Finanstilsynet vil ha en forskrift for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. I dag er det bare retningslinjer.

Finanstilsynet mener at forskriftsregulering av utlånspraksisen for forbrukslån vil bidra til et bedre forbrukervern gjennom redusert risiko for at folk tar opp lån de senere ikke vil være i stand til å betjene. Redusert risiko for utlånstap vil igjen bidra til mer solide finansforetak.

Dagens retningslinjer

Finanstilsynet har fastsatt retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.

Retningslinjene gjelder for alle norske finansforetak og filialer av utenlandske finansforetak. All usikret kreditt til forbrukere, herunder kreditt knyttet til kreditt- og betalingskort, omfattes.

  • Foretakene skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt, utgifter og all gjeld. Ved beregningen skal det legges inn en renteøkning på minst 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld. Lån bør ikke innvilges dersom kunden ikke er i stand til å dekke normale livsoppholdsutgifter etter en slik renteøkning.
  • Kundens samlede gjeld bør ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Låneavtalen bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid. Det bør ikke innvilges lån med løpetid over 5 år. Rammekreditter som er fullt opptrukket, bør konverteres til nedbetalingslån. 

Det kan under visse vilkår gjøres unntak fra kravene til betjeningsevne og til gjeldsgrad ved refinansiering til bedre vilkår. Videre gjelder ikke kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag når det innvilges kredittkort med kredittramme inntil kr. 25.000, forutsatt at kunden ikke allerede har et kredittkort. 

Forslag til ny forskrift

Finanstilsynets forslag til forskrift stiller blant annet følgende krav til utlånspraksis:

  • Lånsøkerne skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om lånesøkers inntekter og utgifter og gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot likningsdata og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister.
  • Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på den samlede gjelden, eller samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, skal lån ikke innvilges.
  • Låneavtalen skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og det skal ikke innvilges lån med løpetid over fem år.

Disse kravene gjelder ikke når det innvilges søknader om kredittkort med lav kredittramme, forutsatt at søker ikke har andre kredittkort. Refinansiering av eksisterende lån er på gitte vilkår unntatt fra kravene om betjeningsevne og gjeldsgrad. 

Ved refinansiering av lån kan lånekunden opprettholde den lengste avdragstiden på det opprinnelige lånene

Forslag til forskrift:

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for finansforetaks innvilgelse og forhøyelse av usikret kreditt til forbrukere (forbrukslån), herunder kreditt knyttet til kreditt- og betalingskort. Som finansforetak regnes i denne forskrift også utenlandske finansforetak som driver virksomhet her i riket.

§ 2 Dokumentasjon av kredittvurdering
Innvilgelse og forhøyelse av forbrukslån skal være basert på en forsvarlig kredittvurdering på grunnlag av utfyllende informasjon om lånekundens inntekter, utgifter og gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesopplysninger skal sjekkes mot likningsdata, eventuelt også ved innhenting av kundens selvangivelse. Gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister. Finansforetaket skal sjekke relevante registre for eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittvurderingen skal være dokumentert.

§ 3 Betjeningsevne
Finansforetaket skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt og relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold. I vurderingen av kundens betjeningsevne skal finansforetaket legge inn en renteøkning på minst 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået på kundens samlede gjeld. For rammekreditter skal full utnyttelse av rammen ligge til grunn for vurderingen. Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en slik renteøkning, skal lånesøknaden avslås.

§ 4 Gjeldsgrad
Lån skal ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Som årsinntekt regnes personinntekt slik den er definert i skatteloven, eller alminnelig inntekt før minstefradrag og personfradrag. Skattefri inntekt kan likevel medregnes dersom inntekten er dokumenterbar og stabil over tid.

§ 5 Avdrag
Forbrukslån skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid. Finansforetaket skal ikke innvilge lån med løpetid over fem år. Avdragsbetalingen skal ta utgangspunkt i en lineær nedbetaling, med månedlige avdrag.

Første ledd er ikke til hinder for at finansforetaket gir avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid og som forventes å være forbigående.

§ 6 Forenklet behandling ved refinansiering og kredittkort med lav kredittramme
Kravene i § 3 (betjeningsevne) og § 4 (gjeldsgrad) gjelder ikke når ett eller flere forbrukslån erstattes med nytt lån (refinansiering), og der det refinansierte lånet: 1. ikke overstiger det eksisterende lånets/lånenes størrelse på refinansieringstidspunktet, 2. har en løpetid som ikke er lengre enn gjenværende løpetid på det eksisterende lånet med lengst løpetid og 3. har samme eller strengere krav til avdragsbetaling som de lån som refinansieres. Kravene i § 3 (betjeningsevne), § 4 (gjeldsgrad) og § 5 (avdrag) gjelder ikke når det innvilges søknader om kredittkort med kredittramme inntil kr 25.000,-, forutsatt at søker ikke har andre kredittkort.

Økning i avdragene

Når tilbakebetalingstiden strammes inn går terminbeløpene opp.

Når det kreves at lånene skal ha lineær nedbetaling betyr det at lånet skal gis som et serielån. Fo mange lån betyr det både kortere tilbakebetalingstid, og høyere avdragsdel i starten.

Lån 100.000 Annuitet 8 år Serielån 5 år
Terminbeløp 1 737 2 833
Avdrag første år 7 303 20 000
Lån 250.000
Terminbeløp 4 343 7 083
Avdrag første år 18 257 50 000
Lån 400.000
Terminbeløp 6 949 11 333
Avdrag første år 29 210 80 000

 

Se også:

Guide til forbrukslån

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Refinansiering av forbrukslån

Så mye koster et forbrukslån

Forbrukslån eller kredittkort

Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp

Kredittscore

Markedsoversikter:

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Forbrukslånkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.