Forsørgingstillegg kan gis for forsørget ektefelle, og barn under 18 år som ikke har egen inntekt på over 1 G.

Forsørgingstillegg kan gis til alderspensjonister og uføretrygdede som forsørger ektefelle eller barn under 18 år. Ytelsen er behovsprøvd.

Det er litt ulike regler for utbetaling av forsørgingstillegg avhengig av om du er alderspensjonist eller uføretrygded.

Barnetillegg

Alderspensjonister (over 67 år og mottaker av 100 prosent pensjon) og uføretrygdede kan få barnetillegg dersom barnet eller barna selv ikke har inntekt som overstiger 1 G (106.399 kroner fra 1.5.2021).

Bare én av foreldrene kan motta barnetillegg, selv om begge to skulle motta pensjon.

AFP-pensjonister kan ikke få barnetillegg.

Ektefelletillegg

Alderspensjonister kan få ektefelletillegg, dersom ektefellen:

  • ikke mottar pensjon fra folketrygden
  • ikke har rett til 100 prosent alderspensjon fra folketrygden
  • ikke har inntekt som overstiger grunnbeløpet. 
  • ikke mottar AFP i privat sektor som er gitt før 1. januar 2011, eller AFP i offentlig sektor 

De samme reglene gjelder også for uførepensjonister, For denne gruppen er det i tillegg slik at dersom ektefellen er under 60 år, kan det bare ytes ektefelletillegg hvis det er særlige grunner som gjør at ektefellen ikke kan forsørge seg selv.

AFP-pensjonister kan bare få ektefelletillegg for forsørget ektefelle over 60 år.

Det kan også ytes ektefelletillegg for samboere hvis paret har felles barn eller tidligere har vært gift.

Hvor mye kan du få?

For alderspensjonister fastsettes tilleggene slik:

For alderspensjonister
Beløp  
50 618 Fullt ektefelletillegg tilsvarer 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats
40 494 Fullt barnetillegg tilsvarer 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats for hvert barn
For uføretrygdede
Beløp  
53 200 Fullt ektefelletillegg tilsvarer 50 prosent av 1 G
42 560 Fullt barnetillegg tilsvarer 40 prosent av 1 G for hvert barn.

G er 106.399 kroner fra 1.5.2021. Høy sats på minste pensjonsnivå er 202.470 kroner fra 1.5.2021.

Reduksjon

Forsørgingstilleggene reduseres med 50 prosent av inntekten utover et fribeløp som fastsettes for hvert år. Det blir også redusert hvis mottakeren har redusert trygdetid.

Når en person har rett til barnetillegg for barn som bor sammen med begge foreldrene, skal begge foreldrenes inntekt medregnes.

 

Se også:

Minste pensjonsnivå

Les på andre nettsteder:

Nav - Forsørgingstillegg

Skjema: Søknad om forsørgingstillegg