Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du omsorg for barn under seks år, eller for syke, funksjonshemmede og eldre personer, kan du få godskrevet pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.

Den av foreldrene som mottar barnetrygd, kan få pensjonsopptjening frem til det yngste barnet fyller fem år. Er barnet sykt eller funksjonshemmet, kan du få pensjonsopptjening også etter at barnet er fem år. Pensjonsopptjeningen kan overføres til den andre forelderen, hvis det lønner seg.

Pensjonsopptjening for barn under seks år godskrives automatisk etterskuddsvis ved årsskiftet året etter.

Omsorg for syke/funksjonshemmede eller eldre

Man kan også få godskrevet pensjonsopptjening, dersom man har omsorg for syk, funksjonshemmet og/eller eldre person

Omsorgsarbeidet må i så fall vare i minst 22 timer per uke i minst seks måneder per kalenderår.

Har du omsorg for et sykt eller funksjonshemmet barn kan du få godskrevet pensjonsopptjening også når barnet er over seks år. Hvis barnet mottar forhøyet hjelpestønad sats 3 eller 4 skal det alltid godskrives pensjonsopptjening, og dette gjør NAV automatisk.

Størrelsen på pensjonsopptjeningen ved omsorgsarbeid

Pensjonsopptjeningen tilsvarer 18,1 prosent av 4,5 G, som er 558.126 kroner. Hvis du tjener mer enn det, vil pensjonen regnes av lønnsinntekten i stedet.

Du kan kunne få godskrevet pensjonsopptjening fra (kalenderåret) du fyller 17 år til du fyller 69 år.

Hadde du omsorg for barn før 2010 har du fått pensjonsopptjening til og med det året barnet fylte seks år. Dette tilsvarer pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4 G.

Ordning fra 1992

Ordningen med omsorgsopptjening ble innført i 1992. Fra 1992 til og med 2009 var pensjonspoenget 3,00 for hvert år. Omfattes du av nye opptjeningsregler for alderspensjon og ny AFP i privat sektor vil omsorgsopptjeningen fra 1992 til og med 2009 tilsvare en pensjonsopptjening på henholdsvis 18,1 og 0,314 prosent av 4,0 G.

I forbindelse med Pensjonsreformen er det innført godskriving av omsorgsopptjening for barn under sju år med tilbakevirkning for perioden 1967-1991. Dette gjelder for deg som omfattes av ny opptjeningsmodell for alderspensjon (deg som er født i 1954 eller senere) eller som omfattes av ny AFP i privat sektor og er født i 1948 eller senere.

Godskriving av omsorgspoeng for år før 1992 for AFP i privat sektor foretas samtidig med søknad om AFP. Godskriving av omsorgspoeng for alderspensjon for år før 1992 gjøres automatisk av NAV i 2011. Omsorgsopptjeningen for år før 1992 vil tilsvare den pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4 G for hvert år. Andre ordninger som kan være aktuelle

For å få godskrevet omsorgsopptjening skal omsorgsarbeidet i utgangspunktet være ulønnet, eventuelt dersom du har mottatt omsorgslønn fra kommunen.

 

Les mer om trygdeordninger:

Hjelpestønad

Trygdeytelser til aleneforeldre

Trygdeytelser ved dødsfall

Les på andre nettsteder:

NAV: Pensjonsopptjening ved omsorg for barn

NAV: Pensjonsopptjening ved omsorg for syke, eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Lover: