Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange aksjefond som går inn under ansvarlige investeringer, bærekraftighet, etisk, miljø, eller andre ESG-faktorer. Her er en oversikt over dem.

De fleste fondsforvalterne har visse ansvarlige retningslinjer for forvaltning av fondene. I oversikten over hvilke fond som har en eller annen form for ansvarlighet er det fond som går lenger i ansvarlig retning som er tatt med.

Her kan du lese mer om ansvarlige investeringer, og hvordan de enkelte fondsforvalterne tar hensyn til dette.

Fondene kan bruke to hovedmåter for å gjøre ansvarlige investeringer. Det enkleste er å kutte ut visse sektorer som selskaper som driver innen våpen, alkohol, tobakk, pornografi ol. Det kan også kuttes enkeltselskaper. Da er listen over utelukkede selskaper fra Oljefondet grei å ha ved simpelthen å følge denne listen.

En mer aktiv variant er å vurdere selskaper ut fra ESG-faktorer og prøve å plukke ut de beste, gjerne etter en score hvert enkelt selskap har.

Se også:

Aksjefond som kan defineres som miljøfond

Svanemerkede fond

Disse ansvarlige fondene finnes i dag

 I oversikten finner du minsteinnskuddet, årlig forvaltningskostnad, og et stikkord om hva som gjør fondet ekstra ansvarlig.

Under stikkordene finnes disse variantene:

  • ESG-retningslinjer: Fondet følger visse ESG-retningslinjer
  • ESG-rangering: Fondet vurderer alle aktuelle selskap etter ESG-retningslinjer, og investerer i dem som er på et vist nivå
  • Miljø: Følger visse miljø-retningslinjer
  • Bærekraftig energi: Incester i selskaper innen bærekraftig energi
  • Fossilfritt: Kutter selskaper innen olje- gassbransjen
  • Likestilling: Minst 40 prosent kvinner i styret

Strategien til hvert enkelt fond finner du under denne oversikten.

Fondsnavn Minste-innskudd Forvaltning Stikkord
Danske Invest Sicav SRI Global 500 0,53 ESG-retningslinjer
DNB Global Lavkarbon 100 0,60 Miljø
DNB Grønt Norden A 100 1,40 Miljø
DNB Miljøinvest A 100 1,50 Miljø
Handelsbanken Bærekraftig Energi 1 000 1,50 Bærekraftig energi
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 3 000 0,18 ESG-rangert
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II 3 000 0,23 ESG-rangert
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar 3 000 0,18 ESG-rangert
Nordea Asia Stars 100 1,60 ESG-rangert
Nordea Emerging Stars 100 1,82 ESG-retningslinjer
Nordea Global Stars 100 1,83 ESG-retningslinjer
Nordea Innovation Stars 100 1,40 ESG-retningslinjer
Nordea Klima & Miljø 100 1,83 Miljø
Nordea Nordic Stars 100 1,50 ESG-retningslinjer
Nordea Norwegian Stars A 100 1,50 ESG-retningslinjer
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 ESG-retningslinjer
Pluss Utland Etisk 50 000 1,20 ESG-retningslinjer
SEB Etisk Global Index 100 0,46 Miljø
Storebrand Fremtidens Byer 100 0,75 Miljømessig byutvikling
Storebrand Global ESG A 100 0,40 ESG-rangert
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 Fossilfritt
Storebrand Global Solutions A 100 0,75 Miljø og etisk
Storebrand Likestilling 100 0,75 Likestilling
Storebrand Norge Fossilfri A 100 1,50 Miljø

Guide til aksjefond

Fondenes investeringsstrategier

Dette er investeringsstrategiene i fondene du ser ovenfor:

Danske Invest Sicav SRI Global

Danske Fonder SRI (Social Responsible Investments) Global er et indeksfond med etisk plasseringssikring. Fondet plasserer i aksjer, som etter etiske restriksjoner, inngår i MCSI World, eller i fondspapir, som er relatert til disse aksjene. Fondet kan også plassere en hvis andel i derivatsinstrument for å effektivisere forvaltningen.
Hver respektive aksjes andel i fondet skal tilsvares av aksjens prosentandel av MSCI World. Plasseringsbestemmelsene for investeringsfondene og de etiske restriksjonene må dog ikke settes til side.
De etiske restriksjonene begrunnes i internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeid, miljø, bestikkelse, korrupsjon og våpen. I tillegg utelukkes bedrifter med virksomhet innen våpen, alkohol, tobakk og pornografi.

