Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som nordiske aksjefond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på den og den børsen. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringerstrategier Globale aksjefond

AInvesteringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

 

Her de de ulike strategiene til alle nordiske aksjefond

Fondene er alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Nordic Best Selection

Alfred Berg Nordic Best Selection er et aksjefond som investerer i de nordiske aksjemarkedene. Investeringsprosessen bygger på fundamentalanalyse, og porteføljen er sammensatt av de beste investeringsidéene fra Alfred Bergs lokale forvaltningsteam i Sverige, Finland og Norge. Hver av de lokale forvaltningsteamen anbefaler aksjer i sitt marked som de anser har høyest avkastningspotensiale. Porteføljen settes deretter sammen innenfor de klart definerte risikorammene til fondet. Porteføljen vil normalt bestå av 30-60 selskaper. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Index (NOK). Fondet er et UCITS-fond, og har anledning til å benytte derivater

Arctic Nordic Equities A

Fondet er et aktivt forvaltet “long-only” aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island (“Norden”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.

C WorldWide Norden

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i andeler i verdipapirfondet Carnegie Nordic Markets-sub-fund. Carnegie Nordic Markets-sub-fund er en del av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Nordic Markets-sub-fund investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer.

Carnegie Nordic Markets Sub-fund er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi Carnegies forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide
selskaper med stabil inntjening foretrekkes.

Danske Invest Sicav Invest Nordic Class A

Danske Fund Nordic investerer i nordiske aksjer som skal være notert på en eller flere av de offisielle børsene i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Delphi Nordic

Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 30-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd.

DNB Grønt Norden

Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Fondets skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Seleskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DNB Norden

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DNB Norden (III)

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Eika Alpha

Eika Alpha investerer primært i aksjer i nordiske selskaper. Fondet kan investere inntil 20 % i utenlandske aksjer og da primært selskaper innen OECD-området. Fondet er aktivt forvaltet, noe som vil si at fondets investeringer kan avvike betydelig fra sammensetningen til fondets
referanseindeks. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive land/markeder, sektorer og investeringstemaer, samt grundige analyser av de enkelte selskapene.
Fondet er et nasjonalt fond med anledning å investere inntil 15 % i ett selskap. Inntil 10 % av fondet kan investeres i unoterte aksjer. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen (uendret risiko) eller til sikringsforretninger (redusert risiko). Fondet er underlagt vår policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper.

Eika Norden

Fondet investerer primært i aksjer notert på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi som søker å gi meravkastning utover referanseindeksen VINX over tid. Investeringer foretas basert på en metodikk med top/down identifikasjon av investeringstema og -område, og bottom/up valg av selskap innen disse. Porteføljen komponeres med fokus på begrenset selskaps- og land/valutarisiko, samt lavere volatilitet enn referanseindeksen.

Fondsfinans Norden

Investeringsstrategien er å ha en sammensatt portefølje hvor hoveddelen består av aksjer notert på de nordiske børsene. Fondet er aktivt forvaltet (følger ingen indeks). Aksjene i porteføljen er de forvalterne mener vil gi høyest avkastning i forhold til risiko.
Porteføljen består av aksjer hvor forvalterne mener å forstå verdiskapningen, samtidig som det er mulig å regne på verdiene. Det investeres i selskaper der forvalterne mener verdiene er høyere enn aksjekursen. Videre baserer forvalterne sine investeringsbeslutninger
på analyser av makroøkonomiske forhold, bransjemessige forhold og selskaper. Det er en bevisst holdning til risiko. Porteføljen består normalt av omlag 30 selskaper.

Handelsbanken Norden

Fondets målsetting er å oppnå en god langsiktig verdiøkning. Fondet investerer i hovedsak i de fire nordiske aksjemarkedene Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fondet bestreber seg på å investere i selskaper som kan dra nytte av langsiktige forandringer i samfunnet og næringslivet, og som derved kan gi god avkastning på investert kapital. Fondet søker å holde en god spredning både geografisk og bransjemessig.

Handelsbanken Norden Index Criteria

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen til indeksen SIX SRI Nordic Index NI så tett som mulig. Fondet investerer i aksjer i henhold til denne indeksen. Indeksen består av samtlige selskaper på Stockholmsbørsen, Oslo Børs, Københavnsbørsen samt Helsingforsbørsen eksklusive de selskapene som ikke oppfyller krav til bærekraft.

Selskaper som ikke oppfyller definerte krav får dermed ikke inngå i indeksen. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og aktivt eierskap. Kravene innebærer også et restriktiv syn på selskaper med virksomhet innenfor fossil energi og kontroversielle bransjer som krigsmateriell, tobakk, alkohol, spill og pornografi.

Handelsbanken Norden Selektiv

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerere i et konsentrert antall selskaper på de nordiske aksjemarkedene.Fondets målsetning er å skape god avkastning over tid gjennom langsiktige investeringer.

Fondet investerer på lang sikt i 16 til 25 nordiske selskaper. Vi velger ut såkalte kvalitetsselskaper som historisk har bevist at de har en stabil resultatutvikling, sterk balanse, sunn forretningsvirksomhet og vekst i utbyttene.

Handelsbanken Nordiske SMB

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i små og mellomstore selskaper i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Små og mellomstore selskaper er p.t. definert som selskaper med markedsverdi under 25 mrd kroner. Fondets målsetting er gjennom god risikospredning å oppnå bedre langsiktig avkastning enn de markedene som det investerer i. Når det anses å være til andelseiernes fordel kan fondet også investere i store bedrifter.

Holberg Norden

Fondet skal investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene (Oslo Børs, OM Stockholmsbørsen, Helsinki Fondsbørs eller Københavns Fondsbørs). Inntil 20% av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Inntil 10% av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer.

KLP AksjeNorden Indeks

KLP AksjeNorden er et aksjefond som investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen plasseres i selskaper som er hovedaktører i det nordiske næringsliv. Investeringene spres på et bredt utvalg av næringer og bransjer. Fondets risiko vurderes som lavere enn for det norske fondet, men noe høyere enn for våre globale fond.

Nordea Nordic Small Cap

Nordea Nordic Small Cap investerer i små og mellomstore selskaper i Norden. Hovedtyngden av investeringene vil gjøres i selskaper som utgjør mindre enn 0.1% av de samlede Nordiske børsverdiene.
Fondet vil ved hjelp av Nordeas interne analyser og sterke nordiske forankring, forsøke å identifisere undervurderte selskaper med forutsetninger for sterk fremtidig vekst.

Fondet er godt diversifisert på tvers av de nordiske land og på tvers av bransjer og sektorer. Grunnet sitt fokus på små og mellomstore bedrifter må risikoen i fondet allikevel ansees som noe høyere enn et gjennomsnittlig nordisk aksjefond.

Nordea Nordic Stars

Fondet investerer i nordiske aksjer og vil bestå av opp til 50 aksjer. Det vil være en blanding av små, middelstore og store selskaper. Fondet forvaltes ut i fra en grunnleggende aksjeprosess, utviklet av et team av erfarne analytikere og porteføljeforvaltere i Nordea.
Fondet er en del av Nordeas Star konsept, som betyr sterk fokus på selskapenes miljømessige og sosiale forhold, samt styresett. Nordeas RII team gjør analysen av selskapene og har en nær kontakt til porteføljeforvalterne.

Odin Norden B

Fondet investerer i aksjeselskaper som enten er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet generelt.

Odin Norden C

ODIN Norden investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets mål er å over tid gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet (referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).

Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Pareto Nordic Alpha A

Fondet søker å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne ved å investere primært i børsnoterte nordiske aksjer (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Fondet har en long/short investeringsstrategi. Det vil si at fondet vil: 1) Kjøpe aksjer eller relaterte verdipapir som forvalter forventer vil stige i verdi (long-posisjoner); og 2) Selge aksjer eller relaterte verdipapir, ved bruk av derivater, som forvalter forventer vil falle i verdi (short-posisjoner) og kjøpe tilbake til lavere kurser. Fondet søker å oppnå 10-15% årlig avkastning over tid, med 10-15% årlig standardavvik.

SEB Nordic

Fondet investerer i svenske, danske, norske og finske aksjer samt aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet.

SEB Nordic Focus

Dette fondet er aktivt forvaltet og fokuserer på Norden. Fondet har vanligvis en konsentrert beholdning, og avkastningen til fondet kan avvike betydelig fra indeksen. Fondets forvalter søker å klare en bedre avkastning enn utviklingen til VINX Top 100 Index (en nordisk aksjeindeks). Minst 75 prosent av fondets kapital er investert i aksjer eller aksjerelaterte instrumenter utstedt av selskaper i EØS-land, med fokus på Norden. Hovedkategorien av finansielle instrumenter som fondet vil plassere sine midler i er aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

SEB Nordic Small Cap

SEB Nordic Small Cap Fund har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst med et godt balansert risikonivå. Vi tar aktive
investeringsbeslutninger, basert på analyse og utvalg, med fokus på små og mellomstore selskaper i Norden. Fondets portefølje består vanligvis av 40 til 80 posisjoner, men dette kan variere noe. Minst 75 prosent av fondets kapital er investert i aksjer eller aksjerelaterte instrumenter utstedt av selskaper i EØS-land, med konsentrasjon om Norden.

Vibrand Norden

Vibrand Norden er et verdipapirfond som investerer i
aksjer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i
verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert innen EØS-avtalens område. Geografisk fokusområde er Norden. Vibrand Norden vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på egne analyser og bedriftsbesøk. Fondet vil være sammensatt av både store og små selskap for å ta hensyn til risiko, og vil dempe risiko gjennom å investere i store selskaper med utbyttekapasitet.