Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle kombinasjonsfondene.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være om fondet skal plassere i Norge eller utlandet. Eller om fondet har en «likevektsposisjon» for fordelingen mellom rentebærende papirer og aksjer.

Guide til kombinasjonsfond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste kombinasjonsfondene

Se andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske aksjefond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike strategene til kombinasjonsfondene.

Fondene er satt opp alfabetisk.

Alfred Berg Kombi

Alfred Berg Kombi er et norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg.

Bulder 20

Fondet er et blandet fond som investerer i aksjer og aksjefond i forskjellige bransjer og forskjellige land, samt i rentepapirer og rentefond med forskjellige løpetider, i forskjellige bransjer og forskjellige land for å oppnå forvaltningsmålet. Fondet kan også investere i eiendeler med høy kredittrisiko. Minst 80 prosent av fondets eiendeler er investert i finansielle instrumenter med eksponering mot rentemarkedene og består av eiendeler av varierende kredittkvalitet. Opptil 20 prosent av fondets eiendeler vil bli investert i finansielle instrumenter med eksponering mot aksjemarkedene. Minst 50 prosent av fondets midler er investert i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden

Bulder 50

Fondet er et blandet fond som investerer i aksjer og aksjefond i forskjellige bransjer og forskjellige land, samt i rentepapirer og rentefond med forskjellige løpetider, i forskjellige bransjer og forskjellige land for å oppnå forvaltningsmålet. Fondet kan også investere i eiendeler med høy kredittrisiko. Mellom 25 og 75 prosent av fondets eiendeler er investert i finansielle instrumenter med eksponering mot rentemarkedene og består av eiendeler av varierende kredittkvalitet. Mellom 25 og 75 prosent av fondets eiendeler vil bli investert i finansielle instrumenter med eksponering mot aksjemarkedene. Minst 50 prosent av fondets midler er investert i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden.

Bulder 80

Fondet vil hovedsakelig investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan ha inntil 20 prosent av porteføljen i rentefond som hovedsakelig investerer
i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i hele verden. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom fond med henholdsvis obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske markedet utgjøre maksimalt 50 prosent.

Carnegie Multi A

Fondet er et fond-i-fond som investerer i andre fond, både aksje- og rentefond, og fond med alternativ eksponering, og dessuten i andre finansinstrumenter. Fondet har til hensikt å generere positiv avkastning
over en periode på omtrent syv år med lavere volatilitet enn det globale aksjemarkedet. Alternativ eksponering betyr her eksponering gjennom fond eller andre tillatte aktivaklasser og inkluderer innslag av råvarer, eiendom og annen eksponering enn aksjer og renter. Formålet med eksponeringen er å øke fondets diversifisering. Fondet har et globalt fokus, men med betydelige nordiske innslag.

Her er en retningslinje for fondets aktivaallokering (avhengig av markedsforhold):
1. mellom 10% og 60% av kapitalen er investert i aksjefond.
2. mellom 10% og 80% av kapitalen er investert i rentefond.
3. mellom 0 og 60% av kapitalen er investert i kombinasjonsfond eller alternative fond.
Fondet kan investere i derivatinstrumenter. Derivatinstrumenter kan brukes til å effektivisere forvaltningen og dermed øke avkastningen og skape giring.

Carnegie Strategifond A

Fondet kan plassere sine midler i overdragbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjon. Fondets midler skal hovedsakelig plasseres i nordiske eller Norden-relaterte finansielle instrumenter. Fondets midler kan også i begrenset omfang plasseres i finansielle instrumenter med eksponering utenfor Norden. Aksjer velges ut fra egne vurderinger.
Målet er å maksimere avkastningen på lang sikt med hensyn til fondets risikonivå. Fondet kan plassere maksimalt 10% av fondets verdi i fondsandeler. Fondets midler kan også plasseres i overdragbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i henhold til 5 kap. 5 § LIF, men høyst til 10% av fondets verdi.