DNB Barnefond

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel hovedsakelig investeres i DNB Global Lavkarbon. Fondet investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp.DNB Barnefond har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. Investering i DNB Barnefond gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

DNB Global Lavkarbon A

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

DNB Grønt Norden A

Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Fondets skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Seleskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DNB Miljøinvest A

Fondet vil primært investere i utenlandske og norske selskaper som benytter ny teknologi for å generere og bruke renere energi, øke effektiviteten og fremme veksten av fornybar energi. Dette kan inkludere selskaper som reduserer utslipp av klimagasser i forhold til tradisjonell bruk av fossilt brensel eller øke effektiviteten i produksjon distribusjon. Også andre investeringsalternativer som anses å forbedre miljøet vil bli vurdert. Størstedelen av investeringene vil normalt være i selskaper som er eksponert mot vind, sol, bilmasse/biofuel, vannkraft, jordvarme eller andre relevante fornybare energier. I tillegg vil fondet investere i selskaper med ny teknologi innenfor energieffektivisering, produksjon, distribusjon og lagring av energi. Hydrogen og brenselceller og serviceaktiviteter i forbindelse med energi er også sektorer som fondet normalt vil være invester i. Etter hvert som nye teknologier blir utviklet vil fondet også vurdere disse alternativene. Fondet investerer ikke i våpenprodusenter, tobakksprodusenter eller oljeselskaper.

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden, som utvikler eller benytter teknologi og metoder med formål å begrense den globale oppvarmingen gjennom å direkte eller indirekte begrense utslippet av karbon og andre klimagasser, samt selskaper som positivt kan bidra til mer effektiv energiutnyttelse bl.a. gjennom alternative energikilder eller miljøteknikker. Internasjonale normer og retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eieransvar vektlegges i fondets investeringsstrategi. Fondet søker selskaper med en restriktiv holdning til fossilt brensel og det har kriterier for selskapene når det gjelder virksomhet innenfor områdene/bransjene våpen, tobakk, alkohol, spill og pornografi.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. Fondet er valutasikret til norske kroner.

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

Nordea Asia Stars

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, for eksempel omsettelige sertifikater, i selskaper hjemmehørende i Asia, eksklusiv Japan, samt i selskaper for hvilke Asia er et sentralt markedsområde. Valget av aksjer er basert på en kombinasjon av økonomiske faktorer og analyse av hvordan selskapene kontrollerer og håndterer sine risikoer og muligheter i forhold til ESG-saker, dvs. miljømessig og sosiale bærekraft og god eierstyring og selskapsledelse. Kun de selskapene som håndterer potensielle ESG-risikoer på en proaktiv og strukturert måte, og er interessante fra et finansielt perspektiv, blir relevante for fondet å investere i. I fondets investeringsvirksomhet er det sterkt fokus på selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger. Fondet har til hensikt å optimalisere utvalget av selskaper som er representert i porteføljen og å ekskludere selskaper med mindre ansvarlig og bærekraftig driftsmodell fra fondets investeringsunivers.

Nordea Emerging Stars

Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene. Selskapene skal ha en forretningsmodell som involverer de overnevnte grunnprinsippene for bærekraftig utvikling.

Nordea Global Stars

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger investeringsteamet selskaper med spesielt fokus på deres evne til å etterleve internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og som tilbyr førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Nordea Innovation Stars

Fondet investerer hovedsakelig i nordiske aksjer så vel som aksjerelaterte verdipapirer og derivatinstrumenter. Fondet investerer i selskaper som anses å ha evnen til å drive innovasjoner og dra nytte av
dem, og av de strukturelle veksttrendene som gir betydelige markedsmuligheter på lang sikt Valget av aksjer er basert på en kombinasjon av økonomiske faktorer og analyse av hvordan selskapene kontrollerer og håndterer sine risikoer og muligheter i forhold til ESG-saker, dvs. miljømessig og sosiale bærekraft og god eierstyring og selskapsledelse. Kun de selskapene som håndterer potensielle ESG-risikoer på en proaktiv og strukturert måte, og er interessante fra et finansielt perspektiv, blir relevante for fondet å investere i. I fondets investeringsvirksomhet er det et sterkt fokus på selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger. Fondet har til hensikt å optimalisere utvalget av selskaper som er representert i porteføljen og å ekskludere selskaper med mindre ansvarlig og bærekraftig driftsmodell fra fondets investeringsunivers.
Minst 90 % av fondets midler er plassert på aksjemarkedet. Fondets nettomidler kan også investeres i kinesiske A-aksjer via programmet Stock Connect.

Nordea Klima & Miljø

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje fokuserer investeringsteamet på selskaper som utvikler klima- og miljøvennlige løsninger, som for eksempel fornybar energi og ressurseffektivitet, og som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper over hele verden. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen

Nordea Nordic Stars

Fondet investerer i nordiske aksjer og vil bestå av opp til 50 aksjer. Det vil være en blanding av små, middelstore og store selskaper. Fondet forvaltes ut i fra en grunnleggende aksjeprosess, utviklet av et team av erfarne analytikere og porteføljeforvaltere i Nordea.
Fondet er en del av Nordeas Star konsept, som betyr sterk fokus på selskapenes miljømessige og sosiale forhold, samt styresett. Nordeas RII team gjør analysen av selskapene og har en nær kontakt til porteføljeforvalterne.

Nordea Norwegian Stars A

Fondet er et aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer av norske selskaper (hjemmehørende eller notert i Norge). Valget av aksjer er basert på en kombinasjon av økonomiske faktorer og analyse av hvordan selskapene kontrollerer og håndterer sine risikoer og muligheter i forhold til ESG-saker, dvs. miljømessig og sosiale bærekraft og god eierstyring og selskapsledelse. Kun de selskapene som håndterer potensielle ESG-risikoer på en proaktiv og strukturert måte, og er interessante fra et finansielt perspektiv, blir relevante for fondet å investere i. I fondets investeringsvirksomhet er det spesielt lagt vekt på norske selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger. Fondet har til hensikt å optimalisere utvalget av selskaper som er representert i porteføljen og å ekskludere selskaper med mindre ansvarlig og bærekraftig driftsmodell fra fondets investeringsunivers.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Fondets sitt formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Fondet skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

Pluss Utland Etisk

Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.
Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, samt krigsmateriell. Fondet unnlater også å investere i selskaper som er utelukket fra investeringer av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet), som vurderes å være benchmark for etiske investeringer i Norge.
Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm, som har fokus på selskapenes holdninger til corporate governance, miljømessige og sosiale forhold.
PLUSS Utland Etisk er et veldiversifisert globalt aksjefond. Fondet har MSCI World indeks i NOK som benchmark (referanseindeks), og investeringene har en god spredning mellom bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

SEB Etisk Global Index

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi, direkte eller indirekte bidrar til et bedre miljø. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter.

Storebrand Fremtidens Byer

Porteføljen til Fremtidens byer inneholder selskaper som har sin primærvirksomhet innenfor transport, bygg, avfallshåndtering, vannforvaltning, byplanlegging, og datahåndtering- og tilkobling. Med dette investeringsalternativet investerer du bredt i selskapene som spiller en viktig rolle for å bygge infrastrukturen som trengs for gode, robuste byer som takler utfordringene urbanisering fører med seg. Fremtidens Byer passer for deg som er interessert i å investere i selskaper som løser utfordringene knyttet til urbanisering. Porteføljen har hovedvekt i Nord Amerika og Europa og er spredt på tvers av flere bransjer.

Storebrand Global ESG A

Storebrand Global ESG er et indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Fondet investerer mer i selskaper som får en høy score i vår bærekraftsrating, og investerer mindre i selskaper som får lavere score. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet. Fondet følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer som, blant annet, innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klase– og atomvåpen), tobakk og selskaper som skårer lavt på bærekraft. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Storebrand Global ESG Pluss A

Storebrand Global ESG Pluss er et fossilfritt og indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet.Fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder.

Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder

Storebrand Likestilling

Porteføljen til Likestilling inneholder internasjonale selskaper på tvers av mange bransjer. Fellesnevneren til disse selskapene er at de har et styre med mer enn 40% kvinneandel. Med dette alternativet investerer du bredt i selskapene som er blant verdens beste på likestilling. Likestilling passer for deg som er interessert i å investere i selskapene som fremmer likestilling på arbeidsplassen. Porteføljen investeres bredt på tvers av ulike bransjer, med tyngde i Europa og Nord Amerika.

Storebrand Norge Fossilfri A

Storebrand Norge Fossilfri (tidligere Storebrand Norge Pluss) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning i forhold til referanseindeksen, hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er tilnærmet stilnøytralt og inneholder normalt 40-55 selskaper, men utelukker investeringer i energisektoren. Fondet avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon