Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle kombinasjonsfondene.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være om fondet skal plassere i Norge eller utlandet. Eller om fondet har en «likevektsposisjon» for fordelingen mellom rentebærende papirer og aksjer.

Les mer om kombinasjonsfond.

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

 

 

Her de de ulike strategene til kombinasjonsfondene.

Alfred Berg Aksje Allokering

Alfred Berg Aksje Allokering er et aktivt forvaltet globalt kombinasjonsfond. Fondet investerer i enkeltaksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, derivater, og verdipapirfondsandeler. Investeringsmandatet innebærer at forvaltningsselskapet har store frihetsgrader med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver
tid skal forvaltes. Den normale fordelingen mellom aksjer og renter er i henhold til fondets referanseindeks, hvilket vil si: aksjer/renter, 50/50 (maks. 80 %, min. 20 %). Allokeringsbeslutningene mellom aksjer og renter følger av Alfred Bergs taktiske aktiva allokerings prosess, på bakgrunn av forventingene innenfor de aktuelle aktivaklassene. Utvelgelse av enkeltpapir følger prosessen fra henholdsvis aksje- og renteforvalterne i Alfred Berg. Normalt vil fondet ha høyere forventet avkastning enn et rentefond, og noe lavere enn et aksjefond. Dermed vil også forventet risiko ligge et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet.

 

Alfred Berg Kombi

Fondet forvaltes som et aktivt norsk kombinasjonsfond. Vi fordeler mellom renter og aksjer i tråd med vårt markedssyn. Aksjeandelen i fondet kan variere mellom 0 og maksimalt 50 %. Det fokuseres på
fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode investeringsmuligheter på Oslo Børs. Fondet er et UCITS-fond,
med mulighet til å investere i derivater.

 

Danske Invest Horisont 20

Fondet har en normalinvestering med 20 prosent i aksjer og 80 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 30 prosent eller senke den til minimum 10 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 35

Fondet har en normalinvestering med 35% i aksjer og 65% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 47,5% eller senke den til minimum 22,5% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 50

Fondet har en normalinvestering med 50 prosent i aksjer og 50 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 65 prosent eller senke den til minimum 35 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 65

Fondet har en normalinvestering med 65% i aksjer og 35% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 82,5% eller senke den til minimum 47,5% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont 80

Fondet har en normalinvestering med 80 prosent i aksjer og 20 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 100 prosent eller senke den til minimum 60 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

 

Danske Invest Horisont Rente Pluss

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år.

 

Delphi Kombinasjon

Strategien går ut på å flytte midlene aktivt mellom aksjemarkedet og rentemarkedet. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent. Det benyttes trendanalyse for å identifisere interessante aksjer. Aksjer som har steget, enten absolutt eller relativt til tilsvarende aksjer i samme industri eller marked de siste 3 måneder, vil møte det første investeringskriteriet. Forvalteren foretar deretter en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering gjøres. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko.

 

DNB 2020

Fondet er et livsyklusfond som trapper ned aksjeandelen årlig mot år 2020. Fondet investerer i aksjer hovedsakelig i Norge, men plasserer også i rentebærende verdipapirer som er vurdert av forvalter til å ha god kvalitet, og som er denominert i norske kroner. Forvalteren investerer, på bakgrunn av egne analyser i aksjer som vil kunne stige i verdi over tid.

