Garantipensjonen sørger for at alle som minimum får et minste pensjonsnivå i det nye beregningssystemet for pensjon.

Garantipensjonen skal sørge for at ingen kommer under et visst nivå.  I tillegg skal garantipensjonen sørge for at all inntekt gjennom livet skal øke pensjonen.

Garantipensjonen vil delvis fases inn for årskullene fra og med 1954 til 1963. Garantipensjon vil erstatte minste pensjonsnivå helt for årskullene fra og med 1963.

Størrelsen på garantipensjonen avhenger av sivilstatus, og av eventuell ektefelle/samboers inntekt. Den gis etter to satser:

Ordinær sats garantipensjon

Hvis du lever sammen med ektefelle/samboer som

  • mottar uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • eller har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

Satsen fra 1.mai 2019 er på 176.099 kroner.

Høy sats garantipensjon

Høy sats gis hvis du har ektefelle/samboer som har inntekt under 199.716 kroner (2G), og som ikke har pensjon.

Satsen er fra 1.mai 2019 på 190.368 kroner.

Garantipensjonsbeholdning

Størrelsen på garantipensjonen omregnes til en garantipensjonsbeholdning. Garantipensjonsbeholdningen blir beregnet ved å ta delingstallet ved 67 år for det aktuelle årskullet og gange det med satsen for den satsen du har rett til. Hvis delingstallet er 16,30, vil det si at garantipensjonsbeholdningen med høy sats blir på 3.192.998 kroner.

Når pensjonsbeholdning øker, synker garantipensjonsbeholdningen med 80 prosent av økningen fra inntekten. Hvis pensjonsbeholdningen har økt med 100.000 kroner fra en inntekt, synker garantipensjonsbeholdningen med 80.000 kroner.

Eksempler

Den totale pensjonen kan bestå av to deler: En inntektspensjon som er avhengig av inntektene gjennom livet, og en garantipensjon. Hvis du ikke har hatt noen inntekter vil pensjonen kun bestå av en garantipensjon.

I tabellen under ser du hvordan fordelingen av inntektspensjon og garantipensjon blir på forskjellige inntektstrinn.

Dette er forutsetningen for tabellene:

  • Gjennomsnittsinntekten er opptjent på 43 år
  • Delingstallet er 16,30 (67 år/født i 1963)
  • Har rett til høy sats på garantipensjonen på 190.368 kroner

Sum pensjon er summen av inntektsbasert pensjon og garantipensjon. Her ser du hvor mye inntekts, og garantipensjonen utgjør på forskjellige inntektstrinn.

Pensjoner
Snitt-inntekt Sum Inntekt Garanti
0 190 368 0 190 368
100 000 201 381 49 212 152 169
200 000 209 467 95 497 113 970
250 000 214 242 119 371 94 871
300 000 219 017 143 245 75 772
350 000 223 792 167 120 56 672
400 000 228 567 190 994 37 573
450 000 233 342 214 868 18 474
498 000 237 925 237 787 138
500 000 238 742 238 742 0

Dette er den tilsvarende fordelingen av inntektsbasert pensjonsbeholdning og garantipensjonsbeholdningen.

Pensjons-beholdning
Snitt-inntekt Inntekt Garanti
0 0 3 102 998
100 000 778 300 2 480 358
200 000 1 556 600 1 857 718
250 000 1 945 750 1 546 398
300 000 2 334 900 1 235 078
350 000 2 724 050 923 758
400 000 3 113 200 612 438
450 000 3 502 350 301 118
498 000 3 875 934 2 251
500 000 3 891 500 0

Hvis du har hatt en lav inntekt gjennom livet som for eksempel 100.000 kroner i 43 år, gir dette omtrent 11.000 kroner i ekstra i pensjon.

Ellers ser du av tabellen at det er først når inntekten er over litt over 498.000 kroner at garantipensjonen ikke slår inn mer. 

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Delingstall

Forholdstall

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon