Garantipensjonen sørger for at alle som minimum får et minste pensjonsnivå i det nye beregningssystemet for pensjon.

Garantipensjonen skal sørge for at ingen kommer under et visst nivå.  I tillegg skal garantipensjonen sørge for at all inntekt gjennom livet skal øke pensjonen.

Garantipensjonen vil delvis fases inn for årskullene fra og med 1954 til 1963. Garantipensjon vil erstatte minste pensjonsnivå helt for årskullene fra og med 1963.

Størrelsen på garantipensjonen avhenger av sivilstatus, og av eventuell ektefelle/samboers inntekt. Den gis etter to satser:

Ordinær sats garantipensjon

Hvis du lever sammen med ektefelle/samboer som

  • mottar uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • eller har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

Satsen fra 1.mai 2020 er på 183.587 kroner.

Høy sats garantipensjon

Høy sats gis hvis du har ektefelle/samboer som har inntekt under 202.702 kroner (2G), og som ikke har pensjon.

Satsen er fra 1.mai 2020 på 191.422 kroner.

Garantipensjonsbeholdning

Størrelsen på garantipensjonen omregnes til en garantipensjonsbeholdning. Garantipensjonsbeholdningen blir beregnet ved å ta delingstallet ved 67 år for det aktuelle årskullet og gange det med satsen du har rett til. Hvis delingstallet er 16,30, vil det si at garantipensjonsbeholdningen med høy sats blir på 3.192.998 kroner.

Når pensjonsbeholdning øker, synker garantipensjonsbeholdningen med 80 prosent av økningen fra inntekten. Hvis pensjonsbeholdningen har økt med 100.000 kroner fra en inntekt, synker garantipensjonsbeholdningen med 80.000 kroner.

Eksempler

Den totale pensjonen kan bestå av to deler: En inntektspensjon som er avhengig av inntektene gjennom livet, og en garantipensjon. Hvis du ikke har hatt noen inntekter, vil pensjonen kun bestå av en garantipensjon.

I tabellen under ser du hvordan fordelingen av inntektspensjon og garantipensjon blir på forskjellige inntektstrinn.

Dette er forutsetningen for tabellene:

  • Gjennomsnittsinntekten er opptjent på 43 år
  • Delingstallet er 16,30 (67 år/født i 1963)
  • Har rett til høy sats på garantipensjonen på 193.188 kroner

Sum pensjon er summen av inntektsbasert pensjon og garantipensjon. Her ser du hvor mye inntekts, og garantipensjonen utgjør på forskjellige inntektstrinn.

Det er først ved en gjennomsnittlig inntekt på litt over 505.700 kroner at garantipensjonen ikke slår inn.

Pensjoner
Snitt-inntekt Sum Inntekt Garanti
0 193 188 0 193 188
100 000 204 201 49 212 154 989
200 000 212 287 95 497 116 790
250 000 217 062 119 371 97 691
300 000 221 837 143 245 78 592
350 000 226 612 167 120 59 492
400 000 231 387 190 994 40 393
450 000 236 162 214 868 21 294
500 000 240 936 238 742 2 194
505 700 241 481 241 464 17

Dette er den tilsvarende fordelingen av inntektsbasert pensjonsbeholdning og garantipensjonsbeholdningen.

Pensjons-beholdning
Snitt-inntekt Inntekt Garanti
0 0 3 148 964
100 000 778 300 2 526 324
200 000 1 556 600 1 903 684
250 000 1 945 750 1 592 364
300 000 2 334 900 1 281 044
350 000 2 724 050 969 724
400 000 3 113 200 658 404
450 000 3 502 350 347 084
500 000 3 891 500 35 764
50 700 3 935 863 274

Hvis du har hatt en lav inntekt gjennom livet som for eksempel 100.000 kroner i 43 år, gir dette omtrent 11.000 kroner i ekstra i pensjon.

Ellers ser du av tabellen at det er først når inntekten er over litt over 498.000 kroner at garantipensjonen ikke slår inn mer. 

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Delingstall

Forholdstall

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon