Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvilken offentlig AFP-ordning du har avhenger av når du er født.

Fra 2020 har det kommer ny AFP som gjelder for de som er født i 1963 og senere. Det er nå derfor to sett med regler for AFP.

Den nye ordningen ligner på den som er i det private.

AFP for de som er født i 1962 eller tidligere

Offentlig AFP (Avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for personer som jobber i offentlig sektor.

Du kan ha rett på offentlig AFP dersom du:

  • har en jobb i offentlig sektor med tariffavtale der AFP inngår
  • har fylt 62 år
  • oppfyller krav som gjelder spesifikke forhold rundt blant annet ansettelsesforhold og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden
  • er i inntektsgivende arbeid og reell arbeidstaker når du pensjonerer deg
  • ikke tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden samtidig

Hvilken AFP-ordning du omfattes av, kommer an på i hvilken del av offentlig sektor du jobber. Statsansatte kan få tidligpensjon gjennom ordningen AFP - Stat, mens ansatte i kommunen medlemmer kan få tidligpensjon gjennom AFP - kommunal sektor.

Les om AFP i privat sektor.

Så mye kan du få

Du får en folketrygdberegnet tidligpensjon som utbetales i årene mellom 62 år og 65 år. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, hvis du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. I tillegg får du et skattepliktig AFP-tillegg på 1700 kroner per måned.

Når du fyller 65 beregnes AFP som alderspensjon, med 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening

Du får redusert AFP-pensjonen, dersom du har arbeidsinntekt. Du må si ifra om eventuelle endringer i arbeidsinntekten din til den instans som har ansvar for AFP-utbetaling til deg.

Du kan ikke få AFP i kombinasjon med alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon, arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

I nettjenesten Din pensjon kan du beregne din framtidige AFP.

Kombinasjon jobb og AFP

Har du AFP fra privat sektor har ikke arbeidsinntekt noen betydning for AFP-beløpet.

Hvis du jobber i offentlig sektor har du et toleransebeløp på inntil 30.000 kroner uten at AFP blir redusert. 

Les mer om inntekt ved siden av her.

Slik søker du

Hvordan du skal søke om offentlig AFP, avhenger av om du er kommunalt eller statlig ansatt, men du må uansett søke i samarbeid med arbeidsgiveren din.

For statsansatte er det NAV som beregner AFP-utbetalingen frem til du fyller 65. Etter fylte 65, tar SPK over ansvaret.

For kommuneansatte er det kommunens AFP-leverandør som beregner og utbetaler pensjonen.

AFP for de som er født i 1963 og senere

Ny AFP for ansatte i offentlig sektor vil nå være en livsvarig påslagsordning, som kommer i tillegg til folketrygden. De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning. Ansatte født i 1963 eller senere skal ha en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.

Det skal etableres systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt. Kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. Ansatte født 1963–1966 som på uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP:

Årskull Kvalifikasjonskrav
1963 3 av 5 siste år
1965 4 av 6 siste år
1966 5 av 7 siste år
1967 6 av 8 siste år

Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.

Så mye kan du få

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år.

AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall. Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Overgangstillegg for årskullene 1963–1970

Det gis et overgangstillegg på 0,15 G til 1963-kullet som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning. Tillegget gis i alderen fra 62 til 67 år.

Tillegget forutsetter at en fratrer fra en medlemspliktig stilling. For å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid, og for å få et delvis tillegg kreves det minst 15 års tjenestetid. Tillegget gis forholdsmessig for personer med tjenestetid mellom 40 og 15 år og justeres for gjennomsnittlig stillingsandel.

Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet. Tillegget levealdersjusteres ikke, og avkortes ikke mot arbeidsinntekt.

Betinget tjenestepensjon

Betinget tjenestepensjon kommer ikke i tillegg til ny AFP, men vil gi økt sikkerhet for den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for ny AFP.

Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med det året en fyller 61 år.

Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

Ved uttak beregnes den årlige pensjonen ved å dividere med folketrygdens delingstall.

 

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

AFP i privat sektor

Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Nyttige eksterne nettsider:

Fellesordningen for AFP

Nav - Avtalefestet pensjon