Du kan få reduksjon i stipendet fra Lånekassen hvis du har for høy inntekt og/eller formue.

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med skattefastsettelsen din om du har tjent for mye, eller om du har for stor formue.

Gis først som lån

Stipendet du får gjort om fra lån til stipend er ikke endelig fastsatt når du får pengene, eller når eksamen er bestått. Alle blir automatisk kontrollert når skattefastsettelsen er ferdig, det vi si ett til to år etter at du fikk pengene.

Hvis inntekten eller formuen viser seg å være for høy, blir stipendet (eller deler av det) gjort om til lån. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter forsørgerstipendet.

Dette regnes som inntekt

Som inntekt regnes all skattepliktig brutto arbeidsinntekter, inkludert feriepenger. Alle skattbare trygde- og pensjonsytelser. Bidrag som du eller dine barn mottar teller ikke med i inntekten. Alle typer kapitalinntekter teller med som inntekt, som for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte. Unntaket er renter på BSU-kontoen.

Reduksjon på grunn av inntekt

For 2021 er inntektsgrensen 195.295 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2021. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Stipendet reduseres med 5 prosent per måned av det du har tjent for mye. Hvis du er fulltidsstudent vil du få støtte i 11 måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i 11 måneder, blir stipendet redusert med 55 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 205.295 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet med 5 prosent per mnd. Med 10 måneder blir det halvparten av de 10.000 kronene. Dvs 5.000 kroner i redusert stipend.

Lånekassen foretar en behovsprøving mot inntekten og formuen i skattefastsettelsen samtidig med sjekk av beståtte eksamener, før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Maksimalt kan du tape 49.923 i stipend i året 2021. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne dette selv.

Dette er inntektsgrensene:

År  Ved støtte hele året Mindre enn 7 måneder
2021 195 295 488 236
2020 188 509 471 270
2019 182 575 456 436

Lavere grenser for trygdeytelser

Det er visse trygdeytelser som har lavere grenser. Dette er:

 • Uføretrygd
 • Stønad til enslig mor eller far (overgangsstønad
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Introduksjonsstønad
 • Kvalifiseringsstønad
 • Alderspensjon
 • Etterlattepensjon

Inntektsgrensene er disse:

År  Ved støtte hele året Mindre enn 7 måneder
2021 104 494 292 940
2020 100 863 282 761
2019 97 688 273 861

Disse trygdeytelsene blir det sett bort fra:

 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Engangsstønad ved fødsel
 • Engangsstønad ved adopsjon
 • Stønad til barnetilsyn
 • Stønad ved helsetjenester
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Menerstatning ved yrkesskade
 • Utdanningsstønad
 • Andre skattefrie ytelser
 • Gravferdsstønad

Reduksjon på grunn av formue

Har du en nettoformue som er større enn frigrensene, blir stipendandelen din redusert. Som oftest er dette på grunn av mottatt arv. For eksempel kan det være fornuftig å vente med forskudd på arv til studiene er ferdig.

I 2021 er formuesgrensen på 444.300 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensen 853.315 kroner for 2021. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fem år, til sammen omtrent 250.000 kroner. Dette skjer hvis du arver denne summen før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen.

Er du enslig, blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen.

Formuesgrensene:

År For enslig søker Samlet med partner og felles barn
2021 444 300 853 315
2020 428 861 823 663
2019 415 362 797 737

Har du (forutsetter at du er enslig) en formue på 500.000 kroner i 2021, og en støtte i 11 mnd, blir stipendreduksjonen på 20 prosent av beløpet mellom 500.000 kroner og 444.300 kroner. Reduksjonen blir da 22 prosent av det overskytende beløpet på 55.700 kroner. Stipendreduksjonen blir i dette tilfellet 12.254 kroner.

Bruk vår kalkulator

På Smarte Penger kan du bruke en egen kalkulator som kan beregne reduksjonen for deg. Legg inn lønn og formue, og velg hvilket år du skal regne på. Kalkulatoren viser deg da hva du får i stipendreduksjon.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Reduksjon i barnestipend (forsørgerstipend)

Hvis du bor sammen med barn født i 2006 (gjelder for støtte i 2021/2022) eller senere, har du rett til barnestipend. Både mor og far kan få kan få barnestipend. Du må ha minst 40 prosent samvær.

Du kan få opp til 1.790 kroner per måned per barn. Har du flere enn to barn, kan du få inntil 1.165 kroner per måned for barn nummer tre, fire, osv.

Barnestipendet blir redusert etter de samme reglene for vanlig stipend når det gjelder din egen inntekt.

I tillegg kan barnestipendet bli redusert på grunn av din ektefelle/samboer/partner. I 2021 er denne inntektsgrensen 440.670 kroner.

Her kan du bruke en stipendreduksjons-kalkulator som også tar hensyn til forsørgerstipendet.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Kalkulatorer:
Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Fra Lånekassen:
Omgjøring av lån til stipend

Inntekt og formue

Barnestipend (Forsørgerstipend)