Minste pensjonsnivå er en garantert minsteytelse fra folketrygden.

Minste pensjonsnivå het tidligere minstepensjon.

For å ha rett til full minste pensjonsnivå må du har minst 40 års trygdetid. Du har rett til fullt minstepensjonsnivå ved fylte 67 år.

Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av om du er gift eller samboende, og av ektefelles/samboers inntekt.

Den skal hvert år justeres i samsvar med utviklingen i Grunnbeløpet. Men utviklingen avhenger av også av levealdersutviklingen. Øker forventet levealder for 67-åringer, reduserer dette minste pensjonsnivå.

Økningen i minste pensjonsnivå var fra 2017 til 2018 på 2,87 prosent. Økningen i grunnbeløpet var på 3,47 prosent. Forskjellen mellom dette kommer av at forventet levealder har økt.

I oversikten under ser du hva minste pensjonsnivå er, avhengig av familiesituasjonen.

Satstype Beløp Gjelder for
Lav sats 153 514 Lav sats ytes til den som lever sammen med en ektefelle som mottar foreløpig uførepensjon, uførepensjon, alderspensjon, AFP i offentlig sektor fram til 65 år eller AFP i privat sektor med uttak før 2011. 
Ordinær sats 177 675 Ordinær sats ytes til den som lever sammen med en ektefelle som ikke mottar ytelser som nevnt i tredje ledd og har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. 
Høy sats 186 968 Gjelder for enslige. Det gjelder også hvis du har ektefelle/samboer som har inntekt under 193.766 kroner (2G) og som ikke har pensjon.
Særskilt sats 291 022 Forsørger ektefelle over 60 år, og har rett til ektefelletillegg.

Enslige minstepensjonister får 4.000 kroner (på årsbasis) mer fra 1.9.2019.

 

Les mer om alderspensjon:

Alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Garantipensjon

Eksterne nettsider:

NAV: Minste pensjonsnivå