Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske obligasjonsfond, og andre obligasjonsfond.

Den offisielle inndelingen for de norske obligasjonsfondene er etter hvilken renterisiko og kredittrisiko fondet har.

Inndeling etter renterisiko

Basert på rentefølsomheten inndeles fondene i følgende grupper:

 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 0,125 (utfallsrom fra 0 og til og med 1).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 1 (utfallsrom fra 0 og til og med 2).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 3 (utfallsrom fra 1 til og med 5).
 • Fond med forventet rentefølsomhet lik 5 (utfallsrom fra 3 og til og med 7).

Inndeling i kredittrisiko

Fondene inndeles også etter kredittrisiko, uttrykt i følgende investeringskategorier:

 • Kategori 1: Fond som plasserer i papirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylker og kommuner, papirer med null (0) prosent kredittrisikovekt og minimum dobbel A (AA) rating, samt papirer med pantesikring (kommune-, nærings- og boligkredittobligasjoner) med minimum dobbel A (AA rating).
 • Kategori 2: Fond med plasseringer i rentepapirer med rating på minimum dobbel A- (AA-), og i senior rentepapirer utstedt av finansinstitusjoner.
 • Kategori 3: Fond med plasseringer i øvrige senior rentepapirer, og ansvarlige lån.

Totalt blir dette 12 mulige grupper. Men det er ikke så mange norske obligasjonsfond, slik at det ikke er noen i en del av gruppene.

Nøkkeltall for andre obligasjonsfond

Internasjonale obligasjonsfond er fond som investerer i utenlandske rentepapirer, og har valutasikret verdiene i norske kroner. De har dermed ingen valutarisiko ved seg. De internasjonale obligasjonsfondene finner du her.

Hvis obligasjonsfondet ikke tilfredsstiller Verdipapirfondenes Forening «Krav til obligasjonsfond», blir de plassert i klassen «Andre rentefond». Der har du også undergruppen high-yield fond. Dette er obligasjonsfondene med den høyeste risikoen, og det største avkastningspotensialet (og tapsrisikoen). I denne gruppen er det med fond som bare investerer i Norge/Norden, og over større deler av verden.

Her finner du Andre rentefond, inkludert High Yield-obligasjonsfondene (de med høyest risiko).

Nøkkeltall for de norske obligasjonsfondene

Oversikten over obligasjonsfondene er delt inn i to tabeller. I den øverste finner du disse opplysningene:

 • Klasse: Hvilken klasse fondet tilhører. Står det for eksempel Obl3, risk 2 betyr det at rentefølsomheten er 3, og risikoen er i kategori 2. Se ovenfor.
 • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
 • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
 • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

Guide til obligasjonsfond.

Oversikten er alfabetisk sortert.

Norske obligasjonsfond
Fond Klasse M. innsk. Forv. Etablering
Alfred Berg Kort Stat Obl1, risk 1 300 0,55 29-mars-94
Alfred Berg Obligasjon C Obl3, risk 3 300 0,50 01-nov.-90
C WorldWide Obligasjon Obl3, risk 2 1 000 0,25 27-okt.-88
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK Obl 0,125, risk 3 100 0,43 24-okt.-13
Danske Invest Norsk Obligasjon Obl3, risk 2 10 000 0,35 03-jan.-94
DNB Obligasjon 20 A Obl3, risk 2 100 0,50 13-juli-87
DNB Obligasjon A Obl3, risk 3 100 0,50 01-jan.-89
Eika Obligasjon Obl3, risk 2 10 000 0,20 13-nov.-06
Fondsfinans Obligasjon Obl1, risk 3 10 000 0,25 29-april-16
Handelsbanken Obligasjon Obl5, risk 2 1 000 0,45 01-feb.-02
KLP FRN P Obl 0,125, risk 3 100 0,10 18-des.-02
KLP Kredittobligasjon P Obl3, risk 3 100 0,10 26-mai-14
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P Obl1, risk 3 100 0,10 24-sep.-19
KLP Obligasjon 1 år P Obl1, risk 2 100 0,10 11-juli-94
KLP Obligasjon 3 år P Obl3, risk 2 100 0,10 22-juli-94
KLP Obligasjon 5 år P Obl5, risk 2 100 0,10 21-nov.-94
KLP Statsobligasjon P Obl5, risk 1 100 0,10 04-mai-09
Odin Norsk Obligasjon C Obl1, risk 3 10 000 0,50 31-okt.-94
SR-Bank Rente Obl1, risk 3 500 0,65 01-nov.-18
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A Obl3, risk 2 100 0,30 09-okt.-18
Storebrand Norsk Kreditt IG A Obl3, risk 2 100 0,40 09-okt.-18

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.