Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det skilte 30,01 prosentpoeng i avkastning mellom beste og dårligste norske aksjefond i 2018.

Dette er første gang på seks år at aksjemarkedet ikke steg. Vi må helt tilbake til 2011 før vi finner det forrige året med negativ avkastning.

Fondsindeksen falt i 2018 med 2,25 prosent. Det er denne indeksen de fleste fondene har som sammenligningsindeks. Litt under halvparten av fondene gjorde det bedre enn indeksen.

Dette var de beste norske aksjefondene i 2023

Dette var de beste norske aksjefondene i 2022

Dette var de beste norske aksjefondene i 2021

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Rangeringen av norske aksjefond i 2018

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen.

Forte Trønder hadde i den beste avkastningen i 2018. Det samme hadde det i 2016, og var blant de beste i 2015. Men blant de dårligste i 2017. Dette er et fond med et smalt investeringsunivers, og vil derfor variere mer enn de fleste andre fond.

Slik er Forte Trønders investeringsstrategi:
Forte Trønder investerer i aksjer, hovedsakelig i selskaper med nær tilknytting til region MidtNorge. Dette kan være i henhold til lokalisering av selskapets hovedkontor, verdiskapning, eierskap eller historisk forankring. Fondet har normalt mellom 20-25 aksjer i porteføljen. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at aksjene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av selskapene.

SEB Norway Focus Fund ble startet 1.3.2016 slik at de har hatt to hele kalenderår med avkastning. Dette fondet hadde nest høyest avkastning i både 2017 og 2018.

Slik er fondets investeringsstrategi:
SEB Norway Focus Fund har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst med et godt balansert risikonivå. Vi tar aktive investeringsbeslutninger, basert på analyse og utvalg, når vi investerer i norske selskaper eller selskaper som omsettes på norske markeder. Fondet kan også investere opptil 10 % i andre nordiske land.

Storebrand Vekst hadde den tredje høyeste avkastning med 1,08 prosent. Dette er også et fond som ofte er blant de beste eller de dårligste. Det var også blant de beste i 2015, men var blant de dårligste i 2017 og 2014.

Fondets investeringsstrategi:
Storebrand Vekst har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i vekstselskaper på Oslo Børs. Slike selskaper finnes oftest innen sektorene teknologi, telekom, farmasi, bioteknologi og media og de kjennetegnes ved relativt høye forventninger til fremtidig inntjening. Forvalter har stor frihet i selve porteføljesammensetningen og risikoen er høy; høyere enn det norske aksjemarkedet generelt. Fondet, som består av rundt 40 selskaper, passer for investorer som ønsker et aktivt forvaltet fond med høyt avkastningspotensial, og som tåler til dels betydelige kurssvingninger på investeringen.

First Generator hadde den klart dårligste avkastningen i 2018 med en negativ avkastning på 25,02 prosent. Dette fondet hadde nest best avkastning gjennom 2017, og var blant de best i 2016.  Med 24,6 prosent avkastning slår dette fondet Fondsindeksen med 7,5 prosentpoeng. Også i 2016 var det blant de fem beste.

Mange av de andre norske fondene kan også ha en utenlandsandel opp til 10-20 prosent, selv om det ikke nødvendigvis betyr at de har gått opp til denne andelen. I de årene år det globale aksjemarkedet gjør det bedre enn det norske, vil det være en fordel å ha en utenlandsandel. 

Tabellen er rangert etter avkastning i 2018. I tillegg har vi tatt med avkastningen fire år til tilbake. Fondene som har vært blant de fem beste er merket med grønt. Fond som har vært blant de fem dårligste er merket med rødt. Av tabellen ser du at det er stor spredning i hvem som har vært best eller dårligst.

Fond som har et minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med i denne rangeringen.

Alle tall i prosent.

Fond 2018 2017 2016 2015 2014
Forte Trønder 4,91 1,16 50,85 17,37 12,83
SEB Norway Focus Fund C 4,03 23,54
Storebrand Vekst 1,38 -3,72 24,14 18,77 -1,03
Pareto Aksje Norge B 0,76 13,34 26,46 -8,20 1,53
Forte Norge 0,40 8,30 47,47 6,07 3,05
Storebrand Norge Fossilfri 0,28
Storebrand Norge -0,07 13,72 17,62 3,37 10,05
Pluss Markedsverdi -0,17 14,83 12,98 6,47 7,69
Nordnet Superfond Norge -0,47 20,21 14,35 3,00
Pluss Indeks -1,23 19,25 13,43 2,34 2,62
Alfred Berg Aktiv -1,58 14,36 15,63 17,27 19,08
Alfred Berg Norge Classic -1,68 15,44 13,53 12,32 15,98
Storebrand Indeks - Norge -1,76 19,08 12,12 5,70
Alfred Berg Indeks Classic -1,78 18,90 11,92 6,04
Holberg Norge -1,78 16,55 28,16 1,21 -0,46
Landkreditt Utbytte -1,88 16,94 22,23 11,13 19,07
KLP AksjeNorge Indeks II -1,95 18,97 11,88 5,60 4,43
Pluss Aksje -1,99 14,06 12,85 6,11 9,63
DNB Norge Indeks -2,04 18,80 11,71 5,51 4,47
Arctic Norwegian Value Creation A -2,16
Storebrand Optima Norge A -2,22 11,48 16,09 5,15 9,20
Arctic Norweigan Equities Class A -2,29 10,46 11,44 9,07 12,12
Alfred Berg Gambak -2,62 11,29 18,60 19,48 26,78
Alfred Berg Humanfond -2,64 15,40 13,37 11,78 15,68
Danske Invest Norge II -3,39 16,92 14,66 7,78 7,90
Odin Norge C -3,70 16,96 12,99 8,83 12,60
Danske Invest Norge I -3,88 16,00 13,94 7,08 7,23
Storebrand Verdi -4,29 20,77 17,07 6,19 8,12
Fondsfinans Norge -4,92 21,06 23,44 3,66 8,36
C WorldWide Norge -6,38 13,75 13,25 8,07 12,50
Nordea Avkastning -6,97 21,01 21,92 6,77 5,31
DNB Norge Selektiv -7,48 14,44 16,78 -0,56 2,79
Pareto Investment Fund A -7,70 9,08 14,71 20,64 18,07
Nordea Norge Verdi -7,85 22,31 21,13 6,01 5,93
Eika Norge -7,99 12,70 13,15 5,09 8,02
DNB Norge -8,45 14,43 14,91 1,55 2,95
KLP AksjeNorge -8,56 18,01 17,57 5,51 9,86
Handelsbanken Norge -9,10 11,92 11,75 1,21 22,34
Delphi Norge -14,99 13,97 24,90 1,64 11,66
First Generator S
-25,02 24,62 26,45 16,30 9,47

 

Avkastning siste fem år

Hvis vi ser på avkastningen de siste fem årene er det også Forte Trønder som er best i hele denne perioden med en årlig avkastning på 16,36 prosent.

Det neste beste fondet i denne perioden er Alfred Berg Gambak, som i 2018 gjorde det litt dårligere enn indeksen.

Vinneren i 2017 First Generator ligger tett etter med en avkastning for 19,59 prosent. Også Handelsbanken Norge ligger tett på med an avkastning på 19,53 prosent. Etter disse tre er det et stykke ned til det neste fondet.

Det dårligste fondet er Pareto Aksje Norge B der avkastningen har vært over 10 prosent lavere per år. Det er en avkastning som er svært mye lavere. Men i året 2018 hadde dette fondet den 5. høyeste avkastning uten at det rettet opp så mye fra fortiden.

Fond Avkastning
FORTE Trønder 16,36%
Alfred Berg Gambak 15,12%
Landkreditt Utbytte A 13,44%
Alfred Berg Aktiv 13,44%
FORTE Norge 12,14%
Handelsbanken Norge 11,90%
Alfred Berg Norge Classic 11,44%
Pareto Investment Fund A 11,30%
Alfred Berg Humanfond 11,27%
Nordea Norge Pluss 10,08%
ODIN Norge C 10,01%
Nordea Avkastning 9,90%
Storebrand Verdi A 9,86%
Fondsfinans Norge 9,83%
Nordea Kapital 9,60%
Nordea Norge Verdi 9,56%
Storebrand Aksje Innland 9,48%
Storebrand Norge 9,41%
Danske Invest Norge II 9,16%
PLUSS Markedsverdi 9,04%
KLP AksjeNorge 8,84%
C WorldWide Norge 8,80%
FIRST Generator S 8,80%
PLUSS Aksje 8,77%
Holberg Norge 8,66%
Alfred Berg Indeks I 8,66%
Danske Invest Norge I 8,48%
Pareto Aksje Norge I 8,44%
Storebrand Optima Norge 8,41%
KLP AksjeNorge Indeks II 8,39%
DNB Norge Indeks 8,30%
Arctic Norwegian Equities Class A 8,04%
PLUSS Index 7,91%
Storebrand Vekst 7,78%
Delphi Norge 7,38%
Pareto Aksje Norge B 6,87%

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot, i dette tilfellet Oslo Børs. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

To hovedtyper

Det er to hovedtyper aksjefond: Aktive fond og indeksfond. Indeksfondene er aksjefond som forvaltes nærmest av en robot som automatisk skal følge børsen eller en aksjeindeks. Det gjør fondet til svært lave kostnader. De aktive aksjefondene består av et forvalterteam som forsøker å oppnå bedre avkastning enn børsen eller en aksjeindeks. Kostnadene er godt over ett prosentpoeng over indeksfond. Likevel er det slike aksjefond nordmenn flest sparer i.

Aksjefond som følger indeksen tett, men som likevel påstår å være aktive og dessuten tar seg godt betalt for å være aktive, har Smarte Penger definert som passive fond. De passive fondene er hverken fugl eller fisk. Slike fond er uten potensial til å gi avkastning godt over indeksen, men likevel tar de seg betalt for å være et aktivt fond. Passive fond bør du derfor styre unna. Velg aktive fond (prøver å slå børsen) eller indeksfond (svært lave kostnader).

Det vil alltid være et aktiv aksjefond som skiller seg ut med høyest avkastning. Årsaken er at resultatene til de aktive fondene alltid vil spre seg både over og under børsens avkastning. Indeksfondene legger seg alltid tett inntil børsens gjennomsnittsavkastning.

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Kostnader norske aksjefond

Indeksfond

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.