Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette sier de forskjellige fondsselskapene om hvordan de gjør ansvarlige investeringer.

I de forskjellige forvalterne av aksjefond kan man si at det er to nivåer av ansvarlige investeringer:

  • Det første er retningslinjer som fondsforvalteren følger for alle fondene.
  • Det andre nivået er når det lages fond med en spesiell investeringsstrategi som ligger innenfor begrepet ansvarlige investeringer.

Hva de forskjellige forvalterne skriver om ansvarlige investeringer kan du lese lenger ned.

Det er mange begreper som går over i hverandre på det som ligger innenfor ansvarlige investeringer. Her møter du uttrykk som ikke har en entydig definisjon

Uttrykket ansvarlige investeringer tilsvares av det internasjonale ESG (Environmental, Social and corporate Governance). ESG handler om å ta hensyn til miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring i en investeringsbeslutning.

miljø kan det være hvordan selskapet har innvirkning på miljøet rundt, og hvilke klimaeffekter selskaper produserer. Dette kan være avfallshåndtering, co2-utslipp, energieffektivitet, vann & luftforurensing ol.

Innen sosiale forhold dreier det seg om hvordan selskapet tar ansvar mht ansattes rettigheter, ansattes arbeidsforhold, opplæring og utvikling av ansatte, forhold til lokalsamfunnet rundt seg, kundens personvern, produktsikkerhet ol.

Innen eierstyring handler det om aktiv eierskap spesielt i form av å dytte selskapet i en mer ansvarlig retning, arbeid mot korrupsjon, aksjonærrettigheter, tilsyn og internkontroll, god selskapsledelse, lederlønninger ol.

Andre uttrykk:

SRI (Social Responsible Investments): Samfunnsansvarlige investeringer. Dette kan bety at det investeres i selskaper som driver bærekraftig, fornybar, driver sosialt rettferdig. Ekskluderer gjerne våpenhandel, tobakk, gambling.

Etisk: Et fond med etisk investeringsprofil er et fond som bruker utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger. Dette betyr at selskaper som er involvert i våpenhandel, tobakk, barnearbeid ol ikke kan investeres i. Dette ligner på det internasjonale uttrrykket SRI.

Bærekraftig: Det er et vidt begrep, men som det ikke er noen entydig definisjon på. Ofte betyr det at det investeres mer eller alt i selskaper som driver innen fornybarhet, og kutter selskaper som driver innen ikke bærekraftige bransjer som olje og gass.

Miljø: Betyr som oftest at selskaper innen "skitne" bransjer kuttes, eller at det investeres særskilt eller med overvekt i selskaper som er definert innen miljøområdet.

Negativ screening: En gjennomgang for å kutte selskaper ut fra visse kriterier. For eksempel at de har en større andel kullproduksjon som er over 5 prosent av den totale omsetningen.

Positiv screening: En gjennomgang som tar sikte på å finne de beste selskapene ut fra visse kriterier. For eksempel at disse selskapene har bedre ESG-score enn andre.

Her kan du se hvilke fond som tilbys som kan hevdes ligger innenfor ansvarlig investeringer.

Svanemerkede fond

For å bli godkjent som et svanemerket fond krever det at fondet skal bruke kapitalen og eierskapet til å påvirke selskapene som fondet investerer i til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

Dette kjennetegner et svanemerket fond:

  • Fondet kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
  • Fondet skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
  • Fondet skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
  • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og jobber med å påvirke selskapene i porteføljen.

For at fondet skal kunne bli godkjent, må det inneholde selskap som aktivt arbeider med bærekraft. For et svanemerket fond innebærer dette at:

  • 90 prosent av fondets direkte innehav skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).
  • Minst 50 prosent av fondets innehav skal være investeringer i selskaper som har fått en høy score på ESG.
  • Investeringer i grønne bransjer premieres, for eksempel fornybar energi, vannrensing etc.

Les mer om svanemerkede fond

Organisasjoner som har betydning for ansvarlige investeringer

Det er en rekke organisasjoner som har betydning for ansvarlige investeringer. Her er de viktigste av dem.

Statens Pensjonsfond Utland

Oljefondet har retningslinjer for observasjon og utelukkelse for fondet. Mange fondsforvaltere følger disse retningslinjene.

Pensjonsfondet har et eget etikkråd som gir råd til banken om observasjon og utelukkelse av selskaper i fondets portefølje.

Kriterier for produktbasert observasjon og utelukkelse av selskaper

Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

a) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

b) produserer tobakk

c) selger våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for statsobligasjonsunntak omtalt i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-1 andre ledd bokstav c.

(2) Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull.

(3) I vurderingen etter annet ledd skal det i tillegg til selskapets nåværende inntekts- eller virksomhetsandel fra termisk kull legges vekt på framoverskuende vurderinger, herunder eventuelle planer som vil redusere inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til termisk kull og/eller øke inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til fornybare energikilder.

Kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper

Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid

b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

c) alvorlig miljøskade

d) handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser

e) grov korrupsjon

f) andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Norsif

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Medlemskapet forplikter ikke medlemmer til å ha bestemte holdninger om ansvarlige og bærekraftige investeringer.

De aller fleste norske fondsforvalterne er medlemmer her.

Les mer om Norsif.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Dette er et FN-støttet initiativ som arbeider for at investorer skal forstå betydningen av ESG-faktorer på investeringer. Initiativets medlemmer (kapitaleiere, kapitalforvaltere og tjenestetilbydere til disse) oppfordres til å etterleve de seks prinsippene:

Prinsipp 1: Vi vil inkludere ESG-spørsmål i investeringsanalyse og beslutningsprosesser.
Prinsipp 2: Vi vil være aktive eiere og innlemme ESG-spørsmål i eierpolitikk og praksis.
Prinsipp 3: Vi vil søke passende opplysninger om ESG-spørsmål fra enhetene vi investerer i.
Prinsipp 4: Vi vil fremme aksept og implementering av prinsippene i investeringsbransjen.
Prinsipp 5: Vi vil jobbe sammen for å forbedre vår effektivitet i implementeringen av prinsippene.
Prinsipp 6: Vi rapporterer hver om våre aktiviteter og utvikler oss mot implementering av prinsippene.

Mange fondsforvaltere har underskrevet denne erklæringen.

Les mer på på www.unpri.org.

FNs Global Compacts ti prinsipper

Et FN-initiativ for samarbeid med næringslivet om bærekraftig utvikling.

1. Støtte og respektere beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter

2. Kontrollere at selskapet ikke er medskyldig i brudd på menneskerettigheter

3. Anerkjenne organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger

4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid

5. Avskaffe barnearbeid

6. Fjerne diskriminering av arbeidstakere med hensyn til sysselsetting og arbeid

7. Støtte en "føre var"-tilnærming til miljøutfordringer

8. Ta initiativer for å fremme større miljøansvar

9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

10. Bekjempe alle former for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser

Les mer om på Unglobalimpact.org.

Fondsforvalternes omtale av ansvarlige investeringer

Hvor konkrete de forskjellige fondsforvalterne er i sin egen omtale varierer sterkt. Noen omtaler det ikke i de hele tatt.

Her kan du se hvilke fond som tilbys som kan hevdes ligger innenfor ansvarlig investeringer.

Her har vi tatt med utdrag fra de forskjellige fondsselskapene som består av de mest konkrete innholdet. I utdragene er det lagt spesiell vekt på hvilke typer selskaper som blir ekskludert.

Nederst i selskapsomtalen er det en lenke som du kan følge hvis du vil lese den fulle omtalen fra fondsforvalteren.

[nested_blocks]