Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Minste pensjonsnivå er en garantert minsteytelse fra folketrygden.

Minste pensjonsnivå het tidligere minstepensjon. Årskull før 1954 får nå bestemt det laveste pensjonsnivået etter minste pensjonsnivå. Fra årskullene 1954 til 1962 blir minste pensjonsnivå delvis bestemt etter disse tallene. Fra årskullet i 1954 vil garantipensjonen gradvis overta minste pensjonsnivå. Fra årskullet 1963 vil minste pensjonsnivå bli bestemt 100 prosent av garantipensjonen.

For å ha rett til fullt minste pensjonsnivå må du har minst 40 års trygdetid. Du har rett til fullt minstepensjonsnivå ved fylte 67 år.

Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av om du er gift eller samboende, og av ektefelles/samboers inntekt.

Den skal hvert år justeres i samsvar med utviklingen i Grunnbeløpet. Men utviklingen avhenger av også av levealdersutviklingen. Øker forventet levealder for 67-åringer, reduseres minste pensjonsnivå.

Økningen i minste pensjonsnivå var fra 2022 til 2023 på 8,54 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå

I oversikten under ser du hva minste pensjonsnivå er, avhengig av sivilstand. Disse satsene gjelder for pensjonister som er født i 1953 eller tidligere. Under denne oversikten kan du se hva minste pensjonsnivå blir for aldersgruppene født fra 1954 til 1962, og for aldersgruppen fra 1963.

Satstype Beløp Gjelder for
Lav sats 187 801 Denne satsen gis til den som lever sammen med en ektefelle som mottar alderspensjon, AFP i offentlig sektor fram til 65 år eller AFP i privat sektor med uttak før 2011.
Ordinær sats 217 359 Ordinær sats gis til: Lever sammen med ektefelle som mottar uføretrygd. Lever sammen med ektefelle som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. Hvis du i tolv av de siste 18 månedene har vært samboer med person som mottar alderspensjon, avtalefestet pensjon eller uføretrygd. Eller med samboer som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.
Høy sats 228 726 Gjelder hvis du har ektefelle/samboer som har inntekt under 237.240 kroner (2G), og som ikke har pensjon.
Særskilt sats enslige 257 040 Det gis en særskilt sats for enslige pensjonister.
Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år 356 021 Forsørger ektefelle over 60 år, og har rett til ektefelletillegg.

Minste pensjonsnivå for de som er født 1954-1962

Minste pensjonsnivå blir lavere i gruppen som er født fra 1954 til 1962. Det er størrelsen på garantipensjonen som bestemmer minstepensjonen for de som er født i 1063 eller senere. For aldersgruppene 1954 til 1962 blir den nye garantipensjonen faset inn med 10 prosent for 1954-årgangen. For 1962 årgangen er 90 prosent av minste pensjonsnivå bestemt av garantipensjonen.

Garantipensjonen er med Høy sats 227.468 (for enslige), med Lav sats er den 219.418 kroner.

Her er det beregnet minste pensjonsnivå for de to vanligste tilfellene. De som lever som enslige, og de som lever i et parforhold.

Siden nivået på garantipensjonen er lavere, vil minste pensjonsnivå synke etter hvert som garantipensjonen blir faset inn.

Født Enslige Par
1954 254 083 216 665
1955 251 126 215 971
1956 248 168 215 277
1957 245 211 214 583
1958 242 254 213 889
1959 239 297 213 194
1960 236 340 212 500
1961 233 382 211 806
1962 230 425 211 112
1963 227 468 210 418

 

Les mer om alderspensjon:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Garantipensjon

Eksterne nettsider:

NAV: Minste pensjonsnivå