Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fondet med høyest avkastning steg med 47,81 prosent. Det dårligste fondet steg med 10,06 prosent. 

Fondsindeksen steg i 2019 med 19,2 prosent. I 2018 falt den med 2,25 prosent. Det er denne indeksen de fleste fondene har som sammenligningsindeks. Litt under halvparten av fondene gjorde det bedre enn indeksen.

SMB indeksen (små og mellomstore selskaper) økte mest med 22,85 prosent. Den bredere Hovedindeksen økte med 16,51 prosent. OBX-indeksen (15 mest omsatte aksjer) var lavest med en stigning på 14,06 prosent. 

Rangeringen av norske aksjefond i 2019

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen.

De beste fondene hadde en avkastning som lå langt over avkastningen på referanseindeksen.

DNB SMB A hadde den høyeste avkastningen av alle norske fond i 2019. Dette er et fond som har SMB indeksen  som referanseindeksen. De fleste andre fond har fondsindeksen som referanseindeks. SMB-indeksen steg 3,65 prosentpoeng mer enn Fondsindeksen i fjor. I forehold til referanseindeksen gjorde dette fondet det suverent best av alle norske aksjefond. DNB SMB R er det samme fondet, men der er det overskuddsdeling, og lavere kostnader. Siden 2019 var et så bra år ble derfor avkastningsforskjellen stor.

Slik er fondets investeringsstrategi:
DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i dette fondet gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Fondet med nest best avkastning var Delphi Norge (Storebrand er forvalter) med 35,53 prosent. I 2018 gikk dårligere, da var dette aksjefondet nest dårligst.

Slik er fondets investeringsstrategi:
Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og framtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

Fondet med den tredje høyeste avkastningen var Storebrand Vekst med 34,19 prosent. Dette fondet var også tredje best i 2018.

Slik er fondets investeringsstrategi:
Storebrand Vekst har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet investerer i små, mellomstore og store vekstselskaper. Slike selskaper kjennetegnes ofte av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer. En stor del av fondets investeringer kan ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall særlig i perioder med store innløsninger. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon.

Fond med minsteinnskudd fra 500.000 kroner er ikke tatt med. I mange fond er det flere andelsklasser (samme fond men ulike minsteinnskudd og kostnader). Her har vi tatt med aksjefond som er rettet mot folk flest. Ingen av fondene som er kuttet ville vært blant de best.

Aksjefond Avkastning
DNB SMB A 47,81%
DNB SMB R 39,75%
Delphi Norge 35,53%
Storebrand Vekst 34,19%
Holberg Norge A 34,17%
Danske Invest Norge Vekst 30,46%
DNB Norge Selektiv A 30,00%
DNB Norge Selektiv R 27,60%
FORTE Norge 23,62%
Alfred Berg Gambak 23,08%
FORTE Trønder 22,46%
Storebrand Norge Fossilfri 20,78%
Nordea Avkastning 20,67%
Landkreditt Utbytte A 20,33%
FIRST Norge Fokus 20,12%
SEB Norway Focus 19,75%
Pareto Investment Fund A 19,14%
Fondsfinans Norge 19,07%
Arctic Norwegian Value Creation A 19,02%
Arctic Norwegian Equities Class A 18,23%
KLP AksjeNorge 17,35%
Storebrand Norge 17,34%
SR-Bank Norge A 17,26%
DNB Norge R 16,53%
Handelsbanken Norge 16,40%
Nordea Norge Verdi 16,37%
Alfred Berg Norge Classic 16,30%
Alfred Berg Humanfond 16,25%
Sbanken Framgang Sammen 16,19%
Alfred Berg Aktiv 16,15%
KLP AksjeNorge Indeks II 15,90%
Storebrand Indeks - Norge 15,87%
DNB Norge A 15,77%
DNB Norge Indeks A 15,75%
Handelsbanken Norge Index 15,67%
Alfred Berg Indeks Classic 15,57%
ODIN Norge C 15,24%
Nordnet Superfondet Norge 13,60%
Pareto Aksje Norge B 13,56%
Eika Norge 13,49%
C WorldWide Norge 13,28%
Danske Invest Norge II 12,99%
PLUSS Markedsverdi 12,87%
Pareto Aksje Norge A 12,63%
PLUSS Index 12,61%
Danske Invest Norge I 12,36%
FIRST Generator S 12,35%
Storebrand Verdi A 11,68%
PLUSS Aksje 10,06%

Kort kommentar til noen av fondene:

Alfred Berg Humanfond: Fondet er et etisk fond og følger ikke fondsindeksen

Arctic Norwegian Value Creation A: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

Arctic Norwegian Equities Class A: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

DNB Norge: Inntil 10 prosent kan plasseres i utlandet

Forte Trønder: Investerer lokalt

Handelsbanken Norge: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

Holberg Norge A: Inntil 10 prosent kan investeres i utlandet

Nordea Avkastning: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

Nordnet Super fond: Dette indeksfondet følger OBX-indeksen, ikke Fondsindeksen.

Sbanken Framgang Sammen: Minst 85 prosent er plassert i Alfred Berg Norge

Storebrand Norge Fossilfri: Investerer ikke i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen olje- og gassutvinning.

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

To hovedtyper

Det er to hovedtyper aksjefond: Aktive fond og indeksfond. Indeksfondene er aksjefond som forvaltes nærmest av en robot som automatisk skal følge børsen eller en aksjeindeks. Det gjør fondet til svært lave kostnader. De aktive aksjefondene består av et forvalterteam som forsøker å oppnå bedre avkastning enn børsen eller en aksjeindeks. Kostnadene er godt over ett prosentpoeng over indeksfond. Likevel er det slike aksjefond nordmenn flest sparer i.

Aksjefond som følger indeksen tett, men som likevel påstår å være aktive og dessuten tar seg godt betalt for å være aktive, har Smarte Penger definert som passive fond. De passive fondene er hverken fugl eller fisk. Slike fond er uten potensial til å gi avkastning godt over indeksen, men likevel tar de seg betalt for å være et aktivt fond. Passive fond bør du derfor styre unna. Velg aktive fond (prøver å slå børsen) eller indeksfond (svært lave kostnader).

Det vil alltid være et aktiv aksjefond som skiller seg ut med høyest avkastning. Årsaken er at resultatene til de aktive fondene alltid vil spre seg både over og under børsens avkastning. Indeksfondene legger seg alltid tett inntil børsens gjennomsnittsavkastning.

Se også:

Dette var de beste norske aksjefondene i 2023

Dette var de beste norske aksjefondene i 2022

Dette var de beste norske aksjefondene i 2021

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Dette var de beste norske aksjefondene i 2018

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Kostnader norske aksjefond

Indeksfond

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.