Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med høyere inflasjon vil lånet relativ til lønnen synke raskere. Belastningen fra lånet blir dermed mindre og mindre etter hvert.

Over tid vil inflasjon og rente følge hverandre. Stiger inflasjonen vil også rentene følge etter. Men på kort sikt trenger disse ikke følge hverandre tett.

Når vi snakker om realrenten, er dette renten fratrukket inflasjonen (litt forenklet). Hvis renten er 4 og inflasjonen 3, blir realrenten 1 prosent. Men det er en viktig forutsetning som egentlig ligger til grunn, og det er at lønnsutviklingen følger med inflasjonen oppover. Det er altså ikke inflasjonen i seg selv som er det positive for låntakere, men at du får økte lønnsøkninger som følge av høyere inflasjon. Lånet blir ikke lettere å bære hvis inflasjonen er 8 prosent, og lønnsøkningen 2 prosent. 

Her kan du se utviklingen i renter og inflasjon, og dermed realrenten de siste 30 årene.

 I tabellen under har vi sammenlignet hvordan utviklingen blir i den disponible inntekten med inflasjon/rente på 2 prosent, med inflasjon/rente på 4 prosent.

Problemet med høy inflasjon og dermed høyere rente, er at belastningen fra renten gjør et hopp. Den disponible inntekten blir dermed klart lavere etter rente og inflasjonsøkningen. Deretter vil den disponible inntekten ta innpå tallene med lav inflasjon. Og etter noen år vil utviklingen med høy inflasjon ligge bedre an enn lav inflasjon.

Eksempel ned to rente- og inflasjonsnivåer

Forutsetningene er en lønn på 700.000 kroner, med en skatt på (196.881 kroner (28,13 prosent). Denne skatteprosenten forutsettes å være konstant i hele tiårsperioden. Forbruket som følger inflasjonen er forutsatt å være 300.000 kroner per år (42,86 prosent av lønn). Poster som for eksempel skatt, lånebetaling og sparing følger for eksempel ikke inflasjonen.

Utvikling i lønn og forbruk med 2 og 4 prosent inflasjon:

  2 prosent 4 prosent
År Lønn Forbruk Lønn Forbruk
0 700 000 300 000 700 000 300 000
1 714 000 306 000 728 000 312 000
2 728 280 312 120 757 120 324 480
3 742 846 318 362 787 405 337 459
4 757 703 324 730 818 901 350 958
5 772 857 331 224 851 657 364 996
6 788 314 337 849 885 723 379 596
7 804 080 344 606 921 152 394 780
8 820 162 351 498 957 998 410 571
9 836 565 358 528 996 318 426 994
10 853 296 365 698 1 036 171 444 073

Utviklingen i disponibel inntekt

Det er forutsatt at lånet er på 3,5 millioner kroner, det vil si 5 ganger inntekt. Med en rente på 2 prosent vil et annuitetslån ha årlige terminkostnader på 169.164 kroner. Med en rente på 4 prosent vil de årlige terminkostnadene øke til 201.804 kroner. En økning på 32.640 kroner. Renteforskjellen etter skatt er 50.400 kroner, men med høyere rente vil det også bli en lavere avdragsdel i starten. Se annuitetslån og renteendring.

Jo større forskjellen er mellom rentenivå/inflasjonsnivå, jo verre blir det i starten og mye bedre senere.

Etter 5 år vil den disponible inntekten etter skatt, lånekostnader og andre forbruksutgifter være høyere med 4 prosent inflasjon/rente. Etter 10 år med høy inflasjon vil den disponible inntekten være 46.000 kroner høyere.

Her ser du utviklingen i disponibel inntekt de nærmeste 10 årene med disse forutsetningene:

År 2,00% 4,00%
0 33 955 1 315
1 35 774 9 410
2 37 625 17 858
3 39 477 26 645
4 41 331 35 783
5 43 186 45 286
6 45 042 55 170
7 46 897 65 449
8 48 751 76 139
9 50 604 87 256
10 52 455 98 819

Boligprisene

For boligprisene er det negativt at renten stiger. Det er derimot positivt at lønnsøkningen blir større.

Hvis vi forutsetter at boligprisene stiger i takt med inflasjonen, vil boligprisene være 1,4 millioner høyere etter 10 år med 4 prosent inflasjon i stedet for 2 prosent. Utgangspunktet er en bolig til 5 millioner kroner.

Men det er usikkert om boligmarkedet vil falle på grunn av høyere inflasjon. Under har vi også sett på hvordan utviklingen blir hvis prisnivået er 10 prosent under ved høy inflasjon.

I de to første kolonnene sammenlignes prisutviklingen for boligen til 5 millioner kroner. I kolonnen til høyre er boligprisen falt til 4.5 millioner kroner. Med disse forutsetningene ville boligprisen ha tatt igjen boligprisen det sjette året sammenlignet med 2-prosent alternativet. 

Bolig 5 000 000 5 000 000 4 500 000
År 2 % infl. 4 % infl. 4 % infl.
1 5 100 000 5 200 000 4 680 000
2 5 202 000 5 408 000 4 867 200
3 5 306 040 5 624 320 5 061 888
4 5 412 161 5 849 293 5 264 364
5 5 520 404 6 083 265 5 474 938
6 5 630 812 6 326 595 5 693 936
7 5 743 428 6 579 659 5 921 693
8 5 858 297 6 842 845 6 158 561
9 5 975 463 7 116 559 6 404 903
10 6 094 972 7 401 221 6 661 099

 

Se også:

Guide til inflasjon/konsumprisindeksen

Rente, realrente og boligpriser

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Fremtidsøkonomikalkulator: Beregn utviklingen i din disponible inntekt de neste årene
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Her kan du se hvordan din økonomi blir påvirket av endringer i lønn, rente, energipriser og inflasjon. Kalkulatoren beregner også de skattemessige virkningene av endringene. Det er skattereglene for 2022 som brukes. Som resultat får du hvordan din disponible inntekt endrer seg med ulike forutsetninger.