 

DNB Aktiv 10

DNB Aktiv 10 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 10 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Aktiv 30

DNB Aktiv 30 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 30 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Aktiv 50

DNB Aktiv 50 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 50 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Aktiv 80

DNB Aktiv 80 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 80 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Private Banking Premium 30

DNB Private Banking Premium 30 er et kombinasjonsfond. Fondets midler plasseres hovedsaklig i verdipapirfondsandeler i andre aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond) fra DNB. 30 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Private Banking Premium 50

DNB Private Banking Premium 50 er et kombinasjonsfond. Fondets midler plasseres hovedsaklig i verdipapirfondsandeler i andre aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond) fra DNB. 50 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

DNB Private Banking Premium 80

DNB Private Banking Premium 80 er et kombinasjonsfond. Fondets midler plasseres hovedsaklig i verdipapirfondsandeler i andre aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond) fra DNB. 80 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

 

Eika Balansert

Fondet investerer i selskaper primært notert på nordiske børser og tilsvarende markedsplass samt rentepapirer med varierende kredittrisiko og løpetid. Fondet er aktivt forvaltet. Investeringene velges ut fra forvalters vurdering av attraktive markeder, land, sektorer og investeringstemaer samt grundige analyser av de enkelte selslkapene. Fordelingene mellom aksjer og rentepapirer i fondet vil variere mellom 30% og 70% av fondets forvaltningskapital.

 

First Allokering A

Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer. Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %.

 

Fondsfinans Aktiv 60/40

Fondet er et kombinasjonsfond som investerer mellom 55% og 65% i norske aksjer og den resterende andel i rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. I forvaltningen er det fokus på langsiktighet, og vi investerer hovedsakelig i selskaper hvor vi forstår verdiskapningen, hvor selskapene er relativt rimelig priset i forhold til den langsiktige inntjeningen og hvor vi har stor tro på det langsiktige potensialet. De rentebærende instrumentene har normalt minimum en BB-rating og er i selskaper vi kjenner fra vår aksjeforvaltning. Fondet kan også inneha inntil 20 % i kontanter.

 

Fram Kombinasjon

Fondet vil søke å oppnå målsettingen gjennom taktisk allokering mellom regioner og bransjer, samt til enhver tid å ha en portefølje av aksjer/obligasjoner og underfond som er blant de ledende innenfor sitt segment eller geografiske område. Fondet vil hovedsakelig ta sikte på å plassere sine midler i andre fond. Fondets investeringer vil bli gjort i de globale markeder. Fondet vil ikke ha noen begrensninger på den prosentvise aksje- og rentedelen i fondet, men vil i hovedsak ligge med en renteandel på 30%-50%.

 

Handelsbanken Aktiv 30

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess.

Av fondets verdi skal 15 - 45 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 40 - 80 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 - 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.

Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

 

Handelsbanken Aktiv 50

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess.

Av fondets verdi skal 30 – 70 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 20 – 60 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 – 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.

Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

 

Handelsbanken Aktiv 70

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess.

Av fondets verdi skal 50 – 90 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 0 – 40 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 – 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.

Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

 

KLP Kort Horisont

Verdipapirfondet KLP Kort Horisont er et kombinasjonsfond som investerer i andre aksje- og rentefond forvaltet av KLP Kapitalforvaltning AS, hhv aktiva allokering ca 82% i renter og ca 18% i aksjer. Denne satsen kan svinge inntil 3%

 

KLP Lang Horisont

Verdipapirfondet Lang Horisont søker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor fondets risikorammer gjennom en forvaltet portefølje av finansielle instrumenter. Fondet er et verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. Følgende kan tegne andeler i KLP Kombinasjon M: Personer med pensjonsrettigheter i KLP, andre verdipapirfond forvaltet av KLP Fondsforvaltning og KLP. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres svært lite som følge av svingninger i valutakursene. Et valutasikret fond kan i perioder svinge mer enn et ikke-valutasikret fond.

 

Nordea Defensive

Fondet investerer primært i rentefond, men også en liten del i aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordea-konsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45% av fondets midler kan brukes til direkte investeringer.
Renteinvesteringer i fondet kan variere mellom 92 og 98%, og andelen av aksjeinvesteringer mellom 2 og 8%, avhengig av forvalters markedssyn.

 

Nordea Plan Balansert

Nordea Plan Balansert er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 50 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 35 % og 65 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Konservativ NO

Nordea Plan 10 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 10 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 0 % og 25 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Moderat

Nordea Moderat er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 30 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 15 % og 45 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Offensiv

Nordea Plan Offensiv er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Plan Vekstorientert

Nordea Plan Vekstorientert er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 50 % og 80 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

 

Nordea Stabil Avkastning

Nordea Stabil Avkastning investerer i internasjonale rentepapirer og internasjonale aksjer. Fondets aksjedel vil kunne variere fra 25% til 75% over tid, men aksjeandelen svinger mindre enn aksjemarkedet generelt. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Slike aksjer har vist seg å gi en mer stabil verdiutvikling over tid, og har hittil vist seg å gi like god avkastning som mer risikofylte selskaper over tid. Det anbefales en tidshorisont på minst 3 år ved kjøp av fondet.Fondet har ingen referanseindeks og er til stor grad valutasikret mot norske kroner.

 

Norse TrendEn

Fondets strategi er å finne gode langsiktige trender i de europeiske og amerikanske aksjemarkedene. Fondet analyserer løpende et stort utvalg av sektorer og selskaper, av disse plukkes det ut en portefølje aksjer som fondet investerer i. Fondet kan investere i alle bransjer og har den ovennevnte frihet i forhold til geografisk nedslagsfelt. Når vi bedømmer risikoen for høy, kan opp mot 100 % av midlene plasseres i bankinnskudd eller andre korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil være aktivt forvaltet portefølje og således kunne bevege seg raskt mellom regioner, sektorer og enkeltselskaper. Fondet kan investere i aksjer i Europa og USA.

 

Odin Aksje C

ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

 

Odin Flex

Odin Flex er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i ODIN Aksje og 50 prosent i ODIN Rente. Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Investeringene består i hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som i hovedsak er forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 42,5-57,5 prosent av fondets totale verdi.

 

Odin Horisont

ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 75 prosent i ODIN Aksje og 25 prosent i ODIN Rente. Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

 

Odin Konservativ

ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 25 prosent i ODIN Aksje og 75 prosent i ODIN Rente. Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

 

Pareto Nordic Return A

Formålet for forvaltningen av Pareto Nordic Return er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Pareto Nordic Return er et kombinasjonsfond som investerer i primært nordiske aksjer og rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner. Aksjeandelen reflekterer vårt syn på avkastningsmulighetene i aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet.

 

SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK

SEB Strategy Balanced tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond av fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er rentebærende verdipapirer, aksjer og fond som investerer i obligasjoner og aksjer samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de andre aktivaklassene nevnt ovenfor.
Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

 

SEB Strategy Balanced Fund HNWC H-NOK

SEB Strategy Balanced tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond av fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er rentebærende verdipapirer, aksjer og fond som investerer i obligasjoner og aksjer samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de andre aktivaklassene nevnt ovenfor.
Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

 

SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK

SEB Strategy Defensive tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er rentebærende verdipapirer og fond som investerer i obligasjoner samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de øvrige aktivaklassene nevnt ovenfor. Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring. Derivater er en type finansinstrumenter som får sin verdi avledet av underliggende finansinstrumenter.

 

SEB Strategy Growth Fund C H-NOK

SEB Strategy Growth tar sikte på å skape kapitalvekst på lang sikt. Dette er et fond av fond som forvaltes aktivt med globalt fokus. Ved bruk av aktiv aktivaallokering i henhold til fondets risikograd, forsøker fondsforvalteren å maksimere total avkastning via eksponering til ulike aktivaklasser, for eksempel renteinstrumenter, hedgefond, aksjer, råvarer og valuta samt alternative strategier. Hovedkategoriene av finansielle instrumenter er aksjer, rentebærende verdipapirer og fond som investerer i aksjer og obligasjoner samt hedgefond. Avhengig av markedsforholdene kan deler av eiendelene investeres i instrumenter med eksponering til de andre aktivaklassene nevnt ovenfor.

 

SEB Strategy Growth Fund HNWC H-NOK

The Sub-Fund will be invested globally, directly or indirectly via other UCls and/or UCITS. in equities and other equity related transferable securities, with focus on companies domiciled in Sweden or traded on Swedish markets.

 

Skagen Select 15

SKAGEN Select 15 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 12 og 18 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 5 og 25 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 75 og 95 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 15 investerer for
tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Select 30

SKAGEN Select 30 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 27 og 33 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 20 og 40 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 60 og 80 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 30 investerer
for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Select 60

SKAGEN Select 60 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 57 og 63 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 50 og 70 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 30 og 50 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 60 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Select 80

SKAGEN Select 80 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 77 og 83 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 70 og 90 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 10 og 30 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 80 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

SR-Kombinasjon A

Fondet investerer i norske og internasjonale børsnoterte aksjeselskaper, og fortrinnsvis i verdipaprer som betaler stabile utbytter regelmessig. Fondet vil hovedsaklig investere i norske rentebærende instrumenter, men investeringer i utenanske verdipaprer kan forekomme.
Fondet er aktivt forvaltet etter en verdiorientert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks.

 

Storebrand Kombinasjon

Storebrand Kombinasjon er satt sammen som en fond-i-fond løsning hvor forvalters målsetning er å finne investeringer med lav korrelasjon til
hverandre, slik at fondet skal gi en god langsiktig avkastning, samtidig som risikonivået holdes på et moderat nivå. Utgangspunktet for fondet er 50 % aksjer og 50 % rentebærende plasseringer, men forvalter har mulighet til å avvike betydelig fra dette i intervallet fra 30 % - 65 % aksjer. I tillegg til aktivaallokering søker forvalter å velge de beste fondene innenfor hver aktivaklasse.

 

Vekterfond Balansert

Fondet forvaltes som en modellportefølje som aktivt overvåkes og følges opp i forhold til markedsutviklingen. Fondsporteføljen består i hovedsak av norske og globale rente- og aksjefond. Fondet vil normalt bestå av 50 prosent aksjefond og 50 prosent rentefond og er et godt alternativ til å sette sammen sin egen portefølje med verdipapirfond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne.

 

Vekterfond Offensiv

Fondet forvaltes som en modellportefølje som aktivt overvåkes og følges opp i forhold til markedsutviklingen. Fondsporteføljen består i hovedsak av norske og globale rente- og aksjefond. Fondet vil normalt bestå av 80 prosent aksjefond og 20 prosent rentefond og er et godt alternativ til å sette sammen sin egen portefølje med verdipapirfond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne.

 

Vekterfond Trygg

Fondet forvaltes som en modellportefølje som aktivt overvåkes og følges opp i forhold til markedsutviklingen. Fondsporteføljen består i hovedsak av norske og globale rente- og aksjefond. Fondet vil normalt bestå av 20 prosent aksjefond og 80 prosent rentefond og er et godt alternativ til å sette sammen sin egen portefølje med verdipapirfond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av kvalitative og kvantitative egenskaper hos forvalterne. Forvaltningsselskapet skal søke å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne og kombinere disse i en portefølje som gir en god risikojustert avkastning.

 

Vibrand Absolutt

Vibrand Absolutt er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlangt børsnotert innen EØS avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Målet er å gir investorene positive avkastning under alle markedsforhold. Det er ikke vedtatt noe indeks fondets avkastning skal måles mot. Enkelt investeringer foretas med basis i forvalterens kunnskap og vurderinger. Riktig allokering mellom bankinnskudd, rentebærende papirer og/eller aksjer er avgjørende for å oppnå absolutt avkastning. Fondets målsetning er en avkastningen over risikofri rente i nedadgående markeder og på linje med nordiske børser i oppadgående markeder. Mandatet vil søke å investere i selskaper med god likviditet, høy fremtidig inntjening og god ledelse.