Den nye IPS-ordning som trer i kraft fra 1.november vil være et høyst aktuelt spareprodukt for pensjonssparing.

I den nye IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 40.000 kroner per år (tidligere 15.000 kroner). Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 9.600 kroner.

I 2017 vil fradragseffekten være 24 prosent. Når den kommer til beskatning vil også skattesatsen være 24 prosent (dette går ned til 23 prosent i 2018). I den gamle ordningen ble den beskattet fullt ut som pensjonsinntekt. En vanlig sats var da 37,5 prosent.

Innbetalinger etter den «gamle» IPS-ordningen er stoppet. Disse vil bli beskattet som vanlig pensjonsinntekt når den kommer til utbetaling. Du kan ikke overføre IPS etter gammel ordning til ny ordning.

Lønnsomheten av denne ordningen har blitt vesentlig bedre ved at skattesatsen er lik både ved fradrag og inntektsføring.

Du kan beregne lønnsomheten og se hva sparebeløpet vokser til med IPS-kalkulatoren.

Regler for IPS

 • Maksimalt sparebeløp per år er 40.000 kroner.
 • Pengene er bundet frem til pensjonsalderen.
 • Kan tidligst utbetales fra 62 år.
 • Utbetaling kan minimum skje over 10 år, minst til 80 år. Hvis du får pensjonen utbetalt fra 62 år, blir minimum utbetalingstid derfor 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G (18.726 kroner) kan utbetalingstiden settes ned slik at dette beløpet nås.
 • Det kan spares i IPS fra fylte 18 år til høyst 75 år.
 • Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.
 • Det kan kun knyttes til innbetalingsfritak, ingen andre forsikringer.
 • Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen tilbyder.
 • Kunden kan avbryte pensjonsspareavtalen, og få utstedt et pensjonskapitalbevis.

Fordeler og ulemper med IPS

Dette er fordelene ved IPS:

 • Sparebeløpet trekkes fra slik at du får utsatt skatten. Du får dermed avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt.
 • Innestående på pensjonskontoen teller ikke med i grunnlaget for formuesskatt.
 • Skatt på avkastning i oppsparingsperioden utsettes til pengene tas ut.

Ulemper:

 • Pengene bindes i lang tid.
 • Kan være et ekstra lag med kostnader (men hos mange tilbydere er ekstrakostnaden null).
 • Aksjefond i IPS-sparingen mister skjermingsfradraget.

For noen kan det være nødvendig at man ikke får tak i pengene. Hvis pengene lett ville blitt brukt opp i stedet for en nødvendig pensjonssparing, er det egentlig positivt at pengene bindes.

Skattemessige forhold

Du kan trekke fra inntil 40.000 kroner hvert år. Fradragseffekten er på 24 prosent slik at netto må du ut med 30.600 kroner ved maksimalt sparebeløp. Sparingen gir deg ikke en endelig skattelette, men en utsettelse av skatten.

Avkastningen underveis blir ikke beskattet. Det skjer først ved utbetalingen.

Saldoen du har på IPS’en teller ikke med i formuesskattegrunnlaget. Dette gir denne spareformen en relativ konkurransefordel på inntil 0,85 prosent etter skatt. Maksimal formuesskatt er nemlig på 0,85 prosent. Dette teller som 1,12 prosent når vi ser på hva du behøver i avkastning før skatt for å tjene dette.

Lønnsomheten av IPS

Lønnsomheten av IPS har økt mye når skattesatsen på utbetalingen ble satt ned til fradragseffekten. Nå får du 24 prosent effekt (23 prosent i 2018) av fradraget, og 24 prosent skatt på utbetalingen.

Nå vil avkastningen etter skatt tilsvare den avkastningen du får innenfor IPS, fratrukket eventuelle kostnader.

For de som betaler formuesskatt er det en ekstra fordel at midler i IPS ikke teller med i formuesgrunnlaget. En formuesskatt på 0,85 prosent tilsvarer en avkastning før skatt på 1,12 prosent.

Les mer om hvor lønnsom IPS er i forhold til andre spareformer.

Kalkulator:

Du kan beregne avkastningen etter skatt (og hva sparebeløpet vokser til) med den nye IPS-kalkulatoren.

Sparealternativene

Sparealternativene i IPS kan deles inn i to hovedvalg:

1. Du bestemmer selv hvilke fond du skal plassere i ut fra en fondsmeny som pensjonsleverandøren tilbyr.

2. Du lar pensjonsleverandøren bestemme ut fra ferdige spareprofiler som blir tilbudt.

Hvilke muligheter du har blant de forskjellige leverandørene er ikke klart ennå.

Sparebeløpet

Du velger selv sparebeløpets størrelse tidspunkt for innbetaling til avtalen.

Avtalen kan inneholde en betalingsplan som fastsetter hvilke årlige innbetalinger kunden skal foreta, og tidspunkt for innbetalinger. Kunden kan endre betalingsplanen ved melding til institusjonen

Du kan når som helst avbryte avtalen ved å sende en melding til leverandøren.

Da skal det utstedes et pensjonskapitalbevis for den sparesaldoen du har. Denne blir utbetalt fra pensjonsalder. Pensjonskapitalbeviset skal angi hvilke vederlag du skal dekke etter at avtalen om individuell sparing til pensjon er avbrutt.

Forsikringselementer

Det kan kun knyttes til uførefritak. Det vil si at forsikringsselskapet dekker den årlige innbetalingen hvis du blir mer enn 20 prosent ufør.

Det kan ikke knyttes til andre forsikringselementer.

Utbetaling

Det er fleksibel uttaksalder fra 62 til 75 år. Pensjonen må minimum utbetales til du er 80 år, og minste utbetalingstid er 10 år. Tar du ut forsikringen fra 62 år, må den altså vare i 18 år til du er 80 år.

Det er også en særregel som sier at hvis den utbetalte pensjonen blir mindre enn 20 prosent av G, kan antall år utbetalingen skal vare settes ned slik at den når 20 prosent av G.

Kostnader

Hva du må betale i kostnader for å ha en IPS-konto er ikke klart ennå. Sannsynligvis vil det være mange som ikke tar betalt for administrasjonen av dette spareproduktet.

Du må betale forvaltningsavgifter på fondene, eller spareprofilene du har valgt innenfor IPS.

Plikter for pensjonsleverandøren

Dersom kunden selv skal velge sammensetning av porteføljen, skal institusjonen før avtalen inngås kartlegge kundens behov og ønske om risiko, og opplyse om den risiko kunden påtar seg.

Institusjonen skal i alle tilfelle gi kunden råd om sammensetningen av investeringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående tid til uttak av alderspensjon.

Når kunden har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon, skal institusjonen gi råd om risikoreduserende tiltak. En skriftlig sammenfatning av de opplysninger og råd som institusjonen gir skal sendes kunden.

 

Les også:

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Fondskonto

Aksjebeskatning

Markedsoversikter:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Kalkulatorer:

IPS-kalkulator - ny ordning
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.