Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Finansdepartementet fastsetter forskriften om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån (Utlånsforskriften).

Forskriften  er slått sammen med forskriften for boliglån. Den heter nå Forskrift om finansforetakenes utlånspraksis (utlånsforskriften).

Finanstilsynet mener at forskriftsregulering av utlånspraksisen for forbrukslån vil bidra til et bedre forbrukervern gjennom redusert risiko for at folk tar opp lån de senere ikke vil være i stand til å betjene. Redusert risiko for utlånstap vil igjen bidra til mer solide finansforetak.

Forskriften stiller blant annet følgende krav til utlånspraksis:

  • Lånsøkerne skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om lånesøkers inntekter og utgifter og gjelds- og formuesforhold. Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot likningsdata og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister.
  • Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på den samlede gjelden, eller samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, skal lån ikke innvilges.
  • Låneavtalen skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og det skal ikke innvilges lån med løpetid over fem år.

Disse kravene gjelder ikke når det innvilges søknader om kredittkort med lav kredittramme, forutsatt at søker ikke har andre kredittkort. Refinansiering av eksisterende lån er på gitte vilkår unntatt fra kravene om betjeningsevne og gjeldsgrad. 

Ved refinansiering av lån kan lånekunden opprettholde den lengste avdragstiden på det opprinnelige lånene

Utlånsforskriften - gjeldende for forbrukslån

§ 13.Avdrag

Finansforetaket skal kreve månedlig nedbetaling av forbrukslånet. Den månedlige nedbetalingen skal minst utgjøre et beløp som medfører at lånet nedbetales i løpet av 5 år når lånet avdras som serie- eller annuitetslån. For rammekreditter skal minimumsbeløpet beregnes hver måned basert på benyttet kreditt og utgjøre et beløp som medfører at kreditten nedbetales i løpet av 5 år når kreditten avdras som serielån.

Første ledd er ikke til hinder for at finansforetaket gir avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

§ 14.Refinansiering

Denne forskriften er ikke til hinder for at forbrukslån kan erstattes med nytt lån (refinansiering), selv om det refinansierte lånet ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 5, § 6 og § 13, men der det refinansierte lånet:

1 ikke overstiger det eksisterende lånet eller lånenes størrelse på refinansieringstidspunktet og 2 ikke øker summen av renter, gebyrer og andre kostnader som kunden skal betale i forhold til summen av kostnadene ved nedbetaling av eksisterende gjeld.

§ 15.Fleksibilitet

Finansforetaket kan yte forbrukslån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 5, § 6 og § 13, for inntil 5 prosent av verdien av innvilgede forbrukslån hvert kvartal. For rammekreditter skal innvilget ramme legges til grunn ved beregningen av innvilgede lån.

Finansforetaket skal fastsette rammer og retningslinjer for innvilgelse av lån som angitt i første ledd.

Forbrukslån som er refinansiert i medhold av § 14, skal ikke regnes med ved beregning av verdien av innvilgede lån etter første ledd.

Finansforetaket skal hvert kvartal rapportere til styret eller ledelsen for utenlandske finansforetak om hvor stor andel av verdien av innvilgede lån som er innvilget etter denne paragraf.

Økning i avdragene

Når tilbakebetalingstiden ble strammet inn, gikk også terminbeløpene opp.

Når det kreves at lånene skal ha lineær nedbetaling betyr det at lånet skal gis som et serielån. For mange lån betyr det både kortere tilbakebetalingstid, og høyere avdragsdel i starten.

Her kan du se hvor mye avdragene øker når lånet nedbetalingstid går fra 8 år til 5 år.

Lån 100.000 Annuitet 8 år Serielån 5 år
Terminbeløp 1 737 2 833
Avdrag første år 7 303 20 000
Lån 250.000
Terminbeløp 4 343 7 083
Avdrag første år 18 257 50 000
Lån 400.000
Terminbeløp 6 949 11 333
Avdrag første år 29 210 80 000

 

Se også:

Forskrift for boliglån

Guide til forbrukslån

Smarte Pengers anbefalinger på valg av forbrukslån

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Refinansiering av forbrukslån

Så mye koster et forbrukslån

Forbrukslån eller kredittkort

Kredittscore

Markedsoversikter:

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Forbrukslånkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.