Økonomisk stønad er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.

Stønad gis hvis mottakeren ikke har mulighet for inntektsgivende arbeid, eller har rett til en inntekt fra en trygderettighet.

Det er ikke faste satser som gis i økonomisk stønad. Staten gir bare veiledende satser. Kommunene er ikke pliktige til å følge de veiledende satsene.

Etter lov om sosiale tjenester er økonomisk stønad en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontorene har rett og plikt til å utøve skjønn om det skal gis økonomisk stønad, og størrelsen på den.

De veiledende satsene inkluderer:

  • Mat
  • Klær
  • Kommunikasjon
  • Husholdningsartikler
  • Fritidsaktiviteter
  • Annet i dagliglivet

Utgifter som varierer mye er ikke inkludert i satsene. Dette er boligutgifter, strøm/oppvarming, boligforsikringer, boligutstyr.

Veiledende satser for økonomisk stønad

Dette er de veiledende satsene i 2021:

Husholdning Per mnd
Enslige 6 450
Ektepar/samboere 10 800
Person i bofellesskap 5 400
Barn 0-5 år 2 850
Barn 6-10 år 3 250
Barn 11-17 år 4 250

Satsene blir hvert år oppjustert med inflasjonen.

 

Se også:

Guide til bostøtte

Offentlig økonomisk rådgivning

Guide til gjeldsordningen

Utleggstrekk i lønn og trygd

Eksternt:

NAV: Les mer om klagerettigheter

Lovdata: Lov om sosiale tjenester

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.