Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

AFP i privat sektor omfatter bare de som jobber i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

Ordningen er et samarbeide mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Kostnadene ved ordningen dekkes med 1/3-del av staten, resten dekkes av de tilknyttede bedriftene.

AFP-ordningen er felles for alle ansatte i privat sektor som har AFP-avtale, gjennom Fellesordningen for AFP.

Les mer om AFP i offentlig sektor.

AFP er en livsvarig pensjon som kan tas ut fra fylte 62 år. Du må samtidig ta ut alderspensjon. For å kunne ta ut alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, kreves det en viss minste opptjening av pensjon i folketrygden. Dersom du ikke oppfyller dette kravet, kan du heller ikke ta ut AFP før fylte 67 år.

Når du vil ta ut AFP, må du ha en pensjonsgivende månedsinntekt som omregnet til årsinntekt utgjør mer enn 1G (118.620 kroner per 01.05.23). Du må også ha hatt en årsinntekt på over 1 G i det foregående inntektsåret. Du må også ha en stillingsprosent på minimum 20.

Du har mulighet til å kombinere pensjon med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. Men du kan ikke få AFP i kombinasjon med uføretrygd  og gjenlevendepensjon fra folketrygden. AFP-ytelsen kan heller ikke graderes som alderspensjonen kan.

Hoveddelen (mer enn 50 prosent) av arbeidsinntekten din må komme fra en AFP-bedrift. Den pensjonsgivende inntekten fra disse bedriftene må være høyere enn fra øvrige inntekter.

Du har ikke rett til AFP hvis du mottar pensjon, ventelønn eller andre ytelser uten at du har noen arbeidsplikt. Dette gjelder i aldersspennet fra 59 til 62 år, og for ytelser over 1,5 G.

Ansenitetskravet ved fylte 62 år

Du må ha jobbet i en AFP-bedrift minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år for å ha rett til AFP.  Disse bedriftene må ha vært tilknyttet AFP-ordningen i hele denne perioden.

I de siste tre årene må du ha jobbet sammenhengende i en AFP-bedrift. Du kan ha et avbrudd på 26 uker uten grunn, slik at kravet i praksis er arbeid i 2,5 av de siste tre årene. Hvis du er sykemeldt, kan avbruddet være på 52 uker.

De som er født i perioden 1944 til 1954 har lavere ansenitetskrav:

1944 til 1951: 3 av 5 år
1952: 4 av 6 år
1953: 5 av 7 år
1954: 6 av 8 år

Du finner detaljer rundt vilkårene for å få privat AFP på nettsidene til Fellesordningen til AFP..

Så mye kan du få

AFP blir levealderjustert, og pensjonsbeløpet blir justert ved hjelp av et forholdstall for hvert årskull.

AFP-beløpet kan bestå av tre komponenter:

  • Utgangspunktet er man beregner årlig AFP med 0,314 prosent av all registrert pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Det regnes med inntekter opp til 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp i opptjeningsåret. AFP blir levealderjustert, og pensjonsbeløpet blir justert ved hjelp av et forholdstall for hvert årskull.
  • Det gis et kompensasjonstillegg for brukere født fra 1944 til 1962.
  • Tar du ut AFP før du fyller 67 år, skal det for hver måned gis et fast kronetillegg frem til den måneden du fyller 67. Dette beløpet er på 1.600 kroner (19.200 kroner per år). Den livsvarige delen av AFP skal reduseres tilsvarende.

Under ser du et eksempel på hva en som er født i 1960 får i AFP på noen forskjellige inntektsnivåer. En inntekt på 826.241 kroner tilsvarer 7,1 G (snitt), som er det maksimale nivået.

I tabellen ser du hva du får ut fra hva du har tjent opp ut fra inntekten din, som blir nedjustert ut fra forventet økt levealder. I tillegg gis det et kompensasjonstillegg. Total AFP blir derfor summen av AFP-opptjeningen pluss kompensasjonstillegget som er lik for alle inntekter. Alle tall er før skatt.

Fra opptjeningen
Inntekt AFP Levealder justert Komp.tillegg Total AFP
300 000 37 680 34 007 6 317 40 324
400 000 50 240 45 343 6 317 51 660
500 000 62 800 56 679 6 317 62 995
600 000 75 360 68 014 6 317 74 331
826 241 103 776 93 661 6 317 99 977

Slik søker du

Du kan søke elektronisk om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor samtidig, ved å ligge deg inn via kan du logge deg inn via nettjenesten Din pensjon. Saksbehandlingen tar kortere tid, hvis du søker om begge deler samtidig.

Du kan også søke om privat AFP ved å fylle ut et skjema, som du finner på nettsidene til Fellesordningen for AFP.

Gammel AFP

AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den fleksible alderspensjon fra folketrygden.

Den gamle AFP-ordningen for ansatte i det private ble utfaset i 2015. Alle som har tatt ut AFP på gammel ordning vil gå over på alderspensjon ved 67 år.

 

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

AFP i offentlig sektor

Nyttige eksterne nettsider:

Fellesordningen for AFP

NAV: AFP i offentlig sektor

Kalkulator:

Forenklet pensjonsberegning
Her kan du beregne størrelsen på AFP og alderspensjonen.