Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til alle globale  aksjefond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på den og den børsen. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

 

Her de de ulike investeringsstrategiene til alle globale aksjefond

Fondene er satt opp alfabetisk.

Alfred Berg Global Quant

Alfred Berg Global Quant er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet har mulighet til å investere i globale markeder som inngår i MSCI World som også er fondets referanseindeks. Fondets forvaltere identifiserer investeringsmuligheter ved å vurdere selskaper ut ifra over 60 faktorer som forventes å påvirke selskapets utvikling, inkludert vekst, volatilitet, lønnsomhet, estimatendringer, cashflow mm. Faktorenes innflytelse på hver enkelt aksje vurderes i lys av markedssituasjonen, og er således dynamisk. Porteføljesammensetningen er et resultat av en kvantitativ optimeringsprosess for å oppnå en balansert eksponering mot enkelte risikofaktorer. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

 

C WorldWide Globale Aksjer

Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond med muligheter til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide følger den samme porteføljesammensetting som den danske investeringsforeningen Carnegie WorldWide Globale Aksjer.

 

C Worldwide Stabile Aksjer

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Stabile Aksjer har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Det langsiktige målet for porteføljen er å ha en prisvolatilitet som er lavere enn det generelle aksjemarkedet.

 

Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK

Investerer globalt i aksjer valgt på bakgrunn av forventninger til den enkelte aksjes avkastning. Porteføljen består typisk av 35 – 50 aksjer. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

 

Danske Invest Horisont 100, klasse NOK

Fondet har en normalinvestering med 35% i norske aksjefond og 65% i internasjonale aksjefond. Norske aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80% og internasjonale aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80%. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter forsøker å finne de investeringene som vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning.

 

Danske Invest Horisont Aksje

Aksjefond som plaserer sine midler i verdipapirfondsandeler i norske og internasjonale aksjefond. Andelen "norske aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent og andelen "internasjonale aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent. I en normalposisjon vil andelen norske og internasjonale aksjefond være 50 prosent hver. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

 

Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A

Fondet investerer i globale aksjer som er valgt ut på grunnlag av konkrete forventninger til avkastning av den enkelte aksje uten hensyn til land, sektorer eller valutaer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen.

 

Danske Invest Sicav SRI Global

Danske Fonder SRI (Social Responsible Investments) Global er et indeksfond med etisk plasseringssikring. Fondet plasserer i aksjer, som etter etiske restriksjoner, inngår i MCSI World, eller i fondspapir, som er relatert til disse aksjene. Fondet kan også plassere en hvis andel i derivatsinstrument for å effektivisere forvaltningen.

Hver respektive aksjes andel i fondet skal tilsvares av aksjens prosentandel av MSCI World. Plasseringsbestemmelsene for investeringsfondene og de etiske restriksjonene må dog ikke settes til side.

De etiske restriksjonene begrunnes i internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeid, miljø, bestikkelse, korrupsjon og våpen. I tillegg utelukkes bedrifter med virksomhet innen våpen, alkohol, tobakk og pornografi.

 

Delphi Global

Delphi Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjeselskaper på verdens børser. Fondets strategi går ut på å finne gode langsiktige trender og vil derfor benytte trendanalyser aktivt for å finne interessante aksjer og sektorer. Fondet investerer i et fåtall selskaper og fokus er rettet mot de til enhver tid antatt beste sektorene. Fondet kan investere i alle bransjer og har stor frihet i forhold til geografisk nedslagsfelt. Når markedet preges av usikkerhet, kan inntil 20% av midlene flyttes over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil bære preg av å være en aktivt forvaltet portefølje og vil kunne bevege seg raskt mellom regioner, sektorer og enkeltselskaper.

 

Delphi Global N

Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse.
Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

 

Delphi Global Valutasikret

Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,02 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,02-4,02 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner.

 

DNB Aktiv 100

Investeringsmandatet til DNB Aktiv 100 innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DNB Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

 

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK

Fondet har som mål å oppnå maksimal avkastning på lang sikt uten unødig risiko. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som opererer i eller er forbundet med banebrytende teknologier, vanligvis innenfor sektorene kommunikasjonstjenester, informasjonsteknologi, økonomi, helse, fornybar energi eller energieffektivitet. Geografisk har underfondet full fleksibilitet. Fondets basisvaluta er EUR. Fondet følger en aktivt forvaltet strategi.

 

DNB Global A

DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

 

DNB Global Indeks

DNB Global Indeks har en såkalt passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av den globale aksjeindeksen Morgan Stanley Capital International World Index. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn den globale aksjeindeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i MSCI World indeksen, skal fondets midler søkes investert i de aksjene som til enhver tid utgjør aksjene i MSCI Indeksen, men selskaper som ikke tilfredsstiller DNB's etiske minimumstandard vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

 

DNB Global Lavkarbon A

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

 

DNB Global Lavkarbon B

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

 

DNB Global N

DNB Global er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Investering i DNB Global gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å allokere mellom de ulike sektorene, samt å aktivt velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

 

DNB Spare 100

DNB Spare 100 er et passivt forvaltet aksjefond som investerer fondets midler i underliggende indeksfond. Fondet har en bred eksponering i de globale og norske markedene, og midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i tre forhåndsdefinerte norske underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond). De tre underfondene er DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks. Forvalter kan endre underfond til andre, tilsvarende fond. Av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Fondenes fordeling av midler ned i de tre underfondene vil baseres på faste, forhåndsdefinerte vekter. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses månedsbasis.

 

Eika Global

Fondet investerer i aksjer notert på børs eller tilsvarende markedsplass primært innen OECD. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi som over tid søker å gi meravkastning utover referanseindeksen MSCI World. Investeringer foretas basert på en metodikk med top/down identifikasjon av investeringstema og -område, og bottom/up valg av selskap. Porteføljen komponeres med fokus på spredning mellom sektor, land og region, hvor vektingen varierer over tid etter forvalters vurderinger.

 

Eika Spar

Fondet investerer i en balansert portefølje bestående av aksjer notert på norsk og utenlandsk børs eller tilsvarende markedsplass, primært innen OECD-området. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi som over tid søker å gi meravkastning utover referanseindeksen (50% OSEBX / 50% MSCI World). Porteføljen komponeres etter en investeringsmetodikk med fokus på spredning mellom sektor og land/region, hvor vektingen vil variere over tid ut fra forvalters vurderinger.

 

Fidelity Funds Gobal Focus A (USD)

Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i selskapsandeler notert på verdens aksjemarkeder. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Investeringer er konsentrert i andeler i et mer begrenset antall av selskaper, og porteføljen vil følgelig være mindre mangfoldig. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

 

Fidelity International

Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå.
Minst 70 % investert i selskapsandeler i markeder over hele verden, inkludert store og mindre, fremvoksende markeder.  Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil. Fondet vil utføre skjønnsmessige investeringsvalg som faller innenfor fondets mål og retningslinjer.
Inntekt reinvesteres i tilleggsandeler eller utbetales til andelseiere etter anmodning.

 

First Globalt Fokus

Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt.
Fondet utelukker de samme selskapene i sitt investeringsunivers som Norges Bank Investment Management gjør i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

 

Forte Global

Forte Global investerer hovedsakelig i andre verdipapirfond fordelt mellom ulike bransjer og geografiske mandater over hele verden. Fondene som det investeres i skal ha minimum fire av fem stjerner i Morningstars rangering blant de fleste aksjefond i verden. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at investeringene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av fondenes investeringsstrategi, historisk avkastning i forhold til den risiko som taes og fondenes forvalter. Børsnoterte fond (ETFer) vil tidvis brukes til å øke eksponeringen mot markedet og i andre perioder for å kurssikre porteføljen.

 

Fram Global

Fondet investerer i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning. Fondet vil hovedsakelig plassere i aksjefond hos ledende internasjonale nisjeforvaltere. FRAM Global søker å utnytte fondets frie mandat i forhold til geografisk allokering for å oppnå meravkastning og redusert risiko. Forvalter har en kontrær investeringsfilosofi, de beste investeringer finnes i upopulære markeder og sektorer.

 

Handelsbanken Aktiv 100

Investeringer i fondet er knyttet til forskjellige aksjefond og andre aksjerelaterte finansielle instrumenter. Plasseringer gjøres både i Handelsbankens fond og i andre utvalgte fondsselskapers fond. Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i, velger vi de fondene som vi vurderer har de beste forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og forvalternes investeringsprosess. Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

 

Handelsbanken Global Index Criteria

Handelsbanken Global Index Criteria er et indeksfond som følger MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index, med mål å gi en avkastning så nært som mulig i samsvar med avkastningen i indeksen. Indeksens formål er å gjenspeile utviklingen av aksjemarkedene globalt, med unntak av de selskapene som ikke møter bærekraftsmålene til indeksen. Dette er et fond som investerer med spesifikke bærekraftskriterier.

 

Handelsbanken Global Selektiv

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond. Målet er på lang sikt å oppnå en god avkastning uten å være knyttet til en referanseindeks. Fondet investerer i et begrenset antall av globale selskaper. Vi velger ut selskaper som historisk har bevist at de har en stabil resultatutvikling, sterk balanse, sunn forretningsvirksomhet og vekst i utbytte. For å beskytte fondets verdier eller for å redusere fondets kostnader kan vi som komplement benytte derivater som for eksempel opsjoner og terminer.

 

Handelsbanken Global SMB Index Criteria

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen til indeksen MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria Index så tett som mulig. Indeksen har som hensikt å speile utviklingen i små selskaper globalt på utviklede aksjemarkeder eksklusive de selskapene som ikke oppfyller kravet til bærekraft. Selskaper som ikke oppfyller definerte krav får dermed ikke inngå i indeksen. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og aktivt eierskap. Kravene innebærer et restriktivt syn på selskaper med virksomhet innenfor fossil energi og kontroversielle bransjer som krigsmateriell, tobakk, alkohol, spill og pornografi.

 

Handelsbanken Global Tema

Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper på verdens større aksjemarkeder. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at 
investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø. Fondets investeringsprofil innebærer å skape en langsiktig vekst, ved å investere i globale bedrifter, som forvalteren mener tar samfunnsansvar i henhold til profilen og 
forhåndsdefinerte kriterier. 

 

Heimdal Tinde

Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, det vil si at det søkes å investere i selskaper som har en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Investeringer i fondet foretas på grunnlag av forvalters kvantitative og kvalitative analyse. Forvalter velger fritt de selskaper og aksjefond det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks.
Sektor og geografiske plasseringer vil tidvis ha store avvik fra sammensetting i referanseindeks.

 

Holberg Global A

Holberg Global A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning. Holberg Global A har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

 

KLP AksjeGlobal Flerfaktor I

Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Investeringsuniverset består av omtrent 1.600 selskaper. Porteføljen settes sammen etter en utvalgsprosess basert på blant annet selskapsstørrelse, svingningsrisiko og inntjening. Metoden bygger på observasjoner av sammenhenger i aksjemarkedet og kan endres. Porteføljen rebalanseres minimum to ganger i året.

 

KLP AksjeGlobal Flerfaktor II

Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Investeringsuniverset består av omtrent 1.600 selskaper. Porteføljen settes sammen etter en utvalgsprosess basert på blant annet selskapsstørrelse, svingningsrisiko og inntjening. Metoden bygger på
observasjoner av sammenhenger i aksjemarkedet og kan endres. Porteføljen rebalanseres minimum to ganger i året. Fondet er valutasikret til norske kroner.

 

KLP AksjeGlobal Indeks IV

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond-i-fond som investerer i aksjemarkedet globalt. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene.

 

KLP AksjeGlobal Indeks V

Fondet er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig. Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

 

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar investerer bredt globalt i aksjer som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. Fondet er ikke valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer i tillegg til at fossil energi og våpen utelukkes fra investeringene.

 

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor

LP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i mindre selskaper i de globale markedene. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper med lav historisk svingning, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening.

 

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II

Fondet er et indeksfond og tilføringsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I (AGSCI I) som er mottakerfondet.

 

KLP AksjeVerden Indeks

KLP AksjeVerden Indeks er et fond i fond som investerer i de indeksnære fondene KLP AksjeGlobal Indeks I og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I. Fordelingen mellom de underliggende fondene er omtrent 85-90% i KLP AksjeGlobal Indeks I og 10-15 % i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I. KLP AksjeVerden Indeks er ikke valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

 

KLP Framtid

KLP Framtid investerer i elleve underliggende fond: KLP AksjeGlobal LavBeta I (ca. 7,5%), KLP AksjeGlobal LavBeta II (ca. 12,5%), KLP AksjeGlobal SmallCap Indeks I (ca. 7,5%), KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I (ca. 7,5%), KLP AksjeUSA Indeks III (ca. 7,5%), KLP AksjeUSA Indeks II (ca. 12,5%), KLP AksjeEuropa Indeks I (ca. 7,5%), KLP AksjeEuropa Indeks II (ca. 12,5%), KLP AksjeAsia Indeks I (ca.2,5%), KLP AksjeAsia Indeks II (ca. 2,5%), KLP AksjeNorge Indeks (20%). Den faktiske fordelingen kan svinge med inntil +/- tre prosentpoeng i forhold til denne fordelingen.

 

Landkreditt Aksje Global

Fondets kapital plasseres i en portefølje av ulike underfond, med en øvre grense på 20 prosent per underfond. Fondets kjerneportefølje består av godt diversifiserte globalfond, med tillegg av en andel av fondets kapital som plasseres i geografisk konsentrerte underfond i utvalgte markeder, herunder Norge og enkelte fremvoksende økonomier. Landkreditt Aksje Global er bredt eksponert og har god risikospredning gjennom underfondenes porteføljer, både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå. Fondet er aktivt forvaltet, det vil si at underfondene velges ut fra forvalterens egne vurderinger og analyser, og det kan forekomme betydelige avvik fra verdensindeksen.

 

Nordea Aksjer Verden

Nordea Aksjer Verden er et aksjefond som hovedsakelig investerer aksjer i Norge og internasjonalt. Fondet investerer primært i andre verdipapirfond forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordeakonsernet. Forvaltningen vil være rettet mot å gi en høyest mulig
avkastning innenfor det mandatet som fondet har for investeringer i aksjemarkedet. Fondene det investeres i er aksjefond og kan ha ulike
egenskaper med hensyn til geografisk fordeling og annet. Nordea Aksjer Verden har som utgangspunkt 100% aksjeandel, men aksjeandelen kan variere mellom 85% og 100% avhengig av Nordeas markedssyn. Fondets verdi kan forventes å svinge i samsvar med
aksjemarkedets utvikling. Fondet vil kunne investere direkte i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der forvalter
finner det formålstjenlig. Fondet kan av og til benytte derivater for å redusere risiko eller effektivisere fondsforvaltningen. Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer på China Connect.
Fondet har ingen referanseindeks.

 

Nordea Global Dividend Fund

Nordea Global Dividend Fund er et aksjefond som investerer i aksjer over hele verden med tyngdpunkt på det amerikanske aksjemarkedet. Fondet fokuserer på å investere i selskaper med en sterk balanse og en god utbyttekapasitet. Fondet kan investere i derivatinstrumenter for potensielt å øke avkastningen, samt å effektivisere forvaltningen. Investeringsmålet er å gi andelseiene en så høy avkastning som mulig sett i forhold til fondets risikonivå.Fondet passer for deg som vill spare langsiktig i det globale aksjemarkedet. Fondet investerer ikke i selskap hvor mer enn 5 % av selskapets omsetning kommer fra produksjon og/eller salg av varer og tjenester i kategoriene våpen, tobakk, alkohol, spill og pornografi.

 

Nordea Global Passive Fund A (NOK)

Fondet søker å oppnå en avkastning som tilsvarer utviklingen av referanseindeksen eller en annen indeks med lignende investeringsunivers og diversifiering. Fondet sprer investeringene i henhold tilfondets vedtekter. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel tegningsretter eller omsettelige sertifikater, i selskaper som inngår i fondets referanseindeks (MSCI Global NTR-avkastningsindeks; inkl. dividender efter skatt). Selv om fondet har til hensikt å oppnå en avkastning som er nære indeksen, kan det enda oppstå forskjeller mellom fondsandelens avkastning og verdiutviklingen i referanseindeksen, blant annet fordi fondet følger Nordeas prinsipper for ansvarlige investeringer. Dette betyr at visse aksjer som inngår i indeksen kan utelukkes. Målet er at indeksen blir fulgt ved å bruke delvis replikering, noe som betyr at fondet og indeksen samsvarer bare delvis. Fondet investerer av kostnadsgrunner ikke i alle selskapene som inngår i referanseindeksen,men forsøker ved selekteringen av selskapene å oppnå et best mulig utvalg.

 

Nordea Global Small Cap Fund

Fondet investerer i globale aksjer i fra selskaper som tilhører small cap segmentet, (små og mellomstore bedrifter). Prosessen er verdiorientert , noe som betyr at man leter etter selskaper som vurderes å haen lav verdsettelse, sett i forhold til selskapenes kvaliteter ogframtidsutsikter.

