Du kan ha rett til å få slettet renter (rentefritak) på studielånet i en rekke tilfeller.

Lånekassen kan i mange situasjoner slette renter på studielånet (gi rentefritak) i en periode. Dette kan du få ved lav inntekt, eller å ha vært i en situasjon som gir rett til rentefritak.

For å få rett til rentefritak må du sende inn en søknad om rentefritak. En slik søknad skal alltid sendes etter at renteperioden har påløpt. Det er en frist på tre år for å søke etter utdanningens slutt.

Hvis du har rett til rentefritak, betyr det at du også har rett til betalingsutsettelse. Hvis du får rentefritak blir ikke terminbeløpet satt ned, men tilbakebetalingstiden blir kortere.

For å ha rett til rentefritak må inntekten være under grensene for rentefritak. I noen tilfeller har også ektefelles/samboers inntekt også betydning. Hvis du tar heltidsutdanning har inntekten ingen betydning.

I tillegg til å måtte søke og være innfor inntektsbegrensningen må du være i en situasjon som gir rett til rentefritak.

Dette kan gi rett til sletting av renter - rentefritak

Dette er situasjonene som kan gi rett til rentefritak.

Fulltidsutdanning

Ved fulltidsutdanning har du alltid rett til rentefritak hvis du har rett til støtte. Du må ha en studiebelastning på 60 studiepoeng eller tilsvarende per år.

Det kreves også at du består utdanningen.

Du kan søke etter at utdanningen er ferdig.

Det er altså ingen inntektsbegrensninger ved fulltidsutdanning.

Deltidsutdanning

For å ha rett til rentefritak må du har rett til støtte fra Lånekassen, og bestå eksamen. Hvor stort rentefritaket kan bli avhenger av inntektsnivået ditt. Ut fra tabellen under ser du hvilket inntektsnivå du kan ha.

Du kan søke etter at utdanningen er ferdig.

Arbeidsledighet

Du må ha vært registrert arbeidsledig hos Nav for å ha rett til rentefritak på grunn av arbeidsledighet. Den må ha vart sammenhengende i minst tre måneder. Samme inntektsgrenser som i tabellen nedenfor.

Fulltidsarbeid med lav inntekt

Du kan få rentefritak ved å ha lav inntekt i fulltidsarbeid. Da må du ha hatt fulltidsarbeid i minst 12 måneder. Fritaket kan gis for inntil 3 år til sammen.

I tillegg til inntektsgrensene i tabellen ovenfor, må ikke brutto arbeidsinntekt overstige 15.929 kroner i de aktuelle månedene. Den samlede årsinntekten for deg og ektefelle/samboer/registrerte partner må ikke overstige 537.038 kroner. Forsørger du barn under 16 år øker inntektsgrensen med 29.117 kroner per barn.

Fødsel og adopsjon

I de første 12 måneder blir ikke inntekten til ektefelle/samboer tatt hensyn til. Det er først etter denne perioden at samlet inntekt har betydning, og følger grensene som du ser nederst i artikkelen. Rentefritaket blir gitt til den av foreldrene som har omsorg for barnet. Ved delt omsorg kan rentefritaket deles (må ha minimum 40 prosent samvær).

Førstegangstjeneste

Under avtjening av militær eller sivil verneplikt gis det rentefritak. Dette gjelder også for elever ved militære skoler. Kravet er at den har en varighet på minst tre måneder sammenhengende. Det er de samme inntektsgrenser i tabellen nedenfor som gjelder.

Omsorg for barn eller pleietrengende

Du må ha omsorg for barn under 10 år. Eller de må være pleietrengende i nær familie. Omsorgsbelastningen må da tilsvare 50 prosent av fulltidsarbeid.

Inntekten må ikke være over familiens samlede inntekt, se nederst i artikkelen.

Soning

Ved langvarig soning kan du få rentefritak. Soningen må ha en varighet på minst 12 måneder. Den samlede årsinntekten for deg og ektefelle/samboer/registrerte partner må ikke overstige 537.038 kroner. Forsørger du barn under 16 år øker inntektsgrensen med 29.117 kroner per barn.

Sosialstøtte

Du kan få rentefritak hvis du har mottatt sosialstøtte som eneste inntekt, og den må ha vart sammenhengende i mer enn tre måneder. Du kan få rentefritak etter denne årsaken i inntil tre år.

Studenttillitsverv

Ved studenttillitsverv på fulltid har du rett til rentefritak hvis du holder deg under inntektsgrensen i tabellen nedenfor. Tillitsvervet må være minst tre måneder sammenhengende. Du må ha hatt tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad.

Sykdom

Ved sykdom er kravet er at sykdommen må ha vart sammenhengende i minst tre måneder. Hvis du er innvilget arbeidsavklaringspenger kan du få rentefritak på samme måte.

Inntektsgrensen er den samme som i tabellen under.

Inntektsgrenser for rett til rentefritak

Hvor lenge du kan få rentefritak er avhengig av hvor høy inntekt du har hatt i året du søker om rentefritak for. Tabellen viser hvor lenge du kan få rentefritak, avhengig av inntekten. Med inntekt menes både personinntekt og kapitalinntekt.

Tjener du mer enn 328.071 kroner har du ikke rett til rentefritak. Tjener du for eksempel 290.000 kroner har du rett til 8 måneder med rentefritak.

For hvert barn under 16 år øker inntektsgrensene med 14.547 kroner. I tabellen Du kan se hva hvordan dette endrer inntektgrensene i tabellen.

Mnd rett til rentefritak 2018 Med 1 barn Med 2 barn
1 328 071 342 618 357 165
2 322 653 337 200 351 747
3 317 235 331 782 346 329
4 311 816 326 363 340 910
5 306 398 320 945 335 492
6 300 978 315 525 330 072
7 295 562 310 109 324 656
8 290 143 304 690 319 237
9 284 724 299 271 313 818
10 279 306 293 853 308 400
11 273 887 288 434 302 981
12 268 470 283 017 297 564

 

Inntektsgrenser der ektefellens/samboer inntekt har betydning

Når ektefellens/samboers inntekt har betydning, er det en samlet grense for inntektene. Inntekten må være under 537.038 kroner. Grensen heves for hvert barn under 16 år med 29.117 kroner.

Så lenge den samlede inntekten er under dette, brukes tabellen rett ovenfor å beregne lengden på rentefritaket.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Rentefritak (sletting av renter)

Inntektsgrenser for rentefritak