroner).

I tabellen under ser du hva fribeløpet blir med forskjellig antall barn. Til høyre i kolonnen er det oppgitt inntekten der forsørgertillegget blir null.

Bor med en av foreldrene Maks
Fribeløp 345 579
Fribeløp 1 barn 390 170 479 351
Fribeløp 2 barn 434 760 523 942
Fribeløp 3 barn 479 351 568 533
Fribeløp 4 barn 523 942 613 124
Bor med begge foreldrene Maks
Fribeløp 512 794
Fribeløp 1 barn 557 385 646 567
Fribeløp 2 barn 601 976 691 157
Fribeløp 3 barn 646 567 735 748
Fribeløp 4 barn 691 157 780 339

Forsørgingstillegg til alderspensjon

Fra 1. 1 2022 innvilges ikke lenger forsørgingstillegg til alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Forsørgingstillegg skal fases ut gradvis.

For de som har forsørgingstillegg fases dette ut slik:

  • Fra 1.1.2023 gis et forsøringstillegget 67 prosent av idag
  • Fra 1.1.2024 er forsørgingstillegget 33 prosent av idag
  • Fra 1.1.25 bortfaller det.

Barnetillegg

Det innvilges ikke nye barnetillegg etter 1.1.2022.

Alderspensjonister (over 67 år og mottaker av 100 prosent pensjon) og uføretrygdede kan få barnetillegg dersom barnet eller barna selv ikke har inntekt som overstiger 1 G (111.477 kroner fra 1.5.2022).

Bare én av foreldrene kan motta barnetillegg, selv om begge to skulle motta pensjon.

AFP-pensjonister kan ikke få barnetillegg. Hvis den samlede inntekten i husholdningen overstiger et visst beløp, reduseres barnetillegget.

All inntekt over fribeløpet reduserer barnetillegget med 50 prosent. Fribeløpet er 4,6 G der barn bor med begge foredre. Fribeløpet er 3,1 G der barn bor med den ene av foreldrene. Fribeløpene øker med 0,4 G for hvert barn.

Ektefelletillegg

Det innvilges ikke lenger ektefelletillegg fra 1.1.2022. Hvis du mottok ektefelletillegg før 1.1 2022, kan du fortsatt motta dette frem til det er faset ut. 

Alderspensjonister kan få ektefelletillegg, dersom ektefellen:

  • ikke mottar pensjon fra folketrygden
  • ikke har rett til 100 prosent alderspensjon fra folketrygden
  • ikke har inntekt som overstiger grunnbeløpet. 
  • ikke mottar AFP i privat sektor som er gitt før 1. januar 2011, eller AFP i offentlig sektor 

De samme reglene gjelder også for uførepensjonister, For denne gruppen er det i tillegg slik at dersom ektefellen er under 60 år, kan det bare ytes ektefelletillegg hvis det er særlige grunner som gjør at ektefellen ikke kan forsørge seg selv.

AFP-pensjonister kan bare få ektefelletillegg for forsørget ektefelle over 60 år.

Det kan også ytes ektefelletillegg for samboere hvis paret har felles barn eller tidligere har vært gift.

Hvor mye kan du få?

For alderspensjonister er forsørgingstilleggene slik:

Beløp  
52 683 Fullt ektefelletillegg tilsvarer 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats
42 146 Fullt barnetillegg tilsvarer 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats for hvert barn

G er 111.477 kroner fra 1.5.2022. Høy sats på minste pensjonsnivå er 210.730 kroner fra 1.5.2022.

Reduksjon

Forsørgingstilleggene reduseres med 50 prosent av inntekten utover et fribeløp som fastsettes for hvert år. Det blir også redusert hvis mottakeren har redusert trygdetid.

Når en person har rett til barnetillegg for barn som bor sammen med begge foreldrene, skal begge foreldrenes inntekt medregnes.

 

Se også:

Minste pensjonsnivå

Les på andre nettsteder:

Nav - Forsørgingstillegg

Skjema: Søknad om forsørgingstillegg