Har du omsorg for barn under seks år, eller for syke, funksjonshemmede og eldre personer, kan du få godskrevet omsorgsopptjening.

Den av foreldrene som mottar barnetrygd, kan få omsorgsopptjening frem til det yngste barnet fyller fem år. Er barnet sykt eller funksjonshemmet, kan du få omsorgsopptjening også etter at barnet er fem år. Omsorgsopptjeningen kan overføres til den andre forelderen, hvis det lønner seg.

Omsorgsopptjening for barn under seks år godskrives automatisk etterskuddsvis ved årsskiftet året etter.

Omsorg for syke/funksjonshemmede eller eldre

Man kan også få godskrevet omsorgsopptjening, dersom man har omsorg for syk, funksjonshemmet og/eller eldre person

Omsorgsarbeidet må i så fall vare i minst 22 timer per uke i minst seks måneder per kalenderår.

Har du omsorg for et sykt eller funksjonshemmet barn kan du få godskrevet omsorgsopptjening også når barnet er over seks år. Hvis barnet mottar forhøyet hjelpestønad sats 3 eller 4 skal det alltid godskrives omsorgsopptjening, og dette gjør NAV automatisk.

Størrelsen på omsorgspoeng

Omsorgsopptjeningen tilsvare en pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 4,5 G, som er 449.361 kroner. Hvis du tjener mer enn det, vil pensjonen regnes av lønnsinntekten i stedet.

Du kan kunne få godskrevet omsorgsopptjening fra (kalenderåret) du fyller 17 år til du fyller 69 år.

Hadde du omsorg for barn før 2010 har du fått omsorgsopptjening til og med det året barnet fylte seks år. Dette tilsvarer pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4 G.

Ordning fra 1992

Ordningen med omsorgsopptjening ble innført i 1992. Fra 1992 til og med 2009 er omsorgspoenget 3,00 for hvert år. Omfattes du av nye opptjeningsregler for alderspensjon og ny AFP i privat sektor vil omsorgsopptjeningen fra 1992 til og med 2009 tilsvare en pensjonsopptjening på henholdsvis 18,1 og 0,314 prosent av 4,0 G.

I forbindelse med Pensjonsreformen er det innført godskriving av omsorgsopptjening for barn under sju år med tilbakevirkning for perioden 1967-1991. Dette gjelder for deg som omfattes av ny opptjeningsmodell for alderspensjon (deg som er født i 1954 eller senere) eller som omfattes av ny AFP i privat sektor og er født i 1948 eller senere.

Godskriving av omsorgspoeng for år før 1992 for AFP i privat sektor foretas samtidig med søknad om AFP. Godskriving av omsorgspoeng for alderspensjon for år før 1992 gjøres automatisk av NAV i 2011. Omsorgsopptjeningen for år før 1992 vil tilsvare den pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4 G for hvert år. Andre ordninger som kan være aktuelle

For å få godskrevet omsorgsopptjening skal omsorgsarbeidet i utgangspunktet være ulønnet, eventuelt dersom du har mottatt omsorgslønn fra kommunen.

Søknad om omsorgsopptjening for små barn

Hvis du ønsker å søke om å få godskrevet opptjening for omsorgsarbeid for syk, funksjonshemmet eller eldre person, må du kontakte ditt lokale NAV-kontor eller sende inn søknadsskjema til NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo. Se ellers lenker til skjemaer nedenfor.

 

Les mer om trygdeordninger:

Hjelpestønad

Trygdeytelser til aleneforeldre

Trygdeytelser ved dødsfall

Les på andre nettsteder:

NAV - Omsorgsopptjening

Skjema: NAV - Godskriving av omsorgsopptjening

Skjema: NAV - Overføring av omsorgsopptjening

Skjema: NAV - Søknad om godskriving av pensjonsopptjening for omsorg av barn under 7 år

Lover: