Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som pengemarkedsfond.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være hvilke typer papirer fondet skal være investert i. Eller hvilke frihetsgrader fondet har til å justere løpetiden på fondet.

Les mer om pengemarkedsfond

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske aksjefond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier aksjefond nye markeder

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

 

Her de de ulike strategene til alle pengemarkedsfondene

Fondene er alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Likviditet

Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som kun investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og bank- og forsikringsselskap som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter som vekter 20 % eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Kredittrisiko begrenses også ved at ingen instrumenters gjenværende løpetid kan oversige 3 år, og at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri skal overstige 1 år. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer, samtidig som forvaltningsteamet sikter mot en konservativ kreditteksponering. Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 0.5, og har således lav renterisiko. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Alfred Berg Pengemarked

Alfred Berg Pengemarked investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning høyere enn høyrentekonto i bank. Alfred Berg Pengemarked investerer i verdipapir, som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også industri og større børsnoterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 10% i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko. Gjennomsnittlig løpetid i fondet er til enhver tid 0-12 måneder.

C WorldWide Pengemarked

Carnegie Pengemarked er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 90 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 120 dager.

Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/FRN) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater.

Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd.

Danske Invest Norsk Likviditet I

nvesterer i rentepapirer som er denominert i norske kroner. Fondet kan plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1,5 år og papirer som det investeres i skal ha BBB- eller bedre rating. Ved en nedgradering av eksisterende papirer i fondet til lavere enn BBB- kan denne forvaltningskapitalen maksimalt utgjøre 5 prosent. Fondet har lav renterisiko, med en måldurasjon på 0,25 år og et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år.

DNB Likviditet (IV)

Fondet investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 % i verdipapirer med flytende rentebinding. Fondet har lav risikoprofil.

DNB Likviditet 20 (I)

Fondet er et fond i fond med DNB Likviditet 20 (IV). Underfondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder, og fondets vektet gjennomsnittlig løpetid skal være mindre enn 1 år. Fondet kan kun investere i papirer med en rating på minimum BBB minus ("Investment grade"). Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding med gjenværende løpetid på ett til tre år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent.

DNB Likviditet 20 (II)

Fondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Fondets rentefølsomhet (varighet) i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder, og fondets vektet gjennomsnittlig løpetid (kredittdurasjon) skal være mindre enn 1 år. Fondet kan kun investere i papirer med en rating på minimum BBB minus (Investment grade). Inntil 25 prosent av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding med gjenværende løpetid på ett til tre år. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent (BIS)

DNB Likviditet 20 (IV)

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet
minimum BBB minus (Investment grade). Fondets rentefølsomhet (varighet) i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-6 måneder. Den vektede gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon) vil maksimalt være 1,5 år. Andel i ansvarlige lån er maksimalt 15 prosent.

DNB Likviditet 20 (V)

Fondet er investert i rentebærende papirer denominert i norske kroner. Fondet er investert i rentebærende papirer med en maksimal rentebinding på 12 mnd. Fondets rentefølsomhet (varighet) i fondet vil ligge i intervallet 0-6 måneder. Inntil 100 prosent av fondets verdi kan
plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Den vektede gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon) vil maksimalt være 1,5 år. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus (Investment grade). Fondet skal til
enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent (BIS)

DNB Pengemarked (II)

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus (Investment grade). Fondets rentefølsomhet (varighet) i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-6 måneder. Den vektede gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon) vil maksimalt være 1,5 år. Fondet skal kun investere i verdipapirer med inntil 12 måneders gjenværende løpetid, og fondet skal til enhver tid være plassert med minimum 50 % av sine eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent (BIS).

DNB Rentespar

DNB Rentespar er et pengemarkedsfond som investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner og som har en maksimal rentebinding på 12 mnd. Investeringene gjøres i all hovedsak i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet minimum BBB minus (Investment grade). Fondets rentefølsomhet (varighet) i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-6 måneder. Den vektede gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon) vil maksimalt være 1,5 år. Andel i ansvarlige lån er maksimalt 15 prosent.

Eika Pengemarked

Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, hovedsaklig utstedt av norske sparebanker. Fondet har også anledning til å investere i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Terra Pengemarked II vil til enhver tid være investert med minimum 65 % av forvaltningskapitalen i eiendeler med risikovekt 20 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning.

Eika Sparebank

Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med mindre enn 1 års durasjon, hovedsaklig utstedt av norske sparebanker. Fondet har også anledning til å investere i rentebærende verdipapirer garantert av norsk stat, fylkeskommuner og kommuner, samt norske finansinstitusjoner. Eika Sparebank kan kun plassere i eiendeler med risikovekt 20 % eller lavere ved beregning av finansinstitusjoner og pensjonskasser kapitaldekning.

Forte Pengemarked

Forte Pengemarkedsfond er et fond som gjennom grundige makro- og selskapsanalyser investerer i pengemarkedsinstrumenter  (FRN) med flytende rente utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner banker, forsikringsselskap og kredittselskap. Durasjonen i porteføljen skal ligge i området 0-1 år. Posrteføljen er investmentgrade  (AA-BBB).

Handelsbanken Høyrente

Fondet er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond og har som mål å oppnå en god avkastning på mellomlang sikt med moderat risiko. Fondets referanseindeks er ST1X, men fondet har etter sitt mandat en høyere kredittrisiko enn den angitte referanseindeksen.

Fondet investerer i rentebærende papirer tilknyttet det norske rentemarkedet og har ingen valutarisiko. Fondet investerer i både investment grade og high yield obligasjoner, men med investment grade (BBB- eller bedre) som gjennomsnittlig rating for hele fondets portefølje. Mer konkret investerer fondet i kredittobligasjoner og ansvarlig lån i solide nordiske banker og finansinstitusjoner, samt senior lån i selskaper med bedre kredittkvalitet, kredittobligasjoner med pant og usikrede obligasjonslån. Fondet har en maksimal rentedurasjon på 1 år, men kan ha en kredittdurasjon på inntil 3 år.

Handelsbanken Likviditet

Fondet er et kort pengemarkedsfond med lav kredittrisiko som investerer i likvide rentebærende kvalitetspapirer med kort gjenværende løpetid. Investerer utelukkende i papirer utstedt av stat, kommuner, fylkeskom, banker og boligsamvirker (BIS vekt 20). Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade)

Holberg Likviditet

Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i  utstedere  med god kredittkvalitet (investement grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 1,5 år. Dette er med på å begrense kurssvingningene i fondet. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år. Holberg Likviditet benytter ikke derivater.

Holberg OMF

Holberg Likviditet  OMF investerer i utstedere med svært god
kredittkvalitet (investment grade). Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med pantesikring (boligkredittobligasjoner) denominert i norske kroner. Fondet har en begrensing på vektet gjennomsnittlig løpetid på de underliggende investeringene på 5 år. Fondets renterisiko er begrenset til maksimalt 1 år. Fondets midler plasseres i finansielle instrumenter med risikovekt inntil 10 prosent i samsvar med kapitalkravsforskriften.

KLP Pengemarked

Fondet skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt, eller garantert, av staten, fylkeskommuner, kommuner, banker og kredittforetak (maksimalt 20% kredittvekt). Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 måneder.

Landkreditt Høyrente

Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid. Gjennomsnittlig rentefølsomhet vil, målt over tid, være noe lavere enn
0,25. Porteføljen vil typisk bestå av ca. to tredjedeler bank- og finanseksponering og ca. en tredjedel eksponering mot utstedere i foretakssektoren.

Nordea Likviditet

Verdipapirfondet Nordea Likviditet er et rentefond som investerer i det norske pengemarkedet. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Likviditet III, som igjen plasserer sine midler i obligasjoner og sertifikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat. Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering til det norske pengemarkedet, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks avkastning mot). Nordea Likviditet er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 120 dager. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Nordea Likviditet 20

Nordea Likviditet 20 er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid inntil 1 år. Fondet kan dessuten investere i obligasjoner med flytende rente og løpetid på over 1 år. Gjennomsnittlig løpetid på fondets portefølje (fondets durasjon) er maksimalt 120 dager. Fondets korte gjennomsnittlige løpetid medfører at kurssvingninger som følge av renteendringer kan forventes å være små. Plasseringene i fondet tar utgangspunkt i de samme krav til utstedere av verdipapirer som stilles i Vergemålsloven og forskrift om plassering av umyndiges midler. Fondet investerer ikke i finansielle instrumenter som vekter høyere enn 20 % i kapitaldekningsregelverket.

Nordea Likviditet II

Verdipapirfondet Nordea Likviditet II er et rentefond som investerer i det norske pengemarkedet. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Likviditet III, som igjen plasserer sine midler i obligasjoner og sertifikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat. Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering mot det norske pengemarkedet, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks (det vi måler fondets avkastning mot). Nordea Likviditet II er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 120 dager. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Nordea Likviditet III

Verdipapirfondet Nordea Likviditet III er et rentefond som investerer i det norske pengemarkedet. Fondet plasserer sine midler i obligasjoner og sertifkikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat. Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering til det norske pengemarkedet, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks (det vi måler fondets avkastning mot). Nordea Likviditet III er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 120 dager. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Nordea Likviditet Pluss

Verdipapirfondet Nordea Likviditet Pluss er et rentefond som er tilpasset kapitaldekningsforskriften og kan kun investere i finansielle instrumenter med risikovekt inntil 20%, herunder stat, norske kommuner, senior bank/finans, samt bolig og eiendom (OMF). Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering mot den norske pengemarkedsrenten, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks (det vi måler avkastning mot). Fondet er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 120 dager, mens fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Nordea Pengemarked

Verdipapirfondet Nordea Pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i det norske pengemarkedet. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Likviditet III, som igjen plasserer sine midler i obligasjoner og sertifkikater innenfor bank/finans, industriselskaper, bolig og eiendom (OMF), kommuner og stat. Fondets overordnede målsetning er å gi eksponering til det norske pengemarkedet, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks (det vi måler fondets avkastning mot). Fondet er eksponert mot en bred portefølje av sertifikater og obligasjoner denominert i norske kroner. Disse kan ha både fast og flytende rente. Fondets renterisiko (durasjon) vil være inntil 120 dager, mens fondets vektede gjennomsnittlige løpetid vil være inntil 1,5 år.

Odin Pengemarked

Fondet investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun plassere i obligasjoner med risikovekt maksimum 20% ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 100% av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat, eller kommuner i EØS. Forvalteren velger en kombinasjon av pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner som forventes å gi best avkastning.

Pareto Likviditet

Pareto Likviditet investerer i verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner eller fylkeskommuner og finansinstitusjoner, herunder sertifikater utstedt av ovennevnte institusjoner.Fondet investerer i papirer utstedt eller garantert av den norske stat, kommuner eller finansinstitusjoner, herunder seniorlån og obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Pareto Obligasjon investerer i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment Grade). Pareto Obligasjon vekter 20 prosent ved beregning av egenkapitalkrav.

Pluss Likviditet

Fondet investerer kun i obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner,kredittforetak, bank og forsikringsselskap, samt bankinnskudd. Fondet har en lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Fondet investerer i verdipapirer med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.

Pluss Likviditet II

Fondet investerer kun i obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap, samt bankinnskudd. Fondet har en lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers egenkapitalkrav. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Dette innebærer at en endring i rentenivået på ett prosentpoeng kan medføre en endring i fondets kurs på inntil 0,5 %. Fondet investerer i verdipapirer med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.

Pluss Pengemarked

Fondet investerer kun i obligasjoner og sertifikater med kort løpetid, utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap, samt bankinnskudd. Fondet har en lav kredittrisiko, og gir 20 % vekting ved beregning av pensjonskassers
egenkapitalkrav. Porteføljens rentefølsomhet skal ikke overstige 0,5 år. Dette innebærer at en endring i rentenivået på ett prosentpoeng kan medføre en endring i fondets kurs på inntil 0,5 %. Fondet investerer i
verdipapirer med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, og kan kun investere i Investment Grade papirer i tråd med Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.

Skagen Høyrente

Skagen Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet, samt bankinnskudd. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid er mindre enn 1,5 år. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. Skagen Høyrente investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stater, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner, industri- og andre selskaper der kredittkvaliteten er minimum BBB-(investment grade), samt bankinnskudd. Målet er å oppnå en bedre avkastning enn tre måneders NIBOR over tid. Skagen Høyrente er et aktivt forvaltet fond

Storebrand Høyrente

Strategien er å investere i lånepapirer utstedt av den norske stat eller norske private selskaper. Fondet forsøker å skape meravkastning utover referanseindeksen, ved å påvirke den gjennomsnittlige løpetiden til fondet og ved å påta seg kredittrisiko. Fondet kan investere i verdipapirer som på investeringstidspunktet har en kredittkvalitet på BBB- eller høyere, noe som tilsvarer såkalt investment grade. Fondet har mulighet til å benytte derivater, slik som opsjoner eller kontrakter med utsatt oppgjør, dersom det er rimeligere eller mer effektivt for fondet. Fondet har ikke anledning til å investere i selskaper som bryter med Storebrands kriterier for bærekraftige investeringer

Storebrand Likviditet

Storebrand Likviditet har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremåneders statssertifikatrente, hovedsaklig ved å over- eller undervekte den gjennomsnittlige rentebindingeni fondet. I tillegg søkes meravkastning ved å investere i kredittpapirer. Fondet har en iversifisert portefølje hvor ingen enkeltposter (med unntak av de med statsgaranti) utgjør merenn 10% av fondet. Fondet kan kun investere i papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner og inansinstitusjoner, og har derfor lav kredittrisiko. Nøytralposisjon for fondet er en gjennomsnittlig rente-binding på tre måneder, men forvalter kan innenfor frihetsgrader på inntill seks måneders gjennomsnittlig rentebinding avvike fra dette for å søke å oppnå høyereavkastning. Ingen papirer kan ha en rentebinding over ett år.

Storebrand Rente+

Strategien er å tillate store frihetsgrader i søken etter verdistigning. Fondet gis muligheten til å variere rentebindingen mellom 0 og 1 år. I tillegg kan fondet gjøre utstrakt bruk av kredittinvesteringer. Fondet kan investere både i Norge og internasjonalt, men det vil primært være norske utstedere. Fondet har mulighet til å benytte derivater, slik som opsjoner eller kontrakter med utsatt oppgjør, dersom det er rimeligere eller mer effektivt for fondet. Fondet har ikke anledning til å investere i selskaper som bryter med Storebrands kriterier for bærekraftige investeringer.