 

Nordea Global Stars

Fondet investerer i det globale aksjemarkedet. I Nordeas Stars-fond er investeringene basert på en kombinasjon av finansielle analyser og hvordan selskapene håndterer faktorer rundt miljø, sosiale forhold og forretningsetikk. Fondet investerer i ca. 60 selskaper. Antallet kan variere.

 

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Fondets sitt formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Fondet skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

 

Nordea World (NOK)

Fondet søker å oppnå verdiøkning på investert kapital ved å spre investeringene i henhold til fondets vedtekter og å forvalte fondsmidlene
aktivt. Fondet forvaltes ut ifra investeringsstrategien Global Diversified Equities, hvor man fokuserer på aksjevalg og allokering innenfor aksjeinvesteringer. Fondet investerer globalt hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel omsettelige sertifikater, i selskaper noterte på de største børsene og hjemmehørende i industrilandene. Fondets nettomidler kan også investeres i kinesiske A-aksjer via programmet Stock Connect. Andelen nordamerikanske aksjer
er normalt høy.

 

Norne Aksje Classic

Fondet vil hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følger av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent. Fondet er aktivt forvaltet. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil.

 

Norse Trend Global

Fondet er klassifisert som et «annet fond» som kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert. Fondet vil i all hovedsak ha en høy eksponering av aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved sterke børsfall.

Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender på de globale børsene. Fondet vil benytte børsnoterte fond (ETFer) som en del av grunnfjellet i fondsporteføljen for å få en bred geografisk eller sektormessig eksponering og vil benytte enkeltaksjer for å spisse eksponeringen ytterligere.

 

Odin Aksje C

Fondet er et indeksuavhengig, aktivt forvaltet aksjefond, og vil hovedsakelig investere i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.

 

Odin Global C

Odin Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Index).
Fondet investerer fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

 

Pareto Global A

Pareto Aktiv Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X), ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet. Viktige utvalgskriterier for selskapene er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.
Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen.

 

Pareto Global B

Pareto Aktiv Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X), ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet. Viktige utvalgskriterier for selskapene er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.
Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen.

 

Pluss Utland Aksje

Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder, med minimum 85 prosent av porteføljen innenfor OECD-området. Gjennom fondet oppnår investor en betydelig diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge.
Fondets referanseportefølje er grunnlaget for porteføljesammensetningen og måling av fondets avkastning. Referanseporteføljen er valgt ut fra krav om lav risiko og en global diversifisering av porteføljen. Avkastningen og porteføljesammensetningen i PLUSS Utland Aksje vil best kunne sammenlignes med MSCI World,  utarbeidet av Morgan Stanley Capital International, MSCI.

 

Pluss Utland Etisk

Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.
Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, samt krigsmateriell. Fondet unnlater også å investere i selskaper som er utelukket fra investeringer av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet), som vurderes å være benchmark for etiske investeringer i Norge.

Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm, som har fokus på selskapenes holdninger til corporate governance, miljømessige og sosiale forhold.

PLUSS Utland Etisk er et veldiversifisert globalt aksjefond. Fondet har MSCI World indeks i NOK som benchmark (referanseindeks), og investeringene har en god spredning mellom bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

 

SEB Etisk Global Index

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi, direkte eller indirekte bidrar til et bedre miljø. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter.

 

SEB Global Chance/Risk

Fondet investerer hovedsakelig i vekstaksjer, og har en global innretning.

 

SEB Global NOK

Fondets forvalter søker å klare en bedre avkastning enn utviklingen til MSCI World Net Return Index (en global aksjeindeks som reinvesterer utbytte). Fondets avkastning kan avvike betydelig fra indeksen. Hovedkategorien av finansielle instrumenter som fondet vil plassere sine midler i er aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

 

Skagen Focus A

SKAGEN Focus investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av undervurderte selskaper over hele verden. Porteføljen består av rundt 35 selskaper. Den høyere konsentrasjonen øker potensialet for høyere avkastning, men øker også muligheten for større svingninger.

 

Skagen Global A

Aksjefondet Skagen Global investerer i aksjer over hele verden - bortsett fra Norge. Som for de andre aksjefondene er investeringsfilosofien å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, gjennom å investere i undervurderte selskaper, bransjer eller land. Fondet søker å ha en balansert eksponering mot bransjer. Kravene til høy kvalitet og lav vurdering av selskapene er absolutte, samtidig som selskapsrisiko og markedsrisiko skal balanseres mot gevinstmulighetene.

 

Skagen Select 100

SKAGEN Select 100 er et fond-i-fond hvor midlene plasseres i verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av SKAGEN og eksterne forvaltere i Norge og utlandet. SKAGEN Select 100 investerer for tiden ikke i derivater. Fondet kan imidlertid investere i verdipapirfond som har slik adgang.

 

Skagen Vekst

Skagen Vekst er et aksjefond hvor minimum 50 prosent av midlene skal være investert i Norden, resten er plassert i det globale aksjemarkedet. Med sitt globale mandat kan fondet ta del i verdiskapingen i selskaper som opererer innen bransjer som er dårlig representert på Oslo Børs, og med det oppnå lavere risiko. Investeringsfokus er på enkeltselskaper som er solide, men underpriset – uavhengig av markeder og bransjer.

 

SPV Aksje

SPV Aksje er et aksjefond som plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond. Fondet kan investerer i norske og globale UCITS og non-UCTS underfond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for hvert enkelt underfond. For å sikre regional spredning, samtidig som det åpnes for bruk av taktisk allokering mellom regioner er fondets ramme for investering i underfond eksponert mot det norske markedet satt til minimum 20 prosent og maksimum 60 prosent. Tilsvarende er fondets ramme for investering i underfond eksponert mot det globale markedet satt til minimum 40 prosent og maksimum 80 prosent. I en nøytralposisjon vil fondet være investert 40 prosent i underfond som er eksponert mot det norske markedet og 60 prosent i underfond som er eksponert mot det globale markedet.

 

SR-Bank Verden A

Fondet investerer i globale børsnoterte aksjer. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40
selskaper i fondet.

 

SR-Utbytte A

Fondet investerer i norske og internasjonale børsnoterte aksjeselskaper, fortrinnsvis i verdipapirer som betaler stabile utbytter regelmessig. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, auavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Forvalter søker å holde mellom 20-40 selskaper i fondet.

 

Storebrand AksjeSpar

Storebrand AksjeSpar er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrands aksjefondsutvalg; aktive aksjefond, modellbaserte faktorfond, samt indeksfond. Forvalters muligheter til å skape meravkastning over tid ivaretas i hovedsak gjennom vekting mot ulike geografisk områder, samt bruk av faktorfond og aktive fond. Investeringene fordeles normalt 1/3 i norske fond og 2/3 i internasjonale fond.

 

Storebrand Global ESG A

Storebrand Global ESG er et indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Fondet investerer mer i selskaper som får en høy score i vår bærekraftsrating, og investerer mindre i selskaper som får lavere score. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet. Fondet følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som, blant annet, innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klase– og atomvåpen), tobakk og selskaper som skårer lavt på bærekraft. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

 

Storebrand Global ESG Pluss A

Storebrand Global ESG Pluss er et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet.Fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder.

 

Storebrand Global Indeks A

Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Investeringsstrategi Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og
miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og  skal begrenses oppad til 1,5 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

 

Storebrand Global Indeks Valutsikret A

Storebrand Global Indeks Valutasikret er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks og deunderliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler,
menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og
miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og
kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav
bærekraftsrating.Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og skal begrensesoppad til 1,5 prosent. Derivater kan benyttes for rimeligere ellermer effektiv forvaltning. Fondets verdier blir i all hovedsak
valutasikret til norske kroner

 

Storebrand Global Multifaktor A

Storebrand Global Multifaktor har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil bestå av 250-300 store og mellomstore aksjeselskaper.

 

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifaktor som er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og inneholder normalt 250-350 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World NR valutasikret til norske kroner. Fondet blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner.

 

Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder

 

Storebrand Global Value

Storebrand Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere på de mest velutviklede av verdens børser. Strategien er å fokusere på aksjeutvelgelse innenfor hver enkelt sektor for å utnytte risikoen på en best mulig måte. Forvalter plukker aksjer basert på nøkkeltall som historisk har fungert for å finne vinneraksjer. Fondet er aktivt forvaltet og passer for selskaper og personer som ønsker en bred, internasjonal aksjeportølje.

 

Storebrand Indeks - Alle Markeder

Storebrand Indeks  Alle Markeder har som mål å replikere allokeringen til referanseindeksen MSCI All Country World Index. Eksponeringen oppnås i hovedsak gjennom å investere i andre verdipapirfond.