Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som likviditetsfond (pengemarkedsfond).

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være hvilke typer papirer fondet skal være investert i. Eller hvilke frihetsgrader fondet har til å justere løpetiden på fondet.

Guide til likviditetsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske aksjefond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Her de de ulike strategene til alle likviditetsfondene

Fondene er alfabetisk satt opp.

 

Alfred Berg Likviditet Pluss Acc A - C

Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond, Alfred Berg Likviditet Pluss. Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. Mottakerfondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i rentepapirer med en løpetid på mindre enn ett år. Utstedere av rentebærende verdipapirer er først og fremst stater, kommuner, fylkesting, industribedrifter, som har lavest kredittrating BBB- / Baa3 fra Standard & Poor's eller Moody's.

Alfred Berg Likviditet Pluss C

Alfred Berg Likviditet Plus er et norsk pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC C

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus er kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner.

Carnegie Likviditets­fond A

Fondet kan plassere sine midler i rentebærende overdragbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjon. For å effektivisere forvaltningen kan Fondet investere i derivatinstrumenter. De kan brukes til å effektivisere forvaltning med tanke på å redusere risiko og kostnader, samt øke avkastningen og skape balanse. Fondets midler skal plasseres i rentebærende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utferdiget av nordiske stater, kommuner fylker, kredittinstitusjoner samt selskaper med nordisk tilknytning.
Emittentens kredittverdighet skal være høy. Plasseringer i verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i utenlandsk valuta sikres mot SEK. Gjennomsnittlig rentedurasjon kan ikke overstige 12 måneder. Gjennomsnittlige maksimale forfallsløpetider kan maksimalt være 24 måneder for samtlige verdipapirer som inngår i porteføljen. Fondet kan bruke derivater for å redusere valutakursrisikoen. Dette innebærer at fondet forsøker å redusere effekten av valutakurssvingninger.

Danske Invest Norsk Likviditet I

Investerer i rentepapirer som er denominert i norske kroner. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1,5 år og papirer som det investeres i skal ha BBB- eller bedre rating. Ved en nedgradering av eksisterende papirer i fondet til lavere enn BBB- kan denne forvaltningskapitalen maksimalt utgjøre 5 prosent. Fondet har lav renterisiko, med en måldurasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år.

DNB Likviditet A

Fondet er et likviditetsfond hvis verdi som følge av renteendringer kun påvirkes av ndringer i 0-12 måneders renter. Dette innebærer at likviditetsfond kun kan investere i rentepapirer med gjenværende rentebinding mindre eller lik 365 dager (+ 10 virkedager). Likviditetsfonds rentefølsomhet vil ikke overstige 1. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid er mindre enn 1,5 år. Fondet kan bruke finansielle derivater for å oppnå sitt investeringsmål. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard
Index NOK. Referanseindeksen benyttes som et referansepunkt for å
sammenligne avkastningen i fondet.

Eika Rente+

Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, utstedt av eller garantert av stater, fylkeskommuner og kommuner og industri og selskaper hvor kredittkvaliteten er minimum BBB-. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 1,5 år.

First Money Market

Fondet er et pengemarkedsfond som består av andeler i andre norske pengemarkedsfond (fond i fond). Fondene FIRST Pengemarked investerer i rentebærende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB - («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i pengemarkedsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer.

Handelsbanken Høyrente

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer i foretaksobligasjoner og subordinerte lån i solide nordiske banker og finansinstitusjoner samt senior lån i foretak med høy kredittkvalitet, foretaksobligasjoner og subordinerte lån. Maksimalt 50% av fondets verdi kan investeres i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere som ikke er hjemmehørende i Norge. Ovennevnte papirer kan være denominerte i ulike valutaer. Maksimalt 2% av fondets verdi kan være eksponert for valuta i en annen valuta enn NOK.
Av fondets midler får maksimalt 50 % være investert i rentebærende finansielle instrumenter der rating ligger i BB-segmentet (BB+/BB/BB-) ifølge Standard & Poor's eller Ba-segmentet (Ba1/Ba2/Ba3) ifølge Moody's. Resterende ligger innenfor sk Investment grade segmentet. Fondet har en maksimal rentevarighet på ett år, men kan ha en kredittvarighet på opp til 3 år.

Handelsbanken Kort Rente Norge

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet invester i norske likvide og rentebærende kvalitetspapirer med kort gjenværende løpetid utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner, banker, kredittforetak og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Fondets plasseringer skal lavest ha kredittverdighet BBB- (Investment grade) ifølge Standard & Poor's eller Baa3 ifølge Moody's, alternativt tilsvarende intern bedømming av kredittverdigheten. Fondet modifiserte durasjon ligger i intervallet 0-1 år, men enkelte verdipapirer kan ha en rentebinding opp til 1 år. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Holberg Likviditet A

Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i  utstedere  med god kredittkvalitet (investement grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 1,5 år. Dette er med på å begrense kurssvingningene i fondet. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år. Holberg Likviditet benytter ikke derivater.

KLP Kort Stat P

KLP Kort Stat er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende statspapirer med kort løpetid. Fondet invester i verdipapirer med risikovekt 0 prosent. Fondet har svært lav renterisiko og ingen kredittrisiko.

KLP Likviditet P

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt, eller garantert, av staten, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 måneder.

Nordea Kort Obligasjon

Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon er et rentefond som investerer i det norske obligasjonsmarkedet. Fondet er et tilføringsfond etter UCITS- direktivet, og fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon III, som igjen plasserer sine midler i obligasjoner og sertifkikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat. Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering til det korte obligasjonsmarkedet i Norge. Fondet er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil ett år, mens fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Odin Likviditet C

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

Pareto Likviditet A

Pareto Likviditet investerer i rentebærende finansielle instrumenter denominert i norske kroner, uavhengig av hvor utsteder er  jemmehørende og notert. Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (Investment grade). Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i verdipapirer utstedt eller garantert av Den norske stat. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 1.

Pluss Kort Likviditet

Fondet har en lav risikoprofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets regler om 20 prosents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet plasserer dermed kun i stats og statsgaranterte papirer, papirer utstedt eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.

Skagen Høyrente

Skagen Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet, samt bankinnskudd. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid er mindre enn 1,5 år. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. Skagen Høyrente investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stater, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner, industri- og andre selskaper der kredittkvaliteten er minimum BBB-(investment grade), samt bankinnskudd. Målet er å oppnå en bedre avkastning enn tre måneders NIBOR over tid. Skagen Høyrente er et aktivt forvaltet fond

Storebrand Kort Kreditt IG A

Storebrand Kort Kreditt IG er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover tremåneders norsk statssertifikatindeks. Fondet er et aktivt forvaltet norsk pengemarkedsfond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Referanseindeksen representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut fordi fondet investerer i renteinstrumenter fra private og offentlige virksomheter. Fondets svingninger i avkastning (risiko) vil normalt være høyere enn for referanseindeksen, og forventet avkastning er også høyere enn referanseindeksen.

Storebrand Likviditet A

Storebrand Likviditet har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremåneders statssertifikatrente, hovedsaklig ved å over- eller undervekte den gjennomsnittlige rentebindingeni fondet. I tillegg søkes meravkastning ved å investere i kredittpapirer. Fondet har en iversifisert portefølje hvor ingen enkeltposter (med unntak av de med statsgaranti) utgjør merenn 10% av fondet. Fondet kan kun investere i papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner og inansinstitusjoner, og har derfor lav kredittrisiko. Nøytralposisjon for fondet er en gjennomsnittlig rente-binding på tre måneder, men forvalter kan innenfor frihetsgrader på inntill seks måneders gjennomsnittlig rentebinding avvike fra dette for å søke å oppnå høyereavkastning. Ingen papirer kan ha en rentebinding over ett år.