Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese investeringssstrategiene til fond som er definert som obligasjonsfond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være hvilke typer papirer fondet skal være investert i. Eller hvilke frihetsgrader fondet har til å justere løpetiden på fondet.

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike strategene til alle obligasjonsfondene

Fondene er alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index D

Fondet er et indeksregulert globalt rentefond som i hovedsak investerer i selskapsobligasjoner med en kredittrating tilsvarende ‘BBB-’ eller høyere, det vil si investment-grade obligasjoner. Minst 90 prosent av fondets midler skal plasseres i rentepapirer eller rentefond og minst 85 prosent skal plasseres i slike finansielle instrumenter som inngår i fondets referanseindeks. Fondet følger spesielle kriterier for etikk og bærekraft i sine investeringer, inkludert normer og retningslinjer for miljø, sosiale aspekter og eierstyring. .

Alfred Berg Income NOK

Fondet er et rentefond som fokuserer på investeringer i kredittobligasjoner og selskapsobligasjoner de nordiske rentemarkedene. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som i hovedsak utstedt av selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv. Fondets midler kan også plasseres i derivatinstrumenter, fondsandeler og som innskudd i kredittinstitusjon. I forvaltningen tillempes samfunnsansvarlige investeringskriterier. Fondet kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader. Fondet benytter seg også av valutaderivater for å sikre fondets beholdning mot NOK. Fondet kan investere inntil 10 % av kapitalen i unoterte verdipapirer. Minst 50 % av fondets midler plasseres i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden.

Alfred Berg Kort Stat

Fondet investere i stat eller statsgaranterte verdipapirer innenfor OECD-området i norske kroner. Durasjonsintervallet i fondet er mellom 0 og 2 år. Fondet har en lav kredittrisiko. Alfred Berg Kort Stat er et fond med særskilte plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å
fravike de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirloven. Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at det må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser, og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 prosent av verdipapirfondets samlede eiendeler. Fondet er non-UCITSfond, med mulighet til å investere i derivater.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC HNOK

Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond, Alfred Berg Nordic High Yield. Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. Mottakerfondet Alfred Berg Nordic High Yield er et aktivt forvaltet norsk rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner med høy avkastning utstedt av selskaper med hovedkontor eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittrating tilsvarende BB + / Ba1 eller bedre.

Alfred Berg Nordic High Yield C

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.

Alfred Berg Nordic High Yield ESG D

"Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land. I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje."

Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration ACC

Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative). Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. Mottakerfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative) er et aktivt forvaltet norsk rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske rentepapirer. Utstedere av rentebærende verdipapirer er først og fremst stater, kommuner, fylkesting, industribedrifter, som har den laveste kredittrating BBB- / Baa3 fra Standard & Poor's eller Moody's.

Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration C

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative) er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD.

Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration ACC

Fondet er et tilføringsfond som plasserer sine midler i mottaker fondet, Fondets basisvaluta er norske kroner. Dette innebærer at fondet kommer til å ha en plasseringsstrategi og risikoprofil som er nærmest identisk til mottakerfondet. Fondet kommer til å investerer minst 85% i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan plasseres i likvide midler som trengs for forvaltningen av fondet. Målsetting: Fondets mål er å skape høyest mulig risikojustert avkastning innenfor rammen av investeringsmandatet. Investeringsstrategi: Mottakerfond, Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration, er et aktivt forvaltet norsk rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter.

Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD.

Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC

Fondet er et tilføringsfond som plasserer sine midler i mottaker fondet, Alfred Berg Investment Grade Classic, NO0010752538. Fondets basisvaluta er norske kroner. Dette innebærer at fondet kommer til å ha en plasseringsstrategi og risikoprofil som er nærmest identisk til mottakerfondet. Fondet kommer til å investerer minst 85% i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan plasseres i likvide midler som trengs for forvaltningen av fondet.
Mottakerfondet, Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og
pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 Fra Standard & Poor’s eller Moody’s. Fondet kan investere inntil 10 % av porteføljen i rentebærende verdipapirer kalt High Yield, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet kan investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital.

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere i credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Fondet vil være denominert i NOK. Alle investeringer i andre valuta enn NOK, vil være valutasikret mot NOK. Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet fond. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og markeder, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil normalt være lav/moderat, og vil til enhver tid ligge under 1. Fondets benchmark vil være ST1X. I perioder med fallende renter forventes fondet å oppnå en lav til moderat kursstigning på obligasjonene og dermed påvirke fondets totalavkastning i et begrenset omfang. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter kun forventes å oppleve lavt til moderat kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Alfred Berg Obligasjon C

Alfred Berg Obligasjon er et mellomlangt norsk obligasjonsfond. Fondet investerer i verdipapirer utstedt av stat, kommuner, industriselskap, bank, forsikring og kredittforetak i norske markedet. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4 år. Alfred Berg Obligasjon har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert. Fondet har anledning til å investere i ansvarlige lån, dog maksimum 20 % av porteføljens totalverdi.

C WorldWide Obligasjon

Carnegie Obligasjon har moderat renterisiko med en referanseindeks på 3 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år. 
Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrente-bligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Carnegie Corporate Bond 3 NOK

Carnegie Corporate Bond er et kredittfond som investerer i hele Norden. Fondet er veldiversifisert og skal generere langsiktig stabil avkastning med balansert risiko. Det investerer i kredittinstrumenter av både High Yield og Investment Grade, med Investment Grade som snittrating. Risikonivået er dermed kontrollert, med vesentlig lavere kredittrisiko enn High Yield-fond og mindre eksponering mot markedsbevegelser i individuelle sektorer, for eksempel olje og energi. Dessuten har Carnegie Corporate Bond en relativt kort durasjon, som gjør at fondet er mindre utsatt for renteendringer i Norge, Norden og omverdenen.