Carnegie Strategy Fund 3 NOK

Carnegie Strategy Fund 3 (NOK) investerer sin kapital i Carnegie Strategifond. Forvaltningen er dermed identisk, men Carnegie Strategy Fund 3 (NOK) er valutasikret i norske kroner. Dermed slipper norske investorer å ta valutarisiko. Den norske og svenske kronen variere i verdi, noe som skaper bevegelser som kan påvirke avkastningen negativt.

Carnegie Total Plus 3 NOK

Underfondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst ved å investere i et utvalg av andre fond, som igjen investerer i selskapsaksjer og/eller rentebærende instrumenter (rentefond), eller i alternative fond som investerer i finansielle instrumenter. De aktiva som det satses på, er andre fond som hovedsakelig investerer i de nordiske markedene, men som også kan ha andeler i fond som investerer i andre deler av verden, inkludert i vekstmarkeder. Underfondet investerer i ulike typer av andre fond, som UCITS, UCI,
børsnoterte indeksfond (ETF), alternative investeringsfond eller tilknyttede investeringsfond. Ved å forfølge dette investeringsmålet følger underfondet en verdiinvesteringsstrategi som har som mål å identifisere fond som investerer i aksjer som antas å være enten undervurderte eller feilpriset.
Underfondet investerer også sine aktiva i rentebærende fond som består av high yield-foretaksobligasjoner, pengemarkedsfond, obligasjonsfond med investeringsgrad, obligasjoner med fortrinnsrett og konvertible obligasjoner.
Som en generell retningslinje, og avhengig av markedsforholdene, er
underfondets mål for verdiallokering som følger:
(i) mellom 60% og 100% av verdiene investert i aksjefond
(ii) mellom 0% og 40% av verdiene investert i rentebærende fond
(iii) inntil 60% av verdiene investert i alternative investeringsfond
(iv) inntil 50% av verdiene investert i balanserte fond.

Danske Invest Global Ansvarlig 20, NOK

Fondet investerer i aksjer, obligasjoner og lignende instrumenter, blant annet statsobligasjoner utstedt av land i de fremvoksende økonomiene, noe som betyr statsobligasjoner utstedt av land med en lav rating, samt selskapsobligasjoner. Den langsiktige aksjeandelen søkes å være 20% av fondets investeringer, men aksjeandelen kan avvike betydelig fra dette. Investeringene i obligasjoner valutasikres, men valutasvingninger kan likevel påvirke avkastningen noe.
Fondet investerer med fokus på ansvarlige investeringer, som betyr miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Danske Invest Global Ansvarlig 35, NOK

Fondet investerer i aksjer, obligasjoner og lignende instrumenter, blant annet statsobligasjoner utstedt av land i de fremvoksende økonomiene, noe som betyr statsobligasjoner utstedt av land med en lav rating, samt selskapsobligasjoner. Den langsiktige aksjeandelen søkes å være 35% av fondets investeringer, men aksjeandelen kan avvike betydelig fra dette. Investeringene i obligasjoner valutasikres, men valutasvingninger kan likevel påvirke avkastningen noe.
Fondet investerer med fokus på ansvarlige investeringer, som betyr miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Danske Invest Global Ansvarlig 50, NOK

Fondet investerer i aksjer, obligasjoner og lignende instrumenter, blant annet statsobligasjoner utstedt av land i de fremvoksende økonomiene, noe som betyr statsobligasjoner utstedt av land med en lav rating, samt selskapsobligasjoner. Den langsiktige aksjeandelen søkes å være 50% av fondets investeringer, men aksjeandelen kan avvike betydelig fra dette. Investeringene i obligasjoner valutasikres, men valutasvingninger kan likevel påvirke avkastningen noe.
Fondet investerer med fokus på ansvarlige investeringer, som betyr miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Danske Invest Global Ansvarlig 65, NOK

Fondet investerer i aksjer, obligasjoner og lignende instrumenter, blant annet statsobligasjoner utstedt av land i de fremvoksende økonomiene, noe som betyr statsobligasjoner utstedt av land med en lav rating, samt selskapsobligasjoner. Den langsiktige aksjeandelen søkes å være 65% av fondets investeringer, men aksjeandelen kan avvike betydelig fra dette. Investeringene i obligasjoner valutasikres, men valutasvingninger kan likevel påvirke avkastningen noe.
Fondet investerer med fokus på ansvarlige investeringer, som betyr miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Danske Invest Global Ansvarlig 80, NOK

Fondet investerer i aksjer, obligasjoner og lignende instrumenter, blant annet statsobligasjoner utstedt av land i de fremvoksende økonomiene, noe som betyr statsobligasjoner utstedt av land med en lav rating, samt selskapsobligasjoner. Den langsiktige aksjeandelen søkes å være 80% av fondets investeringer, men aksjeandelen kan avvike betydelig fra dette. Investeringene i obligasjoner valutasikres, men valutasvingninger kan likevel påvirke avkastningen noe.
Fondet investerer med fokus på ansvarlige investeringer, som betyr miljø, sosiale forhold og selskapsledelse. Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Danske Invest Horisont 20 NOK

Fondet har en normalinvestering med 20 prosent i aksjer og 80 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.
Fondet fremmer ulike miljømessige og sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 30 prosent eller senke den til minimum 10 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

Danske Invest Horisont 35 NOK

Fondet har en normalinvestering med 35% i aksjer og 65% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.
Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 48% eller senke den til minimum 22% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.
Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Danske Invest Horisont 50 NOK

Fondet har en normalinvestering med 50% i aksjer og 50% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.

Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 65% eller senke den til minimum 35% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.
Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Danske Invest Horisont 65 Klasse NOK

Fondet har en normalinvestering med 65% i aksjer og 35% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.

Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 83% eller senke den til minimum 47% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.
Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Danske Invest Horisont 80 Klasse NOK

Fondet har en normalinvestering med 80% i aksjer og 20% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.
Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 100% eller senke den til minimum 60% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.
Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Danske Invest Horisont Rente Pluss NOK

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond.

Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år. Investeringene i obligasjoner er valutasikret, men valutasvingninger kan delvis påvirke avkastningen.
Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Delphi Kombinasjon A

Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden (aksjedelen) som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondets renteinvesteringer kan gjøres både i statsgaranterte verdipapirer og private verdipapirer som er gjenstand for kredittrisiko. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B på investeringstidspunktet. Både aksje- og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best.

DNB Aktiv 10 A

DNB Aktiv 10 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 10 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Aktiv 30 A

DNB Aktiv 30 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 30 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Aktiv 50 A

DNB Aktiv 50 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 50 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Aktiv 80 A

DNB Aktiv 80 er en alt-i-ett portefølje for investorer som ønsker å investere både i rente- og aksjefond, men som ikke selv ønsker å følge med som aktiv investor. 80 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet, noe som skal gi en stabil utvikling. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Lev Mer

Fondet investerer i seks forhåndsdefinerte verdipapirfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). - DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks, DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon, DNB Global Credit og DNB Likviditet.
Fonde er et livssyklusfond somn gradivis trapper ned aksjeandelen fra ca 80 prosent til 20 prosent. Dette skjer fra 47 år til 62 år.
DNB Kapitalforvaltning

DNB Private Banking Premium 30 A

DNB Private Banking Premium 30 er et kombinasjonsfond. Fondets midler plasseres hovedsaklig i verdipapirfondsandeler i andre aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond) fra DNB. 30 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Private Banking Premium 50 A

DNB Private Banking Premium 50 er et kombinasjonsfond. Fondets midler plasseres hovedsaklig i verdipapirfondsandeler i andre aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond) fra DNB. 50 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Private Banking Premium 80 A

DNB Private Banking Premium 80 er et kombinasjonsfond. Fondets midler plasseres hovedsaklig i verdipapirfondsandeler i andre aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (herunder pengemarkedsfond og obligasjonsfond) fra DNB. 80 prosent vil normalt være plassert i aksjemarkedet, resten plasseres i rentemarkedet. Forvalterne har imidlertid stor frihet til å gjøre aktive skifter i denne fordelingen.

DNB Spare 30

DNB Spare 30 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 30 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

DNB Spare 50

DNB Spare 50 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 50 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

DNB Spare 80

DNB Spare 80 er et passivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer fondets midler i underliggende verdipapirfond. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i seks forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De seks underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Fondets aksjeandel vil normalt være 80 prosent, av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de seks underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

Eika Balansert

Fondet investerer i selskaper primært notert på nordiske børser og tilsvarende markedsplass samt rentepapirer med varierende kredittrisiko og løpetid. Fondet er aktivt forvaltet. Investeringene velges ut fra forvalters vurdering av attraktive markeder, land, sektorer og investeringstemaer samt grundige analyser av de enkelte selslkapene. Fordelingene mellom aksjer og rentepapirer i fondet vil variere mellom 30% og 70% av fondets forvaltningskapital.

Fondsfinans Aktiv 60/40

Fondet er et kombinasjonsfond som investerer mellom 55% og 65% i norske aksjer og den resterende andel i rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. I forvaltningen er det fokus på langsiktighet, og vi investerer hovedsakelig i selskaper hvor vi forstår verdiskapningen, hvor selskapene er relativt rimelig priset i forhold til den langsiktige inntjeningen og hvor vi har stor tro på det langsiktige potensialet. De rentebærende instrumentene har normalt minimum en BB-rating og er i selskaper vi kjenner fra vår aksjeforvaltning. Fondet kan også inneha inntil 20 % i kontanter.

Forte Strategisk A

FORTE Strategisk er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i ordinære verdipapirfond, børsomsatte fond og enkeltpapirer. De underliggende fondene kan være, men er ikke begrenset til, globale fond, regionale fond og bransjefond. Investeringsprosessen har som mål å skape en kostnadseffektiv og likvid eksponering som speiler den i Statens pensjonsfond utland. Fondets investeringer i rentemarkedet vil altoverveiende bestå av obligasjoner med kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade). Slik kredittvurdering eller tilsvarende mål på kredittkvalitet må fastsettes av et uavhengig kredittvurderingsbyrå.

Fram Kombinasjon

Fondet vil søke å oppnå målsettingen gjennom taktisk allokering mellom regioner og bransjer, samt til enhver tid å ha en portefølje av aksjer/obligasjoner og underfond som er blant de ledende innenfor sitt segment eller geografiske område. Fondet vil hovedsakelig ta sikte på å plassere sine midler i andre fond. Fondets investeringer vil bli gjort i de globale markeder. Fondet vil ikke ha noen begrensninger på den prosentvise aksje- og rentedelen i fondet, men vil i hovedsak ligge med en renteandel på 30%-50%.

Handelsbanken Aktiv 30

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Av fondets verdi skal 15 - 45 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 40 - 80 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 - 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.

Handelsbanken Aktiv 50

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Av fondets verdi skal 30 – 70 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 20 – 60 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 – 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.
Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

Handelsbanken Aktiv 70

Investeringer i fondet er knyttet til aksjefond, rentefond, alternative fond i tillegg til andre finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Av fondets verdi skal 50 – 90 % plasseres i aksjefond eller andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, 0 – 40 % i rentefond eller andre renterelaterte finansielle instrumenter og 0 – 20 % i fond og andre finansielle instrumenter med alternativ eksponering. Med alternativ eksponering menes eksponering via fond eller andre tillatte aktiva som direkte eller indirekte tillater innslag av råvarer, eiendom og andre godkjente eksponeringer utenom aksjer og renter og som ventes å ha en diversifiserende effekt.
Den løpende allokeringen innen intervallene tilpasses ut i fra gjeldene markedssyn.

Heimdal Jorde

Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksje-andel på 30 prosent og en rente-andel på 70 prosent. Investeringene består i
hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som er forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 25-35 prosent av fondets totale verdi.

Heimdal Vidde

Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Investeringene består i hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som i hovedsak er forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 40-60 prosent av fondets totale verdi.

KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P

KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar er et fond i fond som investerer i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar og KLP Nåtid Mer Samfunnsavsvar med fordelingen 18/82. Fordelingen mellom underfondene
men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng.
Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er svanemerket og investerer hovedsakelig i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Kort Horisont P

Verdipapirfondet KLP Kort Horisont er et kombinasjonsfond som investerer i andre aksje- og rentefond forvaltet av KLP Kapitalforvaltning AS, hhv aktiva allokering ca 82% i renter og ca 18% i aksjer. Denne satsen kan svinge inntil 3%

KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P

KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar er et fond i fond som investerer i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar og KLP Nåtid Mer Samfunnsavsvar med fordelingen 60/40. Fordelingen mellom underfondene men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng.
 Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er svanemerket og investerer hovedsakelig i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Lang Horisont P

KLP Lang Horisont er et fond i fond som investerer i KLP Framtid (ca. 60%) og KLP Nåtid (ca. 40%). Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nordea Bærekraftig Balansert

Nordea Bærekraftige Valg Balansert er et såkalt tilføringsfond.
Minst 85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nordea Hållbarhetsfond Balanserad (mottakerfondet). I tillegg kan tilføringsfondet bruke valutaderivater. Avkastningen til tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen til mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maks. 15 %). Mottakerfondet er et kombinasjonsfond med vekt på aksjeinvesteringer.
Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordeakonsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45 % av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Andelen aksje- og renteinvesteringer av mottakerfondets midler kan variere 35‒65 %, basert på porteføljeforvalterens langsiktige markedssyn. Aksjeinvesteringer er typisk 50 % av fondets verdi sammenlignet med 50 % for renteinvesteringer.

Nordea Bærekraftig Moderat

Nordea Bærekraftige Valg Moderat er et såkalt tilføringsfond. Minst85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nordea Hållbarhetsfond
Försiktig (mottakerfondet). I tillegg kan tilføringsfondet bruke valutaderivater. Avkastningen til tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen till mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maks. 15 %). Mottakerfondet er et kombinasjonsfond med vekt på renteinvesteringer Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordea-konsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs og andre eksterne fond. Maks. 45 % av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Andelen renteinvesteringer av mottakerfondets midler kan variere 55–85 %, og andelen av aksjeinvesteringer 15–45 %, basert på porteføljeforvalterens langsiktige markedssyn. Renteinvesteringer er typisk 70 % av fondets verdi sammenlignet med 30 % for aksjeinvesteringer.

Nordea Bærekraftig Offensiv

Nordea Bærekraftige Valg Vekst er et såkalt tilføringsfond. Minst 85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt (mottakerfondet). I tillegg kan tilføringsfondet
bruke valutaderivater. Avkastningen til tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen till mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maks. 15 %). Mottakerfondet er et kombinasjonsfond med vekt på aksjeinvesteringer. Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordeakonsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45 % av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Andelen aksjeinvesteringer av mottakerfondets
midler kan variere 55–85 %, og andelen av renteinvesteringer 15–45 %, basert på porteføljeforvalterens langsiktige markedssyn. Aksjeinvesteringer er typisk 70 % av fondets verdi sammenlignet
med 30 % for renteinvesteringer.

Nordea Defensive

Fondet er et kombinasjonsfond med vekt på renteinvesteringer. Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordea-konsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45% av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Renteinvesteringer i fondet kan variere mellom 92 og 98 %, og andelen av aksjeinvesteringer mellom 2 og 8 %, avhengig av forvalters markedssyn. Renteinvesteringer er typisk 95 % av fondets verdi sammenlignet med 5 % for aksjeinvesteringer.

Nordea Nora Four

Nordea Four (NOK) er et såkalt tilføringsfond. Minst 85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nora Four Master, som er mottakerfondet. I tillegg kan tilføringsfondet bruke valutaderivater.
Avkastningen til tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen i mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maksimalt 15 %). Mottakerfondet er et kombinasjonsfond med vekt på aksjeinvesteringer. Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordea-konsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45 % av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Andelen aksjeinvesteringer av mottakerfondets midler kan variere
50-100 %, og andelen av renteinvesteringer 0-50 %, basert på porteføljeforvalterens langsiktige markedssyn. Det er ingen nøytralvekting definert for fondet, dvs. hvordan aksjerelaterte investeringer og renteinvesteringer vanligvis vektes i fondets portefølje.

Nordea Nora Three

Nordea Three (NOK) er et såkalt tilføringsfond. Minst 85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nora Three Master, som er mottakerfondet. I tillegg kan tilføringsfondet bruke valutaderivater. Avkastningen til tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen i mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maksimalt 15 %). Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av
forvaltningsselskaper som tilhører Nordea-konsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45 % av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Andelen renteinvesteringer av mottakerfondets midler kan variere 25-75 %, og andelen av aksjeinvesteringer 25-75 %, basert på porteføljeforvalterens langsiktige markedssyn. Det er ingen nøytralvekting definert for fondet, dvs. hvordan aksjerelaterte investeringer og renteinvesteringer vanligvis vektes i fondets portefølje.

Nordea Nora Two

Nordea Two (NOK) er et såkalt tilføringsfond. Minst 85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nora Two Master, som er mottakerfondet. I tillegg kan tilføringsfondet bruke valutaderivater. Avkastningen til tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen i mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maksimalt 15 %). Mottakerfondet er et kombinasjonsfond med vekt på renteinvesteringer.
Fondet investerer primært i rente- og aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordea-konsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45 % av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Andelen renteinvesteringer av mottakerfondets midler kan variere 50-100 %, og andelen av aksjeinvesteringer 0-50 %, basert på porteføljeforvalterens langsiktige markedssyn. Det er ingen nøytralvekting definert for fondet, dvs. hvordan aksjerelaterte investeringer og renteinvesteringer vanligvis vektes i fondets portefølje.

Nordea Plan Balansert

Nordea Plan Balansert er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 50 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 35 % og 65 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan Konservativ NO

Nordea Plan 10 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 10 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 0 % og 25 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan Moderat

Nordea Moderat er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 30 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 15 % og 45 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan Offensiv

Nordea Plan Offensiv er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Plan Vekstorientert

Nordea Plan Vekstorientert er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 50 % og 80 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.
Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Stabil Avkastning

Verdipapirfondet Nordea Stabil Avkastning er et kombinasjonsfond som hovedsakelig investerer i aksjer og renter over hele verden. Fondet investerer primært i andre verdipapirfond forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Formålet ved forvaltning av fondet er å gi andelseierne en avkastning som over tid ligger mellom avkastningen i rente- og aksjemarkedet, men med lavere verdisvingninger enn fondets aksjeandel skulle tilsi.
Forvalter prøver å identifisere enkeltselskaper med forventet stabil avkastning. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondets aksjeandel vil ligge mellom 25% og 75% over tid. Fondet vil kunne investere direkte i andre finansielle instrumenter. Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Norne Kombi 20

Norne Kombinasjon 20 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning og eksterne forvaltere i Norge og i utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 15 og 25 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke
markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 15 og 25 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 75 og 85 prosent i rentefond eller bankinnskudd. Fondet skal ha en lav til moderat risiko strategi.

Norne Kombi 50

Norne Kombinasjon 50 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksjeog rentefond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning og eksterne forvaltere i Norge og i utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 40 og 60 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 40 og 60 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 40 og 60 prosent i rentefond eller bankinnskudd. Fondet skal ha en moderat risiko strategi

Norne Kombi 80

Fondet er et er aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondet vil hovedsakelig investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan ha inntil 20 prosent av porteføljen i rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i hele verden. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom fond med henholdsvis obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske markedet utgjøre maksimalt 50 prosent. Fondet er aktivt forvaltet.

Skagen Select 15

SKAGEN Select 15 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 12 og 18 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 5 og 25 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 75 og 95 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 15 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

Skagen Select 30

SKAGEN Select 30 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 27 og 33 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 20 og 40 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 60 og 80 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 30 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

Skagen Select 60

SKAGEN Select 60 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 57 og 63 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 50 og 70 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 30 og 50 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 60 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

Skagen Select 80

SKAGEN Select 80 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i aksje- og rentefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. Fondet vil normalt være investert mellom 77 og 83 prosent i aksjefond og de resterende i rentefond eller bankinnskudd. I en kort periode kan en imidlertid som følge av spesielle forhold som sterke markedsbevegelser gå utenfor disse grensene, men fondet vil da gjenopprette sin normale balanse så raskt som praktisk mulig. Fondet har anledning til å være investert mellom 70 og 90 prosent i aksjefond, og tilsvarende mellom 10 og 30 prosent i rentefond eller bankinnskudd. SKAGEN Select 80 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

SpareBank 1 Flex 50 F

Fondet er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i Odin Aksje og 50 prosent i Odin Rente. Fondet er et indeksuavhengig kombinasjonsfond og kan investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS verdipapirfond samt andre finansielle instrumenter. Fondet har normalt en aksjeandel på 50 prosent og en renteandel på 50 prosent. Investeringene består i hovedsak av aksje- og rentefond, for tiden fond som i hovedsak er forvaltet av Odin Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Aksjeandelen skal normalt ligge innenfor 42,5-57,5 prosent av fondets totale verdi.

SpareBank 1 Horisont 80 F

Fondeet er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 75 prosent i Odin Aksje og 25 prosent i Odin Rente. Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

SpareBank 1 Konservativ 20 F

Fondet er et kombinasjonsfond som plasserer omtrent 20 prosent i Odin Aksje og 80 prosent i Odin Rente. Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

SR-Bank 50 N

Fondet investerer i norske og internasjonale børsnoterte aksjeselskaper, og fortrinnsvis i verdipapirer som betaler stabile utbytter regelmessig. Fondet vil hovedsakelig investere i norske rentebærende instrumenter, men investeringer i utenlandske papirer vil også forekomme.
Fondet er aktivt forvaltet etter en verdiorientert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont. Fondet kan benytte derivater for å redusere risiko.

SR-Bank 80 N

Fondet er et kombinasjonsfond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i aksjemarkedet, og 20 prosent i rentemarkedet. Fondet vil investere både i norske og utenlandske markeder.
Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke
selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

Storebrand Fremtid 10 A

Storebrand Fremtid 10 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 10 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring. Fondet forvaltes av allokeringsteamet, og i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Fremtid 30 A

Storebrand Fremtid 30 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning, og det kan benyttes valutasikring.

Storebrand Fremtid 50 A

Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med forvalters markedssyn, og fondet har mulighet til å valutasikre fondets investeringer. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Fremtid 80 A

Storebrand Fremtid 80 er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80 prosent. Langsiktig meravkastning søkes oppnådd ved å variere fondets eksponering mot aksje- og rentemarkedet, sektorer og ulike geografiske regioner i tråd med allokeringsteamets markedssyn.

Storebrand Garanti 90

Storebrand Garanti 90 er en investeringsportefølje for deg som ønsker muligheten til å oppnå høyere verdistigning enn tradisjonell banksparing samtidig som du er garantert at 90 prosent av innskuddet står trygt. Midlene plasseres i et bredt utvalg av investeringer; aksjer, eiendom og rentebærende instrumenter.

Storebrand Offensiv P

Porteføljen investerer 80 prosent i aksjer, mens resten plasseres i renter, eiendom og private equity. Forvaltningen er knyttet tett opp til markedsindeksens sammensetning. Investeringer i utlandet er delvis valutasikret. Storebrand Offensiv P har et årlig forvaltningshonorar på 1,10 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning.

Vibrand Absolutt

Vibrand Absolutt er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlangt børsnotert innen EØS avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Målet er å gir investorene positive avkastning under alle markedsforhold. Det er ikke vedtatt noe indeks fondets avkastning skal måles mot. Enkelt investeringer foretas med basis i forvalterens kunnskap og vurderinger. Riktig allokering mellom bankinnskudd, rentebærende papirer og/eller aksjer er avgjørende for å oppnå absolutt avkastning. Fondets målsetning er en avkastningen over risikofri rente i nedadgående markeder og på linje med nordiske børser i oppadgående markeder. Mandatet vil søke å investere i selskaper med god likviditet, høy fremtidig inntjening og god ledelse.