Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som pengemarkedsfond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være hvilke typer papirer fondet skal være investert i. Eller hvilke frihetsgrader fondet har til å justere løpetiden på fondet.

Guide til pengemarkedsfond

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske aksjefond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Her de de ulike strategene til alle pengemarkedsfondene

Fondene er alfabetisk satt opp.

 

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACCl

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss er et kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som
har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75 % av porteføljen skal investeres I instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulig endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver
tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri vil overstige 1,5 år. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner.

Danske Invest Norsk Likviditet I

Investerer i rentepapirer som er denominert i norske kroner. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1,5 år og papirer som det investeres i skal ha BBB- eller bedre rating. Ved en nedgradering av eksisterende papirer i fondet til lavere enn BBB- kan denne forvaltningskapitalen maksimalt utgjøre 5 prosent. Fondet har lav renterisiko, med en måldurasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år.

DNB Likviditet A

Fondet investerer i obligasjoner med kort løpetid (rentebærende verdipapirer) i det norske markedet, denominert i eller sikret til norske kroner. Obligasjonene er hovedsakelig utstedt av selskaper hjemmehørende i Norge; eller fra selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i det norske markedet; eller i obligasjoner som hovedsakelig omsettes i det norske markedet. Fondet kan bruke finansielle derivater for å oppnå sitt investeringsmål. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X). Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også benyttes som kilde for valg av investeringer, men fondet tar ikke sikte på å systematisk replikere indeksens sammensetning.

Eika Pengemarked

Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, hovedsaklig utstedt av norske sparebanker. Fondet har også anledning til å investere i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Terra Pengemarked II vil til enhver tid være investert med minimum 65 % av forvaltningskapitalen i eiendeler med risikovekt 20 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning.

Forte Pengemarked

Forte Pengemarkedsfond er et fond som gjennom grundige makro- og selskapsanalyser investerer i pengemarkedsinstrumenter  (FRN) med flytende rente utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner banker, forsikringsselskap og kredittselskap. Durasjonen i porteføljen skal ligge i området 0-1 år. Posrteføljen er investmentgrade  (AA-BBB).

Handelsbanken Høyrente

Fondet investerer i foretaksobligasjoner og subordinerte lån i solide nordiske banker og finansinstitusjoner samt senior lån i foretak med høy kredittkvalitet, foretaksobligasjoner og subordinerte lån. Maksimalt 50% av fondets verdi kan investeres i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere som ikke er hjemmehørende i Norge. Ovennevnte papirer kan være denominerte i ulike valutaer.
Maksimalt 2% av fondets verdi kan være eksponert for valuta i en annen valuta enn NOK.
Av fondets midler får maksimalt 50 % være investert i rentebærende finansielle instrumenter der rating ligger i BB-segmentet (BB+/BB/BB-) ifølge Standard & Poor's eller Ba-segmentet (Ba1/Ba2/Ba3) ifølge Moody's. Resterende ligger innenfor sk Investment grade segmentet.
Fondet har en maksimal rentevarighet på ett år, men kan ha en kredittvarighet på opp til 3 år.

Handelsbanken Kort Rente Norge

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond med korte renter og lav kredittrisiko. Fondet invester i norske likvide og rentebærende kvalitetspapirer med kort gjenværende løpetid utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner, banker, kredittforetak og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Fondets gjennomsnittlige rentedurasjon ligger i intervallet 0-1 år, og enkeltpapirene kan ha en rentebinding opp til 1 år. Kredittdurasjonen begrenses til 1 år.

Holberg Likviditet A

Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i  utstedere  med god kredittkvalitet (investement grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 1,5 år. Dette er med på å begrense kurssvingningene i fondet. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år. Holberg Likviditet benytter ikke derivater.

KLP Kort Stat

KLP Kort Stat er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende statspapirer med kort løpetid. Fondet invester i verdipapirer med risikovekt 0 prosent. Fondet har svært lav renterisiko og ingen kredittrisiko.

KLP Pengemarked

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt, eller garantert, av staten, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 måneder.

Nordea Kort Obligasjon

Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon er et rentefond som investerer i det norske obligasjonsmarkedet. Fondet er et tilføringsfond etter UCITS- direktivet, og fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon III, som igjen plasserer sine midler i obligasjoner og sertifkikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat. Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering til det korte obligasjonsmarkedet i Norge. Fondet er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil ett år, mens fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Odin Likviditet C

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

Skagen Høyrente

Skagen Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet, samt bankinnskudd. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid er mindre enn 1,5 år. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. Skagen Høyrente investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stater, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner, industri- og andre selskaper der kredittkvaliteten er minimum BBB-(investment grade), samt bankinnskudd. Målet er å oppnå en bedre avkastning enn tre måneders NIBOR over tid. Skagen Høyrente er et aktivt forvaltet fond

Storebrand Kort Kreditt IG A

Storebrand Kort Kreditt IG er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover tremåneders norsk statssertifikatindeks. Fondet er et aktivt forvaltet norsk pengemarkedsfond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Referanseindeksen representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut fordi fondet investerer i renteinstrumenter fra private og offentlige virksomheter. Fondets svingninger i avkastning (risiko) vil normalt være høyere enn for referanseindeksen, og forventet avkastning er også høyere enn referanseindeksen.

Storebrand Likviditet A

Storebrand Likviditet har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremåneders statssertifikatrente, hovedsaklig ved å over- eller undervekte den gjennomsnittlige rentebindingeni fondet. I tillegg søkes meravkastning ved å investere i kredittpapirer. Fondet har en iversifisert portefølje hvor ingen enkeltposter (med unntak av de med statsgaranti) utgjør merenn 10% av fondet. Fondet kan kun investere i papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner og inansinstitusjoner, og har derfor lav kredittrisiko. Nøytralposisjon for fondet er en gjennomsnittlig rente-binding på tre måneder, men forvalter kan innenfor frihetsgrader på inntill seks måneders gjennomsnittlig rentebinding avvike fra dette for å søke å oppnå høyereavkastning. Ingen papirer kan ha en rentebinding over ett år.