Carnegie High Yield 3 NOK

For å nå sine mål skal underfondet investere sine eiendeler i rentepapirer, konvertible obligasjoner, renterelaterte instrumenter, foretrukne aksjer og obligasjoner av typen Payment-in-Kind (PIK) for selskaper med høyere kredittrisiko og utstedt hovedsakelig av selskaper som er hjemmehørende eller opererer på de nordiske markedene (dvs. Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island).
Underfondet kan investere opptil 50% av sine eiendeler i børsnoterte instrumenter som er notert på andre regulerte markeder utenfor EU.Underfondet kan investere i inntektsinstrumenter av investeringsgrad.
Underfondet kan også investere i aksjer og lignende instrumenter og/eller eier selskapsaksjer som følge av transaksjoner som involverer verdipapirer eller konvertering av konvertible obligasjoner. Underfondet kan også investere opptil 20% av eiendelene i betingede konvertible obligasjoner (Cocos) og opptil 10% av eiendelene i aktiva- og pantelånsikrede verdipapirer (ABS eller MBS).

Carnegie High Yield Select 3 NOK

Carnegie High Yield Select 3 NOK investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer utelukkende på selskapsobligasjoner med høy rente, såkalt High Yield, som har et noe høyere risikonivå og dermed en litt høyere rente. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på. Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie High Yields portefølje er 3–5 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. For at likviditeten alltid skal være god, er en del av fondet investert i svært likvide aktiva. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot norske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Carnegie Investment Grade B NOK

Carnegie Investment Grade B investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på. Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie Investment Grades portefølje er ca. 3 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot norske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Danske Invest Euro Sustainable High Y. Obl h NOK

Investerer primært i obligasjoner og konvertible obligasjoner utstedt i  euro, men opp til 1/3 av fondets kapital kan investeres i obligasjoner og konvertible obligasjoner utstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD. Fondet investerer primært i high yield-obligasjoner, dvs. obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet). Det betyr at fondets investeringer innebærer høy kredittrisiko. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Danske Invest European Bond Class A (NOK)

Fondet investerer primært i selskapsobligasjoner og statsobligasjoner fra Den Europeiske Union (EU) eller Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Fondet investere minst to tredjedeler av kapitalen i obligasjoner, som handles på et regulert marked, og som er utstedt i EU eller EØS. Obligasjonene kan være utstedt i EUR eller andre nasjonale valutaer innenfor investeringsområdet.
Fondets modifiserte durasjon, inkludert kontanter og justert for risikoen for tidlig innfrielse, er 3 til 7 år. Varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligationene fondet har investert i. Jo lavere varighet, desto mer kursstabil er obligationene, hvis renten endrer seg.

Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK

Investerer hovedsakelig i utenlandske high yield-kredittobligasjoner, dvs. obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet), men også andre obligasjonstyper kan inngå i perioder. Fondet har høy kredittrisiko. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h

Investerer i realrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av OECD- land eller garantert av ett eller flere OECD land. Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.
Fondet investerer i obligasjoner med høy kredittkvalitet.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h

Investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av virksomheter som er hjemmehørende i eller som har sin hovedaktivitet i Norden. Opptil 25% kan investeres i obligasjoner med fortrinnsrett fra nordiske utstedere. Minst 75% skal investeres i obligasjoner utstedt i EUR, NOK, SEK eller DKK.
Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er aktivt forvaltet. Minst 50% av porteføljen skal investeres i obligasjoner med høy kredittverdighet. Fondet skal spre sine investeringer på minst 50 ulike utstedere. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK

Aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd, denominert i norske kroner.
Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 2 år.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen på for eksempel utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon, selv om fondet har et smalt investeringsunivers. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Danske Invest Norsk Obligasjon

Meravkastningen søker vi primært å oppnå ved valg av rentekurveplassering, varighetsavvik og fordeling på segmenter samt obligasjonsvalg.
Fondet fremmer ulike miljømessige og sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er et UCITS-fond. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondet investerer kun i omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-instrumentene som er utstedt eller garanter av EØS-stater. Fondet har et durasjonsintervall mellom 2 og 4 år. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 2. Dette innebærer at fondet kun vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h

Investerer hovedsakelig i statsobligasjoner og kredittobligasjoner fra land i fremvoksende markeder. Obligasjonene er hovedsakelig utstedt i USD eller EUR.
Fondet fremmer ulike miljømessige eller sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap.
Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er begrenset da fondet som utgangspunkt er valutasikret. Fondet har høy kredittrisiko siden det kan investeres i obligasjoner som har en lavere kredittrating enn BBB/Baa3, dvs. obligasjoner med lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.
Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Danske Invest SICAV Euro Investm G. C. Bond A Nok

Fondet investerer hovedsakelig i Investment Grade-obligasjoner fra hvor som helst i verden. Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto aktiva i selskapsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som handles på et regulert marked og er rangert mellom A1/A+ og Baa3/BBB- (eller tilsvarende vurdering). Fondet kan investere opp til 10% av verdiene i obligasjoner som er ratet under investment grade fra Ba1/BB+ til B3/B- (eller lignende). Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

DNB Aktiv Rente

Fondet investerer i all hovedsak i fondsandeler i rentebærende fond, både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Plasseringene gjøres i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Fondet vil også kunne investere inntil 1/5 forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter dersom det i perioder anses å være mer lønnsomt. Derivater kan bli benyttet til å påvirke rentefølsomheten til fondet. Forvalterne av fondet har generelt stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

DNB High Yield A

DNB High Yield er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer med høy risiko denominert i eller sikret til norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape avkastning gjennom en strukturert kredittprosess. Forvalter vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innenfor gitte risikorammer og avkastningen kan svinge mer enn denne.

DNB Low Carbon Credit A

Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK. Fondet har en miljøprofil, og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren  høyere enn referanseindeks.

DNB Obligasjon 20 A

Fondet er et fond i fond med DNB Obligasjon 20 (IV). Underfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Underfondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DNB Obligasjon A

Fondet er et fond i fond med DNB Obligasjon (III). Underfondet er investert i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Fondet investerer minst 90 prosent av fondets verdi i papirer med en kredittkvalitet på minimum BBB minus ("Investment grade"). Varigheten i fondet vi normalt ligge mellom to og fire år. Underfondet kan plassere inntil 25 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i ansvarlige lån.

Eika Kreditt

Eika Kreditt investerer i rentebærende verdipapirer med høy til moderat kredittrisiko. Fondet har en rentefølsomhet (modifisert durasjon) mellom 0 og 2. Ved en rentefølsomhet på 2 vil fondets verdi endres med +2% ved et plutselig rentefall på 1%.

Eika Obligasjon

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer med en gjenværende løpetid på inntil 10 år. Fondets gjennomsnittlige løpetid vil ligge mellom 1 og 5 år. Terra Obligasjon investerer i stats-, fylkeskommune- og kommunepapirer samt seniorlån utstedt av norske finansinstitusjoner. Fondet kan kun plassere sine midler i eiendeler med risikovekt 20 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning.

First High Yield

Fondet er et aktivt forvaltet høyrente obligasjonsfond hvor forvalter tar bevisst kreditteksponering. Gjennom sterk fokus og tett oppfølging av porteføljen søkes en god risikojustert absolutt avkastning over tid.  Dette søkes oppnådd gjennom god sektor diversifisering, utbredt bruk av egne analyser og vurderinger av løpetid og eksponering langs kredittkurven. Sentralt i disse vurderingene er hvor forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Rentedurasjonen i fondet vil normalt ligge rundt 1 år. Høyrente kredittobligasjoner gir høyere løpende avkastning enn obligasjoner av høyere kvalitet, nettopp på grunn av at noen selskaper i dette segmentet går konkurs

First Yield

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med et relativt fritt mandat og kan således utnytte langt flere muligheter enn det de fleste andre norske obligasjonsfond gjør. Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarked tas aktive og dedikerte posisjoner. Andelen statspapirer i porteføljen kan variere fra 0 til 100 %. Papirer med rating Investment Grade vil minimum utgjøre 80 % av porteføljen. Durasjonen i fondet vil normalt være på 2 - 6 år, men mandatet tillater 0 - 8 år.  Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere risiko enn referanseindeksen passer dette fondet godt for investorer som ønsker en mer dynamisk obligasjonsforvaltningen med høyere avkastningspotensial.

Fondsfinans Kreditt

Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Verdiveid kredittrating skal etter forvalters vurdering være lik eller bedre enn BB. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investeringstidspunket. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-2 år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 60% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK.

Fondsfinans Obligasjon

Fondsfinans Obligasjon er et norsk obligasjonsfond som har som mål å levere bedre netto avkastning enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank samtidig som man har en lav risiko. Fondets indeks er ST3X (Statsobligasjonsindeks med durasjon på 1 år). Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i et bredt mandat innenfor norske selskapsobligasjoner som etter forvalters vurdering vil ha en gjennomsnittlig kredittrating på minimum BBB-.

Forte Obligasjon

Forte Obligasjon er et fond som gjennom grundige makro- og selskapsanalyser investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommune, banker, forsikirngsselskap, utvalgte industriselskaper og kredittforetak, samt obligasjoner utstedt eller garantert av andre stater innen sone A i OECD. Durasjonen i fondet skal ligge mellom 2 til 5 år. Minst 90 % av porteføljen er investmentgrade (AA-BB), og inntil 10 % kan være high yield (BB-B).

Handelsbanken Kreditt

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.
Fondet investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i det europeiske kredittmarkedet. Dette innebærer verdipapirer utstedt av europeiske selskaper (juridisk hjemmehørende i Europa) samt andre rentebærende verdipapirer utstedt i en europeisk valuta. Maksimalt 15% av fondets verdi plasseres i verdipapirer fra emittenter utenfor Europa. Fondets plasseringer er i hovedsak valutasikret i norske kroner. Maksimalt 5% av fondets verdi er eksponert for valutarisiko.
Ifølge fondets mandat kan det plasseres i rentebærende finansielle instrument med minimum rating på BB- fra Standard & Poor's eller tilsvarende Ba3 fra Moody's. om det finansielle instrumentet mangler offisiell rating og ikke er av typen underordnet gjeld brukes emittentens offisielle rating. Om denne også mangler kan intern bedømming av kredittverdighet brukes.
Fondet skal ha en modifisert durasjon mellom null og tre år. Kredittdurasjonen begrenses til fem år.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi.
Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi.
Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Obligasjon

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.
Fondet er et lengre rentefond som investerer i norske rentebærende papirer utstedt av den norske staten, kommuner, forsikringsselskap, banker, kredittforetak og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
Fondets plasseringer skal lavest ha kredittverdighet BBB- (Investment grade) ifølge Standard & Poor's eller Baa3 ifølge Moody's, alternativt tilsvarende intern bedømming av kredittverdigheten.
Fondet tilfredsstiller VFFs bransjestandards krav til obligasjonsfond med rentefølsomhet 5 i kredittrisikokategori 2.
Fondet modifiserte durasjon ligger i intervallet 4-6 år.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring.
Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Vekst Obligasjon

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen.
Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer som utstedt eller garantert av stater på vekstmarkeder, fremst Latin Amerika, Asia, Afrika og Øst-Europa inklusive Balkan og Baltikum. Investeringene skjer i hovedsak i lokal valuta hvilket innebærer en valutarisiko men også et høyere avkastningspotensiale.
Fondets plasseringer skal minimum ha kredittverdighet B- ifølge Standard & Poor's eller B3 ifølge Moody's. Fondets beholdning samlet kan ikke ha lavere snittrating enn BB- fra Standard & Poor's eller Ba3 fra Moody's.
Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid for fondets investeringer er mellom to til åtte år.
Fondet har gjennom investeringsmandatet ikke mulighet å investere i selskapsobligasjoner, noe som gjør at investeringer i kontroversielle bransjer per definisjon blir eksludert.
Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Holberg Kreditt A

Holberg Kreditt er et aktivt forvaltet fond som investerer i rentebærende verdipapirer innenfor ulike bransjer/sektorer med ulik kredittkvalitet. Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet kan investere i verdipapirer der utsteder har en kredittkarakter på minimum B fra minst ett analyseselskap/meglerhus. Plasseringer i obligasjoner, der utsteder etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn B, kan maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet skal hovedsakelig investere i Norden. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 3 år. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år.

Holberg Obligasjon Norden

Holberg Obligasjon Norden er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn BBB- kan utgjøre maksimalt 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Utstederne vil hovedsakelig være foretak.
Fondet skal hovedsakelig investere i Norden. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 3 år. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år. Holberg Obligasjon Norden bruker rente- og valutaderivater. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil reduseres som følge av derivatplasseringene.

KLP FRN P

KLP FRN  er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske obligasjoner med flytende rente. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 100 prosent og rating BBB- eller bedre. Rentefølsomheten vil normalt være mindre enn én, mens gjennomsnittlige løpetid på papirene ligger normalt mellom to og fire år. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

KLP Kredittobligasjon P

KLP Kredittobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske kredittobligasjoner. Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon i fondet kan variere mellom to og fire år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 100 prosent og rating BBB- eller bedre. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P

KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar investerer i to underliggende fond: KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar (ca. 67%) og KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar (ca. 33%). Fordelingen mellom underfondene men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng i forhold til
ovennevnte fordeling.
Fondet gir en bred eksponering mot rentemarkedet i Norge og globalt. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er svanemerket og investerer hovedsakelig i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Nåtid P

KLP Nåtid investerer i seks underliggende fond: KLP Pengemarked (ca. 18%), KLP FRN (ca. 18%), KLP Obligasjon 1 år (ca. 18%), KLP Obligasjon 5 år (ca. 8%), KLP Kredittobligasjon (ca. 13%) og KLP Obligasjon Global I (ca. 25%). Fordelingen mellom underfondene men kan svinge med inntil +/- 3 prosentpoeng i forhold til ovenevnte fordeling.

KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt har en rentefølsomhet mellom 0 - 2. Fondet investerer i norske rentepapirer i
kredittrisikokategori 1, 2 og 3. Fondet skal unngå investeringer
i fossil energi og våpen.

KLP Obligasjon 1 år P

KLP Obligasjon 1 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent ett år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko.

KLP Obligasjon 3 år P

KLP Obligasjon 3 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent tre år. Fondet investerer kun i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko

KLP Obligasjon 5 år P

KLP Obligasjon 5 år er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent fem år. Fondet investerer i verdipapirer med risikovekt mindre eller lik 20 prosent og rating BBB- eller bedre. Fondet har lav kredittrisiko, men renterisikoen er høy.

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar investerer bredt globalt i kredittobligasjoner utstedt av selskaper som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringene i disse selskapene. Fondet skal unngå investeringer i fossil energi, våpen, tobakk, ikke-medisinsk cannabis, alkohol, pengespill og pornografi. I tillegg gjelder KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er valutasikret til norske kroner.

KLP Obligasjon Global P

KLP Obligasjon Global II har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje. KLP Obligasjon Global II investerer sine midler i et underfond, KLP Obligasjon Global I. Underfondet investerer i høykvalitetssegmentet (investment grade) av obligasjonsmarkedet globalt. KLP Obligasjon Global I har en A- rating med S&P. Fondet har en gjennomsnittlig durasjon på 5 - 5,5 år.

KLP Statsobligasjon P

KLP Statsobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som investerer i norske statsobligasjoner. Fondet invester i verdipapirer med risikovekt 0 prosent. Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon i fondet vil normalt ligge mellom tre og syv år. Renterisikoen kan således være høy, men fondet har ingen kredittrisiko.

Landkreditt Extra

Landkreditt Extra investerer i rentebærende papirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rente­bindingstid og inntil tre års gjenværende periode til endelig forfall. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil være noe lavere enn 0,25 og fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være maksimalt to år. Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i norske foretaksobligasjoner av ulik kredittkvalitet. Fondet kan investere i enkelt papirer med en kredittkarakter på minimum B­. Verdi papirer som nedgraderes til en lavere kredittkarakter etter investerings tidspunktet, kan maksimalt utgjøre 10 prosent av porteføljen.

Landkreditt Høyrente

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer som er utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner og fylkeskommuner.
Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.

Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global

Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global er et såkalt tilføringsfond.
Minst 85 % av tilføringsfondets midler investeres fortløpende i Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global (FI), som er mottakerfondet. I tillegg kan tilføringsfondet bruke valutaderivater. Avkastningen til  tilføringsfondet kan avvike fra avkastningen i mottakerfondet, avhengig av andelen likvide midler i tilføringsfondet (maks. 15 %). Begge fondene er registrert i Finland. Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).
mottakerfondets investeringsvirksomhet er det spesielt lagt vekt på evnen til å overholde internasjonale standarder for ESG-saker, dvs. miljømessig og sosial bærekraft så vel som god eierstyring og selskapsledelse. I ESG-prosessen anvendes en ekskluderende screeningsmetode der enkelte sektorer, selskaper eller praksis ekskluderes fra porteføljen basert på spesifikke ESG-kriterier. Dette kombineres med en positiv selektering der fondet ser etter ESG-selskaper av høy kvalitet som følger de beste ESG-strategiene.

Nordea Emerging Market Bond

Fondet er et globalt obligasjonsfond investert i obligasjoner utstedt av stater definert som fremvoksende land. Minimum 2/3 av fondets midler (fratrukket kontanter) skal investeres i USD eller EUR nominerte obligasjoner.  Den resterende 1/3 kan investeres i obligasjoner utstedt i lokal valuta og/eller av selskaper. Fondets midler vil hovedsakelig bli investert i Latin Amerika, Øst Europa, Asia (ex. Japan), Afrika og Midt Østen. Fondets vil med denne typen investeringer kunne forventes å ha en høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond og en høyere forventet avkastning over tid. Fondets hovedvaluta er USD, andeler tegnet i NOK er sikret mot USD ved bruk av derivater.

Nordea Emerging Stars Bond

Fondet investerer hovedsakelig i obligasjoner fra fremvoksende
markeder. Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av sum eiendeler i gjeldspapirer pålydende harde valutaer (som USD og EUR) eller lokale valutaer. Disse verdipapirene utstedes av offentlige myndigheter eller kvasi-statlige utstedere, eller av selskaper som er hjemmehørende eller som har det meste av sin virksomhet, i fremvoksende markeder. Fondet kan investere direkte i kinesiske gjeldspapirer som omsettes på det kinesiske interbank-obligasjonsmarkedet (China Interbank Bond Market) eller Bond Connect. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 10 % av sum eiendeler, i aktivasikrede og pantelånssikrede verdipapirer.

Nordea European Corporate Bond

Fondet investerer i hovedsak i selskapsobligasjoner pålydende EUR og kredittmisligholdsswapper. Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av sum eiendeler i selskapsobligasjoner pålydende EUR og kredittmisligholdsswapper der den underliggende kredittrisikoen er knyttet til slike obligasjoner.
Fondet investerer også minst to tredjedeler av sum eiendeler i gjeldspapirer med en langsiktig rating på AAA/Aaa eller lavere, men ikke lavere enn BBB-/Baa3 eller tilsvarende. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 20 % av sum eiendeler, i aktivasikrede verdipapirer. Fondets viktigste valutaeksponering er mot basisvalutaen, selv om det også kan være eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer. Fondet kan bruke derivater og andre teknikker for sikring (redusere risikoer), effektiv porteføljeforvaltning og til å skaffe seg investeringsgevinster.

Nordea European Covered Bond

Fondet investerer hovedsakelig i europeiske obligasjoner med fortrinnsrett. Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av sum eiendeler i obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av selskaper eller
finansinstitusjoner som er hjemmehørende, eller som har det meste av sin virksomhet, i Europa. Fondet investerer også minst to tredjedeler av sum eiendeler i gjeldspapirer med en rating på AAA/Aaa eller lavere, men ikke lavere enn A-/A3 eller tilsvarende. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 10 % i gjeldspapirer med en rating på BB+/Ba1 eller lavere, inklusive verdipapirer uten rating. Det meste av fondets valutaeksponering sikres mot basisvalutaen, selv om det også kan være eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer. Fondet fremmer miljø- og/eller samfunnsansvarsegenskaper i henhold
til paragraf 8 i EU-forskriften om rapportering angående bærekraftig finans (SFDR).

Nordea European High Yield Stars Bond Fund

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger investeringsteamet utstedere med spesielt fokus på deres evne til å etterleve internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Videre bruker fondet en ekstra negativ sortering for å ekskludere spesifikke sektorer eller selskaper på grunnlag av kriterier for miljøvern, samfunnsansvar og eierstyring (ESG). Fondet investerer hovedsakelig i høyrenteobligasjoner og kredittmisligholdsswapper. Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av sum eiendeler i høyrentegjeldspapirer, kredittmisligholdsswapper og andre gjeldspapirer, som er pålydende europeiske valutaer eller utstedt av selskaper (eller deres morselskap) som er hjemmehørende, eller som har det meste av sin virksomhet, i Europa. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 20 % av sum eiendeler, i aktivasikrede verdipapirer. Det meste av fondets valutaeksponering sikres mot basisvalutaen, selv om det også kan være eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer.

Nordea Flexible Fixed Income

Fondet investerer hovedsakelig, direkte eller gjennom derivater, i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og valutaer fra hele verden. Spesifikt kan fondet investere i gjeldspapirer og gjeldsrelaterte verdipapirer utstedt av selskaper og stater, inflasjonsindekserte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, konvertible obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og UCITS/UCI-fond, inklusive børsomsatte fond. Fondet kan investere i kredittmisligholdsswapper. Fondet kan investere, eller eksponeres for, opptil 20 % av sum eiendeler i aktivasikrede verdipapirer, opptil 5 % i misligholdte selskapsobligasjoner (som følge av å eie misligholdte selskapsobligasjoner. Fondet vil ikke investere aktivt i misligholdte selskapsobligasjoner) og opptil 2,5 % i aksjer (som følge av investeringer i misligholdte verdipapirer).

Nordea Global Green Bond

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger forvaltningsteamet verdipapirer som synes å tilby førsteklasses investeringsmuligheter. Teamet forvalter også valuta på en aktiv måte. Fondet investerer hovedsakelig i grønne og bærekraftige obligasjoner. Spesifikt investerer fondet minst 70 % av sum eiendeler i grønne og bærekraftige obligasjoner utstedt av selskaper, finansinstitusjoner og offentlige myndigheter. Fondet investerer hovedsakelig i grønne obligasjoner, der provenyet allokeres til utstederen for å fullføre miljømessig bærekraftige prosjekter. Fondet investerer også minst to tredjedeler av sum eiendeler i gjeldspapirer med en langsiktig rating på AAA/Aaa eller lavere, men ikke lavere enn BBB-/Baa3 eller tilsvarende. Fondet kan investere i obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet kan investere direkte i kinesiske gjeldspapirer som omsettes på det kinesiske interbank-obligasjonsmarkedet (China Interbank Bond Market) eller Bond Connect.

Nordea International High Yield Bond

Nordea International High Yield bond er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i en bredt diversifisert portefølje av selskapsobligasjoner med kredittrating lavere enn BBB (S&P) / Baa (Moody's), også kalt High Yield obligasjoner eller Speculative Grade obligasjoner. Fondsandelenes verdi vil med denne type investeringer kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, og en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduserende. Fondet benytter derivater til sikring av fondets eksponering mot utenlandsk valuta (dvs. annen valuta enn NOK).

Nordea Kreditt Stars A

Nordea Kreditt Stars er et rentefond som investerer i sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lån, hovedsakelig utstedt av Nordiske utstedere eller utstedt i en Nordisk valuta innen bank, finans og industri. Fondet investerer primært i instrumenter som er utstedt av utstedere som vurderes som tilsvarende Investment Grade. Gjennomsnittlig rentebindingsperiode på fondets portefølje (fondets modifiserte durasjon) vil normalt være i intervallet fra 0 til 1 år. Kurssvingninger som følge av renteendringer forventes derfor å være små.
Fondet vil derimot være følsomt for endringer i markedets prising av utstedernes kredittrisiko, siden kredittløpetiden på fondets rentepapirer vil kunne være vesentlig lenger enn rentebindingsperioden, normalt i intervallet 2 -5 år.
I fondet er valget av verdipapirer basert på en kombinasjon av økonomisk analyse og ESG-analyse, dvs. en analyse av hvordan selskapene håndterer risiko og muligheter når det gjelder miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.

Nordea Low Duration European Covered Bond Fund

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger forvaltningsteamet verdipapirer som synes å tilby førsteklasses investeringsmuligheter. Fondet investerer hovedsakelig i europeiske obligasjoner med fortrinnsrett. Spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av sum eiendeler i obligasjoner med fortrinnsrett som er utstedt av selskaper eller finansinstitusjoner som er hjemmehørende, eller som har det meste av sin virksomhet, i Europa. Fondet investerer også minst to tredjedeler av sum eiendeler i gjeldspapirer med en rating på AAA/Aaa eller lavere, men ikke lavere enn A-/A3 eller tilsvarende. Fondets modifiserte durasjon er mellom 0 og 2 år. Fondet kan investere, eller være eksponert for opptil 10 % av sum eiendeler, i gjeldspapirer med en rating på BB+/Ba1 eller lavere, inklusive verdipapirer uten rating. Det meste av fondets valutaeksponering sikres mot basisvalutaen, selv om det også kan være eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer. Fondet fremmer miljø- og/eller samfunnsansvarsegenskaper i henhold til paragraf 8 i EU-forskriften om rapportering angående bærekraftig finans (SFDR).

Nordea North American High Yield Stars Bond

Et rentefond som hovedsakelig investerer i såkalte High yield-obligasjoner, dvs. obligasjoner utstedt av selskaper med lav kredittvurdering. Fondet investerer bare i selskaper som spesielt fokuserer på å overholde internasjonale standarder innenfor menneskerettigheter, forretningsetikk og miljø, og som er hjemmehørende eller har sin hovedvirksomhet i Nord-Amerika. Fondet forvaltes av Aegon, basert i Cedar Rapids, USA.

Nordea Obligasjon Stars A

Fondet er et rentefond som investerer primært i obligasjoner herunder ansvarlige lån, Tier 2 (maks. 30 %), denominert i en nordisk valuta (NOK, SEK, DKK eller ISK) eller utstedt av nordiske (hjemmehørende eller børsnoterte i et av de fem Nordiske landene) banker, finansinstitusjoner, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF). Sekundært kan fondet investere i renteinstrumenter utstedt av europeiske (hjemmehørende eller børsnoterte i Europa) stater og andre offentlige samfunn, denominert i en av de nordiske valutaene. Fondets eksponering mot ulike valutaer er hovedsakelig sikret til norske kroner. Fondet investerer i en bred portefølje av renteinstrumenter med enten fast eller flytende kupongrente.
Endringer i det generelle rentenivået har en omvendt effekt på prisene på fondets renteinvesteringer. Hvis det generelle rentenivået plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger prisene på renteinvesteringene med 1-5 % om omvendt (modifisert durasjon for fondet er typisk 1-5).
Fondet investerer i hovedsak i utstedere som på investeringstidspunktet er vurdert som solide med en høy kredittrating, utstedt av et anerkjent kredittvurderingsselskap, på minst BBB- eller tilsvarende nivå. Fondets investeringsbeslutninger er ikke gjort utelukkende ved hjelp av ekstern ratinge. Fondets midler kan også plasseres i finansielle instrumenter som på bakgrunn av forvaltningsselskapets interne verdivurdering ikke har ovennevnte kredittrating.
Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Nordea Plan Rente

Nordea Plan Rente er et rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende obligasjoner, i Norge og internasjonalt. Forvaltningen vil være rettet mot å gi en høyest mulig avkastning innenfor det mandatet som fondet har for investering i rentemarkedet. Fondene det investeres i er eksponert mot både pengemarkedet og obligasjonsmarkedet i Norge og globalt og vil ha ulike egenskaper med hensyn til geografisk fordeling, renterisiko, kredittrisiko og annet. Andelsverdien kan derfor forventes å svinge mer enn tradisjonelle pengemarkedsfond. Fondets durasjon vil normalt være mellom 2 og 3 år, men kan være mellom 0 og 5 år.

Nordea US Corporate Stars Bond

Et rentefond som primært investerer i obligasjoner utstedt av selskaper som spesielt fokuserer på å overholde internasjonale standarder innenfor menneskerettigheter, forretningsetikk og miljø, og som er hjemmehørende eller har sin hovedvirksomhet i USA. Fondet forvaltes av MacKay Shields, basert i New York, USA.

Nordea US High Yield Bond

Et rentefond som hovedsakelig investerer i såkalte High yield obligasjoner. Disse er utstedt av selskaper som er hjemmehørende eller hovedsakelig opererer i USA. Gjennomsnittlig durasjon for obligasjonene i fondet er omtrent 4 år. Fondet forvaltes av MacKay Shields som har hovedkontor i New York, USA.

Odin Europeisk Obligasjon C

ODIN Europeisk Obligasjon er et rentefond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer. Fondet investerer i renteinstrumenter, hovedsakelig pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt av selskaper i EØS land. Fondet kan kun plassere i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade) eller tilsvarende på investeringstidspunktet.

Odin Kreditt C

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond, og investerer i ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Minimum 50 % av obligasjonene skal være utstedt av selskaper med en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 30 prosent av porteføljen kan ha en kredittkvalitet tilsvarende offisiell kredittrating i BB intervallet (BB+, BB og BB-), mens inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell kredittrating.

Odin Norsk Obligasjon C

ODIN Norsk Obligasjon er et rentefond som investerer i norske rentebærende verdipapirer. Fondet investerer i NOK denominerte rentebærende finansielle instrumenter utstedt eller garantert av stat, kommuner eller selskaper i EØS. Fondet kan kun plassere i papirer der utstederen eller papiret selv har en kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade) eller tilsvarende på investeringstidspunktet. Fondet vil normalt ha lav rentebinding, med en durasjon i området 0-2 år.

ODIN Rente C

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål med de midler fondet får til disposisjon er å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond, for tiden hovedsakelig fond forvaltet av ODIN Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal normalt være i intervallet 0-5 år

Pareto ESG Global Corporate Bond C

Underfondet investerer i obligasjoner og renterelaterte verdipapirer utstedt av selskap, etater, regjeringer og kommuner. Verdipapirene inkluderer hovedsakelig bedriftsobligasjoner, men også ansvarlige og obligasjoner med fortrinnsreƩ. Investeringer forventes å gi underfondet høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle rentebærende verdipapirer. Underfondet kvalifiserer som et artikkel 9-produkt under SFDR, siden investeringsstrategien i det inneholder ESG-mål. Gjennomsnittlig varighet skal være mellom 0 og 7 år.

Pareto Nordic Corporate Bond A

Underfondet tar sikte på å oppnå best mulig avkastning i forhold til risikoen i underfondet. Underfondet investerer i obligasjoner og renterelaterte verdipapirer utstedt av selskaper, byråer, myndigheter og kommuner. Gjeldspapirer kan omfatte ansvarlige, hybrider og konvertible obligasjoner. Investeringene forventes å gi underfondet en høyere risiko og avkastning enn tradisjonelle verdipapirer på grunn av høyere kredittrisiko. Underfondet investerer primært i verdipapirer utstedt av selskaper hjemmehørende eller med en tillstedeværelse i Norden. Den gjennomsniƩlige rentevarigheten til underfondets portefølje skal være mellom 0 og 4 år. Underfondet skal ikke investere mer enn 10% av sine eiendeler i andre investeringsfond. Underfondet investerer i derivater, komplekse finansieringsinstrumenter, for å nå investeringsmålet eller for å redusere risikoen. Underfondet har høyere volatilitet sammenlignet med sin referanseindeks Oslo Børs statsobligasjonsindeks, 0,25 år (ST1X).

Pareto Nordic Cross Credit R

Underfondet investerer primært i verdipapirer fra utstedere hjemmehørende eller med en tilstedeværelse i Norden. Det kan være obligasjoner og renterelaterte verdipapirer utstedt av finansinsintusjoner, selskaper, byråer, stater og statlige enheter. ESG-vurderinger integreres i den finansielle analysen av selskaper og i investeringsbeslutninger. Gjeldspapirer kan omfatte underordnede obligasjoner, hybrider, evigvarende obligasjoner og betingede konvertible obligasjoner. Underfondet kan investere innti 20 % av sin substansverdi i betinget konvertible obligasjoner (CoCos). Deler av underfondets investeringer har en lavere kredittkvalitet (high yield) og forventes å gi en høyere risiko og avkastningenn tradisjonelle gjeldspapirer grunnet en høyere kredittrisiko. Det sƟlles ikke krav om at gjeldspapirene må ha en offisiell kredttrating.Underfondet kan også inneholde misligholdte gjeldspapirer eller aksjer som en følge av omstrukturering. Den gjennomsnittlige rentedurasjonen til underfondets portefølje skal være mellom 0 og 4 år.
Underfondet skal ikke investere mer enn 10 % av sine eiendeler i andre
investeringsfond. Underfondet kan også investere i derivater for å oppnå investeringsmålet eller for å redusere risikoen.

Pareto Obligasjon A

Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade). Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl § 6-6 annet ledd nr 3, utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler.

SEB European High Yield Fund C H-NOK

SEB European High Yield Fund har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst med et balansert risikonivå. Dette aktivt forvaltede fondet har fokus på Europa. Fondets avkastning sammenlignes med referanseindeksen Barclays Pan European High Yield Index, en europeisk renterelatert indeks som dekker selskapsobligasjoner med lavere kredittrating. Hovedkategoriene av finansinstrumenter er selskapsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Fondet er primært investert i obligasjoner utstedt av selskaper med lavere kredittrating:
obligasjoner som ikke er av investeringsgrad eller høyrenteobligasjoner. Obligasjoner som er klassifisert som høyrente har en kredittrating på BB eller D på Standard & Poors skala eller tilsvarende, der D har høyest risiko. Fondet er ikke investert i høyrenteobligasjoner med lavere kredittrating enn C på S&Ps skala, eller tilsvarende. Fondet kan også investere i obligasjoner som har en rating av investeringsgrad eller i obligasjoner uten noen rating. Fondsforvalteren foretar en vurdering av kredittrisikoen før investering. Derivater kan brukes til å oppnå investeringsmål eller til sikring.

SEB Sustainable High Yield H-NOK

SEB Global High Yield Fund har som mål å skape langsiktig risikojustert kapitalvekst ved at det tas høyde for fondets risikonivå samt spesifikke bærekraftskriterier. Dette aktivt forvaltede fondet fokuserer på rentepapirer fra utstedere i USA og Europa. Hovedkategoriene av finansinstrumenter er selskapsobligasjoner, statsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Fondet investerer primært i obligasjoner utstedt av selskaper med lavere kredittrating: obligasjoner av ikke-investeringsgrad eller høyrenteobligasjoner. Obligasjoner som er klassifisert som høyrenteobligasjoner, har en kredittrating på BB+ eller D på Standard & Poors skala eller tilsvarende, der D har høyest risiko. Fondet skal i prinsippet ikke investere i høyrenteobligasjoner med en lavere kredittrating enn C på Standard & Poor's skala, eller tilsvarende. Fondsforvalteren foretar en vurdering av bærekraftighet og kredittrisiko før investering.

Skagen Avkastning

Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske og nordiske rentepapirer. Fondet kan også investere en andel i utstedere utenfor Norden. Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvalitet BB+ eller lavere (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B- på investeringstidspunktet. Slike lån har høy forventet avkastning, men også høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall.

SPV Rente

SPV Rente skal foreta investeringer basert på Danske Capital sitt markedssyn på det norske rentemarkedet. SPV Rente skal kombinere rentefond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning.  For å redusere risiko knyttet til et forvaltermiljø er det satt begrensninger på at fondet maksimalt invester 50 % av i ett og samme forvaltningsmiljø. Dette betyr at det som et minimum vil være to ulike forvaltermiljøer i SPV Rente.
Det søkes å skape meravkastning ved å allokere mellom korte og lange renter (mellom 0-5 år) , samt gjennom valg av ulike typer fond. Fondets målsetning er å oppnå en av­kastning som overstiger fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X).

SR-Bank Kreditt

Fondet investerer i rentebærende instrumenter utstedt av finansinstitusjoner, foretak og myndigheter. Fondet kan investere i ansvarlige lån, fondsobligasjoner og konvertible lån. Fondet vil hovedsakelig investere i norske rentebærende instrumenter, men investeringer i utenlandske papirer vil også forekomme. Fondet er aktivt forvaltet etter en verdiorientert forvaltningsfilosofi, dette betyr at det søkes å investere i selskaper som verdsettes til en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet. Forvalter velger fritt de selskaper det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Fondets investeringer skal ha en langsiktig horisont.

SR-Bank Rente

Fondet investerer i norske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd, slik det fremgår av vedtektene §§ 4 og 5. Fondets midler kan plasseres i verdipapirer utstedt av Sparebank 1 SR-Bank konsernet. Investeringer skal ha kredittkvalitet minimum BBB-. Ved nedgradering kan inntil 10 prosent av fondets midler ha lavere kredittkvalitet. Inntil 20 prosent av fondet kan investeres i ansvarlige lån. Ved investeringer i ansvarlige lån skal kredittkvaliteten til utsteder etter forvalters vurdering være tilsvarende minimum BBB+. Gjennomsnittlig rentefølsomhet i fondet vil ligge mellom 0 og 2 år.

Storebrand Ekstra Forsiktig P

Porteføljen er et rent rentefond og plasserer midlene i pengemarked og obligasjoner. Porteføljen har svært lav risiko. Alle investeringer i utlandet er valutasikret. Storebrand Ekstra Forsiktig P har et årlig forvaltningshonorar på 0,60 %. Prisen inkluderer investeringer i omlag 15 fond/porteføljer, hvorav flere normalt ikke er tilgjengelig for privatmarkedskunder grunnet høy minstetegning.

Storebrand Global Kreditt IG A

Storebrand Global Kreditt IG er et fossilfritt globalt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i kredittobligasjoner utstedt av finansinstitusjoner og industriselskaper innenfor OECD. Fondet utelukker investeringer i energisektoren og avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje– og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet avstår også fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Minimum kredittrating på investeringstidspunktet er BBB-. Fondets plasseringer er hovedsakelig valutasikret til norske kroner. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Barclays Global Corporate Bond Index, valutasikret til NOK. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Se fondets prospect for mer informasjon.

Storebrand Global Obligasjon 1-3 A

Storebrand Global Obligasjon 1-3 er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer globalt i obligasjoner utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet kan investere i ansvarlige lån, og minimum 25 prosent av midlene er plassert i statsutstedelser. Laveste tillatte kredittkvalitet er BBB- på investeringstidspunktet, og gjennomsnittlig rentebinding skal ligge i intervallet til referanseindeks +/- 2 år.

Storebrand Global Obligasjon A

Storebrand Global Obligasjon er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer globalt i obligasjoner utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån, og minimum 50 prosent av midlene er plassert i statsutstedelser. Laveste tillatte kredittkvalitet er BBB- på investeringstidspunktet, og gjennomsnittlig rentebinding skal ligge i intervallet +/- 3 år.

Storebrand Kreditt A

Storebrand Kreditt har som mål å gi oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. En andel av fondet kan investere i lån med kredittkvalitet BB+ eller lavere (high yield), og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er B- på investeringstidspunktet. Slike lån har høy forventet avkastning, men også høy kredittrisiko. Inntil 30 prosent kan investeres i ansvarlig lånekapital, som har høyere risiko enn vanlige obligasjoner. En del av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som også kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Fondets referanseindeks er sammensatt av 85 prosent kreditt (NORM3FRN) og 15 prosent høyrente (NBPHY).

Storebrand Nordic High Yield A

Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B-, og omsetning av slike rentepapirer er vesentlig mindre likvid enn omsetning av rentepapirer med høyere kredittkvalitet (såkalt investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn andre obligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere.

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån hovedsakelig utstedt av stat, fylker, kommuner, offentlige foretak eller finansforetak, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling,
pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding er 1-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet for en  enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Forutsatt kredittrating på minimum AA-, eller tilsvarende, kan fondet også investere i lån utstedt av industriselskaper. Fondet kan ikke investere i ansvarlig lånekapital. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 3 (durasjon) og kredittrisikokategori 2.

Storebrand Norsk Kreditt IG A

Storebrand Norsk Kreditt IG har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og gjennomsnittlig rentebinding skal være i  intervallet 1-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Inntil 20 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av norske finansinstitusjoner. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 3 (durasjon) og kredittrisikokategori 3.

Vibrand Kreditt

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond. Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar gjennom en aktiv forvaltet portefølje. Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd. Fondet skal kun investere i Norge, dvs. at kapitalen skal være investert i rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs. Aller verdipapirer skal være nominert i norske kroner. Fondet kan i perioder være investert i aksjer. Dette vil være for å ivareta andelseiernes interesser i forbindelse med restruktureringsprosesser i selskaper fondet er långiver til. Andelen aksjer skal være lav og vil søkes avhendet på en best mulig måte for andelseierne i fondet. Plasseringer i aksjer kan samlet utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets
forvaltningskapital. Fondet skal ikke låne ut verdipapirer. Fondet har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidsutsikter.