Dette sier de forskjellige fondsselskapene om hvordan de gjør ansvarlige investeringer.

I de forskjellige forvalterne av aksjefond kan man si at det er to nivåer av ansvarlige investeringer:

 • Det første er retningslinjer som fondsforvalteren følger for alle fondene.
 • Det andre nivået er når det lages fond med en spesiell investeringsstrategi som ligger innenfor begrepet ansvarlige investeringer.

Hva de forskjellige forvalterne skriver om ansvarlige investeringer kan du lese lenger ned.

Det er mange begreper som går over i hverandre på det som ligger innenfor ansvarlige investeringer. Her møter du uttrykk som ikke har en entydig definisjon

Uttrykket ansvarlige investeringer tilsvares av det internasjonale ESG (Environmental, Social and corporate Governance). ESG handler om å ta hensyn til miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring i en investeringsbeslutning.

miljø kan det være hvordan selskapet har innvirkning på miljøet rundt, og hvilke klimaeffekter selskaper produserer. Dette kan være avfallshåndtering, co2-utslipp, energieffektivitet, vann & luftforurensing ol.

Innen sosiale forhold dreier det seg om hvordan selskapet tar ansvar mht ansattes rettigheter, ansattes arbeidsforhold, opplæring og utvikling av ansatte, forhold til lokalsamfunnet rundt seg, kundens personvern, produktsikkerhet ol.

Innen eierstyring handler det om aktiv eierskap spesielt i form av å dytte selskapet i en mer ansvarlig retning, arbeid mot korrupsjon, aksjonærrettigheter, tilsyn og internkontroll, god selskapsledelse, lederlønninger ol.

Andre uttrykk:

SRI (Social Responsible Investments): Samfunnsansvarlige investeringer. Dette kan bety at det investeres i selskaper som driver bærekraftig, fornybar, driver sosialt rettferdig. Ekskluderer gjerne våpenhandel, tobakk, gambling.

Etisk: Et fond med etisk investeringsprofil er et fond som bruker utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger. Dette betyr at selskaper som er involvert i våpenhandel, tobakk, barnearbeid ol ikke kan investeres i. Dette ligner på det internasjonale uttrrykket SRI.

Bærekraftig: Det er et vidt begrep, men som det ikke er noen entydig definisjon på. Ofte betyr det at det investeres mer eller alt i selskaper som driver innen fornybarhet, og kutter selskaper som driver innen ikke bærekraftige bransjer som olje og gass.

Miljø: Betyr som oftest at selskaper innen "skitne" bransjer kuttes, eller at det investeres særskilt eller med overvekt i selskaper som er definert innen miljøområdet.

Negativ screening: En gjennomgang for å kutte selskaper ut fra visse kriterier. For eksempel at de har en større andel kullproduksjon som er over 5 prosent av den totale omsetningen.

Positiv screening: En gjennomgang som tar sikte på å finne de beste selskapene ut fra visse kriterier. For eksempel at disse selskapene har bedre ESG-score enn andre.

Her kan du se hvilke fond som tilbys som kan hevdes ligger innenfor ansvarlig investeringer.

Svanemerkede fond

For å bli godkjent som et svanemerket fond krever det at fondet skal bruke kapitalen og eierskapet til å påvirke selskapene som fondet investerer i til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

Dette kjennetegner et svanemerket fond:

 • Fondet kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
 • Fondet skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
 • Fondet skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
 • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og jobber med å påvirke selskapene i porteføljen.

For at fondet skal kunne bli godkjent, må det inneholde selskap som aktivt arbeider med bærekraft. For et svanemerket fond innebærer dette at:

 • 90 prosent av fondets direkte innehav skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).
 • Minst 50 prosent av fondets innehav skal være investeringer i selskaper som har fått en høy score på ESG.
 • Investeringer i grønne bransjer premieres, for eksempel fornybar energi, vannrensing etc.

Les mer om svanemerkede fond

Organisasjoner som har betydning for ansvarlige investeringer

Det er en rekke organisasjoner som har betydning for ansvarlige investeringer. Her er de viktigste av dem.

Statens Pensjonsfond Utland

Oljefondet har retningslinjer for observasjon og utelukkelse for fondet. Mange fondsforvaltere følger disse retningslinjene.

Pensjonsfondet har et eget etikkråd som gir råd til banken om observasjon og utelukkelse av selskaper i fondets portefølje.

Kriterier for produktbasert observasjon og utelukkelse av selskaper

Fondet skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

a) produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

b) produserer tobakk

c) selger våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for statsobligasjonsunntak omtalt i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-1 andre ledd bokstav c.

(2) Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull.

(3) I vurderingen etter annet ledd skal det i tillegg til selskapets nåværende inntekts- eller virksomhetsandel fra termisk kull legges vekt på framoverskuende vurderinger, herunder eventuelle planer som vil redusere inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til termisk kull og/eller øke inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til fornybare energikilder.

Kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper

Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid

b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

c) alvorlig miljøskade

d) handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser

e) grov korrupsjon

f) andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Norsif

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Medlemskapet forplikter ikke medlemmer til å ha bestemte holdninger om ansvarlige og bærekraftige investeringer.

De aller fleste norske fondsforvalterne er medlemmer her.

Les mer om Norsif.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Dette er et FN-støttet initiativ som arbeider for at investorer skal forstå betydningen av ESG-faktorer på investeringer. Initiativets medlemmer (kapitaleiere, kapitalforvaltere og tjenestetilbydere til disse) oppfordres til å etterleve de seks prinsippene:

Prinsipp 1: Vi vil inkludere ESG-spørsmål i investeringsanalyse og beslutningsprosesser.
Prinsipp 2: Vi vil være aktive eiere og innlemme ESG-spørsmål i eierpolitikk og praksis.
Prinsipp 3: Vi vil søke passende opplysninger om ESG-spørsmål fra enhetene vi investerer i.
Prinsipp 4: Vi vil fremme aksept og implementering av prinsippene i investeringsbransjen.
Prinsipp 5: Vi vil jobbe sammen for å forbedre vår effektivitet i implementeringen av prinsippene.
Prinsipp 6: Vi rapporterer hver om våre aktiviteter og utvikler oss mot implementering av prinsippene.

Mange fondsforvaltere har underskrevet denne erklæringen.

Les mer på på www.unpri.org.

FNs Global Compacts ti prinsipper

Et FN-initiativ for samarbeid med næringslivet om bærekraftig utvikling.

1. Støtte og respektere beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter

2. Kontrollere at selskapet ikke er medskyldig i brudd på menneskerettigheter

3. Anerkjenne organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger

4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid

5. Avskaffe barnearbeid

6. Fjerne diskriminering av arbeidstakere med hensyn til sysselsetting og arbeid

7. Støtte en "føre var"-tilnærming til miljøutfordringer

8. Ta initiativer for å fremme større miljøansvar

9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

10. Bekjempe alle former for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser

Les mer om på Unglobalimpact.org.

Fondsforvalternes omtale av ansvarlige investeringer

Hvor konkrete de forskjellige fondsforvalterne er i sin egen omtale varierer sterkt. Noen omtaler det ikke i de hele tatt.

Her kan du se hvilke fond som tilbys som kan hevdes ligger innenfor ansvarlig investeringer.

Her har vi tatt med utdrag fra de forskjellige fondsselskapene som består av de mest konkrete innholdet. I utdragene er det lagt spesiell vekt på hvilke typer selskaper som blir ekskludert.

Nederst i selskapsomtalen er det en lenke som du kan følge hvis du vil lese den fulle omtalen fra fondsforvalteren.

Alfred Berg Kapitalforvaltning

På hvert enkelt fond oppgir Alfred Berg en ESG-score, og karbonavtrykk.

Dette skriver Alfred Berg om sine etiske investeringskriterier:

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet.

Analysen av selskapets sosiale og miljømessige standard tar særskilt hensyn til følgende kriterier og har til hensikt å avstå fra investeringer i selskap som i virksomheten:

 • Tillater skadelige former av barnearbeid. Med skadelige former av barnearbeid menes arbeid som gjør inngrep på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barns fysiske, psykiske eller sosiale utvikling.
 • Tillater tvangsarbeid.
 • Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion.
 • Bevisst diskriminerer ansatte som vil organisere seg i en fagforening.
 • Tillater urimelige arbeidsvilkår. Dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs Konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs Konvensjon om minimumslønn og ILOs Konvensjon om arbeidstid.
 • Bevisst bryter mot sentrale internasjonale avtaler på miljøområdet.
 • Bekjempelse av korrupsjon

Bransjekriterier innebærer at fondet avstår fra investeringer i selskap hvor selskapets hovedsakelige virksomhet utgjør:

 • Alkoholindustri
 • Tobakksindustri
 • Våpenindustri av kontroversielle våpen
 • Pornografi

For å avgjøre hva som skal betraktes som selskapets hovedsakelige virksomhet, har Alfred Berg satt en grense som innebærer at minst 95% av selskapets omsetning skal komme fra selskapets virksomhet som ikke refererer seg til noen av områdene tobakk, våpen eller alkohol.

Les mer: Alfred Berg Samfunnsansvar

Arctic Asset Manager

Det oppgis ingen ESG-infromasjon på de enkelte fondene. 

Dette skriver Artic om ansvarlige investeringer:

Vi tror at god avkastning over tid er avhengig av å investere ansvarlig. Selskaper med sterk og/eller forbedret historikk på miljø, eierstyring og samfunnsansvar er etter vårt syn mer sannsynlig å gi meravkastning til investorer over tid.

Vi analyserer derfor ESG -spørsmål, og integrerer bærekraft i investeringsprosessen. Videre er analysen av selskapets ESG -faktorer en sentral del av vår risikoanalyse.

Arctic Asset Management foretar negativ screening gjennom ekskluderingslisten til Statens pensjonsfond utland (NBIM). Verdipapirer ekskludert av NBIM er ekskludert fra vårt investeringsunivers.

ESG er integrert i porteføljeforvalternes grunnleggende, bottom-up-investeringsprosess gjennom et scorecard. Dette sikrer at sterk styring, en gunstig miljøprofil og sosialt ansvar belønnes i våre investeringsbeslutninger, og omvendt.

Vi har signert FN PRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. De seks prinsippene forplikter oss til å inkludere ESG i vår investeringsanalyse, være aktive eiere, søke ESG -avsløringer, fremme aksept av FN -prinsippene, arbeide for å forbedre vår effektivitet i implementering, og rapportere om våre aktiviteter.

Arctic Asset Management er medlem av Norsif, det norske finansnæringsforumet for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Les mer: Guidelines for Responsible Investments

C Worldwide Asset Managment

Det oppgis ingen ESG-infromasjon på de enkelte fondene.

Dette skriver C Worldwide om ansvarlige investeringer:

Som en aktiv forvalter foretrekker vi proaktivt engasjement fremfor ekskludering. Vårt mål er å ha en løpende dialog med selskapene vi investerer i.

Integrering av miljø (Environment), samfunnsansvar (Social) og eierstyring (Governance) - ESG - i våre investeringsbeslutninger er en essensiell del av vår fundamentale analyseprosess. Vi vurderer hva som er vesentlig for alle aksjonærer på lang sikt, ikke bare de neste kvartalene eller neste årene. Gjennom dialog med selskapene om bærekraftig forvaltning medvirker vi til at selskapene tilpasser seg endringer i omgivelsene. Etter 30 års erfaring er det utvilsomt aksjonærene som først drar fordel av en mer langsiktig horisont.

Våre kjerneverdier:

 1. ESG er bærekraft. Selv om interessen rundt begrepet ESG har økt betydelig de siste årene, har ESG etter vårt syn alltid vært bærekraft og er en del av vår aktive og langsiktige porteføljestyring.

 2. Vi mener at en sterk ESG-profil for et selskap starter med G (Governance), det vil si eierstyring. God eierstyring er typisk forankret i god selskapsledelse. Et godt fundament for eierstyring er nøkkelen til en god ESG-profil. Et robust rammeverk er det første som må til for at selskapene skal kunne forbedre sitt miljø- og samfunnsmessige engasjement.

 3. ESG er viktig for langsiktig aktiv porteføljeforvaltning, og vi mener det ikke er noen motsetning mellom god aksjeavkastning og bærekraft. Vi mener at investeringer i bærekraftige selskap driver frem høyere, langsiktig risikojustert avkastning. Når man inkluderer ESG-vurderingene gir risikostyring et vesentlig bidrag.

 4. Våre aktive og konsentrerte porteføljer forsterker vårt ESG-engasjement. Dette er fordi vår fokuserte aksjeutvelgelse øker selskapenes bevissthet om ESG. Vår erfaring er at bærekraftige selskaper ofte er gode aksjer som gir høyere avkastning til en lavere risiko og derfor meravkastning på lang sikt.

Les mer: ESG - Vår bærekraftige investeringsfilosofi

Danske Bank / Danske Invest

Dette skriver Danske Bank om ansvarlige investeringer:

 • Arbeidet med ansvarlige investeringer er basert på fem prinsipper som omfatter alle kundeinvesteringer. Disse prinsippene støtter opp under vår ambisjon om å skape attraktiv avkastning, skape verdi for kundene og bidra til en positiv og bærekraftig utvikling.
 • Vi inkluderer bærekraftsrisiko i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
 • Vi er aktive eiere som søker å støtte og påvirke virksomhetene til å utvikle seg i en positiv retning.
 • Vi inkluderer bærekraftrisiko når vi velger ut investeringsproduktene som skal brukes når vi gir økonomiske råd til våre kunder.
 • Vi er åpne om vårt arbeid med ansvarlige investeringer.
 • Vi bidrar til utvikling av ansvarlige investeringer.

Ansvarlige investeringer handler om å foreta gode og fornuftige investeringer. I Danske Bank analyserer vi miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG)-faktorer sammen med økonomiske faktorer for å beskytte våre kunders investeringer. Ved å gjøre dette får vi innsikt i virksomhetenes forretningsmodeller, og vi er i stand til å velge best mulige investeringer for våre kunder – investeringer som er bygget på et ansvarlig grunnlag og som kan gi attraktiv, langsiktig avkastning.

Les mer: Danske Bank - Ansvarlige investeringer

DNB Asset Managment

DNB har retningslinjer for ansvarlige investeringer og vi ivaretar miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold i all forvaltning. Viktige verktøy i dette arbeidet er aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, standardsetting, samt eksklusjon og  risikobasert nedsalg.

Selskaper vil bli ekskludert fra investeringsuniverset dersom de selv eller gjennom enheter de kontrollerer

 • produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper,
 • produserer tobakk, eller
 • produserer pornografi.

Selskaper som får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra utvinning av oljesand 2samt gruveselskaper og kraftprodusenter som selv, eller konsolidert med enheter de kontrollerer, får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull, kan bli ekskludert fra investeringsuniverset. I tillegg kan selskaper med en årlig utvinning på mer enn 20 millioner tonn termisk kull eller kraftkapasitet på mer enn 10 000 MW fra (forbrenning av) termisk kull bli ekskludert fra investeringsuniverset eller satt til observasjon. Det skal i tillegg legges vekt på fremoverskuende vurderinger av selskapene, herunder av eventuelle planer som vil endre nivået på utvinning av eller kraftkapasiteten knyttet til termisk kull og/eller redusere inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til oljesand eller termisk kull og/eller øke inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til fornybare energikilder.

Selskaper kan bli ekskludert fra investeringsuniverset hvis det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for:

 • grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn
 • alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
 • alvorlige brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter
 • alvorlig miljøskade
 • handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
 • grov korrupsjon
 • andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

DNB - Ansvarlige investeringer

Eika Kapitalforvaltning

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper.

Grunntanken i vårt ESG-arbeid er at vi ikke skal invester i selskaper hvor virksomheten anklages for:

 • Grove krenkelser av menneskerettigheter
 • Alvorlig miljøskade
 • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt
 • Grov korrupsjon
 • Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer

Vi vil heller ikke investere i selskaper som operer innenfor følgende kategorier:

 • Produksjon av klasevåpen
 • Produksjon av kjernevåpen
 • Produksjon av antipersonell landminer
 • Produksjon av tobakk
 • Salg av militært materiell til visse stater

Eika - Bærekraftige investeringer (ESG)

First fondene

First Fondene har valgt å utelukke selskaper som tilhører bestemte produktkategorier. Disse produktene er forbundet med betydelig risiko for skade på samfunn, miljø eller helse. First utelukker selskaper som;

 • Er involvert i kontroversielle våpen, herunder:
 • Anti-personell miner
 • Biologiske våpen
 • Kjemiske våpen
 • Klasebomber
 • Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen
 • Er involvert i produksjon av kull eller kullbasert energi
 • Er involvert i produksjon av tobakk

Et selskap som har under 10 % av omsetningen knyttet til produksjon av ovennevnte produktkategorier kan likevel aksepteres som investering. Det forutsettes da at selskapet har kommunisert en tydelig plan utad om å eliminere involveringen i disse produktkategoriene innen rimelig tid. I slike tilfeller vil ESG-komiteen foreta en konkret vurdering og beslutning.

Før det treffes beslutning om investering i nye selskaper skal det alltid kontrolleres at selskapene ikke er omfattet av de ekskluderte produktkategoriene. Porteføljene er også underlagt en løpende overvåkning. Dersom den løpende overvåkningen gir mistanke til brudd på retningslinjene, vil den aktuelle investeringen/selskapet bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Avhengig av resultatene av denne vurderingen vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.

First Fondene - Ansvarlige investeringer

Fondsfinans Kapitalforvaltning

Fondsfinans Kapitalforvaltning har signert UNPRI. Dette innebærer at vi benytter deres prinsipper for ansvarlige investeringer i vårt arbeid og løpende rapporterer vår progresjon.

Våre retningslinjer – hvilke selskaper ekskluderer vi?

 • Vi forsøker etter beste evne å unngå å investere i selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnytting av barn), alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.
 • Vi forsøker etter beste evne å unngå å investere i selskaper som produserer masseødeleggelsesvåpen, selskaper som har en vesentlig del av virksomheten knyttet til produksjon av våpen, selskaper som produserer pornografisk materiale, selskaper som har gambling som kjernevirksomhet eller selskaper som er produsenter av brennevin eller tobakk.
 • Vi er varsomme med å investere i selskaper som har en vesentlig del av sine verdier knyttet til produksjon og omsetning av vin og øl.
 • For utenlandske investeringer følger vi minimum rådene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland.

Fondsfinans - Etikk og samfunnsansvar

Fondsforvaltning

Ingen opplysninger om ansvarlige investeringer.

Forte Fondsforvaltning

Ingen opplysninger om ansvarlige investeringer.

Handelsbanken Kapitalforvaltning

Vi arbeider i henhold til de internasjonale prinsippene og initiativene som FNs Global Compact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI).

Vi har innført ekskluderingskriterier for selskaper innen sektorer som ikke er i tråd med vårt syn på bærekraft. I dag er sektorene: tobakk, pornografi, alkohol, cannabis, gambling, krigsmateriell og fossil energi. Ekskluderingsregelen innebærer at selskap i en portefølje kan ha maks  5 % av inntektene fra de ekskluderte sektorene. Handelsbanken har også valgt en 0 %-grense for bedrifter som prosjekterer eller utvinner oljesand, og selskaper som produserer kontroversielle våpen. 

Heimdal Forvaltning

Ingen opplysninger om ansvarlige investeringer.

Holberg Forvaltning

I Holberg jobber vi fortløpende med bærekraft i våre investeringer. Gjennom de siste årene har vi gjort flere grep for å synliggjøre betydningen av dette i vår forvaltning.

 • Våre porteføljeforvaltere har hovedansvaret for at våre fond investerer i selskaper med forretningsmodeller som oppfyller våre og samfunnets bærekraftsmål.
 • Vi har signert PRI og forplikter oss dermed til å følge Prinsipper for ansvarlige investeringer.
 • Vi har signert med CDP, en global non-profit aktør som fremmer miljø og påvirkning gjennom å hjelpe investorer, selskaper og lokale myndigheter i sin tilnærming til miljøspørsmål og tiltak for å utvikle en bærekraftig økonomi.
 • Vi er medlem i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).
 • Vi bruker Sustainalytics til å screene våre porteføljer for brudd på FNs Global Compact.
 • Vi støtter oss til Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper og følger deres eksklusjonsliste.

Holberg - Bærekraft i våre investeringer

KLP Fondsforvaltning

KLP skal ikke være investert i selskaper som:

 • Produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
 • Har kull- eller oljesandbasert virksomhet (oljesandutvinning, kullutvinning eller kullbasert kraftproduksjon) som tilsvarer 5 prosent eller mer av inntektene, en kullkraftkapasitet på over 10 000 MW, eller utvinning av over 20 millioner tonn kull per år. I vurderingen skal det legges vekt på framoverskuende vurderinger, herunder bygging av ny kapasitet og planer som vil redusere kullbasert andel eller øke andelen fornybare energikilder.
 • Produserer tobakk, alkohol, pengespill eller pornografi.

Ekskludering foretatt av Statens pensjonsfond utland

KLP skal se hen til ekskluderinger besluttet av Statens pensjonsfond utland i henhold til gjeldende Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og som regel følge utelukkelsen.

KLP - Retningslinjer

Landkreditt Forvaltning

Våre fond tillates ikke å gjøre direkte investeringer i selskaper som er utelukket fra investeringsuniverset til Statens Pensjonsfond Utland (SPU), slik det til enhver tid er vedtatt av Etikkrådet til SPU. 

Landkreditt - Etiske retningslinjer

Nordea

Alle selskap som Nordeas aktivt forvaltede fond investerer i granskes en gang pr år.

Målet er å oppdage selskaper som bryter med internasjonale normer for miljøspørsmål, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring.

Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi nesten alltid en dialog med disse for å prøve å påvirke dem til å endre sin praksis. Som en stor investor har vi påvirkningskraft. Som en siste utvei selger vi oss ut av selskapet hvis dialogen ikke fører frem.

Disse velges bort

Å ekskludere et selskap fra fondsporteføljen er alltid siste utvei.

Men om selskapet bryter med internasjonale normer (for eksempel FNs Global Compact) og ikke har vilje til endring i spørsmål som berører miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring, velger vi til slutt å selge oss ut. Dette gjelder våre aktivt forvaltede fond.

Vi har også bestemt at ingen av våre aktivt forvaltede fond skal investere i selskaper som er innblandet i klasevåpen samt produksjon eller utvikling av kjernevåpenprogrammer eller atomvåpen.

De selskapene vi velger å ikke investere i, havner på listen over ekskluderte selskap.

Nordea - Ansvarlige investeringer

Odin Forvaltning

Beskrivelsen finnes i PDF-dokumentet (engelsk): Environmental, Social and Governance (ESG)

Investeringene skal være i samsvar med PRI-prinsippene, som ble undertegnet 29.6.2012.

Odin Forvaltning - ODINs ESG policy

Pareto Asset Managment

Pareto Asset Management har i arbeidet med å fremme ansvarlige investeringer undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Disse retningslinjene er bygget på UN PRI, FNs Global Compact, retningslinjene for Statens pensjonsfond utland, anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse fra Verdipapirfondenes forening, samt internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner.

Eksklusjon av selskaper:

Pareto Asset Management skal ikke på vegne av våre fond og kunder være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

 • Produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
 • Produserer tobakk
 • Selger våpen eller militært materiell til stater som er gjenstand for sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd eller andre internasjonale tiltak rettet mot et bestemt land som Norge har sluttet opp om (mandatet for forvaltning av SPU § 3-1 andre ledd bokstav c)
 • Gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull
 • Produserer pornografi

Pareto Asset Management kan beslutte å ekskludere selskaper hvis det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

 • Krenkelser av menneskerettighetene, som drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid og utnyttelse av barn, herunder barnearbeid3
 • Krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
 • Brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter
 • Alvorlig miljøskade
 • Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
 • Korrupsjon
 • Andre gjentatte eller vesentlige brudd på grunnleggende etiske normer

Pareto Asset Management skal utvise et forsiktighetsprinsipp i forbindelse med investerin­ger i bioteknologiselskaper, våpen, gambling og alkohol.

Pareto - Ansvarlige investeringer

SEB

Ingen opplysninger om ansvarlige investeringer.

Skagen Fondsforvaltning

Se Storebrand (er eid av Storebrand).

Skagen - Bærekraft i fondene

Storebrand Asset Managment

Aktivt eierskap: Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring.

Vi velger bort: Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Vi velger inn: Løsningsselskaper er selskaper som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål. Selskapene identifiseres gjennom vår bærekraftsscore.

«Storebrandstandarden»

Ved alvorlige og/eller systematiske brudd på kriteriene i Storebrand-standarden, benytter konsernet sin rolle som eier til å søke å oppnå forbedringer i dialog med selskapet. Dersom dialogen ikke fører fram, kan et selskap bli utelukket fra investering. Dette anses som siste utvei, i tilfeller hvor selskapet ikke viser vilje til forbedring. Et selskap vil kunne utelukkes også dersom et datterselskap, hvor selskapet har kontrollerende eierskap, normalt 50 prosent eller mer, begår brudd.

Standarden omfatter følgende kriterier:

Folkerett og menneskerettigheter

Storebrand skal ikke investere i selskaper som bidrar til alvorlige brudd på internasjonal rett, altså folkeretten. Storebrand legger særlig vekt på internasjonal humanitær rett og grunnleggende menneskerettigheter. Innenfor internasjonal humanitær rett er kriteriet blant annet basert på Haag- og Genève-konvensjonene. Bidrag til folkemord eller til militær aktivitet i ulovlig okkuperte territorier, regnes blant de mest alvorlige bruddene.

Korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Storebrand skal ikke investere i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. Kriteriet baseres blant annet på FNs konvensjon mot korrupsjon. Beskyldninger om å gi eller motta utilbørlige fordeler, enten i privat eller offentlig sektor, er dermed omfattet av kriteriet. Annen alvorlig økonomisk kriminalitet, som skatteunndragelse og underslag, er også del av kriteriet.

Alvorlig miljøskade

Storebrand skal ikke investere i selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade. Kriteriet er blant annet basert på FNs konvensjon om biologisk mangfold og FNs rammekonvensjon om klimaendringer. I analysen av potensielle brudd på standarden vår er omfanget og reversibiliteten av skadene på økosystemer og menneskers helse to viktige punkt. Risikoen for gjentakelse står sentralt i helhetsvurderingen.

Kontroversielle våpen

Storebrand skal ikke investere i selskaper som er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller produksjon av komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen. Kriteriet omfatter blant annet landminer, klasevåpen, atomvåpen og biologiske og kjemiske våpen. Definisjoner og omfang av utelukkelsene er i henhold til, men ikke begrenset til, den internasjonale Ottawa-avtalen mot anti-personell landminer, den internasjonale konvensjonen mot klasevåpen og ikke-spredningsavtalen for atomvåpen.

Tobakk

Storebrand skal ikke investere i selskaper hvor salget av tobakksprodukter, eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter, utgjør mer enn fem prosent av totalt salg. Tobakksprodukter defineres som produkter hvor råmaterialet helt eller delvis er tobakksblader. Kriteriet omfatter produsenter og distributører, og selskaper som er involvert i kultivering eller prosessering av tobakk.

Cannabis

Storebrand skal ikke investere i selskaper hvor salget av cannabisprodukter som kan brukes som rusmidler, eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter, utgjør mer enn fem prosent av totalt salg. Cannabis som rusmiddel defineres av FNs konvensjon for narkotiske stoffer. Kriteriet omfatter produsenter og distributører, og selskaper som er involvert i kultivering eller prosessering av cannabis som rusmiddel. Cannabis til medisinsk bruk eller til annen bruk omfattes ikke av kriteriet.

Storebrand - Bærekraftige investeringer