Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik blir alderspensjonen beregnet for årskullene født fra og med 1963. Fra og med dette kullet blir pensjonen utelukkende beregnet etter de nye reglene.

I denne aldersgruppen får de pensjoner beregnet bare fra ny pensjonsordning.

De viktigste punktene ved nytt pensjonssystem:

  • Alle lønnsinntekter du har mellom 13 og 75 år (alleårsinntekten) teller med i pensjonsopptjeningen.
  • Opptjeningen er 18,1 prosent av lønnen (eller tilsvarende) legges til din pensjonsbeholdning.
  • Maksimal lønn som gir opptjening er 7,1 G.
  • Pensjonsbeholdningen blir oppjustert med lønnsveksten i samfunnet hvert år.
  • Ved utbetaling blir pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for årskullet.
  • Delingstallet blir justert for økt levealder (økt levealder gir økt delingstall).
  • Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt.

Les mer om alderspensjon her.

Du har rett til fleksibel pensjonering, det vil si at du kan begynne å ta ut pensjon fra du er 62 år til du er 75 år.

Eksempler på hva du får

 

 

Lønn 1963 1970 1980
200 000 251 000 250 000 249 000
300 000 259 000 258 000 256 000
350 000 263 000 262 000 260 000
400 000 268 000 266 000 264 000
450 000 272 000 270 000 268 000
500 000 276 000 274 000 271 000
550 000 280 000 278 000 275 000
600 000 285 000 282 000 279 000
650 000 304 000 289 000 283 000
700 000 327 000 312 000 291 000
750 000 351 000 334 000 311 000
800 000 374 000 356 000 332 000
880 598 412 000 392 000 366 000

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Garantipensjon

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Dette brukes delingstall til

Dette brukes forholdstall til

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Alderspensjon