Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er fondene som kan sies å satse ekstra på å forbedre miljøet ved sine investeringer.

Det er mange grader av hvor miljøvennlig fondet er. Noen fond vil bare utelukke de som anses som mest miljøuvennlig. Andre satser spesielt på selskaper som arbeider med løsninger som kan bedre klimaet.

Det er mange fond som utelukker en del selskaper for investeringer. Men de fondene gjør ikke spesielt mye for miljøet.

Fond som aktivt investerer i selskaper som arbeider med løsninger på forskjellige typer miljøproblemer kan vi definere som miljøfond.

Det er mange fond som er såkalte ESG-fond (ansvarlige investeringer). Det betyr at fondet i sine investeringer tar hensyn til miljø, bærekraftighet, og hvor god eierstyringen er. Men det er ikke dermed sagt at disse fondene gjør en spesiell innsats for miljøet.

Fond med miljøprofil fra norske fondsleverandører

Det er ikke så mange fond som kan defineres som miljøfond. Dette er fondene vi har definert som miljøfond

Fond M.innsk. Sparebelop Forvaltning
Delphi Green Trends A 100 100 1,50
DNB Barnefond A 100 100 0,40
DNB Global Lavkarbon A 100 100 0,61
DNB Grønt Norden A 100 100 1,21
DNB Klima Indeks N 100 100 0,51
DNB Miljøinvest A 100 100 1,21
Fondsfinans Fornybar Energi 10 000 1000 1,00
Handelsbanken Bærekraftig Energi 1 000 300 1,50
Nordea Global Climate and Social Impact Fund 100 100 1,85
Nordea Klima & Miljø 100 100 1,79
Storebrand Fornybar Energi 100 100 0,75
Storebrand Global Solutions A 100 100 0,75

Andre miljøfond

Nordnet tilbyr noen fond som er definert som miljøfond fra utenlandske leverandører

Fond M.innsk. Sparebelop Forvaltning
BGF Circular Economy A2 100 100 1,35
BNP Paribas Climate Impact Cl C 100 100 1,88
CB Save Earth Fund RC 100 100 1,23
Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc 100 100 1,27
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc USD 100 100 1,39
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR 100 100 1,55

Morningstar har også to kategorier for miljøvennlige fond. De inneholder både norske og utenlandske leverandører:

Morningstar - Bransjefond, alternativ energi

Morningstar - Bransjefond, økologi

Strategiene til miljøfondene fra norske fondsleverandører

Dette er investeringsstrategiene som hvert enkelt miljøfond oppgir. Det gir i hvert fall en indikasjon på hvor mye som satses på miljøvennlige løsninger.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG D

Fondet er et nordisk aksjefond som investerer i bærekraftige aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater og fondsandeler. Fondet skal investere minst 75 prosent av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltagelse i andre UCITS fond. F

Delphi Green Trends A

Delphi Green Trends er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fremvoksende markeder. Porteføljen består normalt av 30-45 store, mellomstore og små selskaper, som skal ha grønne inntekter knyttet opp mot temaer som: fornybar energi, sirkulær økonomi, grønne bygninger og infrastruktur, grønn mobilitet eller bærekraftige økosystemer og jordbruk. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer, samt tilleggskriterier utover dette. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse.

DNB Barnefond A

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel hovedsakelig investeres i DNB Global Lavkarbon. Fondet investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp.DNB Barnefond har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. Investering i DNB Barnefond gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

DNB Global Lavkarbon 

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

DNB Grønt Norden A

Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Fondets skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Selskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DNB Klima Indeks N

Fondet investerer i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimautslipp, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en internasjonal aksjeindeks for lavutslippsselskaper som er tilpasset målene i Parisavtalen, dvs. en aksjeindeks klassifisert som «EU Paris-aligned Benchmark».

DNB Miljøinvest 

Fondet vil primært investere i utenlandske og norske selskaper som benytter ny teknologi for å generere og bruke renere energi, øke effektiviteten og fremme veksten av fornybar energi. Dette kan inkludere selskaper som reduserer utslipp av klimagasser i forhold til tradisjonell bruk av fossilt brensel eller øke effektiviteten i produksjon distribusjon. Også andre investeringsalternativer som anses å forbedre miljøet vil bli vurdert. Størstedelen av investeringene vil normalt være i selskaper som er eksponert mot vind, sol, bilmasse/biofuel, vannkraft, jordvarme eller andre relevante fornybare energier. I tillegg vil fondet investere i selskaper med ny teknologi innenfor energieffektivisering, produksjon, distribusjon og lagring av energi. Hydrogen og brenselceller og serviceaktiviteter i forbindelse med energi er også sektorer som fondet normalt vil være invester i. Etter hvert som nye teknologier blir utviklet vil fondet også vurdere disse alternativene. Fondet investerer ikke i våpenprodusenter, tobakksprodusenter eller oljeselskaper.

Fondsfinans Fornybar Energi

Fondsfinans Fornybar Energi er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester i fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport. Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning, gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av aksjer i selskaper som arbeider innenfor fornybar energi sektoren over hele verden

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet er et global aksjefond med mål om å foreta investeringer i selskaper med produkter og tjenester som bidrar til oppnåelse av de globale målene for bærekraftig utvikling (definert i Agenda 2030) generelt, og spesielt mål 7: Rimelig og ren energi for alle og mål 13: Stoppe klimaendringene.
Fondets mål vil nås gjennom investeringer i selskaper som utvikler eller bruker teknologi og metoder for å sikre tilgang til bærekraftig energi for alle eller for å begrense global oppvarming ved å direkte eller indirekte begrenser utslipp av karbon og andre klimagasser, inkludert selskaper som bidrar positivt til energieffektivitet gjennom bruk av alternative energikilder og miljøteknologi.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell
gambling og pornografi. Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi.

Nordea Global Climate and Social Impact Fund

Fondet har som mål å gi andelseierne investeringsvekst på lang sikt og
skape en positiv effekt på miljø og sosiale spørsmål. I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer investeringsteamet på selskaper som utvikler klima- og miljøvennlige løsninger, som for eksempel fornybar energi og ressurseffektivitet, eller sosiale løsninger gjennom sine produkter eller tjenester, og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 25 % av sum eiendeler, i Kina A-aksjer.
Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Klima & Miljø

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer investeringsteamet på selskaper som utvikler klima- og miljøvennlige løsninger, som for eksempel fornybar energi og ressurseffektivitet, og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Storebrand Fornybar Energi

torebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.

Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder