Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle norske aksjefond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Noen ganger er den oppgitte strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på norsk børs. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Guide til aksjefond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier i fremvoksende markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike investeringsstrategiene til alle norske aksjefond

Fondene er satt opp alfabetisk.

Alfred Berg Aktiv C

Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Alfred Berg Aktiv har relativt brede rammer hvilket gir fondet mulighet til å avvike fra sin referanseindeks både på selskaps- og bransjenivå. Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.

Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen.

Alfred Berg Norge C

Alfred Berg Norge [Classic]er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt består av 40-60 selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.

Arctic Norwegian Equities Class A

Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering i fondet gjennom å investere i aksjer hovedsakelig notert eller omsatt i det norske markedet innenfor alle industriområder og sektorer. Det er intensjonen at minimum 80% av fondets netto aktivaverdi skal investeres i det norske aksjemarkedets univers. Inntil 20% av fondets netto aktivaverdi kan investeres i aksjer notert eller omsatt på globale markeder.Fondet kan også investere i følgende verdipapirer:(i) inntil 10 % av Fondets netto aktivaverdi i selskapsobligasjoner og/eller andre relevante omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter (uten
geografiske restriksjoner);(ii) inntil 10 % av Fondets netto aktivaverdi i andre kollektive investeringsstrukturer på verdensbasis

Arctic Norwegian Value Creation A NOK

Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet (Norske Aksjer). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkelt-investeringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.

C WorldWide Norge

Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondindeks.
Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Fondets aksjeportefølje skal ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.
Carnegie Aksje Norge er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi Carnegies forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide selskaper med stabil inntjening foretrekkes. Historisk har dette vist seg ved at verdisvingningene har vært nær referanseindeksen. Forventede verdisvingninger vil være høyere enn for en global portefølje. Fraværet av valutarisiko i et norsk fond vil imidlertid kunne være et investeringsargument for en norsk andelseier.

C Worldwide Norge Fossilfritt+

Aksjefondet C WorldWide Norge Fossilfritt+ har som følge av vår overordnede forvaltningsfilosofi mye av den samme porteføljesammensetningen som C WorldWide Norge som utelukker investeringer i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, gambling, pornografi, tobakk eller våpen. ESG er en integrert del av investeringsprosessen for alle C WorldWides fond. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer. Det fossilfrie fondet vil i tillegg spesifikt unngå investeringer i selskaper som har hovedaktiviteter knyttet til leting, utvinning, produksjon, raffinering, transport, lagring eller generering av kraft fra termisk kull, olje og gass.
Fondet vil foretrekke norske selskaper som har forpliktet seg til Paris-avtalens mål om netto nullutslipp gjennom Science Based Targets Initiative. Selskaper som kan vise til at de ønsker forandring og jobber mot et mål om å leve opp til Paris-avtalen på sikt vil også bli vurdert som interessante investeringsmål. Fondet vil unngå investeringer i selskaper som på tidspunktet for første investering etter forvalters mening ikke er i samsvar med UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv med føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, anti-korrupsjon og miljø. Et selskap vil bli ansett som ikke-kompatibelt hvis det anses å forårsake eller bidra til alvorlige eller systematiske brudd på UN Global Compact prinsipper og relaterte internasjonale normer. Fondet skal unngå å investere i selskaper som har mer enn en gitt prosent av inntektene fra bestemte aktiviteter. Spesifisert tabell finnes i fondets prospekt.

Danske Invest Norge I

Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer og er et UCITS-fond. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

Danske Invest Norge II

Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer og er et UCITS-fond.
Fondet fremmer ulike miljømessige og sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

Danske Invest Norge Vekst

Danske Fund Norge Vekst investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs og unoterte aksjer. Porteføljens referanseindeks er Oslo Børs' SMA indeks, og fondet tar i høy grad aktive avvik fra denne referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10% av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5% av porteføljen, skal ikke overstige 40% av den totale porteføljen. Fondet er et såkalt UCIT-fond. Fondet vil normalt være investert i 30-50 aksjer. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen. Fondet er aktivt styrt. Det betyr at Danske Capital aktivt søker å velge de aksjene som forventes å klare seg bedre enn markedet ut fra en vurdering av avkastningspotensialet og risikoen i de enkelte aksjer.

Delphi Norge A

Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og framtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

DNB Grønt Skifte Norge A

DNB Grønt Skifte Norge investerer i det norske aksjemarkedet. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer notert på børser og regulerte markeder. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet og i selskaper som tar initiativer i retning av det grønne skiftet.

DNB Norge A

DNB Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs, men har også mulighet til å investere opptil 20 prosent i det internasjonale aksjemarket. Investering i DNB Norge gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å ta flere mindre, avvikende posisjoner fra referanseindeksen basert på forvalters vurdering av selskapenes verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

DNB Norge Selektiv A

DNB Norge Selektiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling. Fondets utbyttejusterte referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Referanseindeksen består av om lag 60 selskaper, mens fondet normalt har 30-50 selskaper. Fondets avkastning vil over tid kunne avvike betydelig fra referanseindeksen.

DNB SMB A

DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB SMB gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.
Fondets utbyttejusterte referanseindeks er Oslo Børs Small Cap Index (OSESX). Referanseindeksen består av om lag 120 selskaper, mens fondet normalt har 40-60 selskaper i sin portefølje. Fondets avkastning vil over tid kunne avvike betydelig fra referanseindeksen.

Eika Norge

Eika Norge investerer primært i aksjer i norske selskaper. Fondet kan investere inntil 20 % i utenlandske aksjer og da primært selskaper innen OECDområdet. Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets referanseindeks. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive sektorer og investeringstemaer, samt grundige analyser av de enkelte selskapene. Fondet er et UCITS-fond. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (redusert risiko). Fondet er underlagt vår policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper.

First Norway

Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig vekstpotensial for
selskapene. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av kursutvikling i enkeltaksjer og markedet generelt, møter med selskapene og andre sentrale aktører, samt diskusjon med selskapsanalytikere.
Fondet skal bestå av minimum 12 plasseringer i finansielle instrumenter med forskjellige utstedere. Normalt vil ikke fondet ha mer enn 15 forskjellige finansielle instrumenter. Således vil fondet normalt være en fokusert portefølje bestående av 12 - 15 ulike aksjer.

First Opportunities

Fondet søker å oppnå kapitalvekst hovedsakelig gjennom en long/short eksponering mot aksjer i små og mellomstore norske børsnoterte selskaper (Selskaper med Market cap under 50 milliarder kroner ved investeringstidspunktet), samt gjennom investeringer i aksjer i selskaper oppført på andre utviklede markeders børser. Fondet søker å oppnå en høyere avkastning enn referanseindeksen, Oslo Børs Small Cap Index ‐ OSESX. Fondet har en aktiv investeringsstrategi som resulterer i en portefølje som kan skille seg vesentlig fra referanseindeksen. Porteføljen av investeringer velges via fundamental analyse med en nedenfra og opp tilnærming. For å oppnå investeringsmålene kan fondet opprette både lange og korte eksponering mot aksjer via finansielle derivatinstrumenter ("FDI"), for eksempel aksjebytteavtaler. Fondet kan belåne porteføljen opp til 40% av sin kapital. Den korte eksponeringen kan ikke overstige 20% av fondets kapital. Netto markedseksponering vil derfor variere mellom 80 og 120% av fondets kapital. Fondet kan holde opp til 20% av netto eiendeler i kontanter eller kontantekvivalenter. På midlertidig basis kan fondet investere i andre aktiva, som FDI basert på renter, kontanter og kontantekvivalenter.

Fondsfinans Norge

Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak  investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet karakteriseres av en høy aktiv andel, og har dermed store avvik fra referanseindeksens sammensetning. Forvaltningen er verdiorientert og langsiktig. Vi leter etter selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondsfinans Norge har en konsentrert portefølje som tillater at investeringene kan følges opp tett. Investeringer med høy risiko søkes unngått, særlig de som har binære utfall innen utvikling eller regulering. Fondets portefølje er sammensatt for å oppnå diversifisering av risiki.

Fondsfinans Utbytte

Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Forvaltningen preges av høy aktiv andel, langsiktighet og en tydelig verdiorientering. Fondsfinans Utbytte vil passe langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer.

Forte Norge

Fondet skal investere i 25-30 aksjer eller grunnfondsbevis på Oslo Børs. 2/3-del av aksjene skal plukkes fra OB Match ved Oslo Børs. Fondet kombinerer to ulike investeringsstrategier for å oppnå høyest mulig avkastning i forhold til Oslo Børs. På den ene siden benytter vi verdibasert aksjeanalyse, som søker å finne aksjer som er rimelig priset. I tillegg benytter vi trendbasert analyse, som fanger opp konjunkturer og sykluser. Fondet kan handle EFF'er  for å øke fondets avkastning  eller redusere fondets risiko.

Forte Trønder

Forte Trønder investerer i aksjer, hovedsakelig i selskaper med nær tilknytting til region MidtNorge. Dette kan være i henhold til lokalisering av selskapets hovedkontor, verdiskapning, eierskap eller historisk forankring.  Fondet har normalt mellom 20-25 aksjer i porteføljen. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at aksjene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av selskapene.

Handelsbanken Norge Tema

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer primært i aksjer i alle bransjer notert ved Oslo Børs.
Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi.
Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

KLP AksjeNorge Aktiv P

KLP AksjeNorge er et aksjefond som investerer bredt i alle bransjer på Oslo Børs. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen spres på mange selskaper, også små og mellomstore bedrifter. Fondet egner seg for alle som vil investere i aksjer og oppnå et resultat som er i samsvar med den generelle utviklingen i norsk næringsliv. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), som omfatter alle selskaper som er notert på hovedlisten på Oslo Børs.

Landkreditt Utbytte A

Landkreditt Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil  fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i norsk økonomi.

Nordea Norge Pluss

Fondet søker å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen (det vi måler fondets avkastning mot). Gjennom en grundig investeringsprosess analyserer forvalterteamet trender, sektorer og selskaper med vekt på verdsettelse, lønnsomhetsutvikling og verdiskapning. Fondet har tillatelse til å investere inntil 20 % av fondet i tilsvarende selskaper på utenlandske børser. Fondet kan av og til benytte derivater for å redusere risiko eller effektivisere fondsforvaltningen.
Fondet har vedtatt strengere kriterier enn de andre Nordea-fondene i form av en sektorbasert screeningsmetode. Dette betyr blandt annet at porteføljeforvalterne unngår å investere i selskaper hvor mer 5 % av selskapets omsetning stammer fra produksjon og / eller salg av produkter og tjenester relatert til våpen, tobakk, alkohol, gambling eller pornografi. Nordeas fond investerer generelt ikke i selskaper som er involvert i produksjon av våpen som er ulovlige i henhold til internasjonale avtaler, som for eksempel personellminer og klasevåpen, eller i selskaper som er involvert i produksjon eller utvikling av atomvåpenprogrammer.
Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Nordea Norge Verdi

Nordea Norge Verdi er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i det norske aksjemarkedet. Fondets målsetting over tid er å oppnå en avkastning på linje med Oslo Børs Fondindeks, men med lavere svingninger. Forvalterteamet analyserer hvert enkelt selskap ut fra muligheten for jevn avkastning. Stabil inntjening er et viktig kriterium. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs. Inntil 20 % av fondets midler kan investeres i selskaper notert på utenlandske børser. Fondet kan investere i verdipapirer som ikke inngår i referanseindeksen for å utnytte investeringsmuligheter. Investeringsstrategien kan derfor føre til avvik i risiko og avkastning i forhold til referanseindeksen. Aktivitetsgraden i fondet følges opp gjennom måltallet aktiv risiko (tracking error). Fondets investeringer kan avvike fra referanseindeksen i større grad. Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Nordea Norwegian Stars A

Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer av norske selskaper (hjemmehørende eller notert i Norge). Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).
Valget av aksjer er basert på en kombinasjon av økonomiske faktorer
og analyse av hvordan selskapene kontrollerer og håndterer sine risikoer og muligheter i forhold til ESG-saker, dvs. miljømessig og sosiale bærekraft og god eierstyring og selskapsledelse. Kun de selskapene som håndterer potensielle ESG-risikoer på en proaktiv og strukturert måte, og er interessante fra et finansielt perspektiv, blir relevante for fondet å investere i. I fondets investeringsvirksomhet er det spesielt lagt vekt på norske selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger. Fondet har til hensikt å optimalisere utvalget av selskaper som er representert i porteføljen og å ekskludere selskaper med mindre ansvarlig og bærekraftig driftsmodell fra fondets investeringsunivers. Minst 90 % av fondets midler er plassert på aksjemarkedet.

Norne Aksje Norge

Norne Aksje Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvaltningen av fondet er utkontraktert til Norne Securities AS. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet investerer ikke i selskaper som produserer våpen, alkohol og tobakk og selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Porteføljen vil normalt bestå av 20-30 selskaper.

Odin Norge C

Odin Norge investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet (referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks). Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Pareto Aksje Norge A

Pareto Aksje Norge investerer i et begrenset antall aksjer, som selges ut fra de 40-50 ledende aksjene på Oslo Børs. Viktige utvalgskriterier er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Pluss Aksje

Pluss Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor primært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondets målsetting er å gjøre det bedre enn Oslo Børs totalindeks.
Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer. Trading-aktiviteten i dette fondet vil derfor være høyere, sammenlignet med indeksfondene, noe som gir muligheter for bedre avkastning over tid.

Sbanken Framgang Sammen

Sbanken Framgang Sammen er et tilføringsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Øvrige midler i fondet plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for sikringsformål. Fondet er gjennom investering i mottakerfondet, Alfred Berg Norge, eksponert mot norske aksjer. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Mottakerfondets målsetting er å oppnå høyere avkastning enn referanseindeksen (det vi måler avkastning mot) ved aktive valg av aksjer. Mottakerfondet, Alfred Berg Norge, investerer hovedsakelig i norske aksjer, og forsøker å skape meravkastning ved å ta aktive bransje- og selskapsvalg. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og forvalterne fokuserer på både fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringer. Hver aksje kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng i forhold til aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng.

SpareBank 1 Norge Verdi C

Fondet investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

Storebrand Norge A

Fondet er stilnøytralt, har en diversifisert sektorsammensetning, og investerer i store, mellomstore og små selskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Norge Fossilfri A

Storebrand Norge Fossilfri (tidligere Storebrand Norge Pluss) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning i forhold til referanseindeksen, hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er tilnærmet stilnøytralt og inneholder normalt 40-55 selskaper, men utelukker investeringer i energisektoren. Fondet avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon.

Storebrand Norge I

Storebrand Norge I søker å oppnå størst mulig risikojustert avkastning gjennom en aktivt forvaltet portefølje av norske aksjer. Investeringene vil rettes inn mot store selskaper og utelukkende selskaper notert på Oslo Børs. Forvalter vil kunne variere mellom både vekst- og verdiorienterte aksjer, og den aktive risikoen vil bli søkt holdt innenfor 6-10 % målt ved relativ volatilitet. Porteføljesammensetningen baseres på fundamentalanalyse som skal avdekke det forvalterteamet mener er over- eller undervurderte selskaper. Fondet er definert som et storkundeprodukt med høy minstetegning.

Storebrand Vekst A

Fondet investerer i små, mellomstore og store vekstselskaper. Slike selskaper kjennetegnes ofte av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer. En stor del av fondets investeringer kan ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall særlig i perioder med store innløsninger. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Storebrand Verdi A

Fondet investerer i store, mellomstore og små verdiselskaper. Slike selskaper kjennetegnes ofte av en stabil og forutsigbar inntjening. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse,
som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.