Har inkassosaken kommet langt nok, kan du få et tvangstrekk i lønn eller trygd.

Går saken langt nok vil du kunne få tvangstrekk i lønn eller trygd. Det er namsmannen i byene, og lensmannen i distriktene som er ansvarlige for begjæring om tvangstrekk. Også kemneren og Statens Innkrevingssentral kan begjære tvangstrekk.

For at det skal kunne gjøres et tvangstrekk må det være en dom i forliksrådet, eller et gjeldsbrev som er misligholdt. Beløpet som trekkes går direkte til kreditoren.

Før det blir gjort trekk i lønn eller trygd blir det sendt et skriftlig varsel om tvangsinnfordring, med hvor stort trekket vil være. Etter tvangsfullbyrdelsesloven kan tvangsfullbyrdelse skje to uker etter at skriftlig varsel er sendt. I tillegg til trekk i lønn eller trygd kan det det gjøres en utleggsforretning. Det vil si at eiendeler kan bli tvangssolgt for å dekke det skyldige beløpet. Det er Dekningsloven som har bestemmelser om hva som kan selges.

Tvangstrekket kan ikke være større enn at du har igjen til nødvendig livsopphold.

Veiledende livsoppholdssatser

I forskriftene til gjeldsordningsloven er det oppført veiledende satser for livsopphold. Disse gjelder også for tvangstrekk.

Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport.

Boligutgifter er ikke inkludert. Som boligutgifter regnes husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, felleskostnader i boligsammenslutninger og andre nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses ikke som boligutgifter.

Du får også tillegg per barn, som avhenger av alder på barnet.

Dette er satsene gjeldende frem til 1.juli 2020.

Voksne Per mnd Per år
Enslig skyldner 8 874 106 488
Skyldner som forsørger ektefelle eller samboer 15 028 180 336
Skyldner som er gift eller samboer 7 513 90 156
Barn under daglig omsorg
0 – 5 år 2 840 34 080
6 – 10 år 3 767 45 204
11 år og over 4 756 57 072

Satsene blir justert hvert år med konsumprisindeksen, gjeldende fra 1.juli.

Samværsutgifter

Hvis skylderen har samvær med barn, kan satsene økes med tallene som står i tabellen under. Økningen er avhengig av barnets alder, og tiden på samværet.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68.

Disse satsene gjelder frem til 1. juli 2020:

Alderen til barnet 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år og over
Ikke samvær/samvær mindre enn samværsklasse 1 0 0 0 0
Samværsklasse 1 (2-3 netter eller 2 eller flere dager per måned) 219 318 400 460
Samværsklasse 2 (4-8 netter per måned) 727 1052 1 323 1 525
Samværsklasse 3 (9-13 netter per måned) 1014 1 468 1 846 2 127
Samværsklasse 4 (14-15 netter per måned) 1 273 1 843 2 317 2 670

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Eksempel på tvangstrekk

I dette eksemplet har vi sett på en enslig forelder med barn på 11 år. Inntekten er 350.000 kroner. I tillegg til dobbel barnetrygd, og bidragsforskudd.

Utgangspunktet er et tvangstrekk på 4.000 kroner i måneden.

Med et barn på 11 år er den veiledende satsen for livsopphold på 13.298 kroner (8.658+4.640). Når utgiftene er trukket fra inntektene sitter husholdningen igjen med 11.790 kroner. Dette er 1.509 kroner under livsoppholdssatsen. Tvangstrekket blir da nedjustert til 2.492 kroner.

Du kan bruke livsoppholdskalkulatoren for å se hva det maksimale tvangstrekket kan bli.

Inntekt/utgift Beløp
Nettolønn (fra lønn, trygd ol) 24 632
Barnetrygd, kontantstøtte 1 940
Barnebidrag 800
Sum inntekter 27 372
Utgifter:
Boliglån (rimelige utgifter) 9 000
Husleie 0
Fellesutgifter 2 500
Kommunale utgifter 0
Eiendomsskatt 0
Nødvendig vedlikehold 0
Barnepass 0
Bidrag 0
Samværsutgifter 0
Månedlig tvangstrekk 4 000
Sum utgifter 15 500
Igjen til livsopphold 11 872
Veiledende sats for livsopphold 13 630
Reduksjon i tvangstrekket 1 758
Rest tvangstrekk 2 242

 

Se også:

Betalingsproblemer

Hvordan rydde opp i økonomien

Betal disse regningene først

Offentlig økonomisk rådgivning

Inkasso

Kredittsperre

Betalingsanmerkning

Renter på forsinket betaling

Gjeldsordningen

Lover:

Dekningsloven

Tvangsfullbyrdelsesloven

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Forskrift om fastsetjing av fostringstilskot

Kalkulator:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.