Du kan ha rett til rentefritak på studielånet i en rekke tilfeller.

Søknad om rentefritak skal alltid sendes etter at renteperioden har påløpt. Hvis du har rett til rentefritak, betyr det at du også har rett til betalingsutsettelse. Hvis du får rentefritak blir ikke terminbeløpet satt ned, men tilbakebetalingstiden blir kortere.

Under fulltidsutdanning har du alltid rett til rentefritak hvis du har rett til støtte. Det kreves at du består utdanningen.

Hvis du tar deltidsutdanning og har rett til støtte, avhenger rentefritaket av inntektsnivået ditt. Ut fra tabellen under ser du hvilket inntektsnivå du kan ha. For hvert barn under 16 år øker inntektsgrensene med 14.123 kroner.

Antall måneder med rett til rentefritak

Tjener du mer enn 318.516 kroner har du ikke rett til rentefritak. Tjener du for eksempel 260.000 kroner har du rett til 10 måneder med rentefritak.

Antall mnd rett til rentefritak 2017 Med 1 barn Med 2 barn
1 318 516 332 639 346 762
2 313 255 327 378 341 501
3 307 995 322 118 336 241
4 302 734 316 857 330 980
5 297 474 311 597 325 720
6 292 212 306 335 320 458
7 286 953 301 076 315 199
8 281 692 295 815 309 938
9 276 431 290 554 304 677
10 271 171 285 294 299 417
11 265 910 280 033 294 156
12 260 650 274 773 288 896

Under avtjening av militær eller sivil verneplikt gis det rentefritak. Dette gjelder også for elever ved militære skoler. Kravet er at den har en varighet på minst tre måneder sammenhengende. Det er de samme inntektsgrenser i tabellen over som gjelder.

Ved arbeidsledighet må den ha vart sammenhengende i minst tre måneder for å ha rett til rentefritak. Samme inntektsgrenser som over.

Ved sykdom er kravet er at sykdommen, rehabiliteringen eller attføringen må ha vart sammenhengende i minst tre måneder. Inntektsgrensen er den samme som over. Hvis du er innvilget tidsbegrenset uførestønad kan du få rentefritak på samme måte.

Ved fødsel og omsorg kan gis rentefritak de første tolv månedene. I denne perioden på 12 måneder blir ikke inntekten til ektefelle/samboer tatt med. Det er først etter denne perioden at inntekten har betydning, og følger grensene i tabellen ovenfor. Rentefritaket blir gitt til den av foreldrene som har omsorg for barnet. Ved delt omsorg kan rentefritaket deles.

Du kan få rentefritak hvis du har mottatt sosialstønad sammenhengende i mer enn tre måneder. Du kan få rentefritak etter denne årsaken i inntil tre år.

Du kan få rentefritak ved å ha lav inntekt i fulltidsarbeid. Da må du ha hatt fulltidsarbeid i minst 12 måneder. I tillegg til inntektsgrensene i tabellen ovenfor, må ikke brutto arbeidsinntekt overstige 15.465 kroner i de aktuelle månedene. Den samlede årsinntekten for deg og ektefelle/samboer/registrerte partner må ikke overstige 521.396 kroner. Forsørger du barn under 16 år øker inntektsgrensen med 28.269 kroner per barn. Fritaket kan gis for inntil 3 år til sammen.

Ved studenttillitsverv på fulltid har du rett til rentefritak hvis du holder deg under inntektsgrensen i tabellen ovenfor. Tillitsvervet må være minst tre måneder sammenhengende.

Ved langvarig soning kan du få rentefritak. Soningen må ha en varighet på minst 12 måneder.  Den samlede årsinntekten for deg og ektefelle/samboer/registrerte partner må ikke overstige 521.396 kroner. Forsørger du barn under 16 år øker inntektsgrensen med 28.269 kroner per barn.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Rentefritak (sletting av renter)

Inntektsgrenser for rentefritak