Garantipensjonen sørger for at alle som minimum får et minste pensjonsnivå i det nye beregningssystemet for pensjon.

Garantipensjonen skal sørge for at ingen kommer under et visst nivå.  I tillegg skal garantipensjonen sørge for at all inntekt gjennom livet skal øke pensjonen.

Garantipensjonen vil delvis fases inn for årskullene fra og med 1954 til 1963. Garantipensjon vil erstatte minste pensjonsnivå helt for årskullene fra og med 1963.

Størrelsen på garantipensjonen avhenger av sivilstatus, og av eventuell ektefelle/samboers inntekt. Den gis etter to satser:

Ordinær sats garantipensjon

Hvis du lever sammen med ektefelle/samboer som

  • mottar uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • eller har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

Satsen fra 1.mai 2021 er på 186.263 kroner.

Høy sats garantipensjon

Høy sats gis hvis du har ektefelle/samboer som har inntekt under 212.798 kroner (2G), og som ikke har pensjon.

Satsen er fra 1.mai 2021 på 201.356 kroner.

Garantipensjonsbeholdning

Størrelsen på garantipensjonen omregnes til en garantipensjonsbeholdning. Garantipensjonsbeholdningen blir beregnet ved å ta delingstallet ved 67 år for det aktuelle årskullet og gange det med satsen du har rett til. Hvis delingstallet er 16,30, vil det si at garantipensjonsbeholdningen med høy sats blir på 3.282.103 kroner.

Når pensjonsbeholdning øker, synker garantipensjonsbeholdningen med 80 prosent av økningen fra inntekten. Hvis pensjonsbeholdningen har økt med 100.000 kroner fra en inntekt, synker garantipensjonsbeholdningen med 80.000 kroner.

Eksempler

Den totale pensjonen kan bestå av to deler: En inntektspensjon som er avhengig av inntektene gjennom livet, og en garantipensjon. Hvis du ikke har hatt noen inntekter, vil pensjonen kun bestå av en garantipensjon.

I tabellen under ser du hvordan fordelingen av inntektspensjon og garantipensjon blir på forskjellige inntektstrinn.

Dette er forutsetningen for tabellene:

  • Gjennomsnittsinntekten er opptjent på 43 år
  • Delingstallet er 16,30 (67 år/født i 1963)
  • Har rett til høy sats på garantipensjonen på 201.356 kroner

Sum pensjon er summen av inntektsbasert pensjon og garantipensjon. Her ser du hvor mye inntekts, og garantipensjonen utgjør på forskjellige inntektstrinn.

Det er først ved en gjennomsnittlig inntekt på litt over 527.100 kroner at garantipensjonen ikke slår inn.

Pensjoner
Snitt-inntekt Sum Inntekt Garanti
0 201 356 0 201 356
100 000 210 906 47 748 163 157
200 000 220 455 95 497 124 958
250 000 225 230 119 371 105 859
300 000 230 005 143 245 86 760
350 000 234 780 167 120 67 660
400 000 239 555 190 994 48 561
450 000 244 330 214 868 29 462
500 000 249 104 238 742 10 362
527 100 251 692 251 682 10

Dette er den tilsvarende fordelingen av inntektsbasert pensjonsbeholdning og garantipensjonsbeholdningen.

Pensjons-beholdning
Snitt-inntekt Inntekt Garanti
0 0 3 282 103
100 000 778 300 2 659 463
200 000 1 556 600 2 036 823
250 000 1 945 750 1 725 503
300 000 2 334 900 1 414 183
350 000 2 724 050 1 102 863
400 000 3 113 200 791 543
450 000 3 502 350 480 223
500 000 3 891 500 168 903
527 100 4 102 419 167

Hvis du har hatt en lav inntekt gjennom livet som for eksempel 100.000 kroner i 43 år, gir dette omtrent 11.000 kroner i ekstra i pensjon.

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Dette brukes delingstall til

Dette brukes forholdstall til

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon