Garantipensjonen sørger for at alle som minimum får et minste pensjonsnivå i det nye beregningssystemet for pensjon.

Garantipensjonen vil delvis fases inn for årskullene fra og med 1954 til 1963. Garantipensjon vil erstatte minste pensjonsnivå helt for årskullene fra og med 1963.

Garantipensjonen skal sørge for at ingen kommer under dagens minste pensjonsnivå på 186.744 kroner. I tillegg skal garantipensjonen sørge for at all inntekt gjennom livet skal øke pensjonen.

Størrelsen på garantipensjonen omregnes til en garantipensjonsbeholdning. Garantipensjonsbeholdningen blir beregnet ved å ta delingstallet ved 67 år og gange det med satsen for minste pensjonsnivå (180.744 kroner). Hvis delingstallet er 16, vil det si at garantipensjonsbeholdningen blir på 2.891.904 kroner.

Kun 20 prosent av garantipensjonsbeholdningen utgjør netto pensjonsbeholdning som inngår i pensjonsutbetalingen. Hvis pensjonsbeholdningen er 2.891.904 kroner (se over), gir dette en netto garantipensjonsbeholdning på:

2.891.904 x 20 % = 578.381 kroner.

Eksempler

Den totale pensjonen kan bestå av to deler: En inntektspensjon som er avhengig av inntektene gjennom livet, og en garantipensjon. Hvis du ikke har hatt noen inntekter vil pensjonen kun bestå av en garantipensjon.

I tabellen under ser du hvordan fordelingen av inntektspensjon og garantipensjon er.

Dette er forutsetningen for tabellene:

  • Gjennomsnittsinntekten er opptjent på 43 år
  • Delingstallet er 16,17 (67 år/født i 1963)
  • Har rett til høy sats for minste pensjonsnivå på 180.744

Sum pensjon er summen av inntektsbasert pensjon og garantipensjon. Her ser du hvor mye inntekts, og garantipensjonen utgjør på forskjellige inntektstrinn.

  Pensjoner
Snitt-inntekt Sum Inntekt Garanti
0 180 744 0 180 744
100 000 191 450 49 212 142 238
200 000 199 997 96 265 103 732
250 000 204 810 120 331 84 479
300 000 209 623 144 397 65 226
350 000 214 437 168 463 45 973
400 000 219 250 192 529 26 720
450 000 224 063 216 596 7 468
500 000 240 662 240 662 0

Dette er den tilsvarende fordelingen av inntektsbasert pensjonsbeholdning og garantipensjonsbeholdningen.

  Pensjons-beholdning
Snitt-inntekt Inntekt Garanti
0 0 2 922 630
100 000 778 300 2 299 990
200 000 1 556 600 1 677 350
250 000 1 945 750 1 366 030
300 000 2 334 900 1 054 710
350 000 2 724 050 743 390
400 000 3 113 200 432 070
450 000 3 502 350 120 750
500 000 3 891 500 0

Hvis du har hatt en lav inntekt gjennom livet som for eksempel 100.000 kroner i 43 år, gir dette i underkant av 10.000 ekstra i pensjon.

Ellers ser du av tabellen at det er først når inntekten er over 450.000 kroner at garantipensjonen ikke slår inn mer. 

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Delingstall

Forholdstall